Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chí nhánh Hà Tĩnh

94 606 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 13:32

Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong khoá luận là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Sinh viên Nguyễn Khánh Dương Nguyễn Khánh Dương -TC13A Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Vũ Thanh Hà đã trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo tại khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Đông Đô đã giảng dạy, giúp đỡ em về mọi mặt trong bốn năm học vừa qua. Cuối cùng em xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo, các cán bộ Phòng kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập và hoàn thành khóa luận này. Hà Nội, tháng 5 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Khánh Dương Nguyễn Khánh Dương -TC13A Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC 2.2.4.2. Hiệu quả kinh doanh tín dụng và rủi ro tín dụng 71 + Phân tích nguồn trả nợ 82 NHCT cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bao gồm những nội dung cơ bản là: 85 Nguyễn Khánh Dương -TC13A Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. NHTM : Ngân hàng thương mại 2. NHNN : Ngân hàng Nhà nước 3. NHCT : Ngân hàng TMCP Công thương 4. NHCT Hà Tĩnh : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh 5. RRTD : Rủi ro tín dụng 6. KH : Khách hàng 7. DPRRTD : Dự phòng rủi ro tín dụng 8. KNBĐ : Khả năng bù đắp 9. HĐV : Huy động vốn 10. CBTD : Cán bộ tín dụng 11. PGD : Phòng giao dịch 12. TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn 13. DNTN : Doanh nghiệp tư nhân 14. DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước 15. XDCB : Xây dựng cơ bản Nguyễn Khánh Dương -TC13A Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 2.2.4.2. Hiệu quả kinh doanh tín dụng và rủi ro tín dụng 71 + Phân tích nguồn trả nợ 82 NHCT cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bao gồm những nội dung cơ bản là: 85 Nguyễn Khánh Dương -TC13A Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hệ thống tài chính của Việt Nam nói riêng cũng như các nước trên thế giới nói chung, hoạt động Ngân hàng góp phần điều hòa lưu thông tiền tệ trên thị trường, từ đó tạo điều kiện kích thích đầu tư phát triển nền kinh tế. Quá trình điều hòa lưu thông tiền tệ trên thị trường được các Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng, bới đó là hoạt động cơ bản của hệ thống NHTM. Một khi hoạt động vốn và cung ứng vốn của NHTM đạt hiệu quả cao sẽ giúp cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại cho nền kinh tế Việt Nam không ít những thuận lợi, song nền kinh tế nước ta cũng phải gánh chịu những tác động tiêu cực từ biến động của nên kinh tế Thế giới. Hoạt động của NHTM cũng không phải là ngoại lệ. Hoạt động tín dụng của NHTM luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, Hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của các NHTM, là hoạt động chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất đồng thời là hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất. Rủi ro tín dụng tồn tại tất yếu và gắn liền với quá trình hoạt động của NHTM, chính vì vậy nghiên cứu về rủi ro tín dụng là việc làm có ý nghĩa thường xuyên và hết sức cần thiết đối với những người tham gia và những người quan tâm đến hoạt động của NHTM. Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với NHTM Việt Nam là lĩnh vực còn mới về cả phương diện lý luận cũng như phương pháp, biện pháp triển khai trong thực tiễn; việc xây dựng khung cơ chế và một hệ thống quản trị rủi Nguyễn Khánh Dương -TC13A 6 Khóa luận tốt nghiệp ro tín dụng có hiệu lực, hiệu quả đang còn là vấn đề cần nghiên cứu của các NHTM ở Việt Nam. Nhận thức rõ tính cấp bách của vấn đề trên, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu em xin được trình bày một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng qua đề tài: “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chí nhánh Hà Tĩnh” 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng; đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng, năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh; đề tài góp phần khái quát, nhận dạng các loại rủi ro tín dụng ở Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là NHCT Hà Tĩnh) và đánh giá những hạn chế của công tác này để từ đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NHCT Hà Tĩnh 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dung; - Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHCT Hà Tĩnh Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng năng lực quản lý và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NHCT Hà Tĩnh từ năm 2008-2010, định hướng và giái pháp cho những năm tiếp theo 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích các hoạt động kinh tế, so sánh, Nguyễn Khánh Dương -TC13A 7 Khóa luận tốt nghiệp tổng hợp số liệu, kết hợp với việc minh họa bằng sơ đồ, bảng biểu nhằm làm vấn đề nghiên cứu trở nên trực quan hơn. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận gồm 3 chương sau: Chương 1: Khái quát chung về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Hà Tĩnh Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Hà Tĩnh Nguyễn Khánh Dương -TC13A 8 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1. Khái quát về tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng 1.1.1.Tín dụng của Ngân hàng a. Khái niệm về tín dụng Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (Ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Căn cứ theo Khoản 16 Điều 4 Luật số 47/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010, “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. Căn cứ theo Khoản 12 Điều 4 của Luật này “Hoạt động tín dụng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”. Cũng tại Luật này, theo Khoản 14 Điều 4 về “Cấp tín dụng” thì Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Nguyễn Khánh Dương -TC13A 9 Khóa luận tốt nghiệp Từ khái niệm trên, bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả và có các đặc trưng sau: - Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng Ngân hàng bao gồm hai hình thức là cho vay (bằng tiền) và cho thuê (bất động sản và động sản). - Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy người chi vay khi chuyển giao tài sản cho người đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin rằng người đi vay sẽ trả đúng hạn. Đây là yếu tố hết sức cơ bản trong quản trị tín dụng. - Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác là người đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài vốn gốc. - Trong quan hệ tín dụng Ngân hàng, tiền vay được cấp trên cơ sở bên đi vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. b. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế Cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý, vai trò tín dụng Ngân hàng cũng có sự thay đổi về bản chất. Trước đây, trong thời kỳ bao cấp; tín dụng như là một tổ chức cấp phát vốn Ngân sách. Chính vì vậy thường xuyên xảy ra tình trạng nơi cần vốn để sản xuất thì không có hoặc không kịp thời, nơi thì lại để vốn nằm ứ đọng trong một thời gian dài. Kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, hầu như tình trạng đó đã chấm dứt. Với sự cải tổ hệ thống Ngân hàng từ một cấp sang hai cấp, hàng loạt các Ngân hàng thương mại được hình thành nhằm mục đích huy động vốn của toàn xã hội, bao gồm cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của toàn xã hội. Sau đây là một số vai trò tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. - Thúc đẩy tích tụ và cung cấp vốn cho nền kinh tế Hoạt động tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế Nguyễn Khánh Dương -TC13A 10 [...]... rủi ro lớn và thường xuyên xảy ra Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành cùng Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là “khả năng tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. .. (RR công nghệ) Rủi ro hối đoái Lỗi trong quá trình quản lý Sơ đồ 1-1 : Phân loại rủi ro trong hoạt động Ngân hàng Nguồn: Greuning, H Và S.B Bratanovic (2003) Qua sơ đồ 1-1 chúng ta thấy có thể phân loại rủi ro hoạt động Ngân hàng theo bốn nhóm rủi ro chính, gồm: (1) rủi ro tài chính; (2) rủi ro hoạt động; (3) rủi ro kinh doanh /kinh tế; (4) rủi ro sự cố RRTD là một loại hình rủi ro nằm trong nhóm rủi ro. .. thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng a Quản trị rủi ro tín dụng bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng thương mại Quá trình xây dựng khung lý thuyết cho quản trị hoạt động của NHTM đa phần được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của NHTM, vì vậy trong lịch sử hoạt động ngân hàng, RRTD là loại rủi ro được đề cập sớm nhất và cũng là nhiều nhất Điều này xuất phát từ bản chất của hoạt động. .. khách hàng hay ngành rủi ro cao Đây chính là luận cứ xây dựng chính sách phân loại nợ, chủ động trích lập quĩ dự phòng và sử dụng quĩ này bù đắp tổn thất xảy ra trong quá trình quản trị Nguyễn Khánh Dương -TC13A 15 Khóa luận tốt nghiệp RRTD 1.1.2.2 Quan hệ giữa rủi ro tín dụng với các rủi ro trong kinh ngân hàng thương mại Hoạt động Ngân hàng là hoạt động trên lĩnh vực rủi ro, hàm chứa nhiều loại rủi ro, ... vụ của Ngân hàng Trong những năm gần đây người ta đề cập nhiều đến rủi ro tỷ giá, rủi ro uy tín, rủi ro công nghệ, rủi ro đa dạng hóa, Theo xu hướng này, hai tác giả Greuning, H Và S.B Bratanovic (2003) đã đưa ra cách phân loại rủi ro hoạt động Ngân Nguyễn Khánh Dương -TC13A 16 Khóa luận tốt nghiệp hàng khá đầy đủ theo sơ đồ 1-1 Các loại rủi ro đối với ngân hàng Rủi ro tài chính Rủi ro hoạt động Rủi. .. ngành kinh tế mũi nhọn Nguyễn Khánh Dương -TC13A 13 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng của NHTM là hoạt động kinh doanh tiền tệ Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, có độ nhạy cảm cao với những biến động của thị trường và nền kinh tế Thế giới; do đó mà rủi ro là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động tín dụng Rủi ro tín dụng là những rủi. .. năng thu hồi, một khi kinh doanh của khách hàng vay vốn gặp rủi ro thì ngay lập tức khoản vốn cho vay của NHTM cũng bị ảnh hưởng Vì vậy, giống như bảo hiểm, hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động kinh doanh rủi ro Hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động chính của ngân hàng, nó chiếm tới trên 1/2 đến 2/3 bảng cân đối và mang lại thu nhập chính cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, nhưng đi liền... thống Ngân hàng Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức xây dựng các chính sách pháp luật về quản trị RRTD Trên cơ sở các quyết định của Ngân hàng Nhà nước, các NHTM tuân thủ thực hiện các quy định về quản trị RRTD Như vậy, chủ thể trực tiếp tiến hành các hoạt động để hạn chế rủi ro trong quá trình tín dụng luôn là các NHTM - Hoạt động quản trị RRTD thường được thực hiện trong quá trình NHTM cho khách hàng. .. tư, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro đạo đức, rủi ro ủy quyền Gargner (1986) phân loại rủi ro đối với hoạt động ngân hàng gồm: rủi ro chung (RRTD, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất), rủi ro quốc tế và rủi ro trả nợ Bên cạnh việc phân loại rủi ro hoạt động Ngân hàng tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, thì các loại rủi ro cũng phát triển theo thời gian, do có rủi ro mới phát sinh, và nó... khả năng bù đắp của Ngân hàng trong trường hợp có rủi ro (thông qua hoạt động trích lập dự phòng rủi ro) - Không tính đến chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế, chu kỳ sống của sản phẩm hàng hoá, nhất là đối với các Ngân hàng có mức độ tập trung cao vào lĩnh vực bất động sản Đây là sự yếu kém trong quản lý danh mục tín dụng - Không dự kiến phương án trong trường hợp xấu nhất, làm cho Ngân hàng không có sự . bày một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng qua đề tài: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chí nhánh Hà Tĩnh 2. Mục. dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là “khả năng tổn thất trong hoạt động ngân. tín dụng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Hà Tĩnh Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chí nhánh Hà Tĩnh, Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chí nhánh Hà Tĩnh, Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chí nhánh Hà Tĩnh, Nguồn: Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài chính

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay