Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

101 893 3
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 14:11

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ THỊ VÂN ANH Gi¶i quyÕt ly h«n cã yÕu tè n-íc ngoµi qua thùc tiÔn xÐt xö t¹i Tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ THỊ VÂN ANH Gi¶i quyÕt ly h«n cã yÕu tè n-íc ngoµi qua thùc tiÔn xÐt xö t¹i tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè hµ néi Chuyên ngành: Luật dân sự Mã số: 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Thị Mai Hiên HÀ NỘI - 2014 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tác giả luận văn Đỗ Thị Vân Anh 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 11 1.1. Khái niệm và đặc điểm giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài 11 1.1.1. Khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài và giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài 11 1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm ly hôn có yếu tố nước ngoài 11 1.1.1.2. Khái niệm, nội dung trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài 14 1.1.2. Đặc điểm của việc giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 17 1.2. Căn cứ pháp luật và các yếu tố ảnh hƣởng đến áp dụng luật trong giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài. 19 1.2.1. Căn cứ pháp luật của việc giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài 19 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng luật trong giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài. 23 1.3. Sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển pháp luật về giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài. 24 1.3.1. Hệ thống pháp luật quốc gia. 24 1.3.1.1. Giai đoạn trước năm 1945 24 1.3.1.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi ban hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 25 1.3.1.3. Giai đoạn từ năm 1986 đến trước khi ban hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 28 1.3.1.4. Giai đoạn từ khi ban hành Luật hôn nhân gia đình năm 2000 đến nay 29 2 1.4. Cơ sở pháp luật Việt Nam hiện hành về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài. 31 CHƢƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI TẠI TÕA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 40 2.1. Khái quát chung về thực trạng giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 40 2.2. Vấn đề áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài. 44 2.2.1. Khởi kiện và thụ lý vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 44 2.2.1.1. Khởi kiện vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 44 2.2.1.2. Thụ lý vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 50 2.2.2. Chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 52 2.2.3. Hòa giải trong giải quyết vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 54 2.2.4. Phiên tòa sơ thẩm và các thủ tục sau phiên tòa xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 62 2.2.4.1.Về thời gian mở phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa 62 2.2.4.2. Về việc xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu của đương sự 64 2.2.4.3. Về thủ tục tranh luận tại phiên tòa. 65 2.2.4.4. Nghị án và tuyên án 67 2.2.4.5. Về việc Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án 68 2.2.4.6. Về thủ tục cấp trích lục bản án, bản án của Tòa án 69 2.2.5. Một số vấn đề trong giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cần rút kinh nghiệm 70 2.3. Một số vấn đề về ủy thác tƣ pháp trong giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài 73 2.3.1. Việc ủy thác thu thập chứng cứ 73 3 2.3.2. Thời gian thực hiện ủy thác tư pháp 81 2.3.3. Kinh phí thực hiện ủy thác tư pháp 82 2.3.4. Địa chỉ của đương sự ở nước ngoài 83 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 85 3.1. Thực trạng một số vấn đề của pháp luật về giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài tại Việt Nam 85 3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài 88 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 4 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BLDS: Bộ luật dân sự BLTTDS: Bộ Luật tố tụng dân sự CHLB: Cộng hòa liên bang ĐƯQT: Điều ước quốc tế HĐTTTP: Hiệp định tương trợ tư pháp LHNGĐ: Luật Hôn nhân và gia đình NĐ-CP: Nghị định của Chính Phủ NQ-HĐTP: Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao TANDTP: Tòa án nhân dân thành phố TTLT: Thông tư liên tịch UTTP: Ủy thác tư pháp VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN: Xã hội chủ nghĩa 5 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây cùng với việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đi đôi với sự phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội giữa nước ta với các nước khác trên thế giới ngày càng mở rộng; phát triển thì cũng kéo theo nó là vấn đề về hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói chung cũng như ly hôn có yếu tố nước ngoài nói riêng ngày một gia tăng. Mục tiêu của hôn nhân là cuộc sống gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống hôn nhân cũng đạt được mong muốn của đôi bên nam nữ; xuất phát từ lý do này hay lý do khác mà cuộc hôn nhân đã đi đến tan vỡ dẫn đến việc họ phải lựa chọn giải pháp ly hôn. Do vậy, ly hôn là một hiện tượng xã hội, bất kỳ ở xã hội nào dù muốn hay không vấn đề ly hôn cũng không thể loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Mục đích của việc kết hôn là để xây dựng gia đình trên cơ sở sự tự nguyện của vợ chồng, nhưng khi cuộc sống hôn nhân đó không thể tồn tại trên thực tế thì vấn đề ly hôn là điều cần thiết, nó giúp cho chủ thể của quan hệ hôn nhân thoát khỏi sự ràng buộc về mặt pháp lý; bởi ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng trên cơ sở pháp luật bằng bản án hoặc quyết định của Toà án. Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước thì vấn đề hợp tác giao lưu quốc tế cũng ngày càng phát triển, đặc biệt là từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành thành phố lớn nhất của cả nước. Cùng với sự phát triển các quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế thì vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài cũng ngày càng gia tăng và phổ biến ở Hà Nội. Theo pháp luật Việt Nam, Toà án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên, đối với trường hợp giải quyết ly hôn có 6 yếu tố nước ngoài pháp luật điều chỉnh quan hệ này không chỉ đơn thuần là các văn bản luật trong nước mà bên cạnh đó nó còn được điều chỉnh bởi hệ thống luật pháp quốc tế có liên quan như: ĐƯQT, HĐTTTP, Tập quán quốc tế. Ở Việt Nam, trước năm 1959 do vấn đề giao lưu quốc tế chưa phát triển, chúng ta chưa xác định được tầm quan trọng của quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài nên các quy định của pháp luật về vấn đề này chưa được luật điều chỉnh. Xã hội ngày càng phát triển, quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài cũng ngày càng gia tăng thì đòi hỏi pháp luật điều chỉnh quan hệ này ngày càng cấp thiết. Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài nên lần đầu tiên LHNGĐ năm 1986 đã có những quy định điều chỉnh quan hệ này; đây là sự điều chỉnh kịp thời của pháp luật nước ta trong quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Cùng với LHNGĐ năm 1986 thì các văn bản pháp luật tiếp theo lần lượt ra đời và điều chỉnh quan hệ này; đó là kết quả cao của quá trình pháp điển hoá những quy định của pháp luật về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài của Việt Nam. Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, quan hệ hợp tác giao lưu quốc tế cũng ngày một phát triển hơn, tính chất các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài ngày càng phức tạp hơn thì pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài hiện hành vẫn chưa dự liệu hết những trường hợp, tình huống xảy ra trên thực tế. Khi áp dụng vào thực tế công tác xét xử còn nhiều quan điểm trái ngược nhau nên đã xảy ra tình trạng không nhất quán trong cách hiểu cũng như cách giải quyết. Bên cạnh đó cũng có nhiều vấn đề trong quan hệ này mà pháp luật chưa điều chỉnh kịp thời dẫn đến trong công tác xét xử của ngành Tòa án trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 7 Bên cạnh đó trong bối cảnh hội nhập quốc tế, với thực trạng nền kinh tế thị trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài của ta ngày càng phong phú và cũng nảy sinh nhiều dạng tranh chấp phức tạp. Qua nghiên cứu tình hình thực tiễn xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại TANDTP Hà Nội trong thời gian qua cho thấy, hàng năm TANDTP Hà Nội đã thụ lý và giải quyết hàng trăm vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài. Nhiều vụ án phải xét xử nhiều lần mà tính thuyết phục chưa cao, có những bản án, quyết định của Toà án vẫn bị coi là chưa "thấu tình, đạt lý", có nhiều vụ án còn để kéo dài. Sở dĩ còn tồn tại những bất cập trên là do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn vấn đề: "Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội" để làm đề tài luận văn thạc sĩ Luật học của mình. Đây là một đề tài có ý nghĩa quan trọng, cấp bách cả về phương diện lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Ly hôn có yếu tố nước ngoài là vấn đề rộng và phức tạp, có lịch sử hình thành và phát triển khá phong phú, quan hệ này không chỉ được điều chỉnh bởi hệ thống luật pháp trong nước mà còn được điều chỉnh bởi hệ thống luật pháp quốc tế có liên quan. Do vậy, liên quan đến vấn đề này nhiều nhà khoa học pháp lý đã quan tâm nghiên cứu, nhưng đề tài: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội chưa được đi sâu nghiên cứu. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, luận văn này là một công trình khoa học đầu tiên, nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá thực tiễn công tác xét xử và hoàn thiện pháp luật về giải quyết ly hôn có yếu tố nước [...]... x, ra bản án, quyết định v phi do ngi tin hnh t tng thc hin theo trỡnh t, th tc c quy nh trong phỏp lut t tng dõn s V ỏn ly hụn cú yu t nc ngoi thng ny sinh cỏc quan h a dng, phc tp Do vy, khi gii quyt trong tng v vic c th ũi hi ngi tin hnh t tng phi c bit linh hot ỏp dng phỏp lut cho phự hp vi quan h ú Thực tiễn qua công tác giải quyết ly hôn có yếu tố n-ớc ngoài tại Toà án trong thời gian quan cho... mt mt phi m bo li ớch ca ch th tham gia quan h ú, mt mt phi m bo thc hin ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc, bo m vic m rng v phỏt trin quan h hp tỏc quc t tt p gia nc ta vi cỏc nc khỏc Việc giải quyết cỏc v ỏn ly hôn có yếu tố n-ớc ngoài cú nhng c im sau: - Tũa ỏn ch th lý gii quyt v ỏn ly hụn cú yu t nc ngoi nu v chng trong quan h ú ó ng ký kt hụn ti c quan Nh nc cú thm quyn ca Vit Nam, tuõn... ging nh cỏc v ỏn dõn s khỏc, trong v ỏn ly hụn cú th xut hin t cỏch ca ngi i din ca ng s cú th l i din theo y quyn hoc i din theo phỏp lut Khi v chng ly hụn thỡ h cú th y quyn cho ngi khỏc thay mt h gii quyt mt s quan h nh v con cỏi hay quan h ti sn Ly hụn l mt quan h c bit, do vy cú 3 quan h trong v ỏn ly hụn ú l quan h nhõn thõn, quan h con cỏi v quan h ti sn thỡ quan h th nht v chng khụng c phộp y... hai v chng Quan h hụn nhõn v gia ỡnh cú yu t nc ngoi theo pháp luật Việt Nam là quan hệ ly hôn giữa công dân Việt Nam với ng-ời ng-ớc ngoài, giữa ng-ời n-ớc ngoài với nhau th-ờng trú ti Việt Nam, gia cụng dõn Vit Nam vi nhau m cn c xỏc lp, thay i, chm dt quan h ú theo phỏp lut nc ngoi hoc ti sn liờn quan n quan h ú nc ngoi, c th khoản 14 Điều 8 LHNGĐ nm 2000 đ-a ra khái niệm nh- sau: 14 Quan h hụn... ny trong quan h hụn nhõn Trong gii quyt ly hụn chỳng ta bt buc phi tuõn th nguyờn tc hin nh ny, c bit l ch hụn nhõn mt v, mt chng; v chng bỡnh ng c th hin rừ nột nht; BLDS cũng là nguồn pháp luật quan trọng để điều chỉnh quan h hụn nhõn gia ỡnh có yếu tố n-ớc ngoài; LHNG nm 2000 ó dnh c chng XI quy nh v quan h hụn nhõn v gia ỡnh cú yu t nc ngoi Ngoi ra cỏc vn bn phỏp lut khỏc cng l ngun quan trng... gia tố tụng: - Nguyờn n: l ngi khi kin, nh ó phõn tớch trờn trong v ỏn ly hụn nguyờn n phi l v hoc chng, Tũa ỏn ch th lý v ỏn ly hụn trờn c s s t nguyn yờu cu ly hụn ca v hoc chng hoc c hai v chng Nu thiu s t nguyn yờu cu ly hụn thỡ Tũa ỏn khụng gii quyt cho ly hụn vỡ cú th l do b cng ộp ly hụn, la di ly hụn, thun tỡnh ly hụn gi che du mt ni dung khỏc - B n: l ngi b nguyờn n khi kin, trong v ỏn ly. .. phỏp lý "Ly hụn l mt mt ca quan h hụn nhõn Nu kt hụn l hin tng bỡnh thng nhm xỏc lp quan h v chng, thỡ ly hụn l hin tng bt bỡnh thng, l mt trỏi ca hụn nhõn nhng l mt khụng th thiu c khi quan h hụn nhõn ó thc s tan v" [37, tr 251] Phỏp lut Vit Nam ghi nhn v tụn trng quyn ly hụn v cú nhng cụng c m bo thc hin quyn t do ly hụn ca cỏ nhõn Quyn ly hụn l quyn t do v dõn s Tuy nhiờn, vic thc hin quyn ly hụn... cu To ỏn gii quyt ly hụn Quyn yờu cu ly hụn l quyn nhõn thõn, gn lin vi v chng, do v chng t mỡnh thc hin m khụng th chuyn giao cho ngi khỏc, vỡ vy quyn yờu cu ly hụn ca v chng l c s To ỏn xem xột vic gii quyt ly hụn, nhng Tũa ỏn cú gii quyt cho v chng ly hụn hay khụng phi da vo cn c ly hụn c phỏp lut quy nh 12 Khon 8 iu 8 LHNG nm 2000 a ra khỏi nim ly hụn nh sau: Ly hụn l chm dt quan h v chng do Tũa... 2000) Nh vy ta cú th a ra khỏi nim nh sau: Ly hụn cú yu t nc ngoi l vic Toà án chm dt quan h v chng cú yu t nc ngoi theo trỡnh t th tc do phỏp luật quy nh 1.1.1.2 Khỏi nim, ni dung trỡnh t, th tc gii quyt ly hụn cú yu t nc ngoi Vit Nam cng nh hu ht cỏc quc gia trờn th gii, To ỏn l c quan duy nht cú thm quyn gii quyt, xột x cỏc v ỏn ly hụn Khi gii quyt cỏc v ỏn ly hụn Tũa ỏn phi thc hin ỳng nhim v, quyn... quyt cỏc v vic ly hụn cú yu t nc ngoi 7 Kt cu ca lun vn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v phn ph lc, lun vn c b cc 3 chng, 9 tit 10 CHNG 1 C S Lí LUN V PHP LUT V GII QUYT LY HễN Cể YU T NC NGOI 1.1 Khỏi nim v c im gii quyt cỏc v ỏn ly hụn cú yu t nc ngoi 1.1.1 Khỏi nim ly hụn cú yu t nc ngoi v gii quyt ly hụn cú yu t nc ngoi 1.1.1.1 Khỏi nim v c im ly hụn cú yu t nc ngoi Ly hụn l hin tng . về ly hôn có yếu tố nước ngoài và thực tiễn xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại TANDTP Hà Nội. - Tìm ra những điểm bất cập còn tồn tại trong thực tiễn giải quyết ly hôn có yếu tố. ly hôn có yếu tố nước ngoài 44 2.2.1.1. Khởi kiện vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 44 2.2.1.2. Thụ lý vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài 50 2.2.2. Chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước. tục giải quyết ly hôn có yếu tố nƣớc ngoài. 31 CHƢƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI TẠI TÕA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 40 2.1. Khái quát chung về thực trạng giải quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn xét xử tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn