Chuyên đề phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

62 303 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 16:25

Chuyên đề 3 Chuyên đề 3 phơng pháp xác định tổng mức đầu t v đánh giá hiệu quả đầu t v đánh giá hiệu quả đầu t dự án đầu t xây dựng công tr ì nh công tr ì nh Phòng Kinh tế ĐT & DA Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng 1 Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng H nội, 5/2008 kết cấu v nội dung kết cấu v nội dung I. PP xác định tổng mức đầu t của dự án II PP xác định hiệu quả đầu t của dự án II . PP xác định hiệu quả đầu t của dự án III. PP phân tích, đánh giá rủi ro v hiệu quả của DA IV. PP xác định suất vốn đầu t V. PP xác đ ị nh chỉ số g iá xâ y d ự n g ịgyựg VI. PP xác định độ di thời gian xây dựng công trình ỏ 2 VII. Câu h ỏ i v bi tập Phần I: Phần I: 1.1 Một số vấn đề chung về TMĐT 1.1.1 Khái niệm v vai trò 1.1.2 Nội dung, cơ cấu các thnh phần chi phí của TM Đ T phí của TM Đ T 1.1.3 Nguyên tắc xác định TMĐT 1.1.4 Yêu cầu của công việc tính toán 1.2 Một số phơng Pháp xác định 1.2.1 PP xác định TMĐT theo thiết kế cơ sở của dự án á ỉê ô TMĐT 1.2.2 PP x á c định TMĐT theo ch ỉ ti ê u c ô ng suất hoặc năng lực 1.2.3 PP xác định TMĐT theo số liệu Công ì 3 Tr ì nh tơng t ự 1.2.4 phơng pháp hỗn hợp để xác định TMĐT 1.1 Một số vấn đề chung về TMĐT 1.1.1 Khái niệm v vai trò của TMĐT - TMDDT dự án đầu t xây dựng công trình l một chỉ tiêu KT-KT tổng hợp quan trọng; -ở nớc ta, qua các thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý chi phí ĐTXD khái niệm v nội dung của TM Đ T cũng đợc thay đổi v hon khái niệm v nội dung của TM Đ T cũng đợc thay đổi v hon thiện dần trong các văn bản QPPLcủa Nh nớc - NĐ 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ v Thông t số 05/2007/TT- BXD của Bộ Xây dựng đã khảng định vai trò to lớn của TMĐT đó l lm căn cứ để lập kế hoạch v quản lý vốn đầu t, xác định v hiệu quả đầu t của dự án 4 hiệu quả đầu t của dự án . . Sơ đồ Các giai đo ạ n hình thnh chi phí XD ạ Tổng mức đầu t Báo cáo đầu t / dự án đầu t /Thiết kế cơ sở Chuẩ n bị đầu t Tổng dự toán Dt bản vẽ thi công Thiết kế kỹ thuật ếếảẽ ô Thực hiện đầu t Dt bản vẽ thi công Giá ký hợp đồng Thi ế t k ế b ả n v ẽ thi c ô ng Đấu thầu công trình t Giá thanh toán Kết thúc đa vo Thực hiện hợp đồng 5 Giá quyết toán Kết thúc xây dựng vo sd kết cấu của nghị định 99/2007 qlCPkết cấu của nghị định 99/2007 qlCP đtxdctđtxdct (gồm 8 chơng 38 điều)(gồm 8 chơng 38 điều) (gồm 8 chơng , 38 điều)(gồm 8 chơng , 38 điều) NhNhữững quy ng quy định chungđịnh chung Hợp đồng trong Hợp đồng trong HHĐĐXDCT, TT &QTXDCT, TT &QT ềề Dịnh mức XD & Dịnh mức XD & giá XDCTgiá XDCT TMTMĐĐT, DT T, DT XDCTXDCT QLý NN về CP QLý NN về CP ĐĐTXDCTTXDCT ềề ĐĐiều khoản iều khoản thi hnh thi hnh ềề TMTMĐĐT, DT XDCTT, DT XDCT 8điề (411)8điề (411) 3 điều (1:3)3 điều (1:3) 1. 1. ĐĐối tợng ối tợng áp dụngáp dụng 2. Phạm vi 2. Phạm vi điều chỉnhđiều chỉnh 3N ê3N ê 14 đi ề u (19:32)14 đi ề u (19:32) 19. H19. HĐĐ trong hđ XDtrong hđ XD 20. Hồ sơ H20. Hồ sơ HĐĐXDXD 21.Giá H21.Giá HĐĐXDXD 22.22.ĐĐiều chỉnh đơn giá iều chỉnh đơn giá tron g Htron g H ĐĐ X D X D 7 điều (12:18)7 điều (12:18) 12.12.ĐĐịnh mức XDịnh mức XD 13. Lập v quản 13. Lập v quản lý lý ĐĐM XDM XD 14. H ệ thốn g g iá 14. H ệ thốn g g iá XDCTXDCT 8 điều (4:11)8 điều (4:11) 4. Nội dung 4. Nội dung TMTMĐĐT XDCTT XDCT 5.5. Lập TMLập TMĐĐTT 3 đi ề u (33:35)3 đi ề u (33:35) 33. Bộ XD: trách 33. Bộ XD: trách nhiệm hớng dẫn nhiệm hớng dẫn việc lập v Qlý CP việc lập v Qlý CP ĐĐTXDCT; công bố TXDCT; công bố ĐĐ mức XD PP tínhmức XD PP tính 3 đi ề u (36:38)3 đi ề u (36:38) 36. Xử lý 36. Xử lý chuyển tiếpchuyển tiếp 37. Hiệu lực thi 37. Hiệu lực thi hnhhnh 38 Tổ chức38 Tổ chức 8 điề u (4 : 11)8 điề u (4 : 11) 4. Nội dung TM4. Nội dung TMĐĐT T XDCTXDCT 3 . N guy ê n 3 . N guy ê n tắc qlý chi tắc qlý chi phí đt phí đt XDCTXDCT gg 23. 23. ĐĐiều chỉnh giá iều chỉnh giá HHĐĐXDXD 24. Tạm ứng vốn để 24. Tạm ứng vốn để thực hiện Hthực hiện HĐĐXDXD 25. Thanh toán H25. Thanh toán HĐĐXDXD 26. Hồ sơ thanh toán 26. Hồ sơ thanh toán HHĐĐXDXD ệggệgg XDCTXDCT 15. Lập đơn giá 15. Lập đơn giá XDCTXDCT 16. Quản lý 16. Quản lý XDCTXDCT 17. Chỉ số giá XD17. Chỉ số giá XD 6. Thẩm định, 6. Thẩm định, phê duyệt phê duyệt TMTMĐĐTT 7. 7. ĐĐiều chỉnh iều chỉnh TMTMĐĐTT 8. Nội dung DT 8. Nội dung DT XDCTXDCT ĐĐ mức XD , PP tính , mức XD , PP tính , thanh tra, kiểm trathanh tra, kiểm tra 34. Bộ ti chính: 34. Bộ ti chính: hớng dẫn TToán, hớng dẫn TToán, Qtoán VQtoán VĐĐTXDCT, chi TXDCT, chi phí bảo hiểm t vấn, phí bảo hiểm t vấn, CTXD ; thanh tra , kiểm CTXD ; thanh tra , kiểm 38 . Tổ chức 38 . Tổ chức thực hiệnthực hiện XDCTXDCT 5.5. Lập TMLập TMĐĐTT 6. Thẩm định, phê 6. Thẩm định, phê 27. 27. ĐĐ ơn giá KL CV phát ơn giá KL CV phát sinh ngoi Hsinh ngoi HĐĐXDXD 28. Bảo hiểm CTXD v 28. Bảo hiểm CTXD v bảo hnh CTbảo hnh CT 29. Thởng phạt v GQ 29. Thởng phạt v GQ tranh chấptranh chấp 30. QToán H30. QToán HĐĐXDXD áá 17. Chỉ số giá XD17. Chỉ số giá XD 18. T vấn quản 18. T vấn quản lý chi phí lý chi phí ĐĐT XDT XD XDCTXDCT 9. Lập DT CT9. Lập DT CT 10.Thẩm tra, 10.Thẩm tra, phê duyệt DT phê duyệt DT CTCT 11. 11. ĐĐiều chỉnh iều chỉnh DT CTDT CT ;,;, tra việc TT, QTtra việc TT, QT 35. Các Bộ, UBND 35. Các Bộ, UBND cấp tỉnhcấp tỉnh duyệt TMduyệt TMĐĐTT 7. 7. ĐĐiều chỉnh iều chỉnh TMTMĐĐTT 6 31. Thanh to á n 31. Thanh to á n VVĐĐTXDCTTXDCT 32. QToán V32. QToán VĐĐTXDCTTXDCT 1.1.2 Nội dung v cơ cấu các thnh phần chi phí của tổng mức đầu t của tổng mức đầu t Nội dung chi phí của tổng mức đầu t (TMĐT) ắ chi phí dự tính của dự án v ắ TM Đ T của dự án l khái toán chi ắ chi phí dự tính của dự án v bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thờng giải phóng mặt bằng, tái định c ; chi ắ TM Đ T của dự án l khái toán chi phí của ton bộ dự án đợc xác định trong giai đoạn lập dự án, gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí đền phóng mặt bằng, tái định c ;chi phí quản lý dự án, chi phí t vấn đầu t xây dựng ; chi phí khác v chi phí dự phòng (Điều 4, xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định c; chi phí khác bao gồm cả vốn lu động đối với dự án sản xuất kinh doanh, lãi NĐ99/2007). vay trong thời gian xây dựng v chi phí dự phòng (Điều 39 NĐ số 16/2005/NĐ- CP). 7 8 44 Nội dung tổng mức đầu tNội dung tổng mức đầu t Chi phí Chi phí xây dựngxây dựng Chi phí Chi phí thiết bịthiết bị Chi phí bồi Chi phí bồi thờng giảithờng giải Chi phí quản lý Chi phí quản lý dự ándự án Chi phí Chi phí t vấnt vấn Chi phí Chi phí kháckhác Chi phí Chi phí dự phòngdự phòng xây dựngxây dựng Chi phí xây Chi phí xây dựng CT, dựng CT, HMCT.HMCT. Chi p hí p há Chi p hí p há thiết bịthiết bị Chi phí mua Chi phí mua sắm thiết bị sắm thiết bị công nghệ.công nghệ. Chi p hí đo Chi p hí đo thờng giải thờng giải phóng mặt bằng, phóng mặt bằng, tái định ctái định c Chi phí bồi Chi phí bồi thờng nh cửathờng nh cửa dự ándự án Chi phí tổ chức Chi phí tổ chức lập báo cáo đầu lập báo cáo đầu t, lập dự án t, lập dự án đầu t , l ập báo đầu t , l ập báo t vấn t vấn đầu t đầu t xây dựngxây dựng Chi phí Chi phí khảo sátkhảo sát kháckhác Chi phí Chi phí thẩm tra thẩm tra tổng mức tổng mức đầu t.đầu t. dự phòngdự phòng Chi phí dự Chi phí dự phòng cho phòng cho yếu tố khối yếu tố khối l ợ n g côn g l ợ n g côn g pppp v tháo dỡ v tháo dỡ các vật kiến các vật kiến trúc.trúc. Chi phí san Chi phí san pp tạo v tạo v chuyển giao chuyển giao công nghệ.công nghệ. Chi phí lắp Chi phí lắp thờng nh cửa , thờng nh cửa , vật kiến trúc vật kiến trúc Chi phí thực hiện Chi phí thực hiện tái định c có liên tái định c có liên q uan. q uan. ,ập,ập cáo KTKT.cáo KTKT. Chi phí tổ chức Chi phí tổ chức thực hiện công thực hiện công tác bồi thờng tác bồi thờng khảo sát khảo sát xây dựng.xây dựng. Chi phí Chi phí lập báo cáo lập báo cáo đầu t , l ập đầu t , l ập Chi phí r Chi phí r phá bom phá bom mmììn, vật n, vật nổ.nổ. ợg gợg g việc phát việc phát sinh.sinh. Chi phí dự Chi phí dự phòng cho phòng cho lấp mặt bằng lấp mặt bằng xây dựng.xây dựng. Chi phí xây Chi phí xây dựng CT dựng CT đặt thiết bị v đặt thiết bị v thí nghiệm, thí nghiệm, hiệu chỉnh.hiệu chỉnh. Chi phí vận Chi phí vận qq Chi phí tổ chức Chi phí tổ chức bồi thờng giải bồi thờng giải phóng mặt bằng.phóng mặt bằng. Chi phí sử dụng Chi phí sử dụng giải phóng mặt giải phóng mặt bằng, tái định bằng, tái định c.c. Chi phí tổ chức Chi phí tổ chức ,ập,ập dự án đầu dự án đầu t, lập báo t, lập báo cáo KTKT.cáo KTKT. Chi phí thi Chi phí thi Chi phí Chi phí bảo hiểm bảo hiểm công trcông trìình.nh. .v.v v.v. yếu tố trợt yếu tố trợt giá.giá. tạm, CT phục tạm, CT phục vụ thi công.vụ thi công. Chi phí nh Chi phí nh tạm tại hiện tạm tại hiện ờờ chuyển, bảo chuyển, bảo hiểm thiết bị.hiểm thiết bị. Thuế v các Thuế v các loại phí liên loại phí liên đất trong thời gian đất trong thời gian xây dựng.xây dựng. Chi phí chi trả Chi phí chi trả cho phần hạ tầng cho phần hạ tầng thi tuyển thiết thi tuyển thiết kế kiến trúc.kế kiến trúc. .v.v v.v. tuyển thiết tuyển thiết kế kiến kế kiến trúc.trúc. .v.v v.v. 9 tr ờ ng.tr ờ ng. quan.quan. kỹ thuật đã đầu kỹ thuật đã đầu tt c¸c yÕu tè cÊu thμnh chi phÝ tM Đ T c¸c yÕu tè cÊu thμnh chi phÝ tM Đ T N§ 16: V = V XD + V TB + V GPMB + V K + V DP N§ 99: V = V XD + V TB + V GPMB + V QLDA + V TV + V K + V DP 10 [...]... 5 1.2 Phơng pháp lập tổng mức đầu t Phơng pháp xác định tổng mức đầu t 1 Theo thiết kế cơ sở của dự án 2 Theo diện tích hoặc công suất sử dụng của công trì trình v giá xây dựng tổng hợp hoặc suất vốn đầu t xây dựng công trình trì 3 Theo cơ sở số liệu của các dự án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tơng tự đã thực hiện 4 Kết hợp các phơng pháp 1, 2, 3 12 5 1.2.1 Phơng pháp Xác định tổng mức đầu t Theo thiết... 3 Xác định chi phí bồi thờng giải phóng mặt bằng, tái định c (GGPMB) Xác định theo khối lợng phải bồi thờng, tái định c của dự án v các qui định hiện hnh của Nh nớc về giá bồi thờng, tái định c tại địa phơng nơi xây dựng công trình trình 14 Phơng pháp lập tổng mức đầu t Bớc 4 Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí t vấn đầu t xây dựng (GTV), chi p khác (GK) y ự g phí a Xác định bằng định mức. .. việc điều chỉnh 21 Phần II: phơng pháp xác định hiệu quả ầ q ả đầu t củ dự á của ự án 2.1 Khái niệm hoạt động đầu t v hiệu quả đầu t của dự án 2.2 xác định các yếu tố lm căn cứ phân tích, ứ â í tính toán kT-TC dự án 2.1.1 Khái niệm về hoạt động đầu t 2.1.2 các đặc trng cơ bản của hoạt động ĐT 2.1.3 hiệu quả của dự án đầu t 2.2.1 tổng mức đầu t 2.2.2 lập kế hoạch đầu t 2.2.3 lập kế hoạch hoạt động... Bớc 2 Xác định chi phí thiết bị (GTB) a Xác định bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án trì 13 5 1.2.1 Phơng pháp Xác định tổng mức đầu t Theo thiết kế cơ sở của dự á ế ế ở ủ án b Xác định trực tiếp từ các báo giá hoặc giá cho hng thiết bị đồng bộ c Xác định theo chỉ tiêu suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị năng lực sản nă xuất hoặc năng lực phục vụ của công trình nă trình. .. trong chi phí đầu t xây dựng CT, GCTNhữ HMCT tơng tự đã thực hiện thứ i 18 8 1.2.3 Phơng pháp xác định TMĐT theo số TMĐ liệu CT tơng tự đã thực hiện ệ ã ệ b Trờng hợp với nguồn số liệu về chi phí đầu t xây dựng của các công trình, hạng mục công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trì trì tơng tự đã thực hiện chỉ có thể xác định đợc chi phí xây dựng v chi phí thiết bị của các công trình v qui... vay 29 2.3 Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - ti chính dự án i ế i í á 1.Báo cáo ti chính trong phân tích, đánh giá hiệu quả dự án 2 2 Xác định các chỉ tiêu kinh tế ti chính dự án đầu t tếa, Giá trị hiện tại thuần (NPV) b, Tỷ số lợi ích - chi phí (R) c, Tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) d, Thời gian hon vốn Tth e, Hệ số đảm bảo khả năng trả nợ 3 So sánh các kết quả v lựa chọn 30 Giá trị hiện... chi phí đầu t xây d tin, ố liệ ề hi hí đầ t â dựng công trình, hạng ô trì h h t mục công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tơng tự đã thực hiện trì n n V = GCTTTi x Ht x HKV GCT-CTTTi GCTi=1 i 1 i 1 i=1 + GCTTTi: Chi phí đầu t xây dựng CT, HMCT tơng tự đã thực hiện thứ i của dự án (i=1ữ (i=1ữn) + Ht: Hệ số qui đổi về thời điểm lập dự án + HKV: Hệ số qui đổ về địa điểm xây dựng dự án ệ ố... thời điểm trì lập dự án Chi phí bồi thờng giải phòng mặt bằng, tái định c, Chi phí quản lý bằng c dự án, Chi phí t vấn đầu t xây dựng, Chi phí khác v Chi phí dự phòng xác định nh PP1 4 các điều chỉnh trong tính toán 1.2.4 phơng pháp hỗn hợp để xác định TMĐT TMĐ 19 1.2.5 Phân tích mức độ áp dụng của các phơng pháp Bảng Mức độ phức tạp v độ chính xác khi áp dụng các pP xác định TMĐT Phơng pháp áp dụng Tính... (GDP1 + GDP2) - Xác định chi phí dự phòng cho yếu tố khối lợng công việc phát sinh (GDP1): GDP1 = (GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK) x 5% - Xác định chi phí dự phòng cho yếu tố trợt giá (GDP2): GDP2 = (V - Lvay) x (IXDbq IXD) (V Trong đó - V : Tổng mức đầu t cha có chi phí dự phòng - IXDbq : Chỉ số giá xây dựng bình quân bì - IXD : Mức dự báo biến động giá khác so với chỉ số giá xây dựng bình bì... phần trăm tră b Xác định bằng cách lập dự toán c Ư tính bằng 10ữ15 trên tổng chi phí xây dựng v chi Ước ằ 10ữ ổ phí thiết bị (cha bao gồm vốn lu động ban đầu v lãi vay trong thời gian thực hiện dự án) án) 15 1.5 Xác định chi phí dự phòng (GDP) Bớc 5 xác định chi phí dự phòng a Đối với dự án có thời gian thực hiện đến 2 năm: nă GDP = (GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK) x 10% b Đối với dự án có thời gian . Chuyên đề 3 Chuyên đề 3 phơng pháp xác định tổng mức đầu t v đánh giá hiệu quả đầu t v đánh giá hiệu quả đầu t dự án đầu t xây dựng công tr ì nh công tr ì nh Phòng. chi phí xây dựng hoặc giá xây dựng tổng hợp: Suất chi phí xây dựng hoặc giá xây dựng tổng hợp Trong đó:Trong đó: SS XDXD : Suất chi phí xây dựng hoặc giá xây dựng tổng . Phơng pháp lập tổng mức đầu t1.2 Phơng pháp lập tổng mức đầu t 5533 1.2 Phơng pháp lập tổng mức đầu t1.2 Phơng pháp lập tổng mức đầu t Phơng pháp xác định tổng mức đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, Chuyên đề phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, Chuyên đề phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay