Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay

195 1,286 10
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 13:56

4 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Phần I. Tổng quan tình hình nghiên cứu 10 Phần II. Nội dung luận án 18 Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG 18 1.1. Khái quát về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng 18 1.2. Những vấn đề lý luận của pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng 30 1.3 Qu trnh pht trin của php l uậ t về quả n lý và bảo vệ ti nguyên rừng ở Việt Nam 56 Kết luận chương 1 65 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 66 2.1. Cc quy định pháp luật về quản lý tài nguyên rừng 66 2.2. Các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng 104 Kết luận chương 2 131 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VIỆT 133 5 NAM HIỆN NAY 3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng 133 3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng 143 3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng 161 Kết luận chương 3 169 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 171 DANH MỤ C CÁC CÔNG TRÌ NH KHOA HỌ C ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾ N Đ Ề TÀI LUẬ N Á N 173 TÀI LIỆU THAM KHẢO 174 PHỤ LỤC 185 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. BV&PTR: Bảo vệ và phát trin rừng 2. CBD: Công ước Đa dạng sinh học 3. CITES: Công ước về Buôn bán Quốc tế Các loài Động, Thực vật Nguy cấp 4. FAO: Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc. 5. ha: hécta 6. HĐND: Hội đồng nhân dân. 7. IUCN: Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế. 8. NN&PTNT: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn. 9. PCCCR: Phòng cháy, chữa cháy rừng. 10. QL&BVTNR: Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. 11. RAMSAR: Công ước về cc vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. 12. TN&MT: Ti nguyên v Môi trường. 13. UBND: Ủy ban nhân dân 14. USD : Đô la Mỹ 7 MỞ ĐẦ U 1. TNH CP THIẾT CỦA Đ TI Đã có một sự nhất trí rộng rãi giữa các quốc gia trên thế giới, rừng của cả thế giới phải được coi là nguồn tài nguyên vô giá và phải được khai thác bền vững vì lợi ích lâu dài của loi người. Những hoạt động đ bảo vệ rừng nhằm giảm ô nhiễm không khí và giữ gìn an toàn cho sự đa dạng sinh học là rất cần thiết, nhưng điều đặc biệt quan trọng là cách thức xã hội quản lý và sử dụng rừng như thế no đ đảm bảo phát trin bền vững. Trong gầ n ba th ập niên qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đng khích lệ trên nhiều mặt kinh tế, xã hội, giáo dục… khi thực hiện chuyn đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, những mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng… Điều đó đang l những thách thức to lớn đối với chúng ta. Hiện trạng mất rừng và suy thoái rừng trong thời gian qua đã v đang gây ra những hậu quả nặng nề đối với môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân cũng như sự ổn định nhiều mặt của đất nước. Thực trạng đó tạo ra những thách thức to lớn về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ rừng nói riêng. Trong những năm qua, Việt Nam đã ban hnh cc văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ rừng như Luật BV&PTR năm 1991; Luật BV&PTR năm 2004; Luật Đất đai năm 1993; Luật Đất đai năm 2003 (đượ c sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luậ t bả o vệ môi trườ ng 2005; Luậ t Đa dạ ng Sinh họ c 2008 ; cc chương trnh, dự án phát trin rừng như: chương trnh phủ xanh đất trống, đồi núi trọc năm 1992; dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng 1998 – 2010. Sự nỗ lực đó đã đạt được kết quả tương đối khả quan đó l độ che phủ của tán rừng tăng lên hng năm. Năm 1999 đạt độ che phủ l 33,2%, năm 2005 l 37,0% v năm 2010 l 39,5% [92]. Mặc dù, diện tích tăng lên đng k nhưng những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là chất lượng rừng vẫn ngày càng suy giảm do khai thác rừng quá 8 mức cho phép, khai thác bất hợp pháp, chuyn đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng. Tình trạng này do nhiề u n guyên nhân như: sức ép của tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng dân số v một số nguyên nhân khc nhưng nguyên nhân chủ yếu là hệ thống pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực QL&BVTNR còn thiếu đồng bộ và chưa ổn định, chưa phù hợp với chủ trương xã hội hoá nghề rừng và cơ chế thị trường. Trách nhiệm quản lý nh nước về rừng v đất rừng chưa cụ th, pháp luật chưa tạo ra những “chủ rừng” đích thực vì quyền hưởng lợi từ rừng của những người làm nghề rừng, chưa giúp họ sống được bằng nghề rừng, lm giu được từ rừng. Trong nhiều năm, cc ưu đãi dnh cho người quản lý, bảo vệ rừng chủ yếu là từ khai thác lâm sản hay sử dụng một phần diện tích đất rừng đ phát trin nông nghiệp, ngư nghiệ p m chưa có quy định nào khuyến khích họ gìn giữ, bảo vệ tài nguyên rừng. Vì vậy, chủ th no được giao quản lý, bảo vệ, phát trin rừng cũng tm cch nhanh chóng khai thc cạn kiệt tài nguyên rừng. Đ giải quyế t vấ n đề này, chúng ta cần nghiên cứu hon thiện pháp luật QL&BVTNR phù hợp với cc yếu tố kinh tế, xã hội , truyề n thố ng văn hó a và lịch sử. Chính vì vậy, việ c nghiên cứu đề tài hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việ t Nam hiệ n nay có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Có được sự hoàn thiện đó, chúng ta mới có th quản lý, bảo vệ rừng một cách bền vững v pht huy được những giá trị quý báu mà rừng mang lại cho đất nước, cho xã hội và cho mỗi người; góp phần thực hiện thành công định hướng chiến lược lâm nghiệp đạt 16 triệu ha rừng vo năm 2020 v thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại ho đất nước mà dân tộc ta đang trên con đường tiến tới. 2. TNH HNH NGHIÊN CỨU CỦA Đ TI Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng được các học giả Việt Nam v nước ngoài nghiên cứu ở nhiều ngành khoa học khc nhau như: lâm nghiệp, kinh tế, 9 môi trường Tuy nhiên, nghiên cứu hoạt động quản lý, bảo vệ rừng dưới khía cạnh luật học th chưa nhiều. Ở trong nước, có th k đến một số công trình tiêu biu như: - Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Hải Âu - Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2001 với tựa đề “Pháp luật bảo vệ môi trường rừng ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện”. - Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thanh Huyền - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004 với tựa đề “Một số vấn đề cơ bản về pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay”. - Luận án tiến sĩ của tác giả Hà Công Tuấn - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, năm 2006 với tựa đề “Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng”. Ở nước ngoài, có th k đến một số công trnh như : - Luận án tiến sĩ luật học của tác giả Sofia R.Hirakuri năm 2003 tại Trường Luật, Đại học Washington với đề tài “Can Law Save the Forests? Lesson from Finland and Brazil” (Liệu rằng pháp luật có thể bảo vệ được rừng? Những bài học từ Phần Lan và Brazil). - Bài báo của tác giả Sofia Hirakuri, (2000) “How Finland made forest owners follow the law” (Phần Lan, làm thế nào để các chủ rừng tuân thủ pháp luật). - Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2007 “Forest law and sustainable development – Addressing Contemporary Challenges Through Legal Reform” ( Luật lâm nghiệp và Phát triển bền vững – Giải quyết các thách thức đương đại thông qua cải cách pháp lý ) . Mặc dù vậy, các công trình này mới dừng lại ở việc nghiên cứu một số khía cạnh cơ bản của pháp luật bảo vệ rừng hay đnh gi quản lý nh nước bằng pháp luật chứ chưa nghiên cứu cụ th về pháp luật QL&BVTNR ở Việt Nam hiện nay đ đưa ra cc khuyến nghị thích hợp. Đồng thời, các công trình này 10 chưa tập trung vào các vấn đề lý luận pháp luật liên quan đến pháp luật về QL&BVTNR ở Việt Nam hiện nay. Về tình hình nghiên cứu của đề tài sẽ được tác giả phân tích kỹ trong Phần I. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 3. MỤC ĐCH NGHIÊN CỨU V NHIM VỤ CỦA Đ TI Mục đích nghiên cứu của đề ti là nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật về QL&BVTNR ở Việt Nam hiệ n nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải php đ hoàn thiện pháp luật về QL&BVTNR. Đ đạt được mục đích trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: - Làm sáng tỏ nhữ ng vấ n đề lý luậ n và sự điề u chỉ nh của pháp luật về QL&BVTNR ở Việt Nam hiệ n nay, nêu bật cc yêu cầu đặt ra , cũng như xây dự ng hệ thố ng cá c nguyên tắ c điều chỉnh đố i vớ i phá p luậ t QL &BVTNR; làm sáng tỏ vai trò của pháp luật đối với việc QL&BVTNR. Khái quát quá trình hình thành và phát trin của pháp luật QL&BVTNR ở nước ta. - Nghiên cứ u, đá nh giá thực trạng của pháp luật QL&BVTNR hiện hành của Việt Nam, chỉ ra những ưu đim v những mặt cn hạn chế, bấ t cậ p cầ n đượ c khắ c phụ c. - Trên cơ sở cá c vấ n đề lý luậ n v thực trạng pháp luật nêu trên, luậ n á n xc định các đị nh hướng v đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QL&BVTNR của nước ta hiện nay. 4. ĐI TƢNG V PHM VI NGHIÊN CỨU CỦA Đ TI Đối tượ ng nghiên cứ u chủ yế u củ a đề tà i là cá c quy đị nh phá p luậ t về QL&BVTNR trong Luậ t BV &PTR năm 2004 v cc văn bản hướng dẫn thi hnh Luật BV &PTR. Ngoi ra, đố i tượ ng nghiên cứ u cò n bao gồ m mộ t số nộ i dung trong cá c văn b ản php luật khc như : Bộ luậ t Hì nh sự năm (1999 v sửa đổ i năm 2009), Luậ t Đấ t đai năm (2003 v sửa đổi năm 2009), Luậ t Đa dạ ng Sinh họ c năm 2008; Luậ t Thuế tà i nguyên năm 2009, Luậ t Thuế giá trị gia tăng năm 2008, Luậ t Thuế thu nhậ p cá nhân năm 2007 quy định về QL&BVTNR. 11 Bên cạ nh cá c quy đị nh củ a phá p luậ t Việ t Nam về QL&BVTNR, cc quy định của php luật quốc tế v một số quốc gia cũng được đề cập trong luận n ở mức độ phù hợp, trong đó tậ p trung chủ yế u và o cc công ước quốc tế m Việ t Nam đã phê chuẩ n như: Công ướ c quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước về cc vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như l nơi cư trú của loi chim nước (Công ước Ramsar, 2-2-1971, được sửa đổi theo Nghị định thư Paris ngy 3-12-1982), Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) v php luật về QL&BVTNR củ a một số quốc gia trên thế giới. QL&BVTNR đượ c nghiên cứ u ở nhiề u khí a cạ nh khá c nhau . Tuy nhiên, đ phù hợp với tên gọi của đề ti v chuyên ngnh nghiên cứu , luậ n á n chỉ tậ p trung nghiên cứ u phá p luậ t về QL&BVTNR ở cá c khí a cạ nh sau: - Cc quy định php luật về quản lý gồ m: quản lý nh nước v quản lý của chủ rừng đố i vớ i tà i nguyên rừ ng; - Cc quy định php luật về bảo vệ ti nguyên rừng gồm : cc quy định về bảo vệ, pht trin thự c vậ t, độ ng vậ t hoang dã ; cc quy định php luật về ưu đãi của nh nước đối với chủ th bảo vệ ti nguyên rừng ; cc quy định của pháp luật về vi phạm v xử lý vi phạ m cá c hà nh vi xâm hạ i tà i nguyên rừ ng . 5. PHƢƠNG PHÁ P NGHIÊN CƢ́ U CỦ A ĐỀ TÀ I Phương phá p luậ n Đ thực hiện mục đích v cc nhiệm vụ đặt ra, luận n được thực hiện dựa trên phương phá p luận Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nh nước và pháp luật, đồng thời luận án vận dụng cc tư tưởng chỉ đạo của Đảng v Nh nước ta về đổi mới tư duy chính trị pháp lý về cải cách hành chính, cải cch tư php. Phương php nghiên cứu c thể Phương php phân tích, tổng hợp được sử dụng chủ yếu khi phân tích cơ sở lý luận v cc quy định nội dung của pháp luật về QL&BVTNR trong chương 1, chương 2 của Luận n như : phân tích cá c khá i niệ m , vai trò củ a QL&BVTNR; phân tích cc quy định pháp luật về quản lý nh nước đối với tài 12 nguyên rừng, quản lý tài nguyên rừng của chủ rừng Phân tích cc quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng như quy định pháp luật về PCCCR, bảo vệ thực vật, động vật rừng hoang dã, nguy cấp Phương php ny cn được sử dụng đ khái quát những nội dung cơ bản của từng vấn đề nghiên cứu trong cc chương củ a luận án. Phương php thống kê được sử dụng trong quá trình khảo sát thực tiễn thông qua các số liệu báo cáo của Cục kim lâm - Bộ NN&PTNT, của cc cơ quan nh nước khác và số liệu từ các báo cáo nghiên cứu khoa học của các tác giả khác nhau. Phương php so snh luật học được sử dụng đ so snh cc quy định pháp luật về QL&BVTNR của Việt Nam với quy định pháp luật của một số quốc gia khc, cũng như cc quy định của pháp luật quốc tế về bảo vệ tài nguyên rừng trong cá c chương 1, chương 2, chương 3. Phương php lịch sử được sử dụng nhằm tìm hiu quy định của pháp luật về QL&BVTNR Việt Nam hiện nay với hệ thống pháp luật quản lý, bảo vệ rừng trong cc giai đoạn lịch sử trước đây ở Việt Nam trong mụ c 1.3 của chương 1 và một số mục khác trong luận án. Phương php chuyên gia được sử dụng đ khái quát hóa các vấn đề lý luận ở chương 1, cũng như cc nhận định và bình luận về các nội dung của những quy định pháp luật hiện hành về QL&BVTNR của Việt Nam hiệ n nay trong chương 2, chương 3. Trên cơ sở đó, Luận án đnh gi những đim tiến bộ cũng như đim còn hạn chế của pháp luật Việt Nam về QL&BVTNR v đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này. 6. ĐÓ NG GÓ P MỚ I CỦ A LUẬ N Á N Luậ n á n là công trì nh chuyên khả o cấ p tiế n sĩ đầ u tiên nghiên cứ u phá p luậ t về QL&BVTNR ở Việt Nam . Vớ i mong muố n gó p phầ n hoà n thiệ n phá p luậ t về QL&BVTNR, luậ n á n có mộ t số đóng góp mới sau đây: 13 - Luậ n á n đã luậ n giả i nộ i hà m khi niệm “rừng” , cc tiêu xc định rừng theo quy đị nh củ a Việ t Nam và so sá nh cá c tiêu chí đó vớ i cá c quy đị nh củ a công ước quốc tế v cc tổ chức quốc tế khc ; nêu và phân tích khá i niệ m , đặ c điể m ti nguyên rừng ; khái niệm, đặc đim QL&BVTNR; nêu lên vai trò củ a tà i nguyên rừ ng, trên cơ sở đó là m nổ i bậ t tí nh cấ p thiế t củ a việ c QL&BVTNR. - Đá nh giá cá c vai trò củ a phá p luậ t đố i vớ i việ c QL&BVTNR. Php luật chính l cơ sở php lý cho hoạt động QL &BVTNR; xc định thm quyền của cc chủ th trong việc QL&BVTNR; l cơ sở cho việc quản lý rừng bền vững v cấ p chứ ng chỉ rừ ng. - Xc định cc yêu cầu đối vớ i phá p luậ t QL&BVTNR. - Luậ n á n đã xây dự ng cá c nguyên tắ c điều chỉnh php luật về QL&BVTNR. Đây đượ c xem là cơ sở để ban hà nh và tổ chứ c thự c hiệ n phá p luậ t trong lĩ nh vự c nà y. - Luận n đưa ra cc định hướng hoàn thiện pháp luật QL&BVTNR như: quan đim, đường lối của Đảng về hoàn thiện pháp luật QL&BVTNR; bảo đảm quản lý của nh nước đối với ti nguyên rừng. - Luậ n á n đề xuấ t cá c giả i phá p hoà n thiệ n phá p luậ t về quả n lý nhà nướ c đố i vớ i tà i ngu yên rừ ng; hoàn thiện cc quy định pháp luật nhằm minh bạ ch hó a cc quyền ti sản liên quan đến rừng v đất rừng ; php luật về chủ rừng ; php luậ t về bả o vệ thự c vậ t, độ ng vậ t hoang dã ; php luật về ưu đãi bảo vệ ti nguyên rừ ng; php luật về xử lý vi phạm trong QL &BVTNR và xây dự ng mộ t số văn bản php luật mới trong lĩnh vực QL&BVTNR. - Luậ n á n đề xuấ t cá c giả i phá p nâng cao hiệ u quả thự c hiệ n phá p luậ t QL&BVTNR như : đổ i mớ i quả n lý nhà n ước đối với ti nguyên rừng ; tăng cườ ng công tá c kiể m tra , gim st việc thực hiện php luật QL &BVTNR; tuyên truyề n, phổ biế n giá o dụ c phá p luậ t và tăng cườ ng cơ sở vậ t chấ t cho hoạ t độ ng QL&BVTNR. [...]... hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển động vật, thực vật hoang dã ở Việt Nam 19 b) Tình hình nghiên cứu trực tiếp về pháp luật quản lý và bảo vệ tài nguyên rưng ơ Viêt Nam ̀ ̉ ̣ Đề tài Luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Hải Âu về Pháp luật bảo vệ môi trường rừng ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện năm 2001 đã hệ thống sự hình thành và phát triển của pháp luật. .. vấn đề cơ bản về pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay năm 2004 cũng đã nghiên cứu một cách khái quát về những vấn đề cơ bản của pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam như: quản lý nhà nước về bảo vệ rừng; chính sách phát triển rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; bảo vệ các loài thực vật, động vật hoang dã, quý, hiếm; nghiên cứu chính sách bảo vệ rừng ở một số quốc gia trên thế giới và kinh 20 nghiệm... sách về tài nguyên rừng, quản lý rừng khá nhiều, nghiên cứu pháp luật bảo vệ rừng ở các góc độ và khía cạnh khác nhau như quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tài nguyên rừng, nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ rừng Tuy nhiên, các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về QL&BVTNR vẫn chưa được các tác giả nghiên cứu và làm rõ như: 1) Rừng là gì ? Tài. .. Việt Nam trong việc xây dựng chính sách pháp luật bảo vệ rừng Từ những phân tích trên, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ rừng Việt Nam như chính sách pháp luật bảo vệ rừng; chính sách đất đai; tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ rừng; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ rừng [43] Mặc dù, đây cũng là công trình nghiên cứu khá đầy đủ và chi tiết về pháp luật bảo. .. phù hợp? 4) Các định hướng và giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật về QL&BVTRN chưa được đề cập một cách có hệ thống ? Với những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về QL&BVTNR chưa được nghiên cứu nêu trên, tác giả khẳng định đề tài luận án tiến sĩ luật học Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay là một đề tài mới, chưa có một bài viết hay một công trình... trạng quản lí nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam trong những năm tới [80] Công trình này, chủ yếu nghiên cứu pháp luật như một công cụ hữu hiệu nhất để bảo vệ rừng mà chưa đề cập được toàn bộ hệ thống pháp luật về QL&BVTNR ở Việt Nam hiện nay 2 Tình hình nghiên cứu... tài ngu yên rưng ơ Việt ̀ ̉ Nam hiện nay Đây là chương phân tích toàn bộ nội dung pháp luật về QL&BVTNR và đưa ra những nhận định, đánh giá cũng như chỉ ra những nguyên nhân của những khiếm khuyết đối với lĩnh vực pháp luật QL&BVTNR Chương 3 Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay Dựa trên những phân tích, đánh giá ở 14 chương 2, chương... định về lĩnh vực pháp luật lại nằm ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau Vì vậy, chúng ta có thể hiểu khái niệm pháp luật QL&BVTNR như sau: Pháp luật quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng là một lĩnh vực pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều 36 chỉnh các quan hệ xã hội phat sinh có liên quan đến hoạt động quản lý và bảo vệ ́ nguồn tài nguyên rừng Đối tượng điều... QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng Hệ thống pháp luật Việt Nam thường được phân chia thành các ngành luật để nghiên cứu như: Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật kinh tế… Tuy nhiên, khi nghiên cứu về các lĩnh vực pháp luật cụ thể thì nó có sự liên quan đến nhiều ngành luật khác nhau Các quy định về. .. luật về QL&BVTNR gôm cac ̀ ́ nhóm quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động quản lý tài nguyên rừng của các chủ thể trong xã hội như: - Nhóm quy định pháp luật về quản lý tài nguyên rừng gồm : quản lý nhà nươc va quan ly cua chu rưng đôi vơi tai nguyên rưng ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̀ - Nhóm quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng gồm : pháp luật về bảo vệ thực vật, đông vât hoang da ; pháp luật . BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VIỆT 133 5 NAM HIỆN NAY 3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng 133 3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo. bản về pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay năm 2004 cũng đã nghiên cứu một cách khái quát về những vấn đề cơ bản của pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam như: quản lý nh nước về bảo vệ rừng; . bảo vệ ti nguyên rừng ở Việt Nam 56 Kết luận chương 1 65 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 66 2.1. Cc quy định pháp luật về
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay, Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay, Hoàn thiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay, CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LY LUÂN VÊ PHAP LUÂT QUẢN LÝ VÀ BẢO ṾỆ TÀI NGUYÊN RỪNG, CHưƠNG 2. THỰC TRẠ̣NG PH́ÁP LỤẬT VỀ QUẢN LÝ́ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở VỊỆT NAM HỊỆN NAY, CHƯƠNG 3. ĐINH HƯƠNG VÀ GIẢI PH́ÁP HOÀN THỊỆN PH́ÁP LUẬT VÊ QUAN LY VA BAO VÊ TAI NGUYÊN RỪNG Ở VỊỆT NAM HỊỆN NAY, 1 ĐINH HƯƠNG HOAN THIÊN PHAP LUÂT VÊ QUAN LY VA BAO VÊ TAI NGUYÊN RƯNG, 2 CÁ́C GỈẢI PH́ÁP HOÀ̀N THIỆN PH́ÁP LỤÂT VỀ̀ QỦẢN LÝ́ VÀ̀ BẢO VÊ TAI NGUYÊN RƯNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay