Module THCS 40:Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

32 2,858 3
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 23:43

ông tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với ... động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục”. ... Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành .. [...]... ar p c các nâd nâhn nab U hc t hC ,gn u p c các a c t yuq hgn ,i l gn ,gn rt hc các oàv c n C + )DGSCBU( c d oáig cós m hc nab U a c gn t oh hc C — … t hnik s c các ,gnúhc n uq i h ,c h aohk i h ,páhp t ,na gnôc ,gnôht n yurt ,áoh n v nauq c các àl nêiv u cáC + …hníhc iàt , n hp ,n rt t M ,nêin hnaht nào àl hcit hc óhp cáC + o t oà — c d oáig hnàgn hcárt hp i gn àl c rt gn ht hc t hc óhP + p c các n... hníhc gn t oh àhn các m g oab ,u h v ã c oh gn t oh gna íhc gn các m g oab hcás hnaD gn t oh c v hn l các c t t nêiv cát gn c các hcás hnad t m p l hnàht n c c nâd gn gn c ,gn hp DGSC naB aig nêyuhc các ,nêiv oáig gn i a c n v c aig maht s óc , c nâd m c các nào ihc ,gn hp nào àl n uq t i o hc p it c rT + • • • + 0 4 S C HT E LUDOM | 66 nêiv cát gn c àl aig nêyuhc các i m , b c l uâc các a c óc n s gn... ãx gn l c l các t k nêil S — t k nêil páhp i ig iah i t p c gnort gn 0 4 S C HT E LUDOM | 06 c d oáig gn l c l các nix hc u il iàt hk nôuhk gnorT c d oáig t oh hnìrt yuq t k nêil c ht hcác àv o hc ,o hnãl c hc t c ht hcác c n ih ht i hp t k nêil hnìh ôm a c n b c gnud i N i h ãx c d oáig uêit c m t m hn … hc t hc ,íl p h hcác t m gn l c l các t k nêil c hc t c iv a c hnìrt yuq àv páhp i ig các àl c d... i h gn b auq o hk àv p h hp nâd t các ohc m ihn hcárt oaig gn hp ,ãx DGSCBU i h ãx c hc t các àv m ahc c b các a c m hp s v p ihgn gn d i b c u c uhn tás o hK + hnì aig các a c póg gnó ,aig maht n ik u i t m các v mêht gn d i b aig maht u c uhn óc hnis c H :uas hn áoh hnìh ôm ht óc DGSCBU a c c hc t c i V c d oáig gn t oh các c hc t DGSC naB ihk n it gn hp ,n ik u i các gn d s ,t k nêil hc oh k auq... a c gn t oh các ohc v c hp àv i ig c h naogn m hc uáhc các gn ht nehk uq yâg íhp hnik v póg gnó gn t oh gnud i n các v n uq t i púig ht óc ;c hc t n uq t i od i h ãx gn t oh các aig maht ,BLC ,i hc nâs các hn yuq ig oeht i hc iuv aig maht ,àhn c iv màl ,àhn c h t ig gnú t oh hnis aig maht me noc ohc n ik u i o t ,nêiv gn :hcác gn b gn gn c me noc DGSC c iv aig maht n yugn hnìt )hnì aig các( gnúhc n... gnôc n ih c ht c hc t hnìh ôM“ iàt auq t ib c ,c h gn rt àv gn hp a các m ihgn ht m n u ihn uas ar túr c i h ãx gn l c l các t k nêil íl n uq c hc t hnìh ôM HX a c DG gn l c l các p h i hp íl n uq nauq c c hc T :1 c B l c l các t k nêil gn b cáC t oh íl n uq c hc t v c t oh c d oáig gn gnort i h ãx gn 0 4 S C HT E LUDOM | 26 gn hp a các i v i t hn gn ht s ar o t hn yuq ,u c nêihgn GQDGBU od i hp hc... gn ig gn C + gn gn c i hc iuv m i các , b c l uâc các a c s c oàv a d nên ìht …TTDT , hgn n v gn t oh các c hc t ihK c h gn rt các àl m i a y l nên ìht c h nôm các ,c h aohk c ht n ik gn d i B t oh hnil c s t h ý u l n c gn t oh hc oh k iahk n irt ihK + gn d i b hc oh k n ih c ht iahk n irT :3 c B hn d i r t gn hn àl c oh ,”hnì aig c d oáig yat S“ hn ív , nêyuhc các oeht mèk u il iàt óC c d oáig áoh... gnohp các aig maht ,gn rt iôm nìg ig ,oaht ht c d ht , hgn n v b c l uâc t oh hnis ,írt i ig i hc iuv t oh hnis ,àhn c h t ;n ut gnàh u ib naig i ht ,hnìrt gn hc gn d yâx me các n d gn H óhp i ,gn rt i ,gn rt móhn ar u b t me các )…i ut a l ;gn rt gnùc ;uahn n g :c t nêyugn oeht ht óc( n uq t móhn các oeht me các aihC nàb a nêrt nêin u iht hnaht hcás hnad p L nêin u iht hnaht a c n uq t móhn các p... gn t oh các c hc t naig i ht ,naig gnôhk ník péhk m hn t hn gn ht gn t oh hc oh k t m gn d yâx àv gn t oh ohc gnuhc o hc c hc t t m hnàht hnìH :n b c u c uêy iah óc i h iò c d oáig gn l c l các t k nêiL c d oáig t k nêil a c t hc hníT ) oaht ht c d ht ,áoh n v ,na gnôc( HX gn n c hc nauq c các , m ahc i H ,n rt t M ,i ,nào hn HX ht nào các ,hnì aig a c i n gn gn c các , VSSH a c n uq t c hc t các m g... m n n c ,gn rt các a c TTDT y d gn ig b nác các iàogn ,t hc ht c d oáig aig maht gn l c L …c v hn l các a c HKCN ,íl n uq b nác các ;)c hc oáig i H( p c các oáig ôc y ht gn yuh n c ut írt n irt táhp n i h c ht t k nêil aig maht gn l c L ,i m i ìk i ht hnaod hnik ,t ux n s gnort gn g m t gn hn ,gnùh hna maN t i V m ,gn m hcác hnàht oãl ,hnib n ihc u c i h các ,n yuq hníhc ,gn ht nào íl n uq ,aig t ul
- Xem thêm -

Xem thêm: Module THCS 40:Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục, Module THCS 40:Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay