Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến - RFID và ứng dụng

91 715 1
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 09:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Ngô Quang Lựa NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BẰNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN- RFID VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Ngô Quang Lựa NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BẰNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN- RFID VÀ ỨNG DỤNG Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm Mã số: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Hà Nội - 2009 Trang 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Luận văn “ Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội và các thầy cô Viện Công nghệ Thông tin đã truyền đạt cho tôi kiến thức trong suốt những năm học ở trường. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Đoàn Văn Ban đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này. Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009 Tác giả luận văn Ngô Quang Lựa MỤC LỤC BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU 7 DANH MỤC HÌNH VẼ 8 MỞ ĐẦU 9 CHƢƠNG I. TỔNG QUAN 10 1.1. Hiện trạng công tác giám sát và quản lý chất lƣợng dịch vụ Bƣu phẩm, Bƣu kiện của Bƣu chính Việt Nam và thế giới 10 1.1.1. Bưu chính Thế giới 10 1.1.2. Bưu chính Việt Nam 14 1.1.3. Chỉ tiêu về độ chính xác 16 1.1.4. Chỉ tiêu về độ an toàn 17 1.1.5. Chỉ tiêu về sự tiện lợi hay khả năng truy nhập dịch vụ 18 1.1.6. Chỉ tiêu phản ánh sự văn minh hay chất lượng phục vụ 18 1.1.7. Sự hài lòng của khách hàng 20 1.2 Thực trạng công tác giám sát, quản lý chất lƣợng dịch vụ bƣu phẩm, bƣu kiện của Bƣu chính Việt Nam 20 1.2.1. Công tác kiểm tra đánh giá 20 1.2.2. Những vấn đề tồn tại 21 1.3 Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ bƣu phẩm, bƣu kiện của Bƣu chính Việt Nam 22 1.3.1. Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên 22 1.3.2. Chú trọng công tác điều tra, nghiên cứu thị trường 22 1.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý chất lượng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO- 9000 22 1.3.4. Tăng cường công tác thống kê, kiểm tra, đánh giá chất lượng 22 1.3.5. Nghiên cứu, triển khai công nghệ mới phục vụ cho ngành bưu chính 22 1.4. Công nghệ RFID 23 1.4.1. Các thành phần chính của hệ thống RFID 23 1.4.2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống 34 1.4.3. Một số chuẩn về RFID 35 1.4.4. Ưu và nhược điểm của hệ thống RFID 38 1.5. Các ứng dụng của RFID đối với ngành Bƣu chính tại một số quốc gia 40 1.5.1. Ứng dụng đối với thùng thư 42 1.5.2. Ứng dụng cho từng mức bưu gửi 43 1.5.3. Một số ứng dụng khác 45 CHƢƠNG II. ỨNG DỤNG RFID CHO VIỆC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ BƢU PHẨM, BƢU KIỆN 47 2.1 Đề xuất hƣớng ứng dụng RFID trong một số hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh dịch vụ Bƣu chính 47 2.2 Hệ thống lƣu vết, tìm dấu bƣu phẩm, bƣu kiện 48 2.2.1. Mô tả chức năng cơ bản của hệ thống 48 2.2.2. Tổ chức hệ thống 49 2.2.3. Các thành phần của hệ thống 50 2.2.4. Ưu điểm của hệ thống 52 2.2.5. Tính khả thi của hệ thống 52 2.3 Hệ thống thƣ kiểm tra (Hệ thống Test Mail) 53 2.3.1. Mô tả chức năng cơ bản của hệ thống 53 2.3.2. Ưu điểm và tính khả thi của hệ thống 54 CHƢƠNG III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ BƢU PHẨM BƢU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID 56 3.1 Phân tích hệ thống kỹ thuật 56 3.1.1. Mô hình chung của hệ thống 56 3.1.2. Mô hình vận hành hệ thống 57 3.1.3. Mô tả chức năng hệ thống 57 3.1.4. Kiến trúc chung của hệ thống Test Mail 58 Trang 5 3.1.5. Hệ thống Test Mail Client 59 3.1.6. Hệ thống Test Mail Center 61 3.2 Thiết kế hệ thống 62 3.2.1. Tác nhân của hệ thống 62 3.2.2. Mô hình Use Case chức năng hệ thống 62 3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 69 3.3 Các yêu cầu khi phát triển hệ thống RFID 72 3.3.1 Môi trường và yêu cầu của hệ thống 72 3.3.2. Điều kiện về bảo mật 75 3.3.3. Yêu cầu đảm bảo tuân theo quy định của nhà nước về tần số sử dụng công nghệ RFID 78 3.4 Cài đặt hệ thống Test Mail 80 3.4.1. Một số hình ảnh hệ thống TEST MAIL 81 3.4.2. Một số hình ảnh hệ thống cổng giám sát 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Miêu tả BC-PHBC Bưu chính – Phát hành báo chí BCVT Bưu chính Viễn thông BĐTT Bưu điện tỉnh, thành BPBK Bưu phẩm bưu kiện CMS Center Management System – Hệ thống quản lý trung tâm CSDL Cơ sở dữ liệu HF High Frequency – Dải tần số cao LF Low frequency – Dải tần số thấp IPC International Post Corporation – Tên một tổ chức quốc tế về Bưu chính ISO International Organization for Standardization – Tổ chức các tiêu chuẩn thế giới LDCS Local Data Collection System – Hệ thống thu thập dữ liệu cục bộ RFID Radio Frequency Identification – Công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến. UHF Ultra High Frequency UPU Universal Postal Union – Liên minh Bưu chính thế giới VNPOST Viet Nam Post - Tổng công ty Bưu chính Việt Nam VNPT Viet Nam Post and Telecomunications - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Trang 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tỷ lệ đạt chuẩn về thời gian toàn trình của thƣ nội tỉnh 16 Bảng 1.2: Bảng kê trung bình (các đồ điện) 32 Bảng 1.3. Tổng dữ liệu theo dõi của hệ thống RFID 32 Bảng 1.4. Một số chuẩn RFID 37 Bảng 1.5: So sánh các công nghệ nhận dạng theo các tham số hệ thống 39 Bảng 3.1. Tính chất chung của thẻ RFID 75 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các thành phần của hệ thống RFID 24 Hình 1.2: Hai thẻ RFID 26 Hình 1.3: Các thành phần của đầu đọc RFID 28 Hình 1.4: Các thành phần của phần mềm trung gian RFID 29 Hình 1.5: Đặt ứng dụng trực tiếp với đầu đọc RFID 30 Hình 1.6: Sử dụng phần mềm trung gian RFID 30 Hình 1.7: Các bộ lọc sự kiện 33 Hình 1.8: Trao đổi thông tin giữ thẻ và đầu đọc 35 Hình 1.9: Quy trình phát triển hệ thống RFID của DHL 43 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức hệ thống 50 Hình 3.1: Mô hình chung của hệ thống Test Mail 56 Hình 3.2: Mô hình vận hành hệ thống 57 Hình 3.3: Sơ đồ chức năng của hệ thống Test Mail 58 Hình 3.4: Kiến trúc chung của hệ thống TestMail 59 Hình 3.5: Mô hình dữ liệu tại bƣu cục 60 Hình 3.6: Mô hình dữ liệu tại Tổng công ty 61 Hình 3.7: Tác nhân hệ thống 62 Hình 3.8: Mô hình Use Case chức năng quản lý cổng giám sát 63 Hình 3.9: Mô hình Use Case chức năng nhận gửi thƣ 64 Hình 3.10: Mô hình hoạt động chức năng nhận gửi thƣ 65 Hình 3.11: Mô hình Use Case chức năng Quản lý thông tin định vị 66 Hình 3.12: Mô hình hoạt động chức năng Quản lý thông tin định vị 67 Hình 3.13: Mô hình Use Case chức năng Định vị thƣ 67 Hình 3.14: Mô hình hoạt động chức năng Định vị thƣ 68 Hình 3.15: Mô hình Use Case chức năng Đánh giá chất lƣợng dịch vụ 68 Hình 3.16: Mô hình hoạt động chức năng Đánh giá chất lƣợng dịch vụ 69 Hình 3.17: Mô hình quan hệ ER 71 Hình 3.18: Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng hệ thống 72 Hình 3.19: Cơ sở dữ liệu nhóm chức năng nghiệp vụ 72 Hình 3.17: Giao diện cửa sổ chính hệ thống TEST MAIL 81 Hình 3.18: Giao diện cửa sổ chính hệ thống TEST MAIL 81 Hình 3.19: Giao diện cửa sổ quản lý cổng giám sát 82 Hình 3.20: Giao diện cửa sổ nhận gửi thƣ 83 Hình 3.21 : Giao diện cửa sổ quản lý thông tin định vị 84 Hình 3.22: Giao diện cửa sổ định vị thƣ 85 Hình 3.23: Giao diện cửa sổ đánh giá chất lƣợng dịch vụ 86 Hình 3.24: Giao diện cửa sổ in đánh giá chất lƣợng dịch vụ 87 Hình 3.25: Thẻ RFID 87 Hình 3.26: Bộ sạc cho đầu đọc thẻ 87 Hình 3.27: Đầu đọc thẻ RFID 88 Hình 3.28: Bộ giao tiếp với PC 88 Trang 9 MỞ ĐẦU Hiện nay, công tác giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Việc đảm bảo chất lượng của các dịch vụ bưu chính hiện đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáng kể. Khi khách hàng yêu cầu thông tin về bưu phẩm bưu kiện mà mình đã gửi đang ở đâu vẫn chưa đáp ứng được hoặc trong trường hợp bị mất mát hay chậm trễ, rất khó để có thể nhận biết bưu phẩm, bưu kiện đang ở nơi nào và có thể kiểm tra từ vị trí nào. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ của ngành Bưu chính và việc mất mát các gói hàng, dù ở tỷ lệ thấp, vẫn là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, nhiều nước trên thế giới hiện nay đã áp dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID để quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện cũng như mở ra một số dịch vụ gia tăng mới cho khách hàng. Trong nội dung đề tài này, tôi nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ RFID trong việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu phẩm bưu kiện. Mục tiêu đặt ra đối với đề tài là: - Dựa trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu thực tế công tác giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện hiện nay của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, xác định yêu cầu và phạm vi của bài toán ứng dụng RFID vào việc quản lý và nâng cao dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện ở nước ta. - Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID. - Đề xuất phương án xây dựng phần mềm ứng dụng RFID trong việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện. - Xây dựng thử nghiệm hệ thống phần mềm kết hợp với ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID hỗ trợ định vị bưu phẩm bưu kiện. CHƢƠNG I. TỔNG QUAN 1.1. Hiện trạng công tác giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện của Bưu chính Việt Nam và thế giới 1.1.1. Bƣu chính Thế giới Liên minh bưu chính thế giới UPU [12] đã đưa ra các qui định chung để đánh giá chất lượng của dịch vụ bưu phẩm - bưu kiện, trong đó một vài tiêu chí được quan tâm nhất là: - Về quyền sử dụng các dịch vụ bưu chính: Một số nước cố gắng cung cấp tất cả các dịch vụ bưu chính đến toàn bộ các khu dân cư, một vài tiêu chí khác như thời gian mở cửa bưu điện, khoảng cách từ bưu điện đến đường giao thông chính cũng được nhắc đến. Ngoài ra, một thách thức lớn của dịch vụ bưu chính đó là phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ này với giá cả mà khách hàng có thể chấp nhận được, vì vậy cũng cần quan tâm đến một vài yếu tố khác như về địa lý, tình trạng kinh tế, nền văn hóa, … để xây dựng được cơ sở hạ tầng cơ bản cho ngành bưu chính nhằm đưa ra giá thành hợp lý cho các dịch vụ. - Phải thỏa mãn được khách hàng: Khách hàng là một thành phần quan trọng của bất cứ một ngành kinh tế nào, do đó quan tâm và thỏa mãn được khách hàng là yếu tố quan trọng để nâng cao được chất lượng dịch vụ bưu chính và tăng được doanh thu. - Tốc độ và độ tin cậy: Bưu chính là ngành vận chuyển, mang thông tin và hàng hóa. Vì vậy, việc đảm bảo thông tin và hàng hóa được chuyển đến chính xác, nhanh chóng tới tay người nhận là rất quan trọng. Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện trong ngành bưu chính không thể bỏ qua yếu tố này. - An toàn và bảo mật: Trước tình hình tội phạm và khủng bố ngày càng gia tăng, việc kiểm tra hàng hóa và thư từ rất cần thiết để tránh những thiệt hại về người và vật chất. Tuy nhiên, hàng hóa và thư từ của khách hàng cũng yêu cầu phải được đảm bảo bí mật và không để lộ thông tin cá nhân, tránh những rủi ro cho khách hàng, … là tiêu chí đang được đặt lên vị trí hàng đầu hiện nay. - Tiện lợi: Tiện lợi cho khách hàng khi tham gia dịch vụ, khiếu nại và các hoạt động khác. Đối với nhân viên trong ngành có thể dễ dàng quản lý và thống kê được những thông tin cần thiết, như vậy chất lượng dịch vụ mới có thể nâng lên và có thể đưa vào những phương pháp mới. Những tiêu chí này là yêu cầu cơ bản trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ của ngành bưu chính, trong đó có cả bưu phẩm bưu kiện. Bưu chính Việt Nam là thành viên của Liên minh Bưu Chính thế giới nên cũng phải tuân theo những qui định chung này. Đối với mỗi nước, tùy thuộc vào đặc điểm riêng về kinh tế, văn hóa, con người ở nước mình mà áp dụng và thực thi cho phù hợp. Trước tình hình chung của thế giới, Bưu chính Việt Nam cần nỗ lực áp dụng khoa học công nghệ và cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là đối với bưu phẩm, bưu kiện, đặc biệt là trong tình hình Bưu chính tách ra hoạt động động lập với Viễn Thông hiện nay. Để nâng cao được chất lượng dịch vụ bưu phẩm-bưu kiện, việc áp dụng một phương pháp đánh giá chính xác là rất quan trọng. Trên thế giới đã áp dụng nhiều công nghệ mới để xác định và thống kê thông tin hàng hóa gửi đi, hoặc đưa ra các dịch vụ như [...]... ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID trong việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, luận văn sẽ giới thiệu một số phương án đề xuất để ứng dụng công nghệ RFID Những đề xuất này giúp nâng cao năng suất sản xuất kinh doanh các dịch vụ bưu chính, hơn nữa, còn giúp tăng tính chính xác và khách quan trong việc thực hiện công tác giám sát, quản lý chất lượng 1.4 Công. .. giới a Các công nghệ được sử dụng Trong nhiều năm qua, ngành bưu chính đã tích cực đưa những công nghệ mới vào sử dụng, một mặt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm lao động thủ công phức tạp cho người lao động, mặt khác là để theo kịp sự phát triển về khoa học kỹ thuật và công nghệ trên thế giới Những công nghệ phải được kể đến là: Trang 13 - Mã vạch: công nghệ mã vạch đã được áp dụng vào lĩnh vực... quốc tế, nên công tác giám sát và quản lý đã có những cải tiến và quan tâm đáng kể Ứng dụng công nghệ được áp dụng và nhắc tới nhiều trong những năm qua là mã vạch Công nghệ này đã được triển khai đưa vào các dịch vụ bưu chính để mã hóa địa chỉ, thay thế tem thông thường bằng e-stamp (áp dụng công nghệ mã vạch), lưu lại những thông tin về ngày tháng, giá cước, … giúp cho việc trao đổi và lưu dữ liệu... đưa các phần mềm trung gian RFID vào sử dụng, đó là: - Cung cấp khả năng kết nối với đầu đọc (thông qua bộ điều hợp thiết bị đọc) - Xử lý các theo dõi thô của RFID (thông qua bộ quản lý sự kiện) - Cung cấp giao diện mức ứng dụng (application-level interface) để quản lý các đầu đọc và lọc các sự kiện RFID Ứng dụng Đầu đọc Đầu đọc Hình 1.5: Đặt ứng dụng trực tiếp với đầu đọc RFID Trong hình 1.6, phần... được đưa vào giữa đầu đọc và ứng dụng Phương pháp này thích hợp trong việc triển khai ở quy mô nhỏ sử dụng các khả năng do các sản phẩm tích hợp ứng dụng cung cấp Ứng dụng RFID trung gian Đầu đọc Đầu đọc Hình 1.6: Sử dụng phần mềm trung gian RFID Các chính thành phần của phần mềm trung gian RFID:  Bộ điều hợp thiết bị đọc Hiện nay có khá nhiều loại đầu đọc RFID và mỗi một loại trong số đó đều có dạng. .. 1800 0-6 dành cho dải tần số UHF còn có ISO 1800 0-3 dành cho dải tần số HF Bên cạnh chuẩn của ISO và EPCGlobal, Trung Quốc cũng đã đưa ra chuẩn của riêng mình, nhằm phục vụ cho việc ứng dụng RFID trên toàn Trung Quốc thống nhất theo một chuẩn riêng Việc này được thực hiện vào cuối năm 2004, áp dụng cho công nghệ DVD và chuẩn này không phải miễn phí Trung tâm Auto-ID phát triển hai đặc tả Class 1 và Class... RFID, giúp tự động và nhanh chóng xác định được vị trí bưu phẩm, bưu kiện + Tại Châu Á, bưu chính Hàn Quốc cũng có kế hoạch đưa công nghệ này vào ứng dụng trong năm 2007 Ngoài các công nghệ này đã được đưa vào sử dụng cho việc giám sát quản lý đánh giá chất lượng bưu chính, việc áp dụng và tin học hóa các hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng được thực hiện nhằm dần thay thế những hoạt động thủ công bằng. .. và kết hợp với nhau trong trường hợp có một đầu đọc gặp lỗi - Phần mềm trung gian - RFID Middleware: là một hoặc nhiều module phần mềm chuyên dụng được cài đặt để thực hiện các công việc cụ thể - Ứng dụng biên – Edge Application: có thể là bất kỳ ứng dụng nào đang chạy trong gian hàng (retail store), ví dụ là các thành phần của hệ thống bán hàng POS (Point Of Sales) - Các dịch vụ thông tin RFID - RFID. .. EPCglobal và International Standards Organization (ISO) đã cung cấp các chuẩn cho giao tiếp giữa thẻ RFID và đầu đọc - Chi phí Chi phí của một thẻ RFID giữ vai trò quan trọng trong việc có chọn loại thẻ đó hay không bới vì hầu hết các ứng dụng đều sử dụng rất nhiều thẻ RFID Vì vậy, cần phải chọn loại thẻ RFID đáp ứng vừa đủ nhu cầu và có chi phí chấp nhận được b Đầu đọc Đầu đọc RFID dùng để nhận ra sự... 18047 và ISO 18046) [12] ISO 11784 là chuẩn xác định cấu trúc dữ liệu trên thẻ, cách lưu trữ và sắp xếp thông tin ISO 11785 xác định giao thức giao tiếp giữa đầu đọc và đầu ghi, tần số được sử dụng là 134,2kHz Hai chuẩn này chủ yếu được sử dụng trong việc nhận dạng và theo dõi động vật Các chuẩn dùng để nhận dạng các vật thể bao gồm ISO 18000 hay EPCGlobal Tập đoàn EPCGlobal đã triển khai và áp dụng . HỌC CÔNG NGHỆ Ngô Quang Lựa NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BẰNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN- RFID VÀ ỨNG DỤNG Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ. Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình. ta. - Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID. - Đề xuất phương án xây dựng phần mềm ứng dụng RFID trong việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện. - Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến - RFID và ứng dụng, Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến - RFID và ứng dụng, Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến - RFID và ứng dụng, 3 Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện của Bưu chính Việt Nam, CHƯƠNG II. ỨNG DỤNG RFID CHO VIỆC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU PHẨM, BƯU KIỆN, 2 Hệ thống lưu vết, tìm dấu bưu phẩm, bưu kiện, CHƯƠNG III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU PHẨM BƯU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID, 1 Phân tích hệ thống kỹ thuật, 2 Thiết kế hệ thống, 3 Các yêu cầu khi phát triển hệ thống RFID, 4 Cài đặt hệ thống Test Mail

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay