Vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức ở nước ta hiện nay

80 552 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2015, 09:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ IIỘI VẢ NIỈẢN VÃN KHOA TRIẾT HỌC ĐỖ NHƯ KIM VAI TRÒ CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỤNG ĐẠO ĐÚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY • • • CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHlA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT ỤCH sử MÃ SỐ : 50102 LUẬN VĂN THẠC si TRIẾT HỌC NịĩUỜỈ hướng dần khoa học: PGS, TS. NGUYÊN VÀN PHÚC 11Ả NỘI - 2003 mam m m • • PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG 1: QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ Đối VỚI ĐAO Đ ừ : 5 1.1. Quy phạm pháp luật 5 1.2. Đạo đức và những nhan tố cơ bản quy định sự hình thành và phát triển đạo đức 13 1.3. Vai trò của quy phạm pháp luật đối với đạo đức 21 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỤNG ĐẠO ĐÚC ở NUỚC TA HIỆN NAY 35 2.1. Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức hiện nay 35 2.1.1 Thực trạng vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức hiện nay 35 2.1.2. Những vấn đề đặt ra 41 2.2. Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của quy phạm pháp luật trong xủy dựng đạo đức 48 2.2.1. Tiếp tục đấy nhanh việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật . . . 48 2.2.2. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức 56 2.2.3. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện quy phạm pháp lu ật .7 . . . 63 PHẦN KẾT LUÂN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của dề tài nghiên cứu Vứi tư cách là một trong những lĩnh vực then chốt của văn hoá, đạo đức vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nói cụ thể hơn, chúng la thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ nhằm tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội mà quan trọng hơn là nhàm phát triển nhân cách, đạo dức con người. Đồng thời, con người Việt Nam lại là chủ thể của sự nghiệp cồng nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, xét đến cùng, tuỳ thuộc vào sự phát triển của con người với tư cách là người thực hiện sự nghiệp dó. Bởi vậy, cùng với phát triển kinh tế, việc xây dựng con người Việt Nam với những phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu cầu của giai đoạn cách mạng hiện nay là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bản than sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ này vừa có ý nghĩa cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài. Hơn nữa, trong điều kiện hiện nay, dưới tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, sự suy thoái về lối sống, đạo đức đang là một vấn đề bức xúc của xã hội. Sự suy thoái đó thậm chí đang thể hiện ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền. Điều đó khảng định hơn nữa tính cấp bách của công tác xây dựng dạo đức. Tuy nhiên, việc xây dựng đạo đức không dơn íhuần chỉ là luyên truyền, giáo dục các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức mới. Bên cạnh nhân tố giáo dục, sự hình thành các quan hệ đạo dức cũng như các nhân cách đạo đức còn bị quy định bởi các điều kiện kinh tế-xã hội, trong dó pháp luật nói chung và các quy phạm pháp luật nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy là sự ràng buộc, sự chế ước từ bên ngoài nhưng các quy phạm pháp luật lại góp phần khảng định và mở rộng các giá trị, các quy phạm đạo đức mới. Đến lượt mình, các quy phạm đạo đức mới trong khi thể hiện chức năng điều chỉnh 1 hành vi sẽ góp phần làm phát triển nhăn cách đạo đức của con người. Vì vậy, việc xây dựng đạo đức mới ử nước ta hiện nay tất yếu gán liền với việc nghiên cứu vai trò của quy phạm pháp luật và phát huy vai trò dó Irong xủy dựng đạo (lức. 2. Tình hình nghiên cứu dề tài Trên bình diện lý luận chung, những nghiên cứu về quan hệ giữa pháp luật và dạo đức, từ lâu đã là vấn dề của cả luật học và đạo đức học. Trong các giáo trình luật học và đạo đức học ở nước ta những năm gần dây đều có những mục bàn về vai trò của pháp luật đối với dạo đức hay ngưực lại, vai trò của đạo đức đôi với pháp luật; Chảng hạn, Trần Ngọc Đường (chủ biên) Lý luận chung vé Nlià nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1999; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình dạo dức học, Nxb Chính trị quốc t;ia, Hà nội, 2000. Những nghiên cứu ử cấp dô lý luận chung là cần thiết, chúng có ý nghĩa phương pháp luận dối với công tác xây dựng đạo đức và pháp luật. Đồng thời, cũng đã có những nghiên cứu cụ thể hơn về quan hệ đạo đức và pháp luật trong triết lý ở Việt Nam; Chảng hạn, Đạo đức và pháp luật troniỊ triết lý phát triển ử Việt Nam của Vũ Khiêu-Thành Duy, Nxb KHXH, Hà nội, năm 2000. Trong tác phẩm này, các lác giả dã trình bày liến trình phát triển của tư tưởng về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật qua các giai đoạn của lịch sử Việt Nam, đặc biệl là irong giai đoạn hiện nay với tư tưởng Hồ Chí Minh vé pháp luật và dạo đức. Từ đó, các tác giả dã luận chứng cho sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội. Bên cạnh đó, hàng loạt những nghiên cứu về xây dựng dạo đức trong diều kiện hiện nay cũng dược công bố; Chung hạn, Nguyễn Văn Phúc, v ề một số ỳ tỉ i pháp xáy dựng nhãn cách dạo cỉức hiện nay, Tạp chí Triết học số 4 năm 1998; Trần Thị Tuyết Sương, Vấn dề xây dựng nliân cách dạo đức liiện nay, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà nội, 1998; Đặng Thanh Giang , Vấn dê xây iiựniỊ đạo (lức mới cho cán bộ lãnh dạo 2 cư sở ở Thái Bình, Luận văn thạc sĩ triết học, Hà Nội, năm 2001; Nguyễn Thị Hằng, Tệ nạn xã hội-nỗi lo không của riêiìiỊ ai, Tạp chí cộng sản số 2, năm 1996; Vũ Đình Hùng, Hàiili vi phi chuẩn phải (lược nghiêm trị, Báo Tuổi trẻ Chủ Nhật ngày 13/6/1997.v.v. Cũng như vậy, trong một số công trình luật học gần đây, mối quan hệ giữa giáo dục pháp luật và giáo dục đạo dức đã được xem xét lừ phía luật học; Chảng hạn, Trán Ngọc Đường, Bàn về giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1995; Bùi Thị Đào, Xã hội học hoạt ÍỈỘIIIỊ xây dựng pháp luật, Luận vân thạc sĩ iuật học, Hà Nội, năm 1998; Hoàng Xuân Châu, M ói quan hệ íỊÌữa dạo (lức và pháp luật trong nén kinh tế thị trườìiq theo định hướtìíỊ xã lìội chủ ngliĩa, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, năm 2002. Trong những công trình và bài báo đó, với một mức độ nhất định, vai trò của pháp luật trong việc xữy dựng dạo đức dã dược phân tích. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình chuyên khảo nào nghiên cứu một cách dày dù vai trò của quy phạm pháp luật đối với dạo đức; trong khi thực tế lại đòi hỏi ngày càng cấp thiết những nghiên cứu về việc kết hợp các giải pháp pháp luật với các giải pháp dạo đức trong công lác xủy dựng dạo đức hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Mục đích của luận vãn lù làm rõ hơn vai trò của quy phạm pháp luật đôi với đạo đức; từ đó, phân lích hiện trạng và dề xuất những giải pháp có tính định hướng cho việc phát huy vai trò của quy phạm pháp luật trong xủy dựng đạo đức ở nước ta hiện nay. Đê Ihực hiện mục đích dó, luận văn giải quyết những nhiệm vụ sau: 7 h ữ Illicit, phân tích vui trò của quy phạm pháp luật dối với dạo đức. Thử hai, phân lích thực trạng vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng dạo đức ở nước ta hiện nay. 3 Tliứ ba, dề xuất và phân tích một số giải pháp phát huy vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức hiện nay. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên CÍCII Cư sở lý luận của luận văn là những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư iưởng I lổ Chí Minh, Đủng cộng sản Việt Nam về pháp luật và đạo đức. Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp: phân tích, tổng hợp, logic, iịch sử, so sánh 5. Cái mới của luận vãn - Phân tích một cách hệ Ihống vai trò quy phạm pháp luật đối với đạo đức. - Đề xuất và phân tích một số giải pháp căn bủn định hướng cho việc phát huy vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức hiện nay. 6. Ý nghĩa của luận văn LuẠn văn góp phán vào việc nghiên cứu một trong những vấn đề bức thiết của dạo đức hiện nay, vấn đề sử dụng và phát huy vai trò của các quy phạm pháp luật trong xủy dựng đạo đức. Với những kết quả đạt được, luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và giảng dạy đạo đức học, luật học. Luận văn có ý nghĩa khuyến nghị đối với công tác xủy dựng đạo đức hiện nay. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các lài liệu tham khảo, luận văn gồm 2 chương, 5 tiết. 4 PỈIẦN NỘI DUNG Chuưng 1 QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ Đốl VỚI • m ĐẠO ĐỨC 1.1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT Quản lý xã hội bang pháp luậl là yêu CÀU dặt ra dối với mọi Nhà nước. Quản lý xã hội bàng pháp luộl là diều kiện có tính quyết định dối với việc tăng cường sức mạnh của Nhà nước. Hiệu quả quản lý xã hội bung pháp luậl trước hếl phụ Ihuộc vào mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luột. Chính vì vộy, Nhà nước phải nhanh chóng hoàn thiện hệ tlìống pháp luẠt của mình. Hệ llìống pháp luật càng hoàn chỉnh thì liiệu quả tác dộng cùa nó tiến các quan hộ xã hội cùng cao. Hoàn thiện hệ thông pháp luẠl thực chai là việc ban hành các vãn bản quy phạm pháp luật một cách (Jong bộ, lliống nhất và clảin bảo nguyên tắc của pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chi khi nào các văn bỉm quy phạm pháp luộl được ban liíình một cách đồng bộ thì khi dó pháp luật mới có thể phát huy dược vai trò của nó là công cụ dể quản lý xã hội. Pháp luật nói chung, đó là hệ thống các quy tác xử sự dược Nhà nước dụi ra hoặc thừa nhộn, thổ hiện ý chí cùa giai cấp lliống trị. Những quy lắc xử sự dó dược dam bảo bằng sự cưỡng chế Nhà nưức. Nói cách khác, pháp luâl là ý chí của giai cấp ihống trị dược “dề lên thành luật”. Trong lịch sử hình thành và phái Iricn của nhà nước và pháp luật lừng tổn lại những hình thức pháp luậl dưới dủy: 5 - Tập quán pliáp: là hình thức nhà nước thừa nhận một số tập quán đã lưu truyền trong xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng lên thành những nguyên tắc xử sự chung được nhà nước đảm bảo thực hiện. Hình thức tập quán xuất hiện sớm nhất và dược sử dụng nhiều Irong các nhà nước chủ nô và phong kiến. Trong các nhà nước lư sàn hình thức này vẫn tồn tại và được sử dụng. - Tiền lệ pháp: là hình thức nhà nước thừa nlìộn các quyết định của các CƯ quan hành chính và các cư quan xét xử trong khi giải quyết những vụ việc iưưng tự. Tiền lệ pháp hình thành không phải lừ hoạt dộng của các cơ quan lập pháp mà xuất hiện từ hoạt dộng của các cơ quan hành chính, cơ quan xét xử. Vì vậy, hình thức này tạo ra sự tuỳ tiện trong việc áp dụng. Chúng được sử dụng trong rộng rãi trong các nhà nước phong kiến và chiếm hữu nô lệ. - Văn bản quy phạm plìáp luật: đây là hình thức phát triển nhất của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luẠt là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong đó chứa đựng những quy tắc xử sự chung (quy phạm đối với mọi ngưừi dược áp dụng nhiều lán Irong đời sống xã hội). Mỗi nước, trong những diều kiện cụ thể có những quy định riêng về tên gọi và hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật đều dược ban hành theo một trình tự nhất định và chứa đựng những quy định cụ thể. Pháp luậl xã hội chủ nghĩa khác với kiểu pháp luật trước dó. Nó là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Do bủn chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa nên hình thức thể hiện nó cũng khúc. Khác ở chỗ lù văn bản quy phạm là hình thức cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa, cúc hình thức tập quán pháp vù tiền lệ pháp không phủi là hình thức dặc trưng nữa bỏi vì: 6 - Thứ Illicit: lập quán hình thành một cách lự phát íl biến dổi vù có lính cục bộ, CỈ 1 0 nên vé nguyên tắc hình thức tập quán pháp không phù hợp với bản chấl là thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Mặt khác, pháp luật xã hội chủ nghĩa có liên quan chặt chẽ đến kinh tế trong đó quan hệ kinh tế giữ vai trò quyết định đối với pháp luật. Pháp luật luôn phản ánh trình độ phát triển của chế dộ kinh tế-xã hội; tộp quán pháp không thể đáp ứng được đòi hỏi của cơ sở kinh lế. - Thứ hai: tiền lệ pháp hình thành từ hoại dộng trực liếp của các CƯ quan hành chính và các cơ quan xét xử chứ không phải hoại động từ các cơ quan lập pháp, do đó nó dẫn tới việc lliực hiện và áp dụng một cách luỳ tiện không đảm bảo tính thống nhát nội tại của pháp luật. Tuy nhiên có một số tập quán thể hiện truyền thống và đạo đức của dân tộc có tác dụng trong việc hình thành tính cách của con người thì nhà nước vẫn thừa nhận song ở mức độ hạn chế. Trong những thời kỳ khác nhau khi hệ Ihống pháp luật chưa được hoàn chỉnh và trước yêu cầu thực tiễn cần giải quyết mội số việc, nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn sử dụng hình thức tiền lệ pháp. Khi nhà nước pliál triển vù hoàn thiện thì lúc dó văn bản quy phạm pháp luật là hình thức duy nliấl của pháp luữt xã hội chủ nghĩa. Mỗi quy phạm nói chung tiều có các thuộc tính là khuôn mẫu, thước đo của hành vi xử sự, hình thành Irên cơ sở nhộn thức các quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội, phản ánh các thông tin về trậl lự hoạt động, về điều kiện hoạt động và hậu quả của vi phạm quy tắc xử sự. Như vậy, có thể hiểu quy phạm chính lù mệnh lệnh thể hiện ý chí con người, mang tính điều chỉnh dựa trên cơ sử phản ánh các quy luật khách quan cua tự nhiên và xã hội, chứa đựng những ihông tin về một trật tự hựp lý của một hoạt động xã hội trong một điều kiện nhất định. Quy phạm có 2 loại: quy phạm kỹ thuật và quy phạm xã hội. 7 - Quy phạm kỹ thuật là mệnh lệnh dựa trên những nhộn thức về các quy luật tự nhiên. Nó là loại quy phạm diều chỉnh hành vi Irong mới quan hệ giữa “con người với máy móc”. Sự không tuân thủ quy phạm kỹ thuật sẽ bị phản ứng từ phía tự nhiên. - Quy phạm xã hội dựa trên nhận thức các quy luật vận động của xã hội. Nó chính là những quy tắc xử sự chung dược đặt ra để điều chỉnh mối quan hệ giữa người với người và sử dụng nhiều làn trong cuộc sống. Quy phạm xã hội bao gồm các quy phạm khác nhau: như tập quán, đạo đức, tôn giáo, luật pháp Trong tất cả các quy phạm xã hội thì quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng dối với việc duy trì, ổn định trật tự xã hội. Quy phạm pháp luật trước hết là quy phạm xã hội, vì vộy nó mang tính chất vốn có của một quy phạm xã hội: là quy tắc xử sự chung, là tiêu chuẩn để đánh giá hành vi của con người. Tuy nhiên quy phạm pháp luật cũng có đặc điểm riêng của nó, đó là: - Quy phạm pháp luật chỉ do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được đảm bảo bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước. Nhà nước thiết lập ra một hệ thống cơ quan chuyên môn để đảm bảo cho pháp luật thực hiện chính xác và triệt để. - Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc chung. Tính bát buộc chung của quy phạm pháp ỉuật được biểu hiện là bắt buộc đối với tất cả mọi chủ thể nằm irong hoàn cảnh, điều kiện mà quy phạm pháp luật dó quy định. - Quy phạm pháp luật được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần Irong không gian và thời gian. Hiệu lực của quy phạm pháp luật chỉ được thay đổi hay chấm dứt khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vù sửa đổi hay đặt ra quy phạm pháp luật mới. 8 [...]... bản quy phạm pháp luật càng hoàn thiện bao nhiêu thì càng tăng cường sức mạnh quản lý của nhà nước lên bấy nhiêu Quy phạm phán luột có quan hệ hữu cơ với đạo đức thể hiện thống nhất, khác nhau, tác động lẫn nhau Xét lừ góc độ quy phạm xã hội thì pháp luật là đạo đức lối thiểu, còn đạo đức là pháp luật tối đa Quy phạm pháp luật là đạo đức mang tính hình thức pháp lý, thiếu cơ sở của đạo đức thì quy phạm. .. củng cố, sự mở rộng và phát huy các nguyên tắc, các chuán mực đạo dức Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay ở nước ta, các quy phạm pháp luật dược xây dựng trên nền lảng của những giá trị dạo đức truyền Ihống vù của sự nghiệp xủy dựng một xã hội tốt đẹp với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh 1.3 VAI TRÒ CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT Đ ố i VỚI ĐẠO ĐỨC Quy phạm pháp luật là hình... quy phạm pháp luật sẽ trở thành vô nghĩa Quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức có những điểm chung và thống nhấl như sau: Cả quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức đều thuộc thượng tầng kiến trúc, được quy định bởi kinh tế và chịu sự chi phối, tác động của các yếu tố chính trị, vãn hoá Trong xã hội có giai cấp, mỗi giai cấp đều có những quy phạm đạo đức và pháp luật phù hợp với lợi ích của giai cấp... xảy ra trong thực tế mà trong dó các chủ thể phải điều chỉnh bàng pháp luật - Quỵ định của quy phạm pháp luật là một bộ phận của quy phạm pháp luật xác định nội dung và phương pháp diều chỉnh của quy phạm pháp luật 9 Nó trả lời các câu hỏi chủ thể phải làm gì và làm như thê nào Quy định là bộ phận quan Irọng, là yêu tô trọng tâm của quy phạm pháp luật Quy định là bộ phận thể hiện ý chí và lợi ích của. .. chủ thể vi phạm pháp luật Vì vậy, nó biểu Ỉ hiện thái độ của Nhà nước dôi với các chủ thể vi phạm pháp luật và là điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện quy định của quy phạm pháp luật một cách triệt để Như vậy, với lư cách là một hình thức pháp luật, quy phạm pháp luật xuất hiện cùng với sự xuất hiện nhà nước; là công cụ để thực hiện quy n lực nhà nước, duy trì địa vị vù bảo vệ lợi ích của giai cấp... hợp pháp của mình Trong điểm kiện ở nước ta hiện nay, những vấn đề như phúc lợi xã hội, an toàn tính mạng, tài sản, danh dự, nhủn phẩm, tự do, bình đảng, công bằng đều gắn với sự điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật, qua dó, quy phạm pháp luật thể hiện vai to lớn của mình Vai Irò đó thể hiện ở chỗ, quy phạm pháp luật bảo đảm cho các chủ thể có ngang quy n với nhau thực hiện những nhu cầu vé quy n... còn quy phạm pháp luật chỉ áp dụng đối với những hành vi gủy hậu quả xấu, gây thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần Chính sự thống nhất và khác biệt giữa quy phạm pháp luật và đạo đức là cơ sở cho tác động qua lại giữa quy phạm pháp luật và đạo đức N hư trên đã chỉ ra, khi xuất hiện giai cấp, nhà nước và pháp luật thì cả đạo đức và pháp luật đều mang tính giai cấp Cả đạo đức chính thống và pháp luật. .. không chỉ là quy phạm pháp luật mà còn là các quy phạm tối thiểu của đạo đức xã hội, trở thành tiền đề làm hình thành ý thức, thói quen và sự tự giác, tự nguyện thực hiện các chuẩn mực đạo đức xã hội Không chỉ tham gia vào sự xác lập các quy phạm đạo đức mới, các quy phạm pháp luật còn có vai trò trong việc bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống Như đã phủn tích ở Irên, mặc dù chịu sự quy định của các... dựng chủ nghĩa xã hội Nếu nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước cùa dân, do dân, vì dủn Ihì pháp luật của nó cũng là pháp luộl thể hiện ý chí của nhân dân lao động Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, nhà nước là một tổ chức thực hiện quy n lực của nhan dan dưới sự lãnh đạo của Đủng Ý chí của giai cấp công nhân, lợi ích của nhân dân lao động là cơ sở, dồng thời là mục tiêu để nhà nước xây dựng các quy. .. pháp luật hay sai pháp luật Đ ạo đức hướng tới hành vi của C I1 người theo cách nhìn cái O thiện và cái ác, khen ngợi và chê trách Do vậy quy phạm pháp luật ghi nhận các hành động được phép và bị cấm đoán, những biện pháp áp dụng nếu vi phạm các quy định Còn quy phạm đạo đức không có quy định cụ thể nào về trách nhiệm mà người vi phạm nguyên tắc đạo đức phải chịu Mọi hành vi vi phạm quy phạm pháp luật . và những vấn đề đặt ra từ vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức hiện nay 35 2.1.1 Thực trạng vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức hiện nay 35 2.1.2. Những vấn. thành và phát triển đạo đức 13 1.3. Vai trò của quy phạm pháp luật đối với đạo đức 21 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỤNG ĐẠO ĐÚC ở NUỚC TA HIỆN NAY 35 2.1 Illicit, phân tích vui trò của quy phạm pháp luật dối với dạo đức. Thử hai, phân lích thực trạng vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng dạo đức ở nước ta hiện nay. 3 Tliứ ba, dề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức ở nước ta hiện nay, Vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức ở nước ta hiện nay, Vai trò của quy phạm pháp luật trong xây dựng đạo đức ở nước ta hiện nay, Chương 1 QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC, Chương 2 VẤN ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay