Module Mầm non 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

42 3,333 1
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 13:35

Module Mầm non 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non giúp người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa, vai trò và mục tiêu của việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp và hình thức phù hợp để thực hiện tốt phối hợp nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non. [...]... oh àl non m m rt c d oáig cós m hc gnort i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hP N IT G N ÔHT 2 non m m rt c d oáig c iv gnort i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig p h i hp páhp gn hp các uêN I ỎH UÂC 1 non mầm ẻrt cụd oáig ểđ iộh ãx cứhc ổt các àv gnồđ gnộc iớv gnờưrt àhn pợ h i ốhp páhp g nơưhp c ác uểih mìT :1 gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG GNORT IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ÀV... ãx cứh c ổt các àv gnồđ gnộc iớv gnờưrt àh n aữi g pợh i ốhp c ứht hn ì h các uểi h mì T :gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH GNORT IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC ÀV GNỒĐ GNỘC I ỚV GNỜƯRT ÀHN AỮI G PỢH IỐHP CỨHT HNÌH CÁC :3 g nud i ộN i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn p h i hp c ht hnìh àl hníhc ó cáhk hcác ión yah ý u l c n c n v àl gn c oàn ht hn non m m rt c d oáig gnort i h ãx c hc t các ,gn gn... ẢHP N IT G N ÔHT 2 ?cáhk i h ãx c hc t các i v non m m gn rt a ig p h i hp ht óc oàn gnud i n gn hN ?oàn ht hn a hgn ý óc cáhk i h ãx c hc t các i v non m m a ig gn rt p h i hp c i V I ỎH UÂC 1 cáhk cứhc ổt các iớv non mầm gnờưrt aữig pợh iốhP :7 gnộđ tạoH 14 NM ELUDOM àhn yâx hn d ív( ht c ó oàn gn t oh t m ohc nâhn ác àv ht p t t hnik c hc t các ,nào p t ,it gnôc các a c n it rt iàt : rt iàt n ugN :... maht c non m m gn rt nêiv oáig / b nác àm hgn i h các ,gn hp a n yuq hníhc a c p h c uc các auq gnôhT — :yâ i d c ht hnìh s t m ar êk t il ht óC c ht hnìh u ihn i d auq gnôht c non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn p h i hp c i V IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT 2 ?non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v gn rt àhn a ig oàn p h i hp c ht hnìh gn hn óC I ỎH UÂC 1 non mầm ẻrt... iv ,t t uq t k óc non m m rt c d oáig cós m hc gnort i h ãx c hc t các ,gn gn c i v gn rt àhn p h i hp gn t oh IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT 2 ?non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các àv gn gn c i v p h i hp c iv gnort oàn ht hn òrt iav óc gn rt àhN I ỎH UÂC 1 non mầm ẻrt cụd oái g ểđ iộh ãx cứhc ổt các àv gnồđ gnộc iớv pợh i ốhp c ệiv gnort gnờưrt àhn aủc òrt iav uểih mìT :1 gnộđ tạoH NON MẦM ẺRT CỤD OÁI G... gnud i n gn hn m g non gn gn c i v non m m gn rt a ig p h i hp c i V I ỎH UÂC 1 non mầm ẻrt c ụ d oái g ểđ gn ồđ gn ộc iớv non mầm gnờưrt aữi g p ợh i ốh p g nud i ộn g nữh n uểi h mì T :2 gnộđ tạoH ht c gn t i gn t i v gn rt àhn a c rt c d oáig p h i hp n v yàb hnìrt nix yâ i d n hp ,i h ãx c hc t các ,gn gn c i v non m m gn rt p h i hp gn t oh v n h õr gn hp a a c i h ãx c hc t các ,gn gn c i v p... các ,gn gn c i v non m m gn rt a ig p h i hp c iv y ht ) hc( hna ,hnìm a c cát gnôc t c ht gnorT )6 ?oàn c ht hnìh gn hn auq n ih c ht c non m m rt c d oáig i h ãx c hc t các ,gn gn c i v non m m gn rt a ig p h i hP )5 ?oàn ht hn páhp gn hp các p h t k i hP ?ìg páhp gn hp gn hn óc i hp n c ,t t uq t k c t i h ãx c hc t các ,gn gn c i v non m m gn rt a ig p h i hp cát gnôc )4 ?ìg gnud i n gn hn àl non. .. àhn ìht non m m c d oáig p h i hp aig maht i h ãx c hc t các àv gn gn c a c gn t oh các i n t k gn rt àhn a c t hc t v s c ,n s iàt n uq o b c iv gnort gn rt púig nàb a nêrt i ht ,na gnôc ,gnòhp nâd gn l c l hgn non m m gn rt a c oàrt gnohp các h gn àv aig maht gn gn c àv hnyuh hp gn yuH hc nêib c a hc non m m nêiv oáig àl t hn ,non m m nêiv oáig ohc p hn uht rt h gn hp a n yuq hníhc i v t ux non m... n ik n ib hp t oh hnis các ,ìk gn ht p h i ub các auQ móx ,nôht ,nâd gnôN i H a c p h i ub các auQ non m m c d oáig i v gn hp a hnàgn nab các àv n yuq hníhc a c aig maht gn n v ,n d gn h ,n yurt nêyut nêiv n yurt nêyut gn d S nâd nâhn gnort iãr gn r non m m rt c d oáig c ht n ik n ib hp gnôht n yurt p h t k gn hp a a c oaht ht , hgn n v ,áoh n v gn t oh gn d S non m m gn rt các i t n yurt nêyut cóg... các i t n yurt nêyut cóg gn d S hcíhp pá ,ônap ,nit gn b gn d S non m m c d oáig ohc gnud i n các n yurt nêyut gn hp a hnìh n yurt ,nit gnôht aol gn ht h gn d S i h ãx — t hnik c hc t các ,hnì aig h các ,hnis c h m ahc ohc táhp i r t các ,n g n gn u il iàt các n os nêiB c d oáig n nauq nêil óc n b n v ,t yuq hgn các iahk n irt ,p t c h áohk các auQ — — — — — — — — — — 14 NM ELUDOM | 03 gn rt a c rt c
- Xem thêm -

Xem thêm: Module Mầm non 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non, Module Mầm non 41: Phối hợp nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay