Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH - MTV Vạn Tường

58 199 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 13:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH - MTV VẠN TƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ Sinh viên thực hiện : Trương Xuân Trường MSSV : QN 4981 Lớp : Quản lý kinh tế Hà Nội, 05 - 2011 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 2 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực tiễn 20 năm đổi mới,đất nước ta đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội.Đất nước đạt được mức độ tăng trưởng kinh tế cao và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động,đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt Trong quá trình đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Đảng và nhà nước luôn quan tâm, chú trọng phát triển chất lượng công trình giao thông,một số dự án công trình giao thông đưa vào sử dụng 1 thời gian bị xuống cấp nghiêm trọng,hay nói cách khác “làm trước sửa chữa sau” Những yếu kém này là một trong những nhân tố làm hạn chế thu hút vốn đầu tư và giảm sự phát triển kinh tế của đất nước, gây lãng phí và sử dụng không hiệu quả nguồn vốn của nhà nước và nhân dân. Để quản lý tốt và có hiệu quả nguồn nhân lực trong công ty đáp ứng được yêu cầu CNH –HĐH của đất nước, ngoài việc cần phải hoàn thiện các chính sách vĩ mô của nhà nước, các quyết định của nghành chủ quản thì việc quản lý lại lao động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cũng phải tiến hành đồng thời. Trong đó vấn đề quan trọng cần giải quyết đó là phải phát triển và nâng cao chất lương NNL của công ty. Chỉ có vậy mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Với lý do đó, em đó chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH - MTV Vạn Tường” làm chuyên đề thực tập cho mình. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển NNL, đánh giá thực trạng NNL để nêu lên định hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển NNL của công ty đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong qua trình CNH- HĐH. Nhiệm vụ nghiên cứu: + Phân tích,khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển NNL + Phân tích đánh giá thực trạng thực trạng NNL + Nêu lên những định hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản để phát triển NNL của công ty trong thời gian tới. Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 3 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3. Phạm vi nghiên cứu Chuyên đề chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến NNL của công ty Vạn Tường ở lĩnh vực thi công các công trình giao thông thời kỳ CNH- HĐH trong quá trình đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 4. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sử dụng các phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị đó lá: Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp phân tích và tổng hợp , phương pháp trừu tượng hóa, phương pháp so sánh, hệ thống hóa, phương pháp phân tích các số liệu thống kê để nghiên cứu NNL. Ngoài ra chuyên đề cũn sử dụng các số liệu nghiên cứu đó được kiểm nghiệm, đánh giá từ trước tới nay, các nguồn thông tin đại chúng để làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu và phân tích. 5. Nội dung nghiên cứu Chuyên đề góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển NNL qua thực tiễn phát triển NNL của công ty Vạn Tường Trên cơ sở phân tích thực trạng NNL của công ty trong thời kì đổi mới ,chuyên đề tập trung phân tích những nhân tố tác động chủ yếu đến phát triển NNL.Qua đó đánh giá những mặt mạnh và chỉ ra những tồn tại yếu kém NNL ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Đề xuất phương hướng và các giải pháp cơ bản nhằm phát triển NNL cho công ty trong thời gian tới. 6. Kết cấu của chuyên đề. Chuyên đề được chia thành 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý NNL ở các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý NNL tại công ty TNHH – MTV Vạn Tường – chi nhánh Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NNL tại công ty TNHH – MTV Vạn Tường – chi nhánh Hà Nội. Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 4 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC I. Lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực 1. Khái niệm quản lý nhân lực 1.1. Quản lý là gì Quản lý là đạt được mục đích của tổ chức thông qua người khác với chi phí nhỏ nhất. Người khác ở đây chính là nhân sự, cấp dưới của mình.Nhân lực là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phỏt triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào 1 . Vì vậy vấn đề nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu. 1.2. Một số khái niệm quản lý nguồn nhân lực * Theo giáo sư người Mỹ Dimock “Quản lý nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra có liên quan tới một loại công việc nào đó”. * Còn giáo sư Felix Migro thì cho rằng: “Quản lý nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể”. Theo nghĩa rộng, Quản lý nguồn nhân lực là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh và kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần kinh) giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (đối tượng lao động) trong quá trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần để thoã mãn nhu cầu của con người, nhằm duy trì, bảo vệ, sử dụng và phát triển những tiềm năng vô tận của con người 2 Theo nghĩa hẹp, Quản lý nguồn nhân lực là phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức 3 1 Trang 25 – Giáo trình Khoa học quản lý Tập 1 2 Trang 06 – Giáo trình Quản lý nhân sự 3 Trang 15 – Giáo trình Quản lý nhân sự Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 5 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Do đó, quản lý nhân lực được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản lý, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào. Vì vậy, “Quản lý nguồn nhân lực là một quá trình tuyển mộ, lựa chọn, duy trì, phát triển và tạo điều kiện có lợi cho nguồn nhân lực trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra của tổ chức đó 4” . Vào những năm 1920, quản lý nguồn nhân lực là nhiệm vụ chủ yếu của các nhà quản lý cấp thấp bao gồm những hoạt động cụ thể để đảm bảo tiến hành một kế hoạch nào đó trong tổ chức như: thuê hoặc sa thải lao động. Trải qua quá trình phát triển của khoa học, đến những năm 1980 những nhà quản lý nhân lực đó được đặt ở vị trí cấp cao và chi phối trực tiếp đến quản lý chiến lược của tổ chức. Ngày nay, quản lý nguồn nhân lực là một mảng chiến lược liên quan đến tất cả việc triển khai nhân lực cho hoạt động của các tổ chức và nó một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp, nó ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. 2. Vai trò của quản lý nhân lực. Trong một Doanh nghiệp yếu tố giúp ta nhận biết được Doanh nghiệp đó hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là dựa yếu tố lực lượng lao động của nó đó là những con người cụ thể với lòng nhiệt tình và sức cống hiến. Đối với các yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Trong quá trình quản lý tổ chức, quản lý nguồn nhân lực có vai trò đề ra các chính sách, kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực để đảm bảo phù hợp với công việc, tiến độ, mục tiêu của tổ chức và bố trí lao động làm việc theo từng vị trí, chức năng. Các chính sách được tổ chức đề ra đảm bảo thi hành và có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn cũng như nắm bắt và tận dụng được các cơ hội thuận lợi mà tổ chức đang có. Quản lý nguồn nhân lực đề ra phương hướng hoạt động cho doanh nghiệp nhằm duy trì ưu thế cạnh tranh thông qua việc xác định những vấn đề 4 Trang 380 – Giáo trình Khoa học quản lý – Tập 2 Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 6 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp về nguồn nhân lực và chiến lược nguồn nhân lực, không những vậy Quản lý nguồn nhân lực có liên hệ chặt chẽ với chiến lược của doanh nghiệp. Mục tiêu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào đều là sử dụng các biện pháp phù hợp một cách có hiệu suất nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. Quản lý nguồn nhân lực giúp tìm kiếm và phát triển những hình thức và những phương pháp tốt nhất để người lao động có thể làm việc đóng hết mình cho tổ chức, đồng thời cũng tạo cơ hội để phát triển không ngừng chính bản thân người lao động. Do vậy có thể khẳng định rằng quản lý nhân lực có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp . Trong Doanh nghiệp quản lý nhân lực thuộc chức năng chính của nhà quản lý, giúp nhà quản lý đạt được mục đích thông qua nỗ lực của người khác. Các nhà quản lý có vai trò đề ra các chính sách, đường lối, chủ trương có tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản lý phải là người biết nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao. Người thực hiện các đường lối chính sách mà nhà quản lý đề ra là các nhân viên thừa hành, kết quả công việc hoàn thành tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhân viên, vì vậy cho nên có thể nói rằng: “mọi quản lý suy cho cùng cũng là quản lý con người”. Tóm lại, Quản lý nhân lực có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một Doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu trong Doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp . 3. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực: Quản lý nguồn nhân lực có tầm quan trọng lớn trong Doanh nghiệp: - Quản lý nguồn nhân lực được đánh giá là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất. Nó được xem là một hướng tiếp cận chiến lược liên kết vấn đề quản lý nhân sự với việc đạt được các mục tiêu kinh doanh - Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như: vốn, cơ sở vật Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 7 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật và người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau tác động qua lại với nhau Có người lao động thì Doanh nghiệp mới có thể sử dụng được cơ sở vật chất như máy móc, rôbot…Chính vì vậy, nguồn tiềm năng của con người là quyết định nhất - Quản lý nhân lực là một yếu tố đầu vào hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Theo mô hình EFQM, tiêu chí Quản lý nhân lực đề cập đến các yếu tố như quy hoạch, quản lý và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, xác định, phát triển và duy trì kiến thức và năng lực của người lao động, khuyến khích sự tham gia và trao quyền cho người lao động. Tất cả các yếu tố này đều tác động tới kết quả kinh doanh bởi nhân lực là một loại tài sản cố định chính của doanh nghiệp. Quản lý nhân lực có tác động đặc biệt to lớn trong hoạt động của các ngành sản xuất chế tạo 5 . - Một vị giám đốc từng nói: Học vấn kinh doanh cơ bản của tôi không ngoài điều: đó là về con người, tiền bạc và công việc xem ra mới thấy rằng ngày nay muốn làm được việc vĩ đại hay thành đạt trong kinh doanh thì cần phải biết sử dụng nhân tài, phải biết khai thác nguồn nhân lực và phối hợp sự hoạt động của con người trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Yếu tố hạn chế trong hầu hết mọi trường hợp làm ăn kém hiệu quả của tổ chức chính là sự thiếu thốn về chất lượng và sức mạnh của nhà quản trị, không biết cách khai thác nguồn nhân sự và sự lãng phí không thể tưởng tượng được về các nguồn nhân lực và vật lực. Vì vậy để một tổ chức, một doanh nghiệp có hoạt động tốt, tồn tại và phát triển như mong muốn hay không thì đều phụ thuộc vào nguồn nhân lực từ con người _ chủ thể của mọi hoạt động. - Nguồn nhân lực là một nguồn vốn quý giá, bởi xuất phát từ vai trò của yếu tố con người trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ở đó người lao động là yếu tố cấu tạo lên tổ chức. 4. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản lý NNL 5 Website: http://www.crmvietnam.com Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 8 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thông qua vai trò và tầm quan trọng của Quản lý nhân lực ta thấy được sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản lý nhân lực như thế nào đối với Doanh nghiệp Trong quản lý thì “Mọi quản lý suy cho cùng là quản lý con người 6 ”. Quản lý nhân lực có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp như các phòng ban, các đơn vị của Doanh nghiệp. Hiệu quả của công tác quản lý nhân lực là vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp nó thể hiện ở kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp, bởi, nhờ quản lý nhân lực đạt hiệu quả mà năng suất lao động cũng tăng đáng kể. Quản trị nhân lực bao gồm tất cả các biện pháp áp dụng cho nhân viên để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến công việc của Doanh nghiệp, nếu không có quản lý thì mọi việc trở nên vô tổ chức, vô kỉ luật và mọi việc trong Doanh nghiệp sẽ trở nên phức tạp hơn. Do đó, đây là một công tác vô cùng khó khăn đối với nhà quản trị, với tính cách và năng lực của mỗi con người lao động khác nhau thì việc quản lý mỗi con người với mỗi cách giải quyết khác nhau.Việc hoàn thiện công tác quản lý trong doanh nghiệp nhằm tạo ra một đội ngũ nhân viên lao động nhiệt tình với công việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của Doanh nghiệp, vì vậy để hoàn thiện công tác quản lý nhân lực trong doanh nghiệp một cách tốt nhất và hiệu quả nhất thì vai trò của nhà quản lý là vôi cùng quan trọng. Đặc thù của công tác nhân sự là kết nối tất cả các phòng ban trong Doanh nghiệp. Vì thế nhà quản lý nhân sự ngoài kiến thức và sự hiểu biết chuyên môn phải là người am hiểu tâm lý và phải là người có tư cách đạo đức tốt, công minh. Ngoài ra, Nhà quản lý nhân sự phải là người biết lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của các phòng ban. Khi biết được tâm tư nguyện vọng của nhâ viên thì cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, sứ mệnh và chiến lược,…của Công ty đến với họ. Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực là việc sắp đặt những người có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp với từng vị trí để làm các công 6 Trang 28 – Giáo trình Khoa học quản lý – Tập 1 Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 9 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp việc cụ thể trong chính sách nhân sự của Doanh nghiệp. Đó là việc hình thành các quy chế làm việc, cải thiện điều kiện lao động, tạo môi trường văn hoá hợp lý gắn bó mọi người trong doanh nghiệp với nhau, đồng thời thu hút được các nhân sự đáp ứng được yêu cầu của Doanh nghiệp từ nơi khác đến, đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, phải làm cho mọi người luôn thường trực ý nghĩ: nếu không cố gắng sẽ bị đào thải. Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự là việc tạo động lực cho từng nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp và kết hợp động lực của tất cả mọi người trong doanh nghiệp lại để thực hiện tốt các công việc đề ra nhằm đạt được mục tiêu của Doanh nghiệp. Để tạo động lực cho người lao động thì Doanh nghiệp phải tiến hành và sử dụng tốt những yếu tố cơ bản tác động lên động cơ làm việc của họ đó là: phải hợp lý hoá chỗ làm để tạo ra năng suất lao động chung cho doanh nghiệp, phải đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản cho mỗi cá nhân, mỗi nhóm làm việc, cùng với điều đó thì mỗi người cần phải hiểu rõ về kết quả cuối cùng của công việc mà mình đã đảm nhận; phải có sự phân công lao động rõ ràng đối với từng vị trí, để mọi người biết mình làm việc dưới quyền ai và ai là người kiểm tra kết quả công việc của mình. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động hiểu và thực hiện tốt công việc được giao của mình. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với sự thành công của Doanh nghiệp. Vì vậy có thể khẳng định được rằng việc hoàn thiện công tác quản lý nhân lực trong doanh nghiệp là thực sự cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp. II. Những nội dung chính của công tác quản trị nhân lực 1. Phân tích công việc Phân tích công việc là thu thập các thông tin về công việc một cách có hệ thống. Phân tích công việc được tiến hành nhằm xác định ra các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc về các kỹ năng, năng lực và trách nhiệm cụ thể cần phải có để thực hiện công việc đó một cách thành công 7 . 7 Trang 09 – Phân tích công việc ( Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ) Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 10 10 [...]... Nhiệm vụ của quản trị nhân sự là làm cho các nhân viên hiểu được Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 21 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẠN TƯỜNG I Giới thiệu chung về công ty Vạn Tường 1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty Vạn Tường là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5- Bộ Quốc Phòng,... ty Vạn Tường thành Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường hoạt động theo hình thức Công ty m Công ty con từ ngày 01/03/2010 Trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Công ty đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được các cấp trên khen thưởng: 2 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty: 2.1 Sơ đồ Bộ máy quản lý của Công ty: Giám đốc P Tài chinh - Kế toan Đội Thi công số 1 Đội Thi công số. .. nhất định, nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động9 Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực của doanh nghiệp, thông qua quá trình đào tạo nhân lực trong Doanh nghiệp nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về công việc,... nhân sự của Tổng công ty 2 Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty Bảng 4: Tình hình tuyển dụng qua các năm Các chỉ tiêu * Tổng số lao động * Tổng số lao động tuyển dụng - Đại học - Trung cấp - CNKT - Lao động phổ thông Năm 2007 717 Năm 2008 795 Năm 2009 856 125 118 145 5 4 2 15 26 35 34 40 43 66 48 65 (Nguồn: Phòng nhân sự ) Qua biểu ta thấy: Trong 3 năm qua, tổng số nhân sự của Tổng công ty. .. Chi nhánh Hà Nội Công Ty Vạn Tường Bộ Quốc - Tên giao dịch nước ngoài - Địa chỉ tại Hà Nội : Vạn Tường Company : Số 22A,ngừ 95, phố Vũ Xuân Thiều – Phúc Lợi Long Biên- Hà Nội - Điện thoại : 04.38759376 - Fax : 04 38759377 - Website : http://www.cktqp.gov.vn/vantuong - Trụ sở chính : 418 Nguyễn Tri Phương - Phường Hoà Thuận Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng - Tài khoản số : 05311 002 00002 - Tại Biên : Ngân... thu cao hơn so với tốc độ tăng của giá vốn hàng bán Qua đây ta thấy rằng Công ty đang có những bước tích cực trong việc quản lý chi phí đầu vào cho sản xuất, tuy nhiên sự chệnh này cũng ở mức thấp nên trong thời gian sắp tới Công ty nên quản lý giá vốn hàng bán III Thực trạng quản lý nhân sự tại tổng công ty 1 Tình hình quản trị nhân sự tại tổng công ty ( Xem biểu đồ) Bảng 2: Cơ cấu nguồn nhân lực. .. - Kỹ thuật Đội Thi công số 3 P Tổ chức CBộ và lao động Đội Thi công số 4 Đội Thi công số 5 P hành chính bảo vệ Đội Thi công số 6 Là một công ty xây dựng nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là thi công xây dựng mới: Cầu, đường giao thông, xây dựng các Khoa: khoa học quản lý SVTH:Trương Xuân Trường QLKT 23 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 24 công trình dân dụng, công nghiệp, văn hoá, công. .. 11 Phân tích công việc là một nhiệm vụ không thể thiếu được của một nhà quản lý, đó là khâu đầu tiên của quá trình tuyển dụng, phân tích công việc là cơ sở là nền tảng cho quá trình sử dụng nhân lực có hiệu quả sau này Phân tích công việc là quá trình thu thập những tư liệu và đánh giá một cách có hệ thống liên quan đến một việc cụ thể nhằm làm rõ bản chất của từng công việc Tiến trình công việc được... Quân khu 5 sát nhập vào làm xí nghiệp thành viên Trụ sở Công ty đóng tại 418 Nguyễn Tri Phương- Phường Hứa Thuận- Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng, Công ty có 6 xí nghiệp thành viên, chi nhánh tại Hà Nội và 15 đội thi công, xây lắp và xử lý bom mìn- vật nổ Địa bàn hoạt động của công ty trải rộng trên phạm vi cả nước Ngày nay, Công ty Vạn Tường là một trong những doanh nghiệp lớn của Bộ Quốc Phòng, là... cá nhân có phát minh, sáng kiến nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh - Thưởng cho những người trung thành và tận tụy với doanh nghiệp - Thưởng cho cán bộ nhân viên nhân dịp lễ tết, ngày thành lập doanh nghiệp … 4.2.2.Đãi ngộ tinh thần Áp dụng một số hình thức như: gửi thư khen ngợi, đăng báo, dán hình tuyên dương… Các biện pháp khuyến khích tinh thần: - Sử dụng đúng khả năng, bố trí công . HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH - MTV VẠN TƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn. đất nước. Với lý do đó, em đó chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH - MTV Vạn Tường làm chuyên đề thực tập cho mình. 2. Mục đích nghiên. về quản lý NNL ở các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý NNL tại công ty TNHH – MTV Vạn Tường – chi nhánh Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NNL tại công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH - MTV Vạn Tường, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH - MTV Vạn Tường, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH - MTV Vạn Tường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn