SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 tuổi đọc thơ, kể chuyện diễn cảm

25 1,620 10
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:05

1 Sáng kiến kinh nghiệm Giỏo dc mm non l mm mng u tiờn nhm hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi v mang li hiu bit v th gii xung quanh. Trang b cho tr vn tri thc ton din thụng qua cỏc mụn hc. c bit b mụn vn hc gi mt vai trũ quan trng trong giỏo dc mm non. õy l mt hot ng thit thc gúp phn tớch cc vo vic giỏo dc ton din cho tr. Vn hc l mún n tinh thn khụng th thiu i vi tr th nht l la tui mu giỏo. Nú em li cho tr nhng hiu bit u tiờn v cuc sng xung quanh. Vn hc nuụi dng v phỏt trin tr trớ tng tng, úc sỏng to. Vỡ vy vic em tỏc phm vn hc n cho tr l mt vic rt quan trng v cn thit. c bit khi dy tr lm quen vi nhng cõu chuyn, bi th, phi dy tr t d n khú, t n gin n phc tp, tr phi thuc chuyn, th, hiu cỏc nhõn vt trong cõu chuyn t ú giỳp tr bc l kh nng ca mỡnh v c th din cm, k chuyn c tt hn. Kh nng k chuyn, c th l giỳp tr phỏt trin : Nhn thc - ngụn ng - tỡnh cm xó hi. Tuy nhiờn khi dy cho tr c th, k chuyn ũi hi ngi giỏo viờn phi cú nhng phng phỏp, nhng suy ngh sỏng to v la chn nhng tỏc phm phự hp vi c im tõm sinh lý, iu kin thc t ca trng, lp v la tui mỡnh ang dy. Qua ú nhm giỳp tr phỏt trin tt kh nng cm th tỏc phm vn hc trong quỏ trỡnh ging dy cng nh vic truyn th nhng kin thc k nng cho tr c th, k chuyn c tt hn. Trong quỏ trỡnh dy th, chuyn cho tr tụi thy: Kh nng ca tr 4 tui vn cũn nhiu hn ch, ang cũn nhỳt nhỏt, rt rố cha mnh dn, ging c k nhõn vt cha lu loỏt v cha th hin c nhõn vt trong cõu chuyn. Vi nhng vn trờn bn thõn tụi thy mỡnh cn cú nhng bin phỏp c th nhm giỳp tr phỏt trin tt hn khi dy tr k chuyn. ú l lý do tụi chn ti:Nhng bin phỏp giỳp tr 4 tui c th, k chuyn din cm. !"# $%& $%& Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 2 Sáng kiến kinh nghiệm Mt s bin phỏp giỳp tr 4 tui c th, k chuyn din cm '"# $%&: Tr mu giỏo 4 tui trng mm non. ()*tiêu$%& Vi mc ớch nõng cao cht lng dy tr 4 tui c th, k chuyn din cm nhm phỏt huy tớch cc, ch ng, sỏng to phự hp vi mc ớch giỏo dc v trỡnh nhn thc ca tr. - Nghiờn cu nhng vn lý lun v bin phỏp dy tr 4 tui c th, k chuyn din cm. - ra mt s gii phỏp c th nõng cao cht lng t chc cỏc hot ng dy tr c th, k chuyn din cm. - ỏnh giỏ kt qu v cú ý kin ngh nõng cao cht lng trong cụng tỏc dy tr 4 tui c th, k chuyn din cm. +,-./010$%& Trong quỏ trỡnh cho tr tip xỳc vi cỏc cõu chuyn, bng ti nng s phm cựng vi ngh thut c v k, giỏo viờn s hng tr vo nhng v p ni dung v ngh thut tỏc phm, gõy n tng u tiờn cho tr v hỡnh tng ngh thut v ni dung ca tỏc phm.ng thi qua cỏc cõu chuyn tr cú th cm th c cỏi hay, cỏi p v cuc sng con ngi v mụi trng xung quanh mt cỏch gn gi, thõn thin. Tr mu giỏo 4 tui cú nhu cu v nng lc hot ng ngh thut sỏng to. Nu giỏo viờn nm c kh nng ny ca tr m tỡm ra nhng bin phỏp thit thc trong quỏ trỡnh dy tr thỡ s kớch thớch tr c th, k li chuyn mt cỏch sỏng to, phỏt huy kh nng t hot ng vn hc ngh thut v trớ tng tng phong phỳ tr. 5. Phơng pháp nghiên cứu : - Phng phỏp nghiờn cu ti liu. - Phng phỏp iu tra. Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 3 Sáng kiến kinh nghiệm - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp thc nghim. - Phng phỏp ỏnh giỏ kt qu. 233!#410$%& Vi nhng phng phỏp m tụi ó ỏp dng khỏ thnh cụng, tụi mong mun rng nhng phng phỏp ny s c bn bố , ng nghip tham kho, vn dng v ỏp dng vo thc t ca mỡnh gúp phn vo vic hng dn tr hot ng mt cỏch tớch cc hn v t c hiu qu hn trong vic s dng mt s bin phỏp hp dn cho tr 4 tui c th, k chuyn din cm. 5,67689:; 6<=>?/0 @A" B <=>?/0 <=>?CC&D Vn hc l b mụn rt quan trng i vi tr mm non, l phng tin phỏt trin ngụn ng, vn t núi nng lu loỏt, din t góy gn, bit s dng t ỳng lỳc, ỳng ch, khụng nhng th vn hc cũn giỳp tr phỏt trin trớ tng tng, úc quan sỏt, kh nng t duy c lp trong suy ngh v hỡnh thnh phỏt trin nhõn cỏch con ngi. Thụng qua ni dung bi th, cõu chuyn nhm giỏo dc tr bit yờu quý ngi hin lnh, bit n v kớnh yờu ụng b, b m, anh ch, bn bố, bit nhng nhn em nh v cỏc hin tng xung quanh trong cuc sng con ngi. Xut phỏt t nhng vai trũ c th ú cho nờn hot ng dy tr lm quen vi c th, k chuyn l mụn hc khụng th thiu trong chng trỡnh chm súc giỏo dc tr. Vỡ vy vic nõng cao cht lng dy tr lm quen vi c th, k chuyn l vn quan trng trong i mi hỡnh thc t chc giỏo dc mm non. Lm quen vi bi th, cõu chuyn ch ra mc , gii hn, yờu cu ca vic cho tr tip xỳc vi bi th, cõu chuyn thụng qua vic c, k ca giỏo viờn. Hot ng ny nhm dn dt, hng dn tr cm nhn nhng giỏ tr ni dung, Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 4 Sáng kiến kinh nghiệm ngh thut phong phỳ trong tỏc phm, khi gi tr s rung ng, hng thỳ i vi vn hc, cú n tng v nhng cỏi hay cỏi p ca tỏc phm v th hin s cm nhn ú qua cỏc hot ng mang tớnh cht vn hc gúp phn hỡnh thnh v phỏt trin ton din nhõn cỏch tr. Trong nhng bi th, cõu chuyện th gii mi ca cuc sng thc ti bao gm thiờn nhiờn, xó hi, con ngi c din t, biu t, truyn t trong nhng hỡnh thc a dng c ỏo. Vn hc núi v th gii loi vt, c cõy, hoa lỏ, mi hin tng thiờn nhiờn, v tr m tr nhỡn thy c, cng núi v nhng gỡ gn gi trong mụi trng sng ca tr nh lng quờ, cỏnh ng, dũng sụng, phiờn ch, lp hc, khu ph,Qua tỏc phm vn hc, tr bt u nhn ra trong xó hi nhng mi quan h, nhng tỡnh cm gia ỡnh, tỡnh bn, tỡnh cụ chỏu, Tr cng dn nhn ra cú mt xó hi rng buc con ngi vi nhau trong lch s u tranh cỏch mng, trong tỡnh lng ngha xúm. Vn hc cú th cn cp n nhng lc lng siờu nhiờn nh thn linh, ụng bt, cụ tiờn, phự thy, qu s v c nhng phộp mu cũn tn ng trong tõm thc dõn tc. õy cng l i tng miờu t ca vn hc lm nờn s phong phỳ, hp dn ca i sng tinh thn. Nh c nghe, tip xỳc vi mt s lng vn hc, cú nhng hiu bit s ng v vn hc, ú l kh nng mụ t cuc sng xung quanh phong phỳ, hp dn bng nhng dng thc khỏc nhau. Bc u tr s nhn bit c s khỏc nhau v ni dung v hỡnh thc gia cỏc th loi th, chuyn. Khụng nhng giỳp tr cm nhn c cỏi c sc ca cỏch din t hỡnh tng, nh s phm cũn cn giỳp tr phõn bit c hỡnh tng ngh thut vi hin thc, hỡnh thnh mt s khỏi nim vn hc nh: Th, chuyn, nhõn vt, hỡnh nh, giỳp tr trao i nhng iu ó c nghe v bc l nhng suy ngh ca mỡnh v tỏc phm, nhm phỏt trin i sng tinh thn ca tr. Tỏc phm vn hc l mt chnh th ngh thut, cn giỳp tr nhn bit cỏc mi quan h biu hin gia hon cnh, trng thỏi, tỡnh hung v nhõn vt; gia li k, li thut, li bch tr tỡnh v ngụn ng nhõn vt; Gia khụng khớ, õm sc, ging iu chung ca tỏc phm vn hc v hnh ng vn hc. Cha yờu cu tr phi nh ht mi quan h phc tp v cha ũi hi tr phõn bit quan h chớnh Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 5 Sáng kiến kinh nghiệm ph trong truyn m ch nhm giỳp tr nhn ra tớnh liờn tc ca ct truyn trong cỏc mi liờn quan n nhõn vt trung tõm ca tỏc phm. Khi cho tr lm quen vi tỏc phn vn hc gúp phn m rng nhn thc, phỏt trin trớ tu, giỏo dc o c, giỏo dc thm m, phỏt trin ngụn ng, phỏt trin tr hng thỳ c sỏch k nng c v k tỏc phm. ú vn dng nhng kin thc cú sn, qua hc hi nghiờn cu v ỏp dng phng phỏp vo mụn vn hc nhm phỏt huy tớch cc, ch ng phự hp vi mc ớch giỏo dc v trỡnh nhn thc ca tr. <=>?@E i vi tr mm non thỡ b mụn vn hc úng vai trũ ht sc quan trng. Nhng iu kin tr c thc hnh, tri nghim cha nhiu ch yu l trờn lp cha cú iu kin cho tr tham quan, dó ngoi, thu thp thờm cỏc thụng tin, hỡnh nh tr hiu, ghi nh v sỏng tỏc ra cỏc bi th, cõu chuyn nờn cha phỏt trin ht kh nng ca tr. c bit mt s tr phỏt õm cha rừ rng cũn núi lay, núi ngng, vn t cũn nghốo nn ch yu l phỏt õm theo cụ, s sỏng to ra cỏc tỏc phm cha cú Do vy bi dng kh nng c th, k chuyn ca tr chỳng ta cn to mụi trng, c hi cho tr c tri giỏc tỡm kim, khỏm phỏ th gii xung quanh; rốn luyn phỏt õm chun, chớnh xỏc, kh nng t duy sỏng to cho tr. to c s linh hot trong tranh khi c th, k chuyn cho tr cn tng cng cho tr luyn tp cỏc k nng núi, phỏt õm, ging c k rừ rng, c ch, iu b phự hp. Tp cho tr bit t iu chnh nhp , cng , ging c, k phự hp vi nhõn vt, hon cnh. Trong nhng nm thỏng dy tr v luụn c dy lp mu giỏo 4 tui. Phm vi tip xỳc ca tr cũn hn ch dn n s hiu bit ca tr cũn nghốo nn, cuc sng ca tr cũn nhiu iu mi l m vic giỳp cho tr c thuc th, k li chuyn cung cp cho tr nhng ni dung kin thc n gin trong trng mm non vic dy tr c th, k li chuyn ó c thc hin nhng cha sõu sc. Vỡ tr mi c, k li nh thuc mt bi th, cõu truyn m cha cú s sỏng Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 6 Sáng kiến kinh nghiệm to trong khi k. Vy nú ũi hi s n lc hot ng sỏng to ca cụ giỏo. Trc ht cụ phi l ngi k sỏng to da trờn nhng c s khoa hc, nhng bin phỏp c th dy tr k li truyn mt cỏch sỏng to. Ngoi ra trong cỏc gi hot ng tụi s dng rt nhiu hỡnh thc khỏc nhau gõy hng thỳ giỳp tr nhanh chúng hiu ni dung chuyn, nh chuyn, thuc chuyn v c k din cm k chuyn sỏng to, úng kch. trong hot ng ny hỡnh thc s dng dựng trc quan rt cú hiu qu. dựng trc quan cú th l tranh nh, mụ hỡnh, ri que, ri búng, trang phc, sõn khu Vy nõng cao cht lng giỏo dc trong vic dy tr đc th, k li truyn mt cỏch sỏng to. Tụi mun a ra mt s bin phỏp dy tr trong mụn hc. Mt s phng phỏp dy tr 4 tui c th, k chuyn din cm t kt qu cao. @A" FG%@F HH/->I&A0@A" * Kho sỏt cht lng tr u nm cho thy kt qu nh sau: G >AJ AJ!IK# ALA #"C" AJM$&N #O P AJQ. =/R&MF AJ/R E-# 1 25 S tr t T l S tr t T l S tr t T l S tr t T l 17 68% 6 24% 7 28% 5 22% Qua kho sỏt cht lng u nm cho thy tỡnh hỡnh hc tp b mụn vn hc ca tr cũn rt thp nh tr yờu thớch b mụn cũn ớt, núi cha rừ rng, s tr bit k chuyn c th cũn hn ch, c bit l s tr bit c, k din cm cũn chim t l quỏ thp. Khi nm bt c tõm lý ca tr, tụi tin hnh nghiờn cu ti liu t tỡm tũi cho mỡnh nhiu gii phỏp khỏc nhau a cht lng ging dy tt hn. Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 7 Sáng kiến kinh nghiệm )S#" c s quan tõm ch o sỏt sao ca phũng GD - T huyn nh, cp u ng, chớnh quyn a phng cựng vi ban giỏm hiu nh trng nng ng, sỏng to cú tinh thn trỏch nhim cao, cú i ng giỏo viờn nhit tỡnh, yờu mn tr. Phn a cỏc bc ph huynh to iu kin cho tr n trng ỳng tui. C s vt cht nh trng ngy cng y hn nờn cht lng chm súc giỏo dc tr ngy cng c nõng lờn v nhn c nhiu s quan tõm hn ca cỏc cp, cỏc ngnh v ca cỏc bc ph huynh. Nờn trong nhiu nm qua trng ó t c nhiu thnh tớch cao trong huyn . Trng cú i ng giỏo viờn cú trỡnh chuyờn mụn t chun, yờu ngh, mn tr, cú nhiu giỏo viờn tham gia giỏo viờn gii cỏc cp. Trong nhiu nm qua c ban giỏm hiu nh trng phõn cho tụi dy nhúm lp mu giỏo 4 tui. Hc theo chng trỡnh giỏo dc mm non vi tổng s l 25 tr. tui ng u cng l mt thun li cho vic truyn th kin thc cho tr, cỏc chỏu u rt ngoan, ham hc, b m hc sinh cng bit c nhu cu ca con em mỡnh tui 4 tui rt cn c hc b mụn lm quen vi vn hc v hiu tm quan trng ca vic a tr n trng. L mt lp 4 tui nờn rt c nh trng quan tõm trong vic mua sm dựng, chi phc v cho cỏc chỏu. c bit mụn vn l mụn ngnh giỏo dc ó nhiu nm ch o chuyờn vỡ vy giỏo viờn nm vng phng phỏp dy b mụn ny nờn kt qu trờn tr tng i cao. )S". &M$K Trng chỳng tụi nm khu vc nụng thụn, đa số là con em gia ỡnh nông nghiệp nên i sng ca nhõn dõn cng gp nhiu khú khn, mt s gia ỡnh cha thc s quan tõm n vic hc hnh ca con cỏi vỡ th vic phi hp Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 8 Sáng kiến kinh nghiệm gia giỏo viờn v ph huynh cú phn hn ch nờn nh hng n cht lng dy v hc. Mc dự nh trng ó mua sm trang thit b dựng chi nhng vn cha y s lng theo quy nh, cú nhng loi dựng mi c v danh mc nhng cha v s lng. Mt s tr cha i qua 3 tui kh nng ho nhp vi cỏc bn cũn rt rố, nhỳt nhỏt, cha thuc cỏc bi th, cõu chuyn v cỏc hot ng cng cha c mnh dn, s dng ting a phng nhiu, núi t, núi ngng núi lp, núi khụng cõu, nhiu cõu núi khụng cú ngha, nờn rt khú khn trong quỏ trỡnh dy tr. Vỡ th dn n cỏc tit hc trm, cha sụi ni, ri rc tr cha hot bỏt, t duy sỏng to ca tr cng yu, phỏt õm cha ht cõu, phỏt õm cng lp. Khi dy tr úng kch, k chuyn sỏng to kh nng th hin iu b c ch vo cỏc vai ca cỏc nhõn vt trong cõu chuyn cũn hn ch. Tr cha nhp vai khi th hin. c cỏc bi th, ca dao, hũ vố tr cha c din cm v th hin c tng on th, cõu th, cỏc bi ca dao mt cỏch hay hp dn phự hp vi õm iu, sc thỏi ca tng bi th, cõu ca dao. 66. <T<,676'UT'UV<U6W $%&X# Y!=!I!H%G%AJC# Z&[I!\# POZ&0>"G&M$#O Hng nm tham gia chuyờn do S v phũng t chc, sp xp tham gia d hi tho chuyờn Cho tr lm quen tỏc phm vn hc nh trng t chc nhc li c lý thuyt v thc hnh, k nng lm con ri biu din kch bng con ri Bn thõn tụi ó cựng vi cỏc giỏo viờn khỏc tham gia trao i tho lun, bn bc nhng nột c ỏo, cỏc k nng t chc v vn dng a tỏc phm vn hc n vi tr mt cỏch hiu qu Thụng qua sinh hot t chuyờn mụn, kin tp thao ging t chỳng tụi ó cựng trao i tho lun v phng phỏp c, k, cỏch la chn ni dung ca cõu chuyn, bi th trong v ngoi chng trỡnh, cỏch la chn hỡnh thc t chc, cỏch lng ghộp tớch hp, cỏch lm v s dng dựng, chi, tranh nh, tranh Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 9 Sáng kiến kinh nghiệm ng cỏc loi ri dt ri tay Cỏch hng dn tr lm quen tỏc phm vn hc trong hot ng chung v hng dn ti cỏc hot ng gúc sao cho cú hiu qu. Hng thỏng thụng qua sinh hot t chỳng tụi ó a ra tho lun v b sung cho nhau v phng phỏp, hỡnh thc t chc, cỏch la chn ni dung, cỏch t chc cho tr hat ng gúc sỏch, cỏch to mụi trng vn hc cho tr lm quen. ng thi t chc ỏnh giỏ v xem xột cỏc hot ng, tỡm ra nhng u im v nhng tn ti v cỏch khc phc t hiu qu cao. Hng ngy t tỡm tũi nghiờn cu nm vng chng trỡnh ni dung ca cỏc bi th, cõu chuyn, cõu , ca dao, ng dao ó cú trong sỏch tuyn tp sỏch tham kho khỏc ngoi chng trỡnh a vo dy tr cho phự hp, to nờn s phong phỳ v th loi khi cho tr lm quen, trỏnh nhm chỏn i vi tr. H#R&SR#K#>CAJ Vo u nm hc tụi thng xuyờn gn gi trũ chuyn, gi m nm bt nhng cỏ tớnh riờng ca tr, ng viờn thu hỳt tr tham gia vo cỏc nhúm bn. Tụi ó phỏt hin ra tr rt hiu ng, thớch khỏm phỏ, tỡm tũi, tr d nh chóng quờn, s chỳ ý cú ch nh ph thuc vo s hng thỳ v iu kin mi l, tr thớch nghe ng viờn, thớch nghe c th, k chuyn, thớch chi cỏc trũ chi, qua trũ chi tr tip thu bi mt cỏch thoi mỏi, ch ng v kt qu cao, tụi ó cho tr chn nhúm hc v chi tỡm hiu nhng s thớch, kh nng ca tr. Nu tr cú kh nng v c th, k chuyn tt thỡ tụi cú k hoch bi dng cho tr tr phỏt trin nng khiu ca mỡnh v ngc li tr phỏt õm cha chun, núi ngng, nói lp nhiu thỡ tụi có k hoch bi dng b trớ cho nhng tr ú tip xỳc nhiu hn vi nhng bn cú nng khiu nhm giỳp tr mnh dn, t tin v phỏt triển ton din hn v mi mt. Vỡ th khi nm bt c tõm lý ca tr, tụi t tỡm tũi cho mỡnh nhiu gii phỏp khỏc nhau a cht lng ging dy tt hn. ($%&CF& Nhn thc rừ vic nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v l mt vic lm ht sc quan trng v cn thit u tiờn nõng cao cht lng dy v hc c Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 10 Sáng kiến kinh nghiệm bit i vi gi c th, k chuyn t hiu qu tt thỡ bn thõn phi ch ng, sỏng to, tớch cc t ú tụi ó u t nghiờn cu ti liu sỏch bỏo v giỏo dc, ti liu nghiờn cu cun sỏch hng dn thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non cho tr 4 tui, sỏch bi dng thng xuyờn, sỏch tuyn tp trũ chi v k chuyn cho tr 4 tui, cỏc tp chớ, bỏo ha mi, sỏch bộ cựng k chuyn hay cỏc tp tranh th, truyn theo ch cho tr 4 tui, tp tranh k chuyn sỏng to ca b giỏo dc v o to. Cỏc cuc chuyờn cm, trng, cỏc tit thao ging đó là nơi tôi đợc hc hi, ỳc rỳt kinh nghim sau cỏc tit dy d gi ca ng nghip. c bit sau nhng t hc hi xem cỏc tit dy giỏo viờn gii cp huyn, cp tnh cựng vi ging dy thc t lp hc tụi ó lờn k hoch tng ch , k hoch tun, ngy mt cỏch phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca trng, lp v c im ca tng tr ỏp dng vo tỡnh hỡnh thc t cỏc ch trong nm mt cỏch phự hp. Tụi ó ỏp dng vo cỏc cun sỏch hng dn thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non cho tr 4 tui v k hoch thc hin chng trỡnh r soỏt a cỏc bi hc vo cỏc ch , ch im mt cỏch phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca lp, trng mt cỏch phự hp vo trong dy hc nhm giỳp tr cú hng thỳ tham gia hc tp, to cho tr khụng b nhm chỏn, phỏt trin ton din v yờu thớch b mụn vn hc, giỳp tr cm nhn c cỏi hay cỏi p trong cuc sng hng ngy. Ngoi ra tụi luụn hc hi tỡm cỏc ti liu liờn quan n giỏo dc mm non qua cỏc sỏch bỏo, bng a, ti vi v cỏc thụng tin i chỳng ỏp dng vo giỏo dc tr. ng thi cỏc dựng chi giỳp tr hc m chi, chi m hc v cũn giỳp tr tha món nhu cu giao tip. Hng ngy tr c trũ chuyn cựng bỳp bờ, gu bụng, t ú ngụn ng ca tr c phỏt trin v kớch thớch s hng thỳ ca tr giỳp tr d nh, lõu quờn v to khụng khớ bui hc thoi mỏi, vui v t kt qu cao nhng vi iu kin cụ giỏo phi s dng dựng chi ú sao cho ỳng lỳc ỳng ch phự hp vi ni dung bi dy, la tui tr. Vỡ th hng ngy hng gi tụi cựng cỏc ch em trong trng, cựng ph huynh su tm cỏc nguyờn vt liu thiờn nhiờn, tn dng nhng nguyờn vt liu sn cú nh chai, l, Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm [...]... nghim vi ti Mt s phng phỏp giỳp tr 4 tui c th, k chuyn din cm rt mong c s úng gúp ý kin ca cỏc cp, cỏc ngnh v bn c giỳp tụi cng nh cỏc giỏo viờn mm non cú cỏch thc phng phỏp dy tr v theo ti mt cỏch tt nht Tụi xin chõn thnh cm n./ Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 24 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 25 ... sau: * Kt qu kho sỏt cui nm: TT Tng s tr Tr phỏt õm rừ rng mch lc S tr 1 25 t 23 T l 92% Tr yờu thớch Tr bit c th Tr c k din mụn vn hc S tr t 21 T l 84% k chuyn S tr t 24 T l 96% Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm cm S tr t 16 T l 64% 21 Sáng kiến kinh nghiệm 3 i vi ng nghip: Cỏc giỏo viờn trong t chuyờn mụn nghip v v giỏo viờn c phõn dy thng xuyờn d gi thao ging dy mu gúp ý ỳc... Bỏc gu cng run nhiu hn, ging núi ụn tn, ting ma vn ri, giú vn thi - Bỏc i nh thụi m, khụng lm nh chỏu c õu - Th nõu núi ging dt khoỏt: Nh cng , khụng nh cng , thụi bỏc i i Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 14 Sáng kiến kinh nghiệm Ting úng ca sp li, bỏc gu li bc i lng l, vn ting ma ri, tng ht ma rt to nh qut vo ngi bỏc gu, giú thi d di nh mun lm bỏc gu nghiờng ng i, lỏ cõy bay... cỏch din cm nhng lm tt c iu ny trc tiờn mỡnh phi c k tỏc phm, cõn nhc ni dung ngh thut, hiu thu ỏo ý chớ ca ngi vit v phi cú cỏc k nng k xo k din cm tỏc phm T ú mỡnh xỏc nh Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 11 Sáng kiến kinh nghiệm ging iu ca tỏc phm cú khi hi hc húm hnh, cú khi tỡnh cm trỡu mn, vui ti khi thỡ ht hng, ma mai, chõm bim ó kớch Trờn c s ging iu c bn y mỡnh vn... cm nhn c nhng cỏi hay cỏi p trong cỏc tỏc phm ú v s cng ngy cng thớch thỳ hn vi cỏc hot ng vn hc, thụng qua cỏc bc tranh c xem tr sỏng to ra cõu chuyn cú ni dung hay, phự hp Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 15 Sáng kiến kinh nghiệm Thụng qua cỏc hot ng ngoi tri, cỏc mụn hc khỏc, hot ng chiu cho tr lm quen vi cỏc tỏc phm vn hc, ri ụn luyn sau nhng bi th, cõu chuyn tr ó c hc... ni dung, ý ngha ca tỏc phm, nm c tớnh liờn tc ca cõu truyn, iu ny gúp phn y mnh s phỏt trin t duy, cm th tỏc phm mt cỏch sõu sc tr t c iu ú thỡ trc khi cho tr úng kch giỏo Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 16 Sáng kiến kinh nghiệm viờn phi cho tr ụn li ni dung cõu truyn v m thoi vi tr v ni dung Giỳp tr hiu sõu hn v ni dung truyn v li thoi ca cỏc nhõn vt trong truyn t ú tr... ca cỏc tỏc phm thỡ n gi hoạt ng gúc cụ giỏo cho tr tham gia vo gúc chi Bộ yờu vn hc Ti gúc chi ny cụ cho tr c xem, c hay lng nghe cỏc cõu chuyn bi th tr va c hc tr cú th Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 17 Sáng kiến kinh nghiệm ghi nh sõu hn, tr mt ln na li tip tc c cm nhn nhng cái hay cỏi p trong tỏc phm 6 To mụi trng cho tr lm quen vi tỏc phõm vn hc: Trong vic chun b... g,vt, mốo, chú, ln cõy c hoa lỏ v tụi c cho tr nghe nhng bi th, mu chuyn nh cú ni dung giỏo dc tr, gn gi vi cỏc hnh vi ca tr To cho tr cú thúi quen thớch nghe cụ k chuyn Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 18 Sáng kiến kinh nghiệm Xõy dng gúc tuyờn truyn l mt cụng vic chun b hu ớch trong vic hng tr lm quen vi chuyn k, lm cho tr cú lũng ham mun, c hiu ni dung ca cõu chuyn,... Vỡ vy, cha m tr cn quan tõm xem chng trỡnh hc ca tr trờn lp l gỡ v nh cha m cựng tr ụn li, hoc cha m cú th mua cho tr cỏc loi sỏch bỏo, bng a cỏc bi th, cõu chuyn phự hp vi Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 19 Sáng kiến kinh nghiệm tr tr c ụn luyn li cỏc bi th cõu chuyn m tr ó c hc nh Vỡ vy, tụi ó phi kt hp vi mt s hỡnh thc nh sau: Qua cỏc bui hp ph huynh tụi a vo ni dung... súc giỏo dc tr c bit l b mụn lm quen tỏc phm vn hc l mt trong nhng b mụn rt cn thit vi tr, trong nhng nm qua tụi ó s dng nhng bin phỏp núi trờn v t c mt s kt qu ỏng khớch l: Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 20 Sáng kiến kinh nghiệm 1 i vi nh trng: Nh trng ó to c cỏc mng m, b sung thờm dựng cỏc trang thit b phong phỳ, ó t chc thờm mt s tit dy mu, cht lng chm súc giỏo dc tr . bi th, cõu chuyn phự hp vi Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 20 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trẻ để trẻ được ôn luyện lại các bài thơ câu chuyện mà trẻ đã được học ở nhà. Vì vậy,. bi th tr va c hc tr cú th Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ghi nhớ sâu hơn, để trẻ một lần nữa lại tiếp tục được cảm nhận những c¸i hay cái đẹp. bin phỏp giỳp tr 4 tui c th, k chuyn din cm. !"# $%& $%& Một số biện pháp giỳp trẻ 4 tuổi kể chuyện đọc thơ diễn cảm 2 Sáng kiến kinh nghiệm Mt s bin phỏp giỳp tr 4 tui c th, k chuyn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 tuổi đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 tuổi đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 tuổi đọc thơ, kể chuyện diễn cảm

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay