Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh – Thực trạng và một số kiến nghị

91 561 3
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 13:55

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN HÙNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN HÙNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Chuyên ngành : Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số : 60 38 01 04 luận văn thạc sĩ luật học Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Tuân Hà nội - 2014 3 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn ch-a từng đ-ợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hùng 4 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI 7 1.1. Tội xâm phạm sức khỏe con người và các dấu hiệu pháp lý đặc trưng 7 1.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm sức khỏe con người 7 1.1.2. Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội xâm phạm sức khỏe con người 9 1.2. Khái niệm, đối tượng, phạm vi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 12 1.3. Đặc điểm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm sức khỏe con người 20 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 28 2.1. Pháp luật về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 28 2.2. Kết quả đạt được trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe 37 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sức khỏe con người ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh 45 5 2.4. Những hạn chế và nguyên nhân khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sức khỏe con người 50 2.4.1. Hạn chế 50 2.4.2. Nguyên nhân 57 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 61 3.1. Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 61 3.2. Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 70 3.2.1. Tổ chức điều hành tốt hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm sức khỏe con người 70 3.2.2. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra 72 3.2.3. Chủ động đề ra yêu cầu điều tra 73 3.2.4. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra 75 3.2.5. Nắm vững quan điểm và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 76 3.2.6. Nâng cao nhận thức về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sức khỏe con người 77 3.2.7. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình sự BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình sự CQĐT : Cơ quan điều tra KSĐT : Kiểm sát điều tra THQCT : Thực hành quyền công tố VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao 7 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 So sánh số lượng tố giác, tin báo tội phạm nói chung với tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 43 2.2 So sánh tổng thụ lý KSĐT tội phạm nói chung với tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 44 2.3 So sánh tội phạm VKSND tỉnh Bắc Ninh phải xử lý so với tội xâm phạm sức khỏe con người 44 2.4 So sánh tổng số tội phạm VKSND tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết nói chung so với tội xâm phạm sức khỏe con người 44 8 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tố của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong quá trình điều tra là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong suốt hơn 50 năm qua, từ khi thành lập VKSND đến nay; được nhấn mạnh trong nhiều bài phát biểu quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngay từ những năm đầu thành lập Ngành, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đã có những chỉ đạo, kết luận rất quan trọng về trách nhiệm công tố của Viện kiểm sát (VKS) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của công dân. Tháng 7/1967, đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận: Công tố là một biện pháp chuyên chính trong bất cứ Nhà nước nào. Không có cơ quan nhà nước nào có thể thay ngành Kiểm sát để sử dụng quyền công tố. Bắt, giam, điều tra, tha, truy tố, xét xử có đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hay không, có đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hay không, điều đó chính là Viện kiểm sát phải trông nom, bảo đảm làm tốt [14]. Các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp trong những năm gần đây có những chủ trương hết sức quan trọng về trách nhiệm công tố của VKS trong giai đoạn điều tra: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về "một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới" đã nhấn mạnh: Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Hoạt động công tố phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá 9 trình tố tụng nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm của những người tiến hành tố tụng khi thi hành nhiệm vụ… [2]. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về "chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đặt ra nội dung "Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra" [3]; Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định: "Cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ; lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm; thực hiện cơ chế công tố gắn với hoạt động điều tra" [4]. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Bảo đảm tốt hơn các điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra" [5]. Nhận thức và quán triệt nghiêm túc tinh thần nghị quyết của Đảng, trong những năm qua hoạt động thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát điều tra (KSĐT) các vụ án hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với số lượng rất lớn các vụ án hình sự được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời bảo đảm sự nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng pháp luật vào thực tiễn còn gặp nhiều những hạn chế, khó khăn nhất định, như: chưa phát huy hết vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của VKS trong hoạt động THQCT và KSĐT, đồng thời một số quy định của pháp luật còn mang tính chung, chưa có hướng dẫn cụ thể nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động THQCT và KSĐT của VKSND. Nhằm khắc phục những nhược điểm trên, tác giả làm luận văn này, qua nghiên cứu mong muốn sẽ góp một phần nhỏ của mình vào việc hoàn thiện các 10 quy định của pháp luật về THQCT và KSĐT, mở ra một hướng cho việc đào tạo, tổ chức, sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên trong hoạt động này. Đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, tăng cường kỷ cương trật tự xã hội và hoàn thiện hơn tổ chức của ngành kiểm sát trong giai đoạn đất nước đang tiến hành cải cách, hoàn thiện bộ máy. 2. Tình hình nghiên cứu Ở nước ta hiện nay, liên quan đến hoạt động THQCT và KSĐT, tác giả cũng đã tiếp cận, tham khảo được một số công trình nghiên cứu sau: Luận văn thạc sĩ Luật học của các tác giả như: Nguyễn Hải Phong: "Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự Việt Nam", 1999; Trần Huy Hùng: "Quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố và điều tra hình sự", 1996; Đặng Văn Minh: "Chức năng Kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự", 1999; Nguyễn Hợp Phố: "Địa vị pháp lý của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra hình sự", 1999; Luận án tiến sĩ Luật học Lê Thị Tuyết Hoa: "Quyền công tố ở Việt Nam", 2005 Chủ yếu các công trình nghiên cứu và bài viết mang tính khái quát, toàn diện của ngành kiểm sát nhân dân mà chưa có nhiều chuyên khảo nghiên cứu về THQCT và KSĐT các loại tội cụ thể. Với vai trò ý nghĩa của việc THQCT và KSĐT, cũng như tình hình nghiên cứu nêu trên lý giải cho tác giả chọn việc nghiên cứu " Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng và một số kiến nghị" để làm luận văn cao học luật. 3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên pháp luật về THQCT và KSĐT nói chung và thực tiễn áp dụng đối với các tội xâm phạm [...]... 1: Một số vấn đề chung về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe con người Chương 2: Thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Một số kiến nghị về hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh. .. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 2.1 PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là hai chức năng của VKSND được pháp luật qui định Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, hai chức năng này được thực hiện thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền. .. tỉnh Bắc Ninh 13 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI 1.1 TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ ĐẶC TRƯNG 1.1.1 Khái niệm các tội xâm phạm sức khỏe con người Con người với tư cách là một thực thể của tự nhiên và xã hội, luôn là đối tượng được quan tâm và bảo vệ hàng đầu trong mọi nhà nước, đặc biệt là ở các. .. ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM SỨC KHỎE CON NGƯỜI Để thực hiện tốt hoạt động THQCT và KSĐT các vụ án xâm phạm sức khỏe con người, bên cạnh việc nắm vững những nội dung cơ bản của công tác THQCT và KSĐT còn phải xác định được những đặc điểm riêng biệt của hoạt động này - Trong hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Đối với các tội xâm phạm sức khỏe. .. người 14 Những hành vi xâm phạm sức khỏe con người là xâm phạm vào một trong những quyền thiêng liêng nhất - quyền được bảo vệ sức khỏe Ở Việt Nam sức khỏe con người được pháp luật bảo vệ trên mọi phương diện, lĩnh vực liên quan đến cuộc sống, làm việc, học tập, sinh hoạt của con người Các tội xâm phạm sức khỏe là những hành vi (hành động hoặc không hành động) có lỗi (cố ý hoặc vô ý) xâm phạm quyền được... hành công vụ (Điều 107 BLHS) Như vậy, từ những phân tích trên đây, có thể hiểu các tội xâm phạm sức khỏe của con người là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến quyền được bảo hộ về sức khỏe con người 1.2 KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA Hoạt động công tố của VKS được thực hiện xuyên.. .sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động THQCT và KSĐT các vụ án xâm phạm sức khỏe 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Nghiên cứu những quy định cụ thể về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong hoạt động THQCT và KSĐT, đặc biệt là kiểm sát các tội xâm phạm sức khỏe. .. kiểm sát) , có trách nhiệm đảm bảo việc thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xác định tội phạm và người phạm tội, trên cơ sở đó quyết định việc truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng và bảo vệ sự buộc tội tại phiên tòa Vì vậy, quyền công tố chỉ có trong lĩnh vực tố tụng hình sự, với đối tượng là tội phạm và người phạm tội [27, tr 40] Thực hành quyền công tố là việc sử dụng tổng hợp các quyền. .. quan, Kiểm lâm, Lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Quyền hạn điều tra của các cơ quan này được quy định tại Điều 111 BLTTHS và các điều 2, 20, 21, 24, 25 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự Khi tiến hành hoạt động điều. .. kết thúc các hoạt động THQCT và KSĐT, cụ thể: Một là, kết thúc việc điều tra khi CQĐT ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra Thông qua kiểm sát việc kết thúc điều tra, VKS xác định quyết định đình chỉ điều tra là có căn cứ đúng pháp luật và không có lý do để phục hồi điều tra Hai là, kết thúc việc điều tra khi CQĐT ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Trên cơ sở thực hiện các hoạt . quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 14 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU. luật về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 61 3.2. Nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 70. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Chuyên ngành : Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh – Thực trạng và một số kiến nghị, Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh – Thực trạng và một số kiến nghị, Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh – Thực trạng và một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay