Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng tt.PDF

34 952 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 09:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẶNG THỊ HẠNH LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Triết học Hà Nội- 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẶNG THỊ HẠNH LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học Mã số: 60 22 80 Người hướng dẫn khoa học: T.S Phạm Văn Chung Hà Nội- 2011 Mục Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài…………………………………… 01 2 Tình hình nghiên cứu………………………………………….02 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………….……… 10 4 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu…………………… 10 5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu………………… 10 6 Đóng góp mới về khoa học………………………… 10 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn….……………… 11 8 Kết cấu của luận văn………………………………………… 11 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Chương 1 Sự hình thành và phát triển lý luận nhận thức của C.Mác và Ph.Ăngghen 1.1 Tiền đề lịch sử của sự hình thành lý luận nhận thức của Mác và Ăngghen 1.1.1 Tiền đề triết học………………………………………………13 1.1.2 Tiền đề khoa học tự nhiên ………………………………… 18 1.2 Sự hình thành những quan điểm về nhận thức của Mác và Ăngghen (giai đoạn 1843-1846)……………….…………………………….20 1.3 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức 1.3.1 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức trong nghiên cứu kinh tế chính trị học……………………………………………………30 1.3.2 Ph.Ăngghen phát triển nhận thức luận mácxít trong nghiên cứu khoa học tự nhiên………………………………………………………43 1.3.3 C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển học thuyết về nhận thức trong một số tác phẩm khác………………………………………………49 Chương 2 V.I Lênin phát triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng 2.1 Tiền đề lịch sử cho sự phát triển lý luận nhận thức của V.I Lênin………………………………………………………………………. 55 2.2 V.I Lênin phát triển lý luận nhận thức (giai đoạn 1893- 1909)…………………… 57 2.3 V.I Lênin phát triển lý luận nhận thức trong thời kỳ trước và sau cách mạng tháng Mười Nga 1917 2.3.1 Thời kỳ trước cách mạng tháng Mười……………………….73 2.3.2 Thời kỳ sau cách mạng tháng Mười…………………………83 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 MỞ ĐẦU Sự ra đời của lý luận nhận thức duy vật biện chứng đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong sự phát triển triết học Mác. C.Mác, Ph.Ăngghen đã kế thừa những thành tựu của khoa học, kỹ thuật và thực tiễn xã hội để xây dựng nên lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng, khẳng định vai trò của nhận thức con người trong cải tạo thế giới. Nhận thức là một quá trình phản ánh hiện thực khách quan bởi con người, là quá trình tạo thành tri thức về hiện thực khách quan. Thế giới vật chất tồn tại khách quan ở ngoài và độc lập đối với ý thức của con người, tác động vào các giác quan sinh ra cảm giác, hình thành ý thức. Con người (cá nhân, nhóm người, giai cấp, dân tộc hoặc cả nhân loại) là chủ thể tích cực, sáng tạo của nhận thức. Khi nhận thức, các yếu tố của chủ thể như lợi ích, lý tưởng, tài năng, ý chí, phẩm chất đạo đức….của con người đều tham gia vào quá trình nhận thức với những mức độ khác nhau và ảnh hưởng đến kết quả nhận thức. Còn khách thể nhận thức là một bộ phận nào đó của hiện thực mà nhận thức hướng tới nắm bắt, phản ánh, nó nằm trong phạm vi tác động của hoạt động nhận thức. Do vậy, khách thể nhận thức không đồng nhất hoàn toàn với hiện thực khách quan, phạm vi của khách thể được mở rộng đến đâu là tùy theo sự phát triển của nhận thức, của khoa học, trước hết là của thực tiễn. Cùng với phép biện chứng, lôgíc học, nhận thức luận mácxít có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, khái quát và giải thích đúng đắn những thành tựu mới của khoa học. Ngày nay khi khoa học tự nhiên đang ra sức tìm kiếm một lý luận khái quát mới, những tư tưởng mới thì việc chú ý đến những vấn đề phương pháp luận là đặc biệt quan trọng. Đó là khả năng tổng hợp ở trình độ cao, khả năng nắm bắt và vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt, sáng tạo các nguyên lý, phạm trù, quy luật của phép biện chứng với tư cách phương pháp luận và nguyên tắc chung mà tư duy phải tuân theo trong nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức, vai trò của nhận thức luận đã tăng lên hơn bao giờ hết. Việc hiểu đúng và nắm vững lý luận nhận thức mácxít là một điều kiện cần thiết để xem xét bản chất của đối tượng, đạt được những hiểu biết khái niệm, lý luận khoa học về đối tượng, góp phần giải quyết được những vấn đề của thực tiễn. Thiết nghĩ việc quay trở về với lịch sử phát triển tư tưởng của các nhà kinh điển về nhận thức là một điều cần thiết đối với những ai đã và đang tham gia vào hoạt động lý luận. Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã chọn đề tài Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng làm đề tài nghiên cứu của mình. Luận văn gồm phần mở đầu, nội dung chính gồm 2 chương và 6 tiết, phần kết luận và lịch sử các tài liệu tham khảo. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 2 CHƯƠNG 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN 1.1 Tiền đề lịch sử của sự hình thành lý luận nhận thức của Mác và Ăngghen Với sự ra đời và phát triển của đại công nghiệp, vào những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu, chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn phát triển mới, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng lớn lên nhanh chóng, mạnh mẽ trong lòng xã hội phong kiến. Đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa đã chứng minh một cách hùng hồn mối liên hệ chặt chẽ giữa tự nhiên, xã hội và con người. Do đó việc đòi hỏi nhận thức của con người phải tuân theo quy luật và vận động trong sự thống nhất với những quy luật của tự nhiên và xã hội đã trở thành tất yếu. Trong khoảng thời gian này, một xu hướng chính trị mới xuất hiện cùng với sự hình thành hình thái kinh tế- xã hội tư bản chủ nghĩa là cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản đầu thế kỷ XIX. Họ nhận thấy cần phải thoát khỏi sự trói buộc của ý thức hệ tư sản cũ để hình thành nên một hệ tư tưởng của riêng mình, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội và đòi hỏi cần thiết phải có một lý luận tiên tiến khoa học để dẫn đường cho cuộc đấu tranh của họ. Những yêu cầu của thực tiễn xã hội đó, cùng với những thay đổi về kinh tế đã tạo tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác và sự phát triển khoa học tự nhiên vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Song, để triết học Mác ra đời với tư cách là một hệ thống lý luận khoa học thì nhất thiết phải nói đến vai trò của triết học trước Mác bao gồm cả hệ thống duy vật và duy tâm. Chính vì vậy, bên cạnh tiền đề về khoa học tự nhiên, khi đề cập đến nguồn gốc cho sự hình thành và phát triển lý luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác không thể bỏ qua một yếu tố rất cơ bản và quan trọng đó là tiền đề triết học trước Mác. 1.1.1 Tiền đề triết học Tiền đề triết học đầu tiên phải kể đến là triết học cổ điển Đức với hai nhà triết học tiêu biểu là Immanuel Kant và Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Đóng góp đáng kể của hai nhà triết học người Đức đối với lịch sử hình thành và phát triển lý luận nhận thức mácxít là ở những vấn đề về nhiệm vụ của triết học lý luận (đối với Cantơ đó là nhận thức luận); nghiên cứu các hình thức, khả năng và giới hạn nhận thức của con người. Luận điểm của Cantơ: Ý niệm không có nội dung là rỗng tuếch, trực quan không có khái niệm là mù quáng, đã đưa ra một liên hệ quan trọng về bản chất của nhận thức mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác cần phải làm sáng tỏ. Khẳng định những điểm tích cực của triết học Cantơ, đặc biệt là việc thừa nhận tính khách quan của “vật tự nó” đối với nhận thức của con người vì vậy, như Ph.Ăngghen đã nói, triết học lý luận của Cantơ vẫn có đóng góp đáng kể đối với sự phát triển triết học. Ông viết: “Còn một loạt các nhà triết học khác không thừa nhận là có thể nhận thức được thế giới, hay ít nhất cũng không thể nhận thức được thế giới một cách đầy đủ. Trong số các nhà triết học hiện đại, phải kể đến Hium và Cantơ là những người đã đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển của triết học”[23,tr.406] Và đặc biệt là vai trò của phép biện chứng trong triết học Hêghen biểu hiện ra là lý luận nhận thức và là hình thức cao nhất của lôgíc học, của tư duy lôgíc trước Mác. Lập trường duy tâm của Hêghen đã cho rằng không phải ý thức, tư tưởng phát triển trong sự phụ thuộc vào sự phát triển của tự nhiên và xã hội 3 mà ngược lại tự nhiên, xã hội phát triển trong sự phụ thuộc vào tư duy khách quan, tinh thần thế giới. Song, với những đóng góp vào thành tựu vĩ đại của tư duy nhân loại, Hêghen xứng đáng là một nhà bách khoa lúc đó. Đánh giá về vai trò của triết học Hêghen đặc biệt là Khoa học Lôgíc đối với triết học Mác, V.I Lênin viết: “không thể hoàn toàn hiểu được “Tư bản” của C.Mác và đặc biệt là chương I của sách đó, nếu chưa nghiên cứu kỹ và chưa hiểu toàn bộ Lôgic của Hêghen”[45,tr.190] Sau triết học cổ điển Đức, không thể bỏ qua vai trò của triết học duy vật trước Mác đối với sự hình thành và phát triển học thuyết Mác vể nhận thức. Chính nhờ việc khắc phục những hạn chế chủ nghĩa duy vật trực quan thế kỷ XVII- XVIII mà Mác đã cải tạo có hệ thống phép biện chứng duy tâm của Hêghen, xây dựng nó thành phép biện chứng thực sự khoa học là phép biện chứng duy vật. Nhưng ưu điểm mà chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc đã đem đến là một ý nghĩa khoa học thực sự cho phép biện chứng nói riêng, cho triết học Mác nói chung. Xét ở khía cạnh này thì không thể từ chối công lao của Phoiơbắc: “Phoiơbắc là nhà tư tưởng duy nhất mà chúng ta nhận thấy có thái độ nghiêm túc, phê phán đối với phép biện chứng của Hêghen; chỉ có ông mới có những phát hiện chân chính trong lĩnh vực ấy và nói chung đã thực sự khắc phục triết học cũ. Tầm vĩ đại của cái mà Phoiơbắc đã làm, tính giản dị khiêm tốn của ông khi ông phát biểu trước thế giới tương phản một cách lạ lùng với cái mà người ta nhận thấy về phương diện này ở những nhà phê phán”[27, tr.219] Như vậy, triết học cổ điển Đức với đỉnh cao là phép biện chứng duy tâm của Hêghen và chủ nghĩa duy vật trực quan là hai tiền đề triết học cơ bản cho sự ra đời và phát triển lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Chính nhờ việc khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy vật cũ mà Mác đã xây dựng được nguyên tắc cơ bản đầu tiên của lý luận nhận mácxít- nguyên tắc duy vật biện chứng ngay ở những tác phẩm đầu tiên trong giai đoạn hình thành của nó (1843-1846). C.Mác, Ph.Ăngghen trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các bậc tiền bối, phê phán và khắc phục những hạn chế của các ông, đã thực hiện một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học nói chung, trong lịch sử nhận thức luận nói riêng, xây dựng lên một hệ thống lý luận thực sự khoa học- lý luận về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đó là nền tảng và phương pháp luận cho hoạt động nhận thức và hoạt động cải tạo thực tiễn của con người. 1.1.2 Tiền đề khoa học tự nhiên Những thành tựu của khoa học tự nhiên vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có vai trò quan trọng không thể thiếu được cho lịch sử hình thành và phát triển nhận thức luận mácxít. Những phát minh lớn của khoa học tự nhiên làm bộc lộ rõ tính hạn chế, chật hẹp và bất lực của phương pháp tư duy siêu hình trong việc nhận thức thế giới, đồng thời cung cấp cơ sở tri thức khoa học để phát triển tư duy biện chứng, hình thành phép biện chứng duy vật trong việc giải thích thế giới, tạo điều kiện cho việc xây dựng một hệ thống lý luận về nhận thức một cách khoa học. Trong số những thành tựu của khoa học tự nhiên thời đó, Ăngghen nêu bật ý nghĩa của ba phát minh lớn “đã làm cho kiến thức của chúng ta về mối liên hệ của các quá trình tự nhiên tiến lên những bước tiến khổng lồ”: phát minh thứ nhất là sự chứng minh được sự chuyển hóa năng lượng, bắt nguồn từ sự phát hiện ra đương lượng cơ giới của nhiệt (do Rôbơc Mayơ, Giulơ và Cônđinh), R.Maye đã nêu quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, sau này Lômonôxốp là người tổng hợp lại đưa ra định luật về bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Phát minh thứ hai là phát hiện của Svannơ và Slaiđen ra tế bào hữu cơ, coi đó là một đơn vị mà từ đó mọi cơ thể, trừ những thể thấp nhất, sinh ra và lớn lên bằng cách sinh đôi và 4 phân hóa. Phát hiện vĩ đại thứ ba, học thuyết về sự tiến hóa, học thuyết này được Đácuyn xây dựng lên và trình bày lần đầu tiên một cách có hệ thống. Những phát minh vĩ đại của khoa học tự nhiên cuối thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã đánh tan quan niệm cơ học về bức tranh của thế giới tự nhiên thế kỷ XVII-XVIII làm cho “quan niệm mới về giới tự nhiên được hoàn thành trên những nét cơ bản: tất cả cái gì cứng nhắc đều bị tan ra, tất cả cái gì là cố định đều biến thành mây khói, và tất cả những gì đặc biệt mà người ta cho là tồn tại vĩnh cửu thì đã trở thành nhất thời; và người ta đã chứng minh rằng toàn bộ giới tự nhiên đều vận động theo một dòng và một tuần hoàn vĩnh cửu”[15,tr.471]. Đến lượt mình khoa học tự nhiên không thể tiếp tục phát triển nếu “ không từ bỏ tư duy siêu hình mà quay trở lại với tư duy biện chứng, bằng cách này hay cách khác”[15,tr.490]. Nhưng nếu tư duy biện chứng ở triết học cổ đại chỉ mới là một trực kiến thiên tài “thì đối với chúng ta nó là kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học chặt chẽ dựa trên kinh nghiệm và vì vậy nó thể hiện ra dưới một hình thức dứt khoát và rõ ràng hơn nhiều”[15,tr.471]. Sự phát triển của khoa học tự nhiên lúc này chứng tỏ một điều là đã đến lúc phải xây dựng một nhận thức triết học độc lập- nhận thức triết học duy vật biện chứng. 1.2 Sự hình thành những quan điểm về nhận thức của Mác và Ăngghen (giai đoạn 1843- 1846) Cuộc cách mạng do Mác và Ăngghen thực hiện trong triết học và việc các ông cải tạo có phê phán những thành tựu trước kia của tư tưởng loài người không phải là những nhiệm vụ khác nhau, bài trừ lẫn nhau. Trái lại, như Lênin đã nhấn mạnh: “Tất cả thiên tài của Mác chính là ở chỗ ông đã giải đáp những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của loài người đã đặt ra”[46,tr.3] Giai đoạn này là sự hình thành những nguyên tắc cơ bản đầu tiên quan trọng, mang tính tư tưởng sâu sắc, có ý nghĩa đặt nền móng cho toàn bộ quá trình sáng tạo và phát triển hệ thống lý luận nhận thức. Những quan điểm xuất phát này cho thấy Mác đã từng bước thoát khỏi sự chi phối của nền triết học cũ, hình thành nên một thế giới quan mới gắn liền với sự phát triển của khoa học và thực tiễn chính trị- xã hội. Các tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn này có thể kể đến: “Lời nói đầu của Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen”, “Bản thảo kinh tế triết học- 1844”, “Gia đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính phê phán chống Bru-nô Bauơ và đồng bọn”, “Hệ tư tưởng Đức”, “ Bức thư Mác gửi P.V Annencốp ngày 28 tháng Chạp năm 1846”,“ Sự khốn cùng của triết học”; và “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”. Trong việc đề xuất những tư tưởng đầu tiên về nhận thức Mác đã khẳng định vai trò của lý luận triết học mà cụ thể là lý luận cách mạng trong “Lời nói đầu của Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen”. Với tác phẩm này nguyên tắc căn bản của lý luận nhận thức đã thể hiện rõ nội dung là một trong những nguyên tắc cơ bản của lý luận khoa học, đòi hỏi lý luận phải được xây dựng phù hợp với yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Ông viết “Giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản cũng thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình, và chỉ cần sấm sét của tư tưởng đánh một cách triệt để vào mảnh đất nhân dân còn nguyên vẹn ấy là việc giải phóng người Đức thành con người sẽ hoàn thành”; “ sự giải phóng người Đức là sự giải phóng con người. Đầu não của sự giải phóng ấy là triết học, trái tim của nó là giai cấp vô sản. Triết học không thể trở thành hiện thực nếu không xóa bỏ bản thân mình, nếu không làm cho triết học biến thành hiện thực”[30,tr.589-590] 5 Đối với ông, lý luận không chỉ có nhiệm vụ nhận thức ra yêu cầu, địa vị lịch sử của quần chúng nhân dân, mà còn phải có khả năng thâm nhập vào quần chúng và trở thành lực lượng vật chất. Cần phải thấy rằng, với luận điểm trên Mác đã nói cụ thể đến sự thống nhất giữa lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản, chứ không phải đề cập đến sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nói chung. Dĩ nhiên, việc xác lập nguyên tắc này không những nhằm định hướng cho sự đề xuất những tư tưởng triết học trong tác phẩm mà còn là cho cả quá trình sáng tạo triết học Mác, chủ nghĩa Mác. Khi nhận xét những quan điểm của Phoiơbắc về tôn giáo, Mác đã để lại những bút ký có giá trị to lớn và sau này được đặt tên là “Luận cương về Phoiơbắc”. Tài liệu này được viết vào năm 1845 và bao gồm 11 luận điểm. Nội dung tài liệu đã cho thấy những khía cạnh nội dung rất quan trọng của lý luận nhận thức mácxít trong đó tư tưởng trung tâm là quan điểm về thực tiễn. Trong “Bút ký” thông qua việc chỉ ra những hạn chế, sai lầm của chủ nghĩa duy vật cũ và chủ nghĩa duy tâm, những đặc trưng của thực tiễn, vị trí và vai trò của nó trong đời sống xã hội và trong nhận thức đã được vạch ra rõ ràng. Sau khi chỉ ra những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật cũ chỉ xem thực tiễn chỉ là hoạt động của con buôn đê tiện, bẩn thỉu, những dòng chữ ngắn gọn, đầy xúc tích trong “Luận cương về Phoiơbắc” đã thấm đẫm quan điểm về thực tiễn với đặc trưng, vị trí và vai trò của nó trong đời sống xã hội và trong nhận thức. Cụ thể, thực tiễn là quan hệ chủ thể- khách thể, là hoạt động khách quan- cảm tính, ông viết “Phoiơbắc không hài lòng với tư duy trừu tượng, đã nhờ đến trực quan cảm tính; nhưng ông ta không coi tính cảm giác là hoạt động thực tiễn của cảm giác con người”[34,tr.376]; là hoạt động có tính xã hội- lịch sử và là thực chất của mọi sinh hoạt, mọi đời sống xã hội, bởi vì “mọi đời sống xã hội, về thực chất, là có tính thực tiễn. Tất cả những sự thần bí đang đưa lý luận đến chủ nghĩa thần bí, đều được giải đáp một cách hợp lý trong thực tiễn của con người và trong sự hiểu biết thực tiễn ấy”[34,tr.377]. Và quan trọng hơn, thực tiễn còn là hoạt động có tính phê phán- cách mạng: “Học thuyết duy vật về sự thay đổi của hoàn cảnh và về sự giáo dục quên rằng hoàn cảnh do con người thay đổi và bản thân người giáo dục cũng phải được giáo dục. Do vậy, học thuyết đó buộc phải chia xã hội thành hai bộ phận- trong đó một bộ phận đứng trên xã hội. Sự trùng hợp giữa sự thay đổi của hoàn cảnh và hoạt động của con người, hay là sự tự thay đổi, chỉ có thể được xem xét và được hiểu một cách hợp lý như là thực tiễn cách mạng”[34,tr.371]. Trong những đặc trưng đó, thì thực tiễn là thực chất của mọi đời sống xã hội, là hoạt động bản chất của xã hội, đó là đặc trưng cơ bản nhất. Đặc trưng về thực tiễn được Mác chỉ ra đã bao quát hết nội dung về thực tiễn, và có thể xem đây như một định nghĩa về thực tiễn. Quan điểm của Mác về thực tiễn được đề cập toàn diện hơn trong việc khẳng định rõ nguyên tắc cơ bản của lý luận nhận thức về vai trò quyết định của thực tiễn đối với nhận thức qua luận điểm: “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan không, hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý, nghĩa là chứng minh tính hiện thực và sức mạnh, tính trần tục của tư duy mình. Sự tranh cãi về tính hiện thực hay tính không hiện thực của tư duy tách rời thực tiễn, là một vấn đề kinh viện thuần túy”[34,tr.375]. Ở đây nhận thức phải chứng tỏ ý nghĩa, “sức mạnh”, tính chân lý của nó trong thực tiễn, nói cách khác, nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn và phải được vận dụng, kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhờ xác định được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, Mác đã xác định được chức năng của triết học là cải tạo thế giới: Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau nhưng vấn đề là cải tạo thế giới. 6 Và như vậy với quan điểm về thực tiễn thì một trong những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức duy vật đã được xác định rõ ràng. Vậy là, từ hoạt động thực tiễn chính trị, từ hoạt động báo chí, từ chỗ nhận ra được mối liên hệ thực sự giữa triết học và thực tiễn, giữa tư tưởng và khát vọng về một nền triết học mới, Mác đã đặt cơ sở cho lý luận nhận thức- nhận thức luận duy vật. Nhận thức này được xác lập từ việc lật ngược quan niệm của Hêghen về mối liên hệ giữa nhà nước, gia đình và xã hội công dân thể hiện trong hai tác phẩm đầu tiên đến việc làm rõ những quan niệm về con người, xã hội, về “lao động tha hóa”, đặc biệt việc hoàn thiện những phạm trù về kinh tế như lợi ích, sản xuất vật chất, phương thức sản xuất, khái niệm “hình thức xã hội” trong Hệ tư tưởng Đức đã cho thấy những tư tưởng duy vật khoa học về lịch sử đã được hình thành với tư cách một hệ thống lý luận khoa học, và do đó tính chặt chẽ, rõ ràng cho việc tiến đến xây dựng một lý luận nhận thức duy vật có cơ sở bền chặt của nó. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho việc xác lập quan điểm duy vật là cải tạo phép biện chứng của Hêghen trên lập trường duy vật, vì vậy có thể khẳng định rằng, cùng với những tư tưởng mới về nhận thức thì sự hình thành chủ nghĩa duy vật lịch sử đã không tách rời chủ nghĩa duy vật biện chứng tuy chúng không hoàn toàn trùng khít về thời gian, điều đó cũng có nghĩa là lý luận nhận thức của triết học Mác luôn nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với phép biện chứng duy vật, và với quan niệm duy vật về lịch sử. Đánh giá của Ph.Ăngghen về “Luận cương về Phoiơbắc”: “ Đó là những bút ký vội vàng để còn nghiên cứu thêm, chứ tuyệt nhiên không phải để in, nhưng đó là những luận cương vô cùng quý giá, vì đó là văn kiện đầu tiên chứa đựng mầm mống thiên tài của một thế giới quan mới”[25,tr.527-528] đã cho thấy quá trình đề xuất những tư tưởng triết học mới về lịch sử làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống nhận thức duy vật biện chứng đã thực hiện xong cùng với quan điểm duy vật biện chứng đã hình thành về cơ bản. Vì vậy, trong giai đoạn từ 1843-1846 song song với hai quá trình hình thành này thì nguyên tắc duy vật cơ bản đầu tiên, cùng với một trong nhiều nội dung của nhận thức luận duy vật biện chứng cũng đã được đề xuất. 1.3 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức 1.3.1 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức trong nghiên cứu kinh tế chính trị học Giai đoạn này là sự phát triển học thuyết cả về lý luận và thực tiễn. Giai đoạn này được tiến hành bởi Mác và Ăngghen với các tác phẩm: “Các bản thảo kinh tế những năm 1857- 1858” và Lời nói đầu của nó, “ Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị”, “ C.Mác. Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị”, đặc biệt là trong “Tư bản” một công trình nghiên cứu về kinh tế vĩ đại nhất của nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học. Ở đây, những phương pháp của lý luận nhận thức duy vật biện chứng: phương pháp trừu tượng- cụ thể, phương pháp kết hợp giữa lôgíc và lịch sử đã được áp dụng vào một khoa học cụ thể, do đó lý luận nhận thức duy vật với những nội dung mới của nó đã không còn tồn tại chỉ như là những phương pháp chung của quá trình nhận thức khoa học nữa, mà đã mang một hình thái đặc thù- phương pháp luận của khoa kinh tế chính trị. Sau khi có được những điều kiện và tiền đề cần thiết, nhận thức luận duy vật đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển với những nghiên cứu đầu tiên của Mác và Ăngghen trong kinh tế chính trị học thể hiện ở tác phẩm: “Các bản thảo kinh tế những năm 1857- 1858” và Lời nói đầu của nó. [...]... bản, trọng tâm của lý luận nhận thức Với tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” Lênin phát triển lý luận nhận thức mácxít, giải quyết sâu sắc vấn đề quan hệ giữa ý thức và vật chất, đặc biệt là lý luận phản ánhcơ sở của lý luận nhận thức mácxít, chống lại mọi thứ triết học bảo thủ và giáo điều Từ việc phân tích, khái quát những luận điểm của Cantơ về vật tự nó” và vật cho ta”,... đồng thời là một quan điểm biện chứng, quan điểm duy vật lịch sử cơ bản được phát triển trong toàn bộ tiến trình hoàn thiện của chúng CHƯƠNG 2 V.I.LÊNIN PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 18 2.1 Tiền đề lịch sử cho sự phát triển lý luận nhận thức của V.I.Lênin Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Chủ nghĩa đế quốc xuất hiện... lý luận về nhận thức, nhận thức luận, lý luận này cũng phải nghiên cứu đối tượng của mình một cách lịch sử, bằng cách nghiên cứu và khái quát nguồn gốc và sự phát triển của nhận thức, của sự chuyển biến từ không biết đến biết”[48, tr.38] Phép biện chứng, lôgíc học và nhận thức luận của chủ nghĩa Mác gắn liền với lịch sử của nhận thức mà chúng ta nghiên cứu, khái quát, tổng kết Tất cả những cái đó chứng. .. lùi”(1904), “Hai sách lược của Đảng dân chủ- xã hội trong cách mạng dân chủ (1905),“Cương lĩnh của chúng ta”, Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” (Tháng 2- tháng 10.1908) Tác phẩm“ Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống chủ nghĩa dân chủ- xã hội ra sao?” Trước hết, Lênin tiếp tục xây dựng nguyên tắc duy vật cơ bản của lý luận nhận thức duy vật biện chứng bằng khái niệm hình thái... trò của lý luận, không nói về lý luận nói chung mà nói về lý luận tiền phong cách mạng Lý luận ấy là chủ nghĩa Mác, triết học Mác được vận dụng vào nước Nga trong giai đoạn mới của phong trào công nhân thế giới và của lịch sử nhân loại nói chung Lý luận ấy là của chính phong trào cách mạng, nhưng trước hết là lý luận của đảng tiền phong Và đặc biệt hơn, một lý luận tiền phong không thể là một lý luận. .. cơ sở lý luận- triết học của chủ nghĩa Mác, của đảng dân chủ- xã hội Nga, đặc biệt chúng đã lợi dụng những thành tựu mới nhất của khoa học tự nhiên lúc đó để tăng cường thực hiện mưu đồ của mình Trước tình hình ấy Lênin đã viết tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” tiếp tục bảo vệ và phát triển triết học Mác với hai nội dung chính là chủ nghĩa duy vật và lý luận nhận thức Lênin... học, đặc biệt là về mặt nhận thức của nó, trả lời những vấn đề mà khoa học đặt ra Thời kỳ này còn xuất hiện nhiều trào lưu duy tâm phản động như chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, chủ nghĩa thực dụng, v.v Chủ nghĩa cơ hội, xét lại thì đội lốt “đổi mới” chủ nghĩa Mác cho thích ứng với tình thế, hòng thay đổi chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử bằng các biến dạng duy tâm tôn giáo Bọn... tự nó Chỉ có sự khác nhau giữa cái đã được nhận thức và cái chưa được nhận thức [47,tr.117] 22 3) quan điểm duy vật biện chứng, khẳng định tính biện chứng của quá trình nhận thức “Trong lý luận nhận thức, cũng như trong tất cả những lĩnh vực khác của khoa học, cần suy luận một cách biện chứng, nghĩa là đừng giả định rằng nhận thức của chúng ta là bất di bất dịch và có sẵn, mà phải phân tích xem sự hiểu... tại của lý luận nhận thức mácxít và nó phải là cơ sở mà trên đó xây dựng toàn bộ nội dung lý luận nhận thức Như vậy là, Lênin đã cho thấy vai trò quyết định của thực tiễn đối với sự phát triển nhận thức là điểm trung tâm của lý luận nhận thức mácxít Ông khẳng định: “quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức [47,tr.167] 2.3 V.I.Lênin phát triển lý. .. học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chỉ ra con đường giải quyết nó bằng cách mạng Đặc biệt, vận dụng nhận thức luận duy vật biện chứng vào thực tiễn nước Nga, Lênin đã phát triển lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, chỉ ra quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản: “Sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị là quy luật tuyệt đối của chủ . sử nhận thức luận nói riêng, xây dựng lên một hệ thống lý luận thực sự khoa học- lý luận về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đó là nền tảng và phương pháp luận cho hoạt động nhận thức. triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng 2.1 Tiền đề lịch sử cho sự phát triển lý luận nhận thức của V.I Lênin………………………………………………………………………. 55 2.2 V.I Lênin phát triển lý luận. tựu của khoa học, kỹ thuật và thực tiễn xã hội để xây dựng nên lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng, khẳng định vai trò của nhận thức con người trong cải tạo thế giới. Nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng tt.PDF, Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng tt.PDF, Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng tt.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay