Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương)

112 546 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VÕ HUỲNH NGỌC THỦY THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI (TRÊN CƠ SỞ CÁC SỐ LIỆU ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG) Chuyên ngành: Luật Hình sự và tố tụng hình sự Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Võ Huỳnh Ngọc Thủy LỜI CẢM ƠN Phải chăng tiếp tục học tập sau Đại học vẫn là hạnh phúc lớn của đa số cán bộ công chức, đặc biệt là đối với những nữ cán bộ công chức có gia đình? Bởi thế, bản thân em đã vô cùng hạnh phúc trong ngày đầu đặt chân vào giảng đƣờng dự khai giảng lớp Cao học 17, khóa học 2011–2013. Thời gian thấm thoát qua, giờ đây niềm hạnh phúc ấy đƣợc nhân lên gấp bội lần khi em bắt đầu viết những dòng Luận văn tốt nghiệp. Vậy là sau chặng hành trình ngọt ngào tình Thầy, tình bạn, em đã đi và đã đến! Em xin cảm ơn tất cả các Thầy Cô lớp Cao học 17 đã tận tình giảng dạy để em thêm trƣởng thành trong suy nghĩ và cả trong công tác chuyên môn. Em xin phép đƣợc vô vàn cảm ơn Thầy Nguyễn Ngọc Chí – Phó giáo sƣ – Tiến sĩ – Giảng viên cao cấp Bộ môn Tƣ pháp Hình sự – Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội – đã hƣớng dẫn em thực hiện Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội trên cơ sở các số liệu địa bàn tỉnh Bình Dương”. Em xin trân trọng đón nhận tất cả những lời chỉ bảo, góp ý của quý Thầy Cô để bản luận văn của em cơ bản đƣợc hoàn chỉnh hầu giúp bản thân em có thêm nhiều kiến thức mới áp dụng cho thực tiễn công tác sau này. Xin cảm ơn Ba Mẹ đã nuôi dạy con thành nhân. Xin cảm ơn Quý Thầy Cô đã bồi dƣỡng em thành ngƣời có kiến thức. Ngƣời ta vẫn bảo: “Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy” là mãi mãi, là vô tận. Thêm một lần nữa xin đƣợc gửi đến Ba Mẹ và Thầy Cô trọn vẹn niềm biết ơn sâu sắc cùng với tâm nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu sao cho Ba Mẹ, Thầy Cô luôn đƣợc an lòng, toại nguyện… MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN 5 1.1. KHÁI NIỆM 5 1.1.1. Khái niệm ngƣời chƣa thành niên 5 1.1.2. Khái niệm ngƣời chƣa thành niên phạm tội 6 1.1.3. Khái niệm thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên 10 1.2. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 12 1.2.1. Vai trò của thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trong Tố tụng Hình sự 12 1.2.2. Ý nghĩa của thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trong Tố tụng Hình sự 17 1.3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỘT SỐ NƢỚC 21 1.3.1. Thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trong các Công ƣớc quốc tế 21 1.3.2. Thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trong pháp luật một số nƣớc 23 Chƣơng 2: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 28 2.1. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TRƢỚC NĂM 2003 28 2.1.1. Thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến trƣớc năm 1988 28 2.1.2. Thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 1988 29 2.2. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 31 2.2.1. Đối tƣợng chứng minh trong giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên 32 2.2.2. Quy định về ngƣời tiến hành tố tụng 41 2.2.3. Quy định về ngƣời tham gia tố tụng 44 2.2.4. Quy định của pháp luật về biện pháp ngăn chặn đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội 49 2.2.5. Quy định của pháp luật về giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngƣời chƣa thành niên phạm tội 54 Chƣơng 3: THỰC TIỄN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LÀ NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN 66 3.1. THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 66 3.1.1. Đặc điểm tình hình 66 3.1.2. Số liệu thống kê tình hình giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2008–2012 [40] 66 3.1.3. Một số số liệu thống kê khác 69 3.1.4. Phân tích, đánh giá thực tiễn giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2008 đến 2012 trên cơ sở số liệu thống kê 70 3.1.5. Minh họa 02 bản án giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng (chỉ trích lược các nội dung minh họa cụ thể cho thực tiễn xét xử các vụ án người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương) 75 3.1.6. Một số khó khăn trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự để giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 85 3.2. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN 90 3.2.1. Hoàn thiện pháp luật Tố tụng Hình sự về thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên 90 3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên 95 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu thống kê vụ án hình sự sơ thẩm có bị cáo là ngƣời chƣa thành niên trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2008–2012 66 Bảng 3.2: Số liệu thống kê tình hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng ở một số tội danh cụ thể (giai đoạn từ 2008 đến 2012) 67 Bảng 3.3: Theo dõi diễn biến số ngƣời chƣa thành niên phạm tội đối với một số tội danh cụ thể (giai đoạn từ 2008 đến 2012) trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 67 Bảng 3.4: Phân tích kết quả xét xử bị cáo là ngƣời chƣa thành niên trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2008 đến 2012 68 Bảng 3.5: Phân tích đặc điểm nhân thân số bị cáo là ngƣời chƣa thành niên đã bị xét xử tại tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn từ 2008 đến 2012 68 Bảng 3.6: Số học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng từ năm 2008 –> 2012 69 Bảng 3.7: Diện tích, Dân số, Mật độ dân số của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 69 Bảng 3.8: Dân số tỉnh Bình Dƣơng từ năm 2007 đến năm 2011 69 Bảng 3.9: Số liệu thống kê vụ án hình sự sơ thẩm có bị cáo là ngƣời chƣa thành niên trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2008–2012 70 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng tình hình tội phạm vẫn có chiều hƣớng gia tăng, diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm do ngƣời chƣa thành niên thực hiện. Trong quá trình giải quyết vụ án do ngƣời chƣa thành niên gây ra, ngoài quy định chung còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật dành cho ngƣời chƣa thành niên phạm tội. Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003 đã dành một “Chƣơng” quy định thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên làm cơ sở cho các hoạt động tố tụng. Hiện nay, những quy định về thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên là một “Chƣơng” quan trọng nhất của Luật Tố tụng Hình sự. Những quy định này đã cụ thể hóa chính sách Tố tụng Hình sự, các nguyên tắc nhân đạo, dân chủ, tôn trọng, bảo đảm quyền con ngƣời trong Tố tụng Hình sự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003 (BLTTHS 2003) cho thấy một số quy định về thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên, ở những mức độ khác nhau đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định hoặc chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu xét xử công bằng, dân chủ đối với vụ án mà bị can, bị cáo là ngƣời chƣa thành niên. Mặt khác, công tác giải thích, hƣớng dẫn áp dụng pháp luật Tố tụng Hình sự, trong đó có các quy định về thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội chƣa đầy đủ, chƣa kịp thời dẫn đến việc nhận thức của các cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng chƣa thống nhất, gây khó khăn cho hoạt động áp dụng pháp luật trong thực tiễn giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên. Mặc dù là vấn đề quan trọng, ảnh hƣởng không những đối với việc tiến hành tố tụng mà còn tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhƣng việc nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Cho đến nay vẫn còn có những nhận thức khác nhau xung quanh các quy định về thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời 2 chƣa thành niên. Bên cạnh đó, sự phát triển với tốc độ cao trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của đất nƣớc đã làm cho nhiều vấn đề của Luật Tố tụng Hình sự, trong đó có vấn đề thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội đòi hỏi cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn, đem lại hiệu quả cao cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm là ngƣời chƣa thành niên nói riêng trong tình hình mới. Vì lý do đó, việc nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên và thực tiễn xét xử những năm gần đây, trên cơ sở đó đƣa ra những giải pháp, để tiếp tục góp phần hoàn thiện những quy định về thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên và giải quyết những vƣớng mắc của thực tiễn áp dụng Luật Tố tụng Hình sự, là việc rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Vì vậy, tôi chọn vấn đề: “Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên phạm tội trên cơ sở các số liệu địa bàn tỉnh Bình Dương” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Luật học của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn đề ra mục đích làm sáng tỏ lý luận về thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội theo pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam. Qua đó, xác định những bất cập trong thực tiễn để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện các chế định pháp luật trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tình hình tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang ngày càng đa dạng và phát triển phức tạp. Đồng thời, cũng góp phần làm sáng tỏ vấn đề bản chất của Nhà nƣớc Xã Hội Chủ Nghĩa và chính sách nhân đạo của Đảng ta, Nhà nƣớc ta đƣợc cụ thể hóa trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là việc quy định thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội chủ yếu dựa trên tiêu chí, mục đích giáo dục, cải tạo họ trở thành những công dân có ích cho xã hội là hoàn toàn đúng đắn. 3. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu những quy định về thủ tục giải quyết vụ án đối 3 với ngƣời chƣa thành niên phạm tội theo pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, đồng thời cũng đề cập đến một số quy phạm của Bộ luật Hình sự nhằm giải quyết nhiệm vụ và đối tƣợng nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu của đề tài dựa trên những quy định về Tố tụng Hình sự kể từ khi nƣớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đƣợc thành lập từ năm 1945 đến nay. Nhƣng trong giai đoạn trƣớc đây, những vấn đề liên quan đến thủ tục giải quyết vụ án đối với tội phạm là ngƣời chƣa thành niên chƣa đƣợc đề cập cụ thể. Do vậy, trên cơ sở tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội, đề tài tập trung nghiên cứu những quy định về thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam năm 2003. Bên cạnh đó, đề tài còn kết hợp phân tích, đối chiếu, so sánh với quy định thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội trong pháp luật Tố tụng Hình sự một số nƣớc khác để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam đối với ngƣời chƣa thành niên và thực tiễn xét xử đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Trên cơ sở phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đề tài sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Phƣơng pháp thống kê - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp - Phƣơng pháp so sánh, mô tả. 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Đây là đề tài nghiên cứu có hệ thống những quy định về thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên trong pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhƣ sau: 5.1. Về mặt lý luận Đề tài là kết quả nghiên cứu chuyên khảo, đề cập đến việc phân tích có hệ [...]... diện hợp pháp của ngƣời chƣa thành niên Ngoài ra, Điều 396 quy định có sự khác biệt, đó là tách riêng vụ án ngƣời chƣa thành niên từ khi điều tra sơ bộ trong vụ án ngƣời chƣa thành niên phạm tội cùng ngƣời đã thành niên 27 Chƣơng 2 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI... sự của Nhà nƣớc đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội 9 1.1.3 Khái niệm thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên Theo Từ điển tiếng Việt thì thủ tục đƣợc hiểu là “Thứ tự và cách thức làm việc theo một trật tự đã được quy định” Thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên đƣợc quy định trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự là thủ tục đặc biệt đƣợc áp dụng đối với ngƣời bị bắt,... và thi hành án đối với những vụ án mà người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc bị kết án là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, nhằm giải quyết một cách khách quan và đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ một cách vững chắc các quyền lợi hợp pháp của họ trong các hoạt động tố tụng hình sự” 11 1.2 VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN TRONG... Việt Nam Chương 3: Thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án là ngƣời chƣa thành niên 4 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN 1.1 KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm ngƣời chƣa thành niên Thuật ngữ pháp lý sử dụng phổ biến cách gọi thành niên và chưa thành niên để chỉ ngƣời ở những lứa tuổi nhất định Đó là cách phân loại con ngƣời theo... lƣợc cải cách Tƣ pháp đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ–TW năm 2005 của Bộ Chính trị 6 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mục lục, phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của đề tài gồm 03 chƣơng: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên Chương 2: Thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên phạm... không áp dụng thủ tục này Điều 301 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về phạm vi áp dụng của thủ tục tố tụng đối với ngƣời chƣa thành niên: Thủ tục tố tụng đối với người bị 10 bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên được áp dụng theo quy định của Chương này đồng thời theo những quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của Chương này” So với quy định... khái niệm Người chưa thành niên phạm tội” và khái niệm “tội phạm do người chưa thành niên gây ra” – Người chưa thành niên phạm tội” dùng để chỉ một dạng chủ thể đặc biệt của tội phạm là ngƣời chƣa thành niên – “Tội phạm do người chưa thành niên gây ra” dùng để chỉ tội phạm đã đƣợc thực hiện trên thực tế bởi ngƣời chƣa thành niên Tội phạm do ngƣời chƣa thành niên gây ra bao giờ cũng gắn liền với một... thành niên, bao gồm việc tìm kiếm những giải pháp phù hợp thông qua cảnh cáo, xử lý chuyển hƣớng và những biện pháp giải quyết ngƣời giải quyết chƣa thành niên vi phạm pháp luật mà không cần tìm đến tòa án ngƣời chƣa thành niên Cán bộ hỗ trợ thanh thiếu niên sẽ quyết định xem có cách thức thay thế nào không trong việc giải quyết xử lý vụ án, xem xét quan điểm của ngƣời chƣa thành niên và gia đình đối với. .. tháng 12 năm 1999 và đƣợc Chủ tịch Nƣớc ký lệnh số 01/L–CTN công bố ngày 04 tháng 01 năm 2000 theo quy định ở chƣơng X thì người chưa thành niên là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi” Bộ Luật Dân sự năm 2005 cũng quy định Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người thành niên Người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên (Điều 18) Tóm lại, theo nghĩa chung nhất thì Người chưa thành niên là người chưa. .. nói chung và tội phạm là ngƣời chƣa thành niên nói riêng Tóm lại, thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, quy định theo hƣớng bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời chƣa thành niên, về mức độ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo chƣa thành niên giảm nhẹ hơn so với bị can, bị cáo thành niên Hay nói một cách khác, những quy định trong pháp . thủ tục giải quyết vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên 10 1.2. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 12 1.2.1. Vai trò của thủ tục. dung của đề tài gồm 03 chƣơng: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên. Chương 2: Thủ tục giải quyết các vụ án đối với ngƣời chƣa thành niên. NGỌC THỦY THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI (TRÊN CƠ SỞ CÁC SỐ LIỆU ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG) Chuyên ngành: Luật Hình sự và tố tụng hình sự Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương), Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương), Thủ tục giải quyết các vụ án đối với người chưa thành niên (trên cơ sở số liệu của địa bàn tỉnh Bình Dương), Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, Chương 2: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM, Chương 3: THỰC TIỄN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay