Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Quan thực tiễn tỉnh Bắc Giang)

105 815 1
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 15:23

. Tổng quan tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " ;một cửa& quot; tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 30 2.2. Tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " ;một. về cơ chế " ;một cửa& quot; 24 Chương 2: TÌNH HÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG (QUA THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG). ở địa phương (qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang). Chương 3: Phương hướng tăng cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " ;một cửa& quot; tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Quan thực tiễn tỉnh Bắc Giang), Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Quan thực tiễn tỉnh Bắc Giang), Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Quan thực tiễn tỉnh Bắc Giang), Chương 1 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ "MỘT CỬA", Chương 2 TÌNH HÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG (QUA THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG), Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG NÓI CHUNG VÀ TỈNH BẮC GIANG NÓI RIÊNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở NƯỚC TA, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn