SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

21 715 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:04

  !"#$%&'( )"*+,- Sự nghiệp giáo dục có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước về trước mắt cũng như lâu dài. Hội nghị trung ương 8 khóa XI đã chỉ đạo.Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng”. Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng của các bậc giáo dục khác; Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Chính vì vậy chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ có tác động rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng Giáo dục mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ ở Trường Mầm non. Với nhiệm là người cán bộ quản lý phụ trách trường mầm non, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; cần phải chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường; phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Chính vì 1 vậy mà tôi chọn đề tài nghiên cứu: “  / 0" 123 12 Đối tượng nghiên cứu là tất cả giáo viên, học sinh trong nhà trường. 4"5637 2 12" Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu GD trong giai đoạn mới. Phát triển quy mô trường lớp, học sinh cân đối với nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. 8"59,:;< 12" Nếu cán bộ quản lý là người lo lắng, quan tâm, trăn trở đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như giáo dục các cháu ở trường, luôn tìm tòi học để có những giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng nhà trường thì chất lượng sẽ được nâng lên và tạo được niềm tin từ phụ huynh học sinh và ngược lại người quản lý mà không quan tâm đến công tác chăm sóc, cũng như giáo dục các cháu thì chất lượng trường mầm non đó và ngày càng xuống dốc. =">? 12" - Đề tài đi sâu khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non. @Làm rõ yêu cầu cấp bách của việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đáp ứng sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay. @Khảo sát điềutra phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên, tìm nguyên nhân của thực trạng đó. A"B:CCD" Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng cao, nhà trường có được cơ sở vật chất khang trang, và gây được niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường !!"E!F!GHIJ$%&'( )"K?LM- )")K?L+2N" 2 Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học Mầm non là một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm gieo những hạt giống tốt, mầm non tốt tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ mai sau. Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của ngành giáo dục mầm non, người giáo viên phải là người giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, thông qua việc giáo viên tổ chức cho trẻ hoạt động, nắm bắt và lĩnh hội các tri thức và kỹ năng về sự vật, hiện tượng thế giới xung quanh, rèn luyện cho trẻ tính tập trung, thái độ nghiêm túc khi tham gia vào các hoạt động cũng như thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của giáo viên đề ra và hình thành cho trẻ thành con người năng động trong mọi tình huống và lĩnh hội kiến thức trong các lĩnh vực. Đây là yêu cầu rất quan trọng đòi hỏi người giáo viên mầm non phải nhận thức và xác định được vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non. Luôn đề ra phương châm" Lấy trẻ làm trung tâm" để không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo đưa ra các hình thức, phương pháp tổ chức cho trẻ lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng đạt kết quả cao. Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lớp công dân tý hon đáp ứng với yêu cầu và xu thế hội nhập của toàn ngành giáo dục hiện nay. Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong toàn ngành giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng, người giáo viên cần phải sáng tạo trong tổ chức hoạt động cho trẻ theo chương trình vì vậy bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên là nội dung rất quan trọng. )"0"K?L:O )"0")"$2N Là người quản lý phụ trách chuyên môn, tôi luôn quan tâm sâu sát đến việc chăm lo chất lượng giáo dục trong nhà trường. Bên cạnh đó dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành tôi đã không ngừng nghiên cứu chương trình để đưa ra các hình thức, phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong mỗi một giáo viên. Ban giám hiệu là những người năng động, có kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng giáo viên cũng như đưa ra các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng đạt kết quả cao. Trường được đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia, có đủ điều kiện để thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 3 c s quan tõm ng h ca cỏc cp, cỏc ngnh v s ng thun cao trong cỏc bc ph huynh ó to iu kin cho nh trng trong vic xõy dng c s vt cht, trang thit b dy hc, t chc chm súc giỏo dc tr m bo cho giỏo viờn thc hin tt chng trỡnh chm súc nuụi dng, giỏo dc tr. i ng giỏo viờn tr, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v chun v trờn chun, nhit tỡnh, yờu ngh, mn tr, tớch cc tham gia vo cỏc hot ng, luụn luụn sỏng to trong cỏc lnh vc, phn ln giỏo viờn son bi bng mỏy vi tớnh, mt s giỏo viờn bit son giỏo ỏn in t, bit s dng cụng ngh thụng tin vo t chc hot ng cho tr. )"0"0"PCMQ Bờn cnh ú giỏo viờn cũn cú mt s hn ch, cha linh hot sỏng to trong vic s dng cỏc phng phỏp lng ghộp tớch hp, cha mnh dn trong xõy dng cỏc ch mang tớnh i mi, cha to c hi cho tr phỏt huy tớnh tớch cc, s sỏng to ca tr, thit k dựng, chi t chc cho tr tham gia hot ng cha mang tớnh cht m. Mt s giỏo viờn cha nhn thc y v phng phỏp ly tr lm trung tõm giỏo viờn cũn núi nhiu, cũn lỳng tỳng trong vic vn dng cỏc phng phỏp vo thc t ging dy, cha linh hot sỏng to trong s dng cỏc phng phỏp to c hi cho tr hot ng tớch cc. dựng trang thit b dy hc cho tr mang tớnh cht i phú cha y v phong phỳ, to iu kin cho giỏo viờn s dng v thc hin. Vic quan tõm chm súc con em ca mt s ph huynh cha ỏp ng vi nhu cu giỏo dc ngy cng cao hin nay. )"4"$:RRSM:" Trc khi thc hin cỏc bin phỏp tụi ó tin hnh kho sỏt thc t trng mm non nh sau: - Nhn thc ca giỏo viờn v quan im tớch hp trong t chc cỏc hot ng cho tr theo chng trỡnh cũn nng n, cha lm ni bt ch , mỏy múc, rp khuụn. - i vi tr cn phi cú nhng iu mi l thu hỳt s tp trung chỳ ý. Trong khi ú cụng ngh thụng tin li ang phỏt trin rt nhanh m nhng ng dng ca nú rng ri nhng giỏo viờn thit k cỏc giỏo ỏn in t cũn lỳng tỳng, cha sỏng to - ồ dùng, đồ chơi để dạy trẻ đã có nhng cũn ớt, còn đơn điệu,cha sáng tạo, cha hấp dẫn, cha su tm cỏc nguyờn vt liu sn cú lm chi, hầu nh chỉ có đồ dùng bng nha sn cú, ch cú mt s ớt dựng chi cô tự làm, cha có sản phẩm của trẻ - Cụng tỏc kim tra, ỏnh giỏ hot ng trong quỏ trỡnh t chc thc hin cỏc hot ng chm súc giỏo dc trong nh trng cha ỳng quy trỡnh, thiu thc t. 4 - Nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của tổ chức hoạt động dạy học ở trường mầm non chưa cao, phụ huynh còn xem nhẹ vấn đề giáo dục trẻ vì họ nghĩ chỉ trẻ lớp một mới cần học chữ , còn trẻ mầm non thì chỉ cần ăn giỏi, ngủ giỏi là được. 0"T:" 0")"'N1U2V3WRX1 RYZ?R[ Giáo dục mầm non tích hợp là cách thức cung cấp sự định hướng mở, linh hoạt cho giáo viên tổ chức các hoạt động xoay quanh chủ điểm bằng cách phối hợp một cách tự nhiên những hoạt động cho trẻ trải nghiệm như quan sát, tìm hiểu môi trường tự nhiên, xã hội, vận động tham gia trò chơi, làm quen với âm nhạc, hát, kể chuyện đọc thơ, làm quen với toán và các hoạt động sáng tạo như tô, vẽ, nặn, cắt dán qua đó phát triển ở trẻ lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, thể lực, nhận thức tình cảm xã hội, cách tiếp cận này cho phép giáo viên có thể điều chỉnh giáo án một cách linh hoạt có thể đưa ra các tình huống xảy ra tình cờ, ngẫu nhiên vào kế hoạch dạy, đưa ra những nội dung tích hợp không nặng nề, ôm đồm, mang tính chất số cộng mà tích hợp ở đây nhằm tổ chức các hoạt động thông qua chơi với những nội dung nhẹ nhàng, mang tính bao quát theo nội dung hoạt động cá nhân làm nổi bật chủ điểm cô đưa ra để đáp ứng sự hứng thú của trẻ, làm phong phú dần vốn kinh nghiệm của trẻ và tạo không khí sinh động, nhẹ nhàng trong lớp học. Để giúp giáo viên nhận thức được điều này thì qua các cuộc họp chuyên môn tôi đã để cho giáo viên có thời gian nghiên cứu tài liệu đồng thời cho giáo viên có những ý kiến đề xuất về những mặt đã thực hiện được và những tồn tại còn mắc phải trong quá trình tích hợp các nội dung giúp giáo viên dễ dàng thực hiện tốt chương trình. %W,7 Khi cho trẻ quan sát một số cây trong trường “chủ đề cây xanh quanh bé” vào bài tôi cho trẻ trình diễn thời trang, trang phục là các cây xanh làm bằng giấy đề can dán trên tấm bìa, lần lượt từng trẻ mang tên gọi các loại cây xanh ra tự giới thiệu về tên cây sau đó tất cả cùng đồng thanh kêu gọi “chúng tôi là những cây xanh, mọi người hãy bảo vệ cây xanh để môi trường xanh sạch đẹp”. cô mở nhạc hát bài “Em yêu cây xanh ”và cho trẻ đi quan sát các cây xung quanh trường. %W,7: Trong hoạt động chung cho trẻ trò chuyện về đồ dùng gia đình.” Chủ đề gia đình” Tổ chức cho trẻ cùng chung sức ghép tranh “ áo, quần, nồi, bát, tủ, giường…” thông qua trò chơi trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, hình dạng, chất liệu, công dụng…của đồ dùng đó. Tổ chức cho trẻ hoạt động làm ra sản phẩm đồ dùng gia đình theo ý tưởng của trẻ. Cô cần phải vừa cung cấp ,vừa thu hút trẻ tham gia hoạt động tích cực, đồng thời 5 thông qua các hình thức, nội dung tích hợp nhẹ nhàng đó giúp trẻ lĩnh hội kiến thức về chất liệu, công dụng, cách bảo quản đồ dùng, cũng như rèn luyện kỹ năng tạo hình và phát triển tình cảm xã hội về hiểu biết gia đình Nắm bắt được quan điểm tích hợp, giáo viên đã biết vận dụng linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt, điều này đã được thể hiện rõ qua quá trình tôi đã kiểm tra kế hoạch giáo viên xây dựng mục tiêu chủ đề, lên mạng nội dung, mạng hoạt động của từng chủ điểm, qua bài soạn, qua việc thăm lớp dự giờ. %W,7: Trong hoạt động làm quen với toán “ nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật ” ở chủ đề “ ngành nghề ”, ngay từ khi lên kế hoạch tổ chức hoạt động này giáo viên đã xác định mình sẽ tích hợp nội dung gì để thu hút được trẻ tham gia cũng như làm nổi bật ở chủ đề mình đang thực hiện như: trò chuyện về nghề nghiệp, hát về “Cháu yêu cô chú công nhân” về tên các đồ dùng, đồi chơi trong lớp học có các khối vuông, khối chữ nhật. %W,7 Làm quen bài thơ” Tết đang vào nhà” chủ đề mùa xuân. Giáo viên tổ chức cho trẻ đi hội chợ xuân mua sắm đồ dùng, cây cảnh về chuẩn bị ngày tết như: Hoa mai, hoa cúc, nụ tầm xuân, bánh kẹo thông qua tên các loài hoa và bánh kẹo giáo viên cho trẻ hiểu được một mùa xuân mới đang về, trẻ lớn thêm một tuổi, những loài hoa, những món ăn đặc trưng của mùa xuân. 0"0"$<M< Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi để luôn sáng tạo, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động nhằm tạo cơ hội tốt nhất để trẻ được tham gia vào các hoạt động, tiếp thu kiến thức một cách chủ động giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể lực và trí thức?. Với những hình thức cho trẻ hoạt động như: Quan sát tranh vẽ, nghe hát, trẻ bắt chước cô…đã trở nên quá quen thuộc và làm trẻ chóng chán nên hiệu quả giờ dạy không cao. Đối với trẻ cần phải có những điều mới lạ để thu hút sự tập trung chú ý của trẻ. Trong khi đó công nghệ thông tin lại đang phát triển rất nhanh mà những ứng dụng của nó rộng rải và thiết thực cho đời sống và thu hút sự tập trung chú ý của trẻ. Chính vì vậy sử dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động cho trẻ sẽ tạo ra những điều mới lạ, kích thích sự tò mò, hứng thú của trẻ, hiệu quả của tiết học sẽ cao hơn. * Tổ chứchoạt động cho trẻ khám phá khoa học" Trước đây trong giờ hoạt động cho trẻ KPKH chúng tôi thường sử dụng phương pháp trực quan: Cho trẻ xem tranh, đồ dùng đồ chơi… những hình thức đó chưa thật sự lôi cuốn trẻ. 6 Khi được tiếp cận với máy vi tính, chúng tôi khai thác các phần mềm kidsmat, truy cập vào mạng để tìm kiếm hình ảnh có liên quan. Đặc biệt là các hình ảnh khó quan sát ở môi trường xung quanh như (vòng tuần hoàn của nước, sự phát triển của cây; một số loại côn trùng, một số địa danh của đất nước ) Hoặc chụp ảnh quay videclip các hình ảnh gần gũi để đưa vào bài dạy và tạo các trò chơi trên máy. một số trò chơi mà chúng tôi đã ứng dụng từ phần mềm làm các tập mở cho trẻ khám phá khoa học theo chủ đề. %W,7: Chủ đề “Thế giới động vật” với hoạt động khám phá tìm hiểu “ Một số loại côn trùng” chúng tôi đã khai thác truy cập mạng với bộ phim sự phát triến của kiến bằng việc dạy trên máy projector về các hình ảnh của kiến đã giúp trẻ quan sát được sự phát triển của kiến như kiến để trứng- trứng kiến nở thành con và các hoạt động của kiến: kiến tha mồi; kiến uống nước đọng trên lá cây; kiến cắn lá cây; kiến truyền tin; kiến tìm mồi và bắt mồi…mà trẻ khó có thể quan sát được ở môi trường xung quanh trẻ. %W,7: Khi dạy trẻ chủ đề “Quê hương - Đất nước” với hoạt động tìm hiểu các địa danh nổi tiếng của Việt Nam, chúng tôi đã tạo trò chơi “Du lịch cùng bé”. Mục đích của trò chơi này đó là giúp trẻ hiểu thêm về các địa danh của đất nước, giúp trẻ khám phá và liên hệ giữa các địa danh trên bản đồ. Hình thức chơi của trò chơi này đó là trẻ sẽ kích chuột vào điểm xuất phát, điều khiển chuột tiến về phía trước hay phía sau, sang phải hay sang trái theo yêu cầu. Bằng cách kích chuột để di chuyển, nếu trẻ thực hiện đúng trẻ được xem phong cảnh của vùng miền đó. Trò chơi này được tôi sử dụng ở phần trò chơi luyện tập trong giờ hoạt động có chủ đích, hoặc tiến hành chơi trong giờ hoạt động chơi ở các góc, hoạt động chiều và ở mọi lúc mọi nơi. Từ cách chơi trên máy với trò chơi này trẻ có thể chơi trên tấm bìa cát tông hoặc sử dụng nền nhà để chơi. Chùa một cột. Lăng Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội 7 %W,7: Khi dạy trẻ tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiên, chúng tôi cho trẻ xem một số hình ảnh trên máy tính các hiện tượng của thời tiết khi trời sắp mưa, nghe tiếng sấm, chớp, quan sát bầu trời có nhiều mây, quan sát trời mưa to, mưa nhỏ, trẻ xem các hình ảnh cầu vồng xuất hiện, một số hình ảnh của lũ lụt, vòng tuần hoàn của nước … Để tránh lạm dụng trong việc sử dụng máy với những đề tài gần gũi như các loại rau, hoa, quả, con vật sống trong gia đình, con vật sống dưới nước chúng tôi chủ yếu là dùng vật thật. Chỉ cho trẻ xem trên máy các hình ảnh mở rộng để cũng cố kiến thức. Và tham gia chơi 1- 2 trò chơi trên máy như giải câu đố, tìm đúng nhóm, phân loại … Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ khám phá khoa học chúng tôi thấy trẻ rất hứng thú say sưa và trẻ quan sát một cách tỉ mỉ nói được chính xác các đối tượng mà trẻ khám phá, trẻ có nhiều cơ hội được hoạt động một cách độc lập, chủ động, sáng tạo, tích cực khám phá hiểu biết về thế giới xung quanh từ các góc độ đa dạng khác nhau. Chúng tôi thấy hiệu quả lên rất nhiều và trở thành công cụ đắc lực cho chúng tôi trong việc dạy trẻ khám phá khoa học. * Tổ chứchoạt động cho trẻ học tạo hình. Cũng giống như bất cứ hoạt động có chủ đích khác, việc tạo cảm xúc khi vào bài là một vấn đề quan trọng, nó đưa đến sự thành công và sáng tạo của trẻ trong suốt thời gian hoạt động. Tuy phần này nó chiếm ít thời gian nhưng nó có vị trí không kém phần quan trọng, vừa lôi cuốn được trẻ, vừa khéo léo giúp trẻ hình thành những vấn đề mà trẻ cần giải quyết. %W,7: Cho trẻ “ vẽ vườn hoa ” để sản phẩm của trẻ sáng tạo thì đòi hỏi cô giáo phải cung cấp đầy đủ các biểu tượng, hình ảnh về sự vật, không đơn thuần chỉ là tranh ảnh mà trẻ phải được trực tiếp quan sát các loài hoa. Cô cung cấp cho trẻ hình ảnh qua máy chiếu projector, cho trẻ được trực tiếp xem các loài hoa rung rinh trong gió, đua nhau khoe sắc. Chắc chắn rằng trẻ sẽ thích thú hơn khi cho trẻ xem bằng tranh, hoặc bằng mô hình cô xây dựng. Hay khi cho trẻ nặn “ Con thỏ ” hình ảnh con thỏ đang chạy tung tăng vui đùa với cỏ cây, hoa lá trẻ sẽ thích thú hơn là xem tranh. Từ đó làm giàu hình ảnh, biểu tượng trong sản phẩm của trẻ. * Sử dụng máy chiếu projector cho trẻ làm quen với toán và tổ chức trò chơi cũng cố kiến thức. Hay ở hoạt động cho trẻ làm quen với toán, sau khi truyền thụ kiến thức mới cho trẻ để cũng cố lại vốn kiến thức đó. Giáo viên nghiên cứu, sáng tạo đưa ra các trò chơi. Tuỳ thuộc vào nội dung bài học mà giáo viên lựa chọn ra các trò chơi khác nhau, nhằm cung cấp cho trẻ nhận biết các chữ số, tạo nhóm, hay so sánh thêm bớt tạo sự bằng 8 nhau mt cỏch chớnh xỏc v rốn cho tr k nng khi la chn ch s, to nhúm, hay so sỏnh cỏc hỡnh, khi theo yờu cu ca cụ qua trũ chi. Vớ d: Đếm đến 4 làm quen số 4 giỏo viờn cú th thit k slide nh sau: Với cnh bin cú 4 chic ụ tụ ang i, 3 chic thuyn ang chy, 4 chic mỏy bay ang bay. Hi tr v s lng phng tin? Cho tr m s phng tin nhiu hn, kt lun: Loi phng tin no cú s lng l 4. Ai bit s 4? Sau khi trẻ tìm ra số 4 thì số 4 trên màn hình của cô nhảy theo nhạc ra. C nh vy tr nhn bit s 4 mt cỏch t nhiờn v n gin. * Thit k bi ging hng dn tr lm quen tỏc phm vn hc: tỏc phm th, truyn i vo lũng tr mt cỏch nh nhng, thoi mỏi, ũi hi cụ giỏo khụng ch cú ging c, k din cm m phi bit cỏch la chn cỏc ni dung trờn mng phự hp vi ni dung bi dy, hỡnh nh phi sinh ng nhm thu hỳt s tp trung chỳ ý ca tr. Ví dụ: Với chủ điểm Thế giới động vật khi kể câu chuyện Th con khụng võng li tụi gi ý giỏo viờn cho trẻ đi vào vờn cổ tích ở phia sau khu rừng, vừa vào rừng thì nghe tiếng của thỏ khóc Đó là lúc bắt đầu kể cho trẻ nghe, v kt hp cho tr xem qua mn hỡnh chiu. 9  0"4\S,]^+^ 33_?RY" Trong cuộc sống hiện đại ngày nay các phụ phế phẩm từ gia đình vô cùng phong phú : lõi giấy vệ sinh, các hộp bánh kẹo, các túi, lon, hủ đựng đồ, đựng thức ăn, báo cũ, tạp chí là một kho nguyên liệu vô cùng phong phú để cho trẻ có thể làm được đồ chơi cho mình. Tuy nhiên, để chương trình giáo dục này càng thêm phong phú, chúng ta có thể tư vấn cho phụ huynh giúp trẻ sưu tầm thêm các loại nguyên liệu khác như: các loại hạt ngũ cốc, rau củ quả tươi và khô, nhánh cây, lá cây khô, các loại hạt, vỏ trứng, len Các loại đồ dùng đồ chơi mang tính chất đa dạng, phong phú nhiều thể loại, màu sắc hấp dẫn, nhằm phát triển tính tò mò ham khám phá, hiểu biết. Qua các trò chơi, các lĩnh vực mà có đồ dùng đồ chơi để giúp trẻ phát triển óc thẩm mỹ, trí tuệ. Chính vì vậy cần phải tổ chức cho giáo viên tăng cường làm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm các nguyên vật liệu sẳn có. %W,7 Với chủ đề “ Một số nghề ” hướng dẫn giáo viên làm bộ bàn ghế bằng que kem, những dụng cụ xây dựng bằng xốp sau đó quét màu sơn lên. 10 [...]... làm cụ thể bản thân đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: - Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non có hiệu quả giáo viên phải nắm chắc nội dung chương trình, Giúp giáo viên xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình trong thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, nắm bắt được chương trình về: Nội dung, phương pháp, hình thức Chú ý đến xây... cách mạng" đến "Bên bờ thắng lợi", chỉ có sự ngiệp giáo dục mới bồi dưỡng được đội ngũ nhân lực đủ tài và đủ sức để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Khâu then chốt thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục đó chính là đội ngũ nhà giáo Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, là một quy luật tất yếu để phát triển... nhà trường, ngành tổ chức đạt kết quả cao, tham gia khảo sát trẻ cuối chủ đề, cuối kỳ, cuối năm và có sự đánh giá chất lượng trẻ theo mục tiêu phát triển các lĩnh vực theo độ tuổi * Chất lượng giáo viên so với đầu năm (Tổng số giáo viên là: 21) 17 Trước khi áp dụng các biện pháp Sau khi áp dụng các biện pháp Đạt Đạt Còn hạn chế Còn hạn chế Nội dung khảo sát Số Tỷ lệ lượng - Nắm vững nội dung các lĩnh... bồi dưỡng đội ngũ tốt thì đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có “Tâm” có “Tầm” có năng lực chuyên môn vững vàng, sáng tạo, tâm huyết, say mê với nghề nghiệp Luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Biết phát huy vai trò của tổ chức Đảng và phong trào quần chúng vào công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Phát huy được vai trò sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất tạo... Nắm vững phương pháp các lĩnh vực - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo - Phát huy tốt ứng dụng CNTT vào tổ chức các hoạt động Số Tỷ lệ lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 5% Số lượng 10 47,6% 11 52,4% 20 95% 1 13 61,9% 8 38,1% 21 100% 0 15 71,4% 6 28,6% 21 100% 0 * Chất lượng trẻ so với đầu năm:( Tổng số trẻ: 270 ) Trước khi áp dụng các biện pháp Những kỹ năng hình thành ở trẻ Đạt Còn hạn chế Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ trẻ %... gia, cùng giáo dục trẻ với cô giáo và nhà trường nhằm tổ chức tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng như hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động một cách đạt kết quả 3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua thực hiện các biện pháp đã giúp cho chất lượng chuyên môn ở trường chúng tôi ngày càng nâng lên rõ rệt Đội ngũ giáo viên vững vàng hơn nhiều trong chuyên môn, linh hoạt sáng tạo trong nghiên cứu đổi mới hình thức phương pháp tổ... - Tổ chức lớp học vi tính tại trường thu hút 100% cán bộ giáo viên tham gia học tập, thường xuyên kiểm tra chất lượng trên từng giáo viên, không ngừng nâng cao trình độ CNTT Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử, ứng dụng CNTT vào tổ chức các hoạt động cho trẻ Truy cập mạng Internet thu thập tài liệu, dữ liệu phục vụ chủ đề - Giúp giáo viên biết linh hoạt sáng tạo trong việc thiết kế các hình... động đạt kết quả cao hơn - 100% giáo viên sử dụng thành thạo và soạn bài bằng máy vi tính, đa số giáo viên biết sử dụng CNTT, truy cập Internet thu thập dữ liệu phục vụ cho trẻ hoạt động theo chủ đề - 100% giáo viên biết sáng tạo khi trang trí mãng tường mở - Giáo viên có nhiều sáng kến kinh nghiệm hay, áp dụng vào thực tế - Chất lượng sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi nâng lên rõ rệt cụ... đồ dùng đồ chơi giáo viên đã học tập được rất nhiều ở nhau và có những đồ dùng đồ chơi để phục vụ trẻ chơi và học đạt kết quả 2.4 Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn * Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên qua tổ chức các hội thi Việc tổ chức hội thi cho giáo viên là một hình thức có tác dụng rất lớn cho việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tạo cơ hội để giáo viên được học... chức hội thảo CNTT giúp giáo viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để cho việc ứng dụng CNTT trong ngành học mầm non đạt kết quả cao hơn 20 Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân trong quá trình quản lý chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ Rất Mong được sự góp ý, đánh giá của hội đồng khoa học, Phòng giáo dục và bạn bè đồng . dựng đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường; phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo. thể bản thân đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: - Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non có hiệu quả giáo viên phải nắm chắc nội. thắng lợi sự nghiệp giáo dục đó chính là đội ngũ nhà giáo. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, là một quy luật tất yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay