Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

78 727 1

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 12:52

. lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên Phần 3. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng. của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)  Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên là hoàn toàn Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 9 Đỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, 1 Giới thiệu về cơ sở thực tập, 2 Mô tả và nhận xét, đánh giá quá trình thực tập, Phần 2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN, 1 Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, 2 Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ tại Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN, Bên cạnh đào tạo nhận thức, việc đào tạo về kiến thức và kỹ năng cần phải được thực hiện song hành nhằm đem lại hiệu quả trong công việc. Các kiến thức cần đào tạo cho nhân viên bao gồm:, 5 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn