Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

86 1,811 14
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:15

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THU TRANG QUYỀN KHAI SINH, KHAI TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUYỀN KHAI SINH KHAI TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THU TRANG QUYỀN KHAI SINH, KHAI TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUYỀN KHAI SINH KHAI TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật dân sự Mã số : 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Tuấn HÀ NỘI - 2013 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ VỊ TRÍ QUYỀN KHAI SINH, KHAI TỬ TRONG HỆ THỐNG QUYỀN NHÂN THÂN 6 1.1. Khái niệm, đặc điểm quyền nhân thân 6 1.1.1. Khái niệm quyền nhân thân 6 1.1.2. Đặc điểm quyền nhân thân 12 1.1.3. Vai trò của quyền nhân thân trong hệ thống pháp luật Việt Nam 14 1.2. Vị trí của quyền khai sinh, khai tr trong hệ thống các quyền nhân thân 18 1.3. Sự tác động và ảnh hưởng của quyền khai sinh, quyền khai tử với các quyền nhân thân khác 23 1.4. Quá trình phát triển của pháp luật việt nam về khai sinh khai tử 25 1.4.1. Giai đoạn trước năm 1945 (thời kỳ phong kiến và thời Pháp thuộc) 25 1.4.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 28 1.4.2.1. Quy định về hộ tịch của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 28 1.4.2.2. Quy định về hộ tịch của chế độ cũ ở miền Nam (Việt Nam Cộng hòa) 30 4 1.4.2.3. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 31 Chương 2: QUYỀN KHAI SINH, KHAI TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ 35 2.1. Sự cấn thiết của qui định về việc khai sinh, khai tử 35 2.2. Quy định của pháp luật hiện hành về khai sinh 36 2.2.1. Xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh 39 2.2.2. Trình tự, thủ tục thực hiện 40 2.2.2.1. Đăng ký khai sinh cho con trong giá thú 40 2.2.2.2. Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú 40 2.2.2.3. Đăng ký khai sinh quá hạn 43 2.2.2.4. Khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi 46 2.2.2.5. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã 47 2.3. Quy định của pháp luật hiện hành về khai tử 49 2.3.1 Thẩm quyền đăng ký khai tử 51 2.3.2. Thủ tục đăng ký khai tử 52 Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KHAI SINH, KHAI TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 54 3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì 54 3.1.1. Điều kiện tự nhiên về đất đai 54 3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội 55 3.1.2.1. Về kinh tế 55 3.1.2.2. Về y tế, văn hóa - xã hội 58 5 3.1.3. Vị trí và vai trò của huyện Thanh Trì trong sự phát triển của Thủ đô Hà Nội 59 3.2. Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện quyền khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 61 3.3. Thực trạng thực hiện pháp luật trong việc khai sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì 63 3.4. Thực trạng thực hiện pháp luật về khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì 66 3.5. Phương hướng hoàn thiện pháp luật và kiến nghị trong việc thực thi pháp luật về khai sinh, khai tử 71 3.5.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật 71 3.5.2. Kiến nghị 73 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Bảng tổng hợp kết quả giải quyết các sự kiện hộ tịch của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 2005 đến năm 2012 63 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Quyền nhân thân là quyền cơ bản nhất của mỗi con người đã được Bộ luật Dân sự nước ta quy định tại mục 2 chương III. Trong đó quyền được khai sinh và khai tử là một trong những quyền nhân thân quan trọng nhất. Quyền khai sinh được quy định tại Điều 29 và quyền được khai tử được quy định tại Điều 30 mục 2 Bộ luật Dân sự năm 2005 của nước ta. Quyền khai sinh là quyền đầu tiên của trẻ em được ghi nhận tại Điều 7 công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và có ý nghĩa rất lớn bởi vì chỉ sau khi thực hiện quyền khai sinh, các quyền khác như quyền có họ tên, quốc tịch và những quyền khác mới được thiết lập và thực hiện. Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký khai sinh, khai tử đồng thời cũng là nghĩa vụ phải thực hiện việc đăng ký khi có các sự kiện này xảy ra. Viêc đăng ký khai sinh, khai tử trong thực tế còn một số bất cập trong các quy định của pháp luật cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ trong việc đăng ký khai sinh, khai tử khi có các sự kiện trên xảy ra Thanh Trì là một huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, ở đây đời sống kinh tế cũng như trình độ nhận thức của nhân dân còn chưa cao, chưa đồng bộ. Chính vì lý do này, mà đến nay vẫn còn tồn tại và phát sinh một số trường hợp chưa hoặc chậm đăng ký khai sinh, khai tử khi có sự kiện hộ tịch này xảy ra. Việc giải quyết các sự kiện hộ tịch còn tồn tại do lịch sử để lại và một số mới phát sinh còn gặp khó khăn, vướng mắc. Một trong những khó khăn của việc đăng ký khai sinh, khai tử muộn là do người dân còn chưa coi trọng công tác này thậm chí một số cán bộ tư pháp - hộ tịch có nhiệm vụ thực hiện việc đăng ký vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác này. 8 Với mong muốn tìm hiểu các quy định của Bộ luật Dân sự về quyền khai sinh, khai tử và áp dụng các quy định này vào thực hiễn để giải quyết tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử cho đúng các quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tôi chọn đề tài "Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội" để làm luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ khi Bộ luật Dân sự năm 1995 ra đời, đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về quyền nhân thân dưới góc độ là một quyền của con người trong lĩnh vực dân sự như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của Bộ Tư pháp: "Một số vấn đề về quyền dân sự và bảo vệ quyền dân sự trong Bộ luật Dân sự Việt Nam"; Công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Tòa án nhân dân tối cao với đề tài: "Vai trò của Tòa án nhân dân trong việc bảo vệ quyền nhân thân của công dân theo quy định của Bộ luật Dân sự", công trình này cũng chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò của Tòa án nhân dân trong việc bảo vệ quyền nhân thân nói chung chứ chưa đưa ra được phương hướng giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân ở những trường hợp cụ thể - trong khi đó mỗi quyền nhân thân lại có những đặc thù riêng. Quyền khai sinh, khai tử là một trong số các quyền nhân thân đã được quy định tại luật dân sự Việt Nam năm 1995, năm 2005. Do tính chất là quyền quan trọng nên đã có nhiều học viên cao học, nhiều nhà nghiên cứu đã tiếp cận và nghiên cứu về quyền nhân thân trong đó có quyền khai sinh, khai tử ở các khía cạnh khác nhau nhưng vẫn có một số vấn đề chưa khai thác hoặc chưa khai thác hết hầu như chỉ dừng lại ở việc xem xét, đánh giá các quy định của pháp luật mà chưa có sự đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật trong việc thực hiện quyền khai sinh, khai tử. 9 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Mục đích của luận văn: Nghiên cứu đề tài "Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội", luận văn nhằm đạt được những mục đích sau: - Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận trong việc thực hiện quyền khai sinh, khai tử; - Đánh giá thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết về việc khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện Thanh trì. - Đưa ra những giải pháp giải quyết những tồn tại làm tài liệu tham khảo cho cấp cơ sở xã, thị trấn và phòng tư pháp huyện. Nhiệm vụ của luận văn: - Lý giải những vấn đề lý luận chung về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đặc biệt là công tác khai sinh, khai tử. - Đánh giá thực tiễn của công tác đăng ký khai sinh, khai tử cũng như việc thực hiện quyền khai sinh,khai tử của công dân, tổ chức. - Đưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ công chức cũng như quyền của công dân. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Việc thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh trì. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn xem xét nghiên cứu tình hình thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực này trên địa 10 bàn huyện Thanh trì từ năm 2005 đến nay (khoảng thời gian Bộ luật Dân sự năm 2005 và Nghị định 158/2005/NĐ-CP có hiệu lực thay thế nghị định số 83CP/NĐ-CP). 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài rên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới, đề tài tập trung sử dụng một số phương pháp chủ yếu: Phân tích, tổng hợp, so sánh… Đề tài cũng kết hợp chặt chẽ giữu lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu và giải quyết những vấn đề mà đề tài đặt ra. 6. Ý nghĩa và điểm mới của đề tài Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên về việc thực hiện quyền khai sinh, khai tử theo quy định của luật dân sự trên địa bàn huyện Thanh trì. Ngoài ra luận văn còn góp phần nghiên cứu những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong việc thực hiện quyền khai sinh, khai tử, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận trong lĩnh vực này. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần cung cấp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho những người trực tiếp làm công tác đăng ký khai sinh, khai tử và công dân thực hiện quyền của mình. Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những người trực tiếp làm công tác đăng ký khai sinh, khai tử. Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong việc thực hiện quyền khai sinh, khai tử theo yêu cầu của công dân. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, chỉ ra những bất cập trong hoạt động áp dụng pháp luật trong việc thực hiện quyền của công dân trên địa bàn huyện Thanh trì và đề ra những giải pháp nhăm đảm bảo áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. [...]... cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về quy n nhân thân và vị trí của quy n khai sinh, khai tử trong hệ thống các quy n nhân thân Chương 2: Quy n khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. .. các hành vi xâm phạm quy n này, theo đó bất cứ ai có hành vi xâm phạm quy n nhân thân cũng phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật 1.2 VỊ TRÍ CỦA QUY N KHAI SINH, KHAI TỬ TRONG HỆ THỐNG CÁC QUY N NHÂN THÂN Quy n khai sinh, khai tử là quy n cơ bản của con người Trong hệ thống các quy n con người, quy n khai sinh, khai tử nằm trong nhóm quy n dân sự, chính trị và là một trong các quy n nhân thân của. .. khai tử với các quy n nhân thân khác được thể hiện ở chỗ quy n khai sinh, khai tử vừa có ảnh hưởng trực tiếp đối với các quy n nhân thân khác, khi thực hiện các quy n nhân thân khác thì trong nội dung của các quy n này cũng chịu ảnh hưởng của việc thực hiện nội dung của quy n khai sinh, khai tử 1.3 SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY N KHAI SINH, QUY N KHAI TỬ VỚI CÁC QUY N NHÂN THÂN KHÁC Có thể khẳng định. .. chứng cho tầm quan trọng và sự quan tâm, bảo vệ của mỗi quốc gia đối với quy n con người, điển hình là Công ước quốc tế 1966 của Liên hợp quốc về quy n dân sự, quy n chính trị Quy n nhân thân theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 là một loại quy n dân sự Các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự có 12 các quy n dân sự và các nghĩa vụ dân sự Quy n và nghĩa vụ dân sự này có thể do các bên... định rằng quy n khai sinh, khai tử ảnh hưởng trực tiếp, có mối liên quan đến việc thực hiện một số quy n nhân thân Trong việc thực hiện nội dung các quy n nhân thân, quy n khai sinh, quy n khai tử có thể được dẫn chiếu để khẳng định quy n của chủ thể Quy n của cá nhân đối với họ, tên là quy n nhân thân liên quan đến sự cá biệt hóa được Bộ luật Dân sự quy định Trong các quy n nhân thân thì quy n nhân... phải được khai sinh và khai tử; nếu chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà chết ngay, thì không phải khai sinh và khai tử 3- Việc đăng ký khai tử được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quy n theo quy định của pháp luật về hộ tịch [23] 26 Ở nước ta hiện nay ngoài những quy định có tính nguyên tắc liên quan đến đăng ký khai sinh, khai tử tại Bộ luật Dân sự năm 2005 (quy định về quy n nhân thân), Luật Bảo... hữu hiệu để quản lý nhà nước, quản lý xã hội Các quy định của pháp luật về quy n nhân thân chính là những cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan Nhà nước có thẩm quy n áp dụng pháp luật trong việc bảo vệ quy n lợi của cá nhân khi các quy n nhân thân bị xâm phạm Ngoài việc quy định nội dung các quy n nhân thân, các cơ quan có thẩm quy n bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của cá nhân khi quy n nhân thân bị... động qua lại với các quy n nhân thân này Đây chính là biểu hiện của sự thống nhất trong các quy định của pháp luật về quy n nhân thân của cá nhân nói riêng và quy n dân sự của cá nhân nói chung Việc xác định rõ mối liên hệ giữa quy n nhân thân với quy n khai sinh, khai tử có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo thực hiện quy n của cá nhân đối với các quy n nhân thân của mình được pháp luật thừa nhận Ngoài... ngoài) trong đó có quy định về khai sinh, khai tử đã ngày càng được tăng cường và đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch Bộ luật Dân sự năm 2005 quy n khai sinh, khai tử đã được quy định nằm trong quy n nhân thân cụ thể: "Ðiều 29 Quy n được khai sinh: Cá nhân khi sinh ra có quy n được khai sinh" [27] Được khai sinh là quy n chủ động, mà người đem lại quy n đó là cha,... hình thành và pháp luật đã công nhận nhiều loại chủ thể khác Pháp luật dân sự quy định các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự gồm: cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy n nhân thân là một loại quy n con người, tuy nhiên quy n nhân thân không chỉ gắn với con người với tư cách là cá nhân trong các quan hệ pháp luật dân sự Đối với pháp nhân, luật . cứu đề tài " ;Quy n khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quy n khai sinh, khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội& quot;, luận. KHAI SINH, KHAI TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY N KHAI SINH KHAI TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật dân sự Mã. sinh, khai tử cho đúng các quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tôi chọn đề tài " ;Quy n khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Chương 1KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ VỊ TRÍ QUYỀN KHAI SINH, KHAI TỬ TRONG HỆ THỐNG QUYỀN NHÂN THÂN, Chương 2QUYỀN KHAI SINH, KHAI TỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, Chương 3THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ KHAI SINH, KHAI TỬTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay