Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng.PDF

98 1,977 2
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 09:37

Mục Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài…………………………………… 01 2 Tình hình nghiên cứu………………………………………….02 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………….……… 10 4 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu…………………… 10 5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu………………… 10 6 Đóng góp mới về khoa học………………………… 10 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn….……………… 11 8 Kết cấu của luận văn………………………………………… 11 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Chương 1 Sự hình thành và phát triển lý luận nhận thức của C.Mác và Ph.Ăngghen 1.1 Tiền đề lịch sử của sự hình thành lý luận nhận thức của Mác và Ăngghen 1.1.1 Tiền đề triết học………………………………………………13 1.1.2 Tiền đề khoa học tự nhiên ………………………………… 18 1.2 Sự hình thành những quan điểm về nhận thức của Mác và Ăngghen (giai đoạn 1843-1846)……………….…………………………….20 1.3 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức 1.3.1 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức trong nghiên cứu kinh tế chính trị học……………………………………………………30 1.3.2 Ph.Ăngghen phát triển nhận thức luận mácxít trong nghiên cứu khoa học tự nhiên………………………………………………………43 1.3.3 C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển học thuyết về nhận thức trong một số tác phẩm khác………………………………………………49 Chương 2 V.I Lênin phát triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng 2.1 Tiền đề lịch sử cho sự phát triển lý luận nhận thức của V.I Lênin………………………………………………………………………. 55 2.2 V.I Lênin phát triển lý luận nhận thức (giai đoạn 1893- 1909)…………………… 57 2.3 V.I Lênin phát triển lý luận nhận thức trong thời kỳ trước và sau cách mạng tháng Mười Nga 1917 2.3.1 Thời kỳ trước cách mạng tháng Mười……………………….73 2.3.2 Thời kỳ sau cách mạng tháng Mười…………………………83 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự ra đời của lý luận nhận thức duy vật biện chứng đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong sự phát triển triết học Mác. C.Mác, Ph.Ăngghen đã kế thừa những thành tựu của khoa học, kỹ thuật và thực tiễn xã hội để xây dựng nên lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng, khẳng định vai trò của nhận thức con người trong cải tạo thế giới. Nhận thức là một quá trình phản ánh hiện thực khách quan bởi con người, là quá trình tạo thành tri thức về hiện thực khách quan. Thế giới vật chất tồn tại khách quan ở ngoài và độc lập đối với ý thức của con người, tác động vào các giác quan sinh ra cảm giác, hình thành ý thức. Con người (cá nhân, nhóm người, giai cấp, dân tộc hoặc cả nhân loại) là chủ thể tích cực, sáng tạo của nhận thức. Khi nhận thức, các yếu tố của chủ thể như lợi ích, lý tưởng, tài năng, ý chí, phẩm chất đạo đức….của con người đều tham gia vào quá trình nhận thức với những mức độ khác nhau và ảnh hưởng đến kết quả nhận thức. Còn khách thể nhận thức là một bộ phận nào đó của hiện thực mà nhận thức hướng tới nắm bắt, phản ánh, nó nằm trong phạm vi tác động của hoạt động nhận thức. Do vậy, khách thể nhận thức không đồng nhất hoàn toàn với hiện thực khách quan, phạm vi của khách thể được mở rộng đến đâu là tùy theo sự phát triển của nhận thức, của khoa học, trước hết là của thực tiễn. Vai trò của nhận thức luận không chỉ thể hiện đối với mỗi cá nhân mà còn với tập thể, với cả cộng đồng xã hội. Nhận thức với trình độ cao là nhận thức lý luận sẽ đem lại các tri thức lý luận hay hệ thống lý luận và có tác động to lớn, tối quan trọng đối với hoạt động thực tiễn của con người. Do tính phổ biến, lý luận có thể dẫn đường cho hoạt động thực tiễn của cả giai cấp xã hội; nhưng khi lạc hậu, do tính phổ biến, lý luận có sự kìm hãm lớn trên diện rộng, cả xã hội có thể mất phương hướng. Cùng với phép biện chứng, lôgíc học, nhận thức luận mácxít có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, khái quát và giải thích đúng đắn 2 những thành tựu mới của khoa học. Ngày nay khi khoa học tự nhiên đang ra sức tìm kiếm một lý luận khái quát mới, những tư tưởng mới thì việc chú ý đến những vấn đề phương pháp luận là đặc biệt quan trọng. Đó là khả năng tổng hợp ở trình độ cao, khả năng nắm bắt và vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt, sáng tạo các nguyên lý, phạm trù, quy luật của phép biện chứng với tư cách phương pháp luận và nguyên tắc chung mà tư duy phải tuân theo trong nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức, vai trò của nhận thức luận đã tăng lên hơn bao giờ hết. Việc hiểu đúng và nắm vững lý luận nhận thức mácxít là một điều kiện cần thiết để xem xét bản chất của đối tượng, đạt được những hiểu biết khái niệm, lý luận khoa học về đối tượng, góp phần giải quyết được những vấn đề của thực tiễn. Thiết nghĩ việc quay trở về với lịch sử phát triển tư tưởng của các nhà kinh điển về nhận thức là một điều cần thiết đối với những ai đã và đang tham gia vào hoạt động lý luận. Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã chọn đề tài Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Hiện nay lý luận nhận thức đang được quan tâm nghiên cứu sâu sắc kể cả về phương diện triết học lẫn phương diện khoa học nói chung. Điều đó không chỉ do yêu cầu của kinh tế tri thức, mà còn do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Đã có những công trình khoa học, những bài viết liên quan đến vấn đề này. Trước hết là những bài viết bàn đến một trong những nội dung quan trọng của lý luận nhận thức, hoặc là về bản chất của nhận thức hoặc là về thực tiễn, về sự thống nhất giữa phép biện chứng- lý luận nhận thức- lôgíc học v.v. Bài viết “Nhận thức- đồ thức- tính khách quan” của tác giả Lý Cảnh Nguyên ( Giáo sư- Tiến sĩ, Viện Triết học- Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) đăng trên tạp chí Triết học, số 11/ 2007. Theo tác giả, quá trình chủ thể 3 nhận thức xuất phát từ những đồ thức chung và thông qua sự điều chỉnh từng bước để nắm bắt đúng đối tượng, biểu hiện một cách cụ thể nhận thức của con người đi từ tính chủ quan đến tính khách quan như thế nào. Đã có những ý kiến khác nhau trong lịch sử triết học về bản chất con đường nhận thức và tiêu chuẩn chân lý, thể hiện trong bài viết “ Những quan niệm khác nhau trong lịch sử triết học về bản chất con đường nhận thức và tiêu chuẩn chân lý” của tác giả Nguyễn Tấn Hùng ( Tạp chí Triết học, số 3/ 2006). Có bài viết đi vào tìm hiểu một bộ phận quan trọng của nhận thức đó là thực tiễn. Tác giả Cao Ngạn Khởi đã đưa ra ý kiến của mình trong “Về tính khách quan và tính năng động của thực tiễn” (Tạp chí Triết học, số 8/2008) và làm rõ tính khách quan và tính năng động của hoạt động thực tiễn- một vấn đề không chỉ cần thiết về mặt lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn. Theo tác giả, hoạt động thực tiễn của con người vừa mang tính khách quan, vừa mang tính năng động. Tính khách quan và tính năng động của hoạt động thực tiễn luôn thống nhất biện chứng với nhau. Hoạt động thực tiễn của con người vừa có tính khách quan, vừa có tính năng động. Hoạt động thực tiễn là sự thống nhất giữa tính quy luật và tính mục đích, giữa tính khách quan và tính năng động. Nghiên cứu tính khách quan và tính năng động cùng mối quan hệ giữa chúng sẽ giúp chúng ta lý giải chính xác tính chủ thể, từ đó tiến thêm một bước trong việc tăng cường vai trò tích cực cũng như ngăn ngừa tác động tiêu cực của tính chủ thể trong thực tiễn, khiến cho tính chủ thể của thực tiễn được đặt trên nền tảng khoa học, đồng thời được phát huy một cách đầy đủ nhất. Xét trên ý nghĩa đó, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tính khách quan và tính năng động không chỉ cần thiết về mặt lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn. Nhìn từ góc độ nhận thức luận về triết học thì tất cả hoạt động sáng tạo của con người đều bắt nguồn từ sự thay đổi, đổi mới và tối ưu hoá. Do vậy, phương thức tư duy (cả lôgíc hình thức và lôgíc biện chứng) cũng được 4 nghiên cứu để phát huy tốt hơn năng lực nhận thức. Đó là bài viết của các tác giả 1) Trần Trung Lập “Tăng cường phương thức tư duy, phát huy năng lực sáng tạo triết học” (Tạp chí Triết học, số 10/ 2008) 2)“ Vai trò của các nguyên tắc, phạm trù lôgíc biện chứng đối với việc rèn luyện năng lực tư duy biện chứng” của Trần Viết Quang (Tạp chí Triết học, số 12/2006) 3) Edgar Morin với “ Nhập môn tư duy phức hợp” NXB Tri Thức, Hà Nội 2009; “ Phương pháp ba: Tri thức về tri thức, nhân học về tri thức NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2009” Tác giả Phạm Văn Dương trong bài viết “Về sự thống nhất giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc học” (Tạp chí Triết học, số 5/1997) đã nghiên cứu tư tưởng của Lênin trong “Bút ký triết học” khi ông viết “Trong Tư bản Mác đã áp dụng lôgíc, phép biện chứng và lý luận nhận thức (không cần ba từ: đó cùng là một cái duy nhất)”. Theo tác giả thì không có sự đồng nhất tuyệt đối giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc học mà ở đây khi Lênin nói đến sự thống nhất là ông muốn nhấn mạnh sự thống nhất trong tính đa dạng, khác biệt chứ không có ý hòa tan phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc học. Không có sự thống nhất hay đồng nhất tuyệt đối, chỉ có sự đồng nhất hay thống nhất tương đối, sự thống nhất chứa đựng sự đa dạng khác biệt. Phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc học thống nhất với nhau chính vì chúng bắt nguồn từ một nguồn gốc thống nhất, một cơ sở thống nhất là thế giới vật chất, có cùng mối liên hệ phổ biến như nhau, liên quan hữu cơ với nhau và có cùng các quy luật phổ biến, các phạm trù chung nhất. Bài viết “Về bản chất của tư duy” của tác giả Nguyễn Mạnh Cương coi tư duy là quá trình phản ánh hiện thực khách quan, giữa tư duy trừu tượng và nhận thức cảm tính có sự khác nhau về chất. Tác giả khẳng định vai trò của tư duy trong việc phản ánh thế giới khách quan, tư duy trừu tượng hướng vào việc tìm ra chân lý, nắm bắt những mối liên hệ khách quan, có tính bản chất, 5 phát hiện ra tính quy luật chi phối sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Nhờ có tư duy trừu tượng mà nhận thức của con người đi từ sự hiểu biết có tính chất hiện tượng đến sự hiểu biết về bản chất, từ ngẫu nhiên bề ngoài đến quan hệ có tính tất nhiên, tính quy luật. Tác giả Phạm Thái Việt với hai bài viết: 1) “Về vai trò của lịch sử triết học dưới góc độ thống nhất giữa lôgíc và lịch sử” (Tạp chí Triết học, số 4/1994). Trong bài viết này trên cơ sở làm sáng tỏ mối quan hệ giữa triết học và lịch sử triết học, tác giả cho thấy ý nghĩa, vai trò của lịch sử triết học đối với quá trình hình thành và phát triển tư duy triết học hiện đại. Tác giả cũng khảo sát nguyên tắc thống nhất giữa lôgíc và lịch sử do Hêghen xây dựng đã được thực hiện trong “Những bài giảng về lịch sử triết học” của ông, tư tưởng này đã được chủ nghĩa Mác- Lênin tiếp nhận và cải tạo nên trên cơ sở duy vật khoa học khiến cho nguyên tắc biện chứng rất quan trọng này mang một sắc thái có tính bản chất hoàn toàn mới và được chính các nhà kinh điển áp dụng triệt để trong các nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. 2) “Sự hình thành mối tương quan giữa lôgíc và lịch sử trong lịch sử triết học” (Tạp chí Triết học, số 4/1995) khảo sát mối tương quan giữa lôgíc và lịch sử là sự phản ánh tính thống nhất giữa bản thân sự phát triển hiện thực với sự phát triển của nhận thức lý luận về hiện thực đó. Nhận thức lý luận, theo tác giả, triển khai trình tự lôgíc phản ánh khách thể trong sự nhất trí với lịch sử phát triển của khách thể ấy, tạo thành các “vòng tròn” vận động. Mỗi bước lùi sâu vào lịch sử đều được chuyển thành một bước tiến đến sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc hơn cái bản chất hiện tại; mỗi thao tác phân tích từng bộ phận của chỉnh thể hiện tại cũng đồng thời là sự tổng hợp nó theo quy trình mà lịch sử đã làm. Dưới ánh sáng của nguyên tắc lịch sử, quá trình sinh thành mối tương quan giữa lôgíc và lịch sử được phổ biến như quá trình tích hợp các tri thức lịch sử cấu thành nội dung hiện tại, phù hợp với các bậc thang phát triển cơ bản của lịch sử triết học. Tác giả khẳng định, theo quan điểm 6 mácxít, lịch sử trước hết là lịch sử của các sự vật, hiện tượng khách quan, và sau đó mới là lịch sử tư tưởng phản ánh hiện thực ấy bởi con người. Do đó, cái lịch sử luôn là nguyên mẫu của lôgíc, còn cái lôgíc chẳng qua chỉ là “sự phản ánh quá trình lịch sử dưới một hình thức trừu tượng và nhất quán về lý luận”. Bàn về một số khía cạnh của nhận thức luận là bài viết của tác giả Nguyễn Gia Thơ “Về một số khía cạnh nhận thức luận của lôgíc quy nạp trong triết học cổ đại Hy Lạp” (Tạp chí Triết học, số 2/1994). Tác giả cho rằng, nếu như diễn dịch là một phương pháp tư duy thuần túy lý tính, thì quy nạp luôn luôn bằng cách này hay cách khác gắn với tri thức kinh nghiệm. Nhưng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến quy nạp, chúng ta luôn thấy thể hiện các thiên hướng của các nhà triết học khác nhau đối với chủ nghĩa kinh nghiệm hay lý luận, chủ nghĩa duy cảm hay duy lý. Mặc dù lôgíc học nghiên cứu các vấn đề tư duy thuần túy lý tính, nhưng lại không thể xem xét nó tách biệt hẳn với những con đường hình thành tri thức của nhận thức luận. Trong khi khảo sát triết học cổ đại Hy Lạp với các đại biểu như Xôcrát, Platôn, Arixtốt tác giả đã cố gắng làm rõ vai trò của phương pháp tư duy quy nạp trong vấn đề nhận thức luận. Tác giả Nguyễn Anh Tuấn với bài viết “ V.I.Lênin phát triển phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể” (Tạp chí Triết học, số 10/2006). Vấn đề xác định khởi điểm của phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể trên bình diện lý thuyết đối với các hệ thống đã hình thành và đang trong quá trình sinh thành là hết sức quan trọng. Với suy nghĩ đó, trong bài viết này, trên cơ sở phân tích những chỉ dẫn của V.I.Lênin về cách thức xây dựng xã hội mới ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười, tác giả đã luận chứng cho tính hiệu quả cao của việc lựa chọn đúng khởi điểm nghiên cứu theo phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể đối với việc xây dựng mô hình lý thuyết của một hệ thống đang hình thành và đối với hoạt động thực tiễn của chủ thể tự giác. Tác giả làm rõ, V.I.Lênin đã nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản không phải từ việc vạch ra xuất 7 phát điểm ở hiện thực cùng cấp với nó, mà ở hiện thực mới chỉ bắt đầu xuất hiện những mầm mống yếu ớt của tương lai. Chính cách tiếp cận này đã giúp ông phát hiện ra điểm khởi đầu lý luận và thực tiễn cộng sản chủ nghĩa và qua đó, đã phát triển phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể mà Hêghen và C.Mác đã xây dựng. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Văn Mười “Khái niệm thực tiễn trong lý luận nhận thức: một số vấn đề cần quan tâm” (Tạp chí Triết học, số 4/2011). Bài viết trên cơ sở xem thực tiễn là khái niệm có vị trí quan trọng trong lý luận nhận thức duy vật, đã đưa ra định nghĩa về khái niệm này, khẳng định chỉ cần định nghĩa ngắn gọn rằng, thực tiễn là hoạt động vật chất của con người, đó là hoạt động vật chất có tư duy chỉ đạo do vậy hoạt động vật chất của con người khác với hoạt động vật chất của con vật. Bàn đến các hình thức của thực tiễn các tác giả cho rằng bên cạnh 3 hình thức cơ bản là hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động chính trị- xã hội; hoạt động thực nghiệm khoa học thì thực tiễn còn có một hình thức nữa là các hoạt động vật chất của con người như ăn, mặc, ở, đi lại, quan sát, sinh con đẻ cái. Thêm vào đó, bài viết còn cho rằng, hiểu vai trò của thực tiễn với tính cách là tiêu chuẩn của chân lý tức là cần phải hiểu, kết quả của thực tiễn mới là tiêu chuẩn của chân lý, chứ không cho rằng tiêu chuẩn của chân lý nằm ở quá trình hoạt động thực tiễn như một số ý kiến. Tác giả Phạm Văn Chung với bài viết “Về những đặc trưng cơ bản của tri thức” (Tạp chí Triết học, số 9/2010) cũng đã đề cập đến một trong những yếu tố đặc trưng của nhận thức luận là tri thức. Tác giả đã đưa ra và phân tích một số đặc trưng cơ bản của tri thức. Đó là, tri thức là một dạng thái tinh thần; tri thức là hình thức cao nhất của sự tiến hóa các hình thức phản ánh; tri thức là kết quả của nhận thức; tri thức với tư cách là thông tin; tri thức là sự biểu hiện, khẳng định bản chất con người. Những đặc trưng đó tuy chưa nói hết được những thuộc tính, những mặt của tri thức, song chúng cũng đã cho thấy tính chất nhiều chiều, đa dạng của tri thức – một đối tượng nghiên cứu hết sức phức tạp thuộc về phạm vi nhận thức. 8 Sau nữa là các công trình nghiên cứu bàn đến những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức. Cuốn “Lôgíc học đại cương” của hai tác giả Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thúy Vân, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội- 2003 nghiên cứu vai trò của lôgíc trong nhận thức về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể là những hình thức tư duy chung, một số vấn đề cơ bản của lôgíc hình thức như khái niệm, phán đoán, suy luận và chứng minh để đạt đến nhận thức cho đúng. Ấn phẩm mới xuất bản của tác giả Phạm Văn Chung “Giáo trình lịch sử triết học. Sự hình thành và phát triển triết học Mác, giai đoạn C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin” NXB Đại học quốc gia Hà Nội- 2011 cũng bàn đến nội dung lý luận nhận thức nhưng đó là nghiên cứu chung của tác giả về triết học Mác không phải chuyên nghiên cứu về lịch sử nhận thức. Tác giả Lê Hữu Nghĩa với cuốn “Lịch sử và lôgíc” NXB Sách giáo khoa Mác- Lênin, Hà Nội- 1982 đã trình bày quá trình hình thành, phát triển quan niệm về phép biện chứng của lịch sử và lôgíc từ thời Hêghen cho đến các nhà triết học hiện đại, đặc biệt chú ý phân tích việc vận dụng phương pháp lịch sử và lôgíc trong hoạt động lý luận và thực tiễn của Mác, Ăngghen, Lênin và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các giáo trình bàn về lý luận nhận thức như “Giáo trình triết học Mác- Lênin” Bộ giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội- 2005; “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác” Bộ giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội- 2009 không làm sáng rõ mặt lịch sử của học thuyết Mác về nhận thức, chỉ tổng kết về mặt lý luận của học thuyết, vẫn có những khiếm khuyết như tính chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ. Do vậy mà, chỉ nghiên cứu lịch sử của học thuyết mới có thể làm sáng tỏ được vấn đề. Tác giả A.P Séptulin cho rằng lôgíc biện chứng là phương pháp chung của nhận thức, phương pháp luận của hoạt động thực tiễn trong cuốn sách “Phương pháp biện chứng của nhận thức” Bản dịch tiếng Việt (có chỉnh lý) của NXB Tiến Bộ và NXB Sự thật, 1989 in tại Liên Xô. Cuốn sách lý giải [...]... với chủ nghĩa duy vật, và nhờ đó đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng, sau đó vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào việc nhận thức quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử Với chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Mác và Ăngghen đã sáng tạo nên một triết học mới, đặt cơ sở lý luận cho sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của. .. lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mặt lịch sử Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển lý luận nhận thức của C Mác và Ph Ăngghen Hai là, tìm hiểu quá trình V.I.Lênin phát triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng 5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu là hệ thống quan điểm triết học của chủ nghĩa Mác,... tài Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng” làm đề tài nghiên cứu của mình 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: sự hình thành và phát triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng Phạm vi nghiên cứu là nhận thức luận do C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin sáng lập và phát triển 4 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Vạch ra nội dung lý luận. .. động vật chất của con người, nhưng lại không thấy được vai trò của nó đối với nhận thức của con người mà cho đó là hoạt động của con buôn đê tiện, bẩn thỉu Đánh giá về chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII- XVIII Mác viết: “Khuyết điểm chủ yếu, từ trước cho đến nay, của mọi chủ nghĩa duy vật (kể cả chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc) là sự vật, hiện thực, cái có thể cảm giác được, chỉ được nhận thức. .. điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Phương pháp nghiên cứu cơ bản là kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc cùng với các phương pháp nghiên cứu khác dựa trên sự kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả khác 6 Đóng góp mới về khoa học Hệ thống hóa lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng về phương diện lịch sử 10 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của. .. của hai nhà triết học người Đức đối với lịch sử hình thành và phát triển lý luận nhận thức mácxít là ở những vấn đề về nhiệm vụ của triết học lý luận (đối với Cantơ đó là nhận thức luận) ; nghiên cứu các hình thức, khả năng và giới hạn nhận thức của con người; và đặc biệt là vai trò của phép biện chứng trong triết học Hêghen biểu hiện ra là lý luận nhận thức và là hình thức cao nhất của lôgíc học, của. .. tạo phép biện chứng của Hêghen trên lập trường duy vật, vì vậy có thể khẳng định rằng, cùng với những tư tưởng mới về nhận thức thì sự hình thành chủ nghĩa duy vật lịch sử đã không tách rời chủ nghĩa duy vật biện chứng tuy chúng không hoàn toàn trùng khít về thời gian, điều đó cũng có nghĩa là lý luận nhận thức của triết học Mác luôn nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với phép biện chứng duy vật, và với... nhằm luận 13 chứng cơ sở của tri thức lý luận một cách có hệ thống là một trong những thành tựu vĩ đại của triết học Cantơ Thứ ba, trong triết học lý luận của mình Cantơ cho rằng nhận thức luận không phải là nghiên cứu quá trình nhận thức của con người, khám phá ra bản chất đích thực của tự nhiên mà là hoạt động nhận thức của con người như một chủ thể trong khuôn khổ hiện tượng luận Hiện tượng luận. .. không thể bỏ qua vai trò của triết học duy vật trước Mác đối với sự hình thành và phát triển học thuyết Mác về nhận thức Chính nhờ việc khắc phục những hạn chế chủ nghĩa duy vật trực quan thế kỷ XVII- XVIII mà Mác đã cải tạo có hệ thống phép biện chứng duy tâm của Hêghen, xây dựng nó thành phép biện chứng thực sự khoa học là phép biện chứng duy vật Hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác là mặc dù đã... xây dựng hệ thống nhận thức duy vật biện chứng đã thực hiện xong 29 cùng với quan điểm duy vật biện chứng đã hình thành về cơ bản Vì vậy, trong giai đoạn từ 1843-1846 song song với hai quá trình hình thành này thì nguyên tắc duy vật cơ bản đầu tiên, cùng với một trong nhiều nội dung của nhận thức luận duy vật biện chứng cũng đã được đề xuất 1.3 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức 1.3.1 Mác và . phát triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu là hệ thống quan điểm triết học của chủ nghĩa Mác,. triển lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng 2.1 Tiền đề lịch sử cho sự phát triển lý luận nhận thức của V.I Lênin………………………………………………………………………. 55 2.2 V.I Lênin phát triển lý luận. trọng của lý luận nhận thức, hoặc là về bản chất của nhận thức hoặc là về thực tiễn, về sự thống nhất giữa phép biện chứng- lý luận nhận thức- lôgíc học v.v. Bài viết Nhận thức- đồ thức- tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng.PDF, Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng.PDF, Lý luận nhận thức của Chủ nghĩa duy vật biện chứng.PDF, Tình hình nghiên cứu, PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN, 1 Tiền đề lịch sử của sự hình thành lý luận nhận thức của Mác và Ăngghen, 2 Sự hình thành những quan điểm về nhận thức của Mác và Ăngghen (giai đoạn 1843- 1846), 3 Mác và Ăngghen phát triển lý luận nhận thức, CHƯƠNG 2 V.I.LÊNIN PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, PHẦN KẾT LUẬN CHUNG, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay