Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

125 791 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:38

Đại học Quốc gia Hà nội Khoa luật Cao Thị Ngọc Hà Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Luận văn thạc sĩ luật học Hà nội - 2010 Đại học Quốc gia Hà nội Khoa luật Cao Thị Ngọc Hà Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Chuyên ngành : Luật hình sự Mã số : 60 38 40 luận văn thạc sĩ luật học Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết Hà nội - 2010 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 8 1.1.  8 1.1.1.  8 1.1.2.        16 1.2.  19 Chương 2: SỰ THAM GIA CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 42 2.1.   42 2.1.1.               42 2.1.2.     55 2.2.              63 2.2.1.   63 2.2.2.        76 2.2.3.                               82 2.2.3.1.  82 2.2.3.2. Nguyên nhân khách quan 83 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 88 3.1.  88 3.2.                95 3.3.  104 3.4.  107 3.5.   110 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 119 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS :  BLTTHS :   :  CQTHTT :   :  HLPL : Hi l pháp lu KSV : Ki sát viên LSBC :  TNHS :  TTHS :  VAHS :  VKS :  XHCN : Xã h ch ngh XXPT :  DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1  -2008 65 2.2  Nam -2009 67 2.3             -2009 67 2.4    -2009 68 2.5    -2009 68 2.6  trong X         2007-2009 69 2.7            2007-2009 69 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài  (VAHS), trong  (XXPT) là giai  Thông qua phiên tòa, các c  (TTHS)  (VKS)) và bào       "" và "" Lu s bào ch (LSBC) tòa nói chung và phiên tòa  Sau phiên tòa   (HLPL)        LSBC      cách -TW  2 òa án               [2]. -        tòa    viên  [4].  chung và   LSBC trong XXPT  XXPTtòa   XXPT nói riêng và trong TTHS  LSBC trong quá trình XXPT góp       xã h ch ngh (XHCN) 3 -   "Vai trò của Luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự"   2. Tình hình nghiên cứu LSBC trong XXPT VAHS  quan tr -  " "  " "  ""  ThS "" và ""  LS. Phan Trung Hoài                  " v án hình s". 3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu  LSBC trong XXPT VAHS  LSBC tòa LSBC trong XXPT tòa  4 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu           XXPT TTHS    LSBC tòa        XXPT (     nhân  XXPT VAHS. 3.3. Đối tượng nghiên cứu  XXPT  XXPT tòatòa  LSBC tòa phúc n   3.4. Phạm vi nghiên cứu   tòa  [...]... bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 7 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƢ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1.1 Khái niệm xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Khi xét xử VAHS, Tòa án nhân danh Nhà nước để ra bản án Tuy nhiên, trên... cũng có vai trò hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất trên toàn quốc 1.1.2 Vai trò của xét xử phúc thẩm vụ án hình sự trong tố tụng hình sự Trong TTHS, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết đúng đắn , khách quan vụ án hình sự ; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyề n và lơ ̣i ích hơ ̣p pháp của tổ chức , công dân Như đã phân tích ở trên, tính chất của XXPT... pháp luật của hầu hết các nước thừa nhận và áp dụng trong lĩnh vực tư pháp hình sự Theo nguyên tắc này, sau khi xét xử sơ thẩm, nếu bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có HLPL bị kháng cáo hoặc kháng nghị, thì vụ án được xét xử lại ở Tòa án cấp trên Khi xét xử lại vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm không chỉ xem xét về mặt áp dụng luật mà còn giải quyết về nội dung vụ án Như vậy, nguyên tắc hai cấp xét xử không... BLTTHS năm 2003 thì "xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị" Điều 204 BLTTHS năm 1988 qui định: "Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên xét lại những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị" Như vậy,... luận về vai trò của LSBC trong XXPT VAHS: khái niệm, đặc điểm, tính chất của XXPT; quyền và nghĩa vụ của Luật sư, địa vị pháp lí và vai trò của Luật sư trong trong TTHS nói chung và XXPT nói riêng 2) Phân tích các qui định của pháp luật về vai trò của LSBC trong XXPT VAHS, thể hiện ở phần bắt dầu phiên tòa, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm; khái quát thực trạng hoạt động của LSBC trong XXPT... viên trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng, cho các nhà hoạt động thực tiễn và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận về vai trò của Luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Chương 2: Sự tham gia của Luật sư bào chữa trong xét. .. cơ bản về vai trò của Luật sư trong XXPT VAHS; cụ thể: khái niệm về XXPT, đặc trưng của XXPT; những qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Luật sư, về vai trò của LSBC trong phần: chuẩn bị XXPT, phần bắt đầu, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm; thực trạng về vai trò của LSBC tại phiên tòa phúc thẩm và các giải pháp hoàn thiện các quy định về vấn đề này 5 - Phương pháp so sánh: Luận... còn xét xử lại vụ án về nội dung Bằng quyền hạn của mình, Tòa án cấp phúc thẩm ngăn chặn việc đưa ra thi hành các bản án, quyết định có vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN Khi XXPT Tòa án cấp phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị Nếu xét thấy cần thiết thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể xem xét các phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị của bản án Tòa án cấp phúc thẩm không bị... kháng nghị, thì mặc dù không phải tiến hành XXPT vụ án đó, nhưng đối với vụ án đó giai đoạn phúc thẩm vẫn tồn tại và được bắt đầu ngay sau khi bản án sơ thẩm được tuyên và kết thúc khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị và bản án có HLPL Thứ ba: Tòa án cấp phúc thẩm khi xét xử không chỉ kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của bán án hoặc quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị mà còn xét xử. .. phúc thẩm (trong việc thông báo kháng cáo, kháng nghị; xác minh lý do kháng cáo quá hạn ) giữa VKS cấp sơ thẩm và VKS cấp phúc thẩm (trong việc kháng nghị bản án sơ thẩm) ; Tòa án cấp phúc thẩm và VKS cấp phúc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án Thứ bảy: Khi XXPT, những người tham gia tố tụng có các quyền rộng rãi Người kháng cáo hoặc kháng nghị không chỉ viện dẫn những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án . SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƢ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1. XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1.1. Khái niệm xét xử phúc thẩm vụ án hình sự VAHS,. nội Khoa luật Cao Thị Ngọc Hà Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Chuyên ngành : Luật hình sự Mã số : 60 38 40 luận văn thạc sĩ luật học. Đại học Quốc gia Hà nội Khoa luật Cao Thị Ngọc Hà Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Luận văn thạc sĩ luật học
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ, Chương 2 SỰ THAM GIA CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ, Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn