Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội

191 1,758 6
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 17:46

0 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BI VĂN TUN ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI VNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY [Trƣờ ng hợ p nghiên cƣ́ u xã Mễ Trì , huyệ n Tƣ̀ Liêm, H Ni] CHUYÊN NGÀ NH: VIỆ T NAM HỌ C MÃ SỐ: 60 31 60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2011 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BI VĂN TUN ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY [Trƣờ ng hợ p nghiên cƣ́ u xã Mễ Trì , huyệ n Tƣ̀ Liêm, H Ni] CHUYÊN NGÀ NH: VIỆ T NAM HỌ C MÃ SỐ: 60 31 60 HƢỚ NG DẪ N KHOA HỌ C GS.TS NGUYỄ N QUANG NGỌ C HÀ NỘI - 2011 vi MỤC LỤC MỞ ĐẦ U 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………… 1 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu ca luận văn…………………………… 3 3. Đối tượng và phạm vi khu vực nghiên cứu…………………………………… 3 4. Phương pháp nghiên cứu………………………………………… 4 5. Khung lý thuyế t nghiên cứ u………………………………………… 6 6. Đóng góp ca luận văn ………………………………………… 6 7. Cấu trúc ca luận văn………………………………………… 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ 7 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu………………………………………… 7 1.1.1. Nghiên cứu đô thị hóa trên thế giới………………………………………… 7 1.1.2. Nghiên cứu đô thị hoá ở Việt Nam …………………………………… 12 1.2. Cơ sở lý thuyết ca luận văn………………………………………… 20 1.2.1. Các hướng tiếp cận lý thuyết nghiên cứu. ………………………………… 20 1.2.1.1. Tiếp cận nghiên cứ u đô thị hóa theo quan điểm lịch sử……………………. 20 1.2.1.2. Tiếp cận nghiên cứu đô thị hóa từ góc nhìn văn hóa…………………… 20 1.2.1.3. Đô thị hóa từ cách tiếp cận nhân học và địa lý…………………………… 21 1.2.1.4. Tiế p cậ n nghiên cứu đô thị hóa theo quan điểm x hi học………………… 21 1.2.1.5. Tiế p cậ n kinh tế học……………………………………………………… 21 1.2.2. Một số lý thuyết nghiên cứu 22 1.3. Các khái niệm công cụ nghiên cứu……………………………………………. 23 1.3.1. Đô thị………………………………………… 23 1.3.2. Vùng ven đô………………………………… 24 1.3.3. Đô thị hóa ………………………………… 26 1.3.4. Đô thị hóa vùng ven………………………………… 27 1.3.5. Biến đổi xã hội………………………………………………………… 27 vii 1.3.6. Lối sống đô thị………………………………… 27 Chƣơng 2 ĐÔ THỊ HÓ A VÙNG VEN HÀ NỘI TRƢỜNG HỢP: XÃ MỄ TRÌ-HUYỆN TỪ LIÊM 29 2.1. Các nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa vùng ven 29 2.1.1. Nhân tố kinh tế………………………………… 29 2.1.2. Nhân tố khoa học-kỹ thuật………………………………… 29 2.1.3. Cơ chế chính sách………………………………… 30 2.1.4. Xu thế hội nhập và kinh tế thị trường………………………………… 30 2.1.5. Điều kiện địa lý tự nhiên môi trường sinh thái………………………… 31 2.1.6. Nhân tố văn hóa xã hội………………………………… 31 2.2. Vai trò ca vùng ven đối với sự phát triển ca Hà Nội 32 2.3. Khái quát đô thị hó a ở Hà Nộ i………………………………… 34 2.4. Khái quát xã Mễ Trì……………………………….…………………………… 46 2.4.1. Lịch sử hình thành………………………………… 46 2.4.2. Đặc điểm tự nhiên………………………………… 46 2.4.3. Vài nét khái quát về tình hình kinh tế- xã hội Mễ Trì trước năm 2000 49 Chƣơng 3 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ-XÃ HỘI XÃ MỄ TRÌ, HUYỆN TỪ LIÊM HIỆN NAY 58 3.1. Tác động ca đô thị hóa đến sự biến đổi cơ cấu kinh tế …… ……………… 58 3.1.1. Biến đổi cơ cấu sử dụng đất………………………………… 58 3.1.2. Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp………………………………… 60 3.1.3. Tác động ca đô thị hóa đến đời sống kinh tế ca người dân………………. 66 3.2. Tác động ca đô thị hóa đến các vấn đề xã hội ………………………………. 76 3.2.1. Đô thị hóa tác động đến cơ cấu dân số ……………………………………… 77 3.2.2. Hoạt động giáo dục, y tế ……………………………………………………. 78 3.2.3. Biến đổi văn hóa, lối sống ca cư dân trong quá trình đô thi hóa…………… 81 3.2.4. Biến đổi trong quan hệ cộng đồng 84 3.2.5. Chuyển đổi lao động, việc làm ……………………………… 89 3.2.6. Ảnh hưởng ca đô thị hóa đến tệ nạn xã hội…………………… 96 viii 3.2.7. Đô thị hóa làm biến đổi cảnh quan, môi trường ……………………………. 100 3.2.8. Sự tham gia củ a cộ ng đồ ng trong quản lý và phá t triể n đô thị ………… 104 3.3. Tiểu kết………………………………………………………………………… 107 KẾT LUẬN 109 DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 133 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ĐTH Đô thị hóa NXB Nhà xuất bản CNH-HDH Công nghiệp hóa-hiện đại hóa BCH Ban chấp hành UBND Ủy ban nhân dân HTX Hợp tác xã TTCN Tiểu thủ công nghiệp CBVC Cán bộ viên chức THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TP Thành phố LĐ Lao động BB, DV, KD Buôn bán, dịch vụ, kinh doanh iii DANH MỤC BIỂU, BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Stt Tên gọi Nội dung Trang 1 Biểu đồ 1.1 Khung lý thuyết nghiên cứu 6 2 Biểu đồ 2.1 Hà Nội phát triển qua từng thời kỳ 36 3 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hà Nội (2001-2010) 36 4 Biểu đồ 2.3 Mật độ dân số Hà Nội qua các năm 40 5 Biểu đồ 3.1 Đất nông nghiệp xã Mễ Trì qua các năm 59 6 Biểu đồ 3.2 Mức độ chuyển đổi nghề nghiệp của các hộ gia đình 60 7 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu kinh tế xã Mễ Trì hiện nay 60 8 Biểu đồ 3.4 Diện tích đất nông nghiệp ở các thôn xã Mễ Trì 61 9 Biểu đồ 3.5 Lý do chuyển đổi nghề nghiệp của người dân 64 10 Biểu đồ 3.6 Loại hình nhà ở của các hộ gia đình 66 11 Biểu đồ 3.7 Mức độ hài lòng về nhà ở của người dân Mễ Trì 68 12 Biểu đồ 3.8 Nguồn nước sinh hoạt 69 13 Biểu đồ 3.9 Thu nhập bình quân của người dân (2003-2010) 70 14 Biểu đồ 3.10 Tiện nghi sinh hoạt trong gia đình của các hộ dân 72 15 Biể u đồ 3.11 Mức độ hài lòng với các dịch vụ ở địa phương hiện nay 74 16 Biểu đồ 3.12 Kinh tế hộ gia đình hiện nay thuộc đối tượng 74 17 Biểu đồ 3.13 Kinh tế hiện nay của hộ gia đình so với trước năm 2000 75 18 Biể u đồ 3.14 Mức độ hài lòng về cuộc sống 76 19 Biểu đồ 3.15 Hoạt động của người dân khi có thời gian rảnh ri 83 20 Biểu đồ 3.16 Tương quan về mối quan hệ hàng xóm láng giềng 89 21 Biểu đồ 3.17 Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành 90 22 Biể u đồ 3.18 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện nay ở địa phương 94 23 Biểu đồ 3.19 Các đối tượng dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội 98 24 Biểu đồ 3.20 Đánh giá hoạt động tuyên truyền về tệ nạn xã hội của các tổ chức đoàn thể 99 25 Bảng 1.1 Thông tin cơ cấu mẫu khảo sát ở Mễ Trì 5 26 Bảng 2.1 Biến động về ranh giới nội ngoại thành Hà Nội 1991-2010 35 27 Bảng 2.2 GDP bình quân đầu người của Hà Nội và cả nước 2000-2010 38 28 Bảng 2.3 Tỷ lệ và số lượng người di cư đến Hà Nội (2001-2010) 40 29 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 58 30 Bảng 3.2 Loại đất bị thu hồi của các hộ gia đình 59 iv 31 Bảng 3.3 Mục đích thu hồi đất ở Mễ Trì 59 32 Bảng 3.4 Cơ cấu nghề nghiệp của các hộ gia đình 63 33 Bảng 3.5 Hình thức sử dụng tiền đền bù đất đai của người dân 67 34 Bảng 3.6 Nguồn thu nhập của các hộ gia đình trước 2000 và hiện nay 70 35 Bảng 3.7 Tương quan cơ cấu thu nhập giữa các thôn ở Mễ Trì 71 36 Bảng 3.8 Đánh giá về sự đầu tư cho học tập của con cái của người dân 79 37 Bảng 3.9 So sánh thực trạng tham gia vào các hoạt động xã hội ở Mễ Trì của người dân trước năm 2000 và hiện nay 86 38 Bảng 3.10 Những khó khăn của người dân sau khi chuyển đổi việc làm 91 39 Bảng 3.11 Hoạt động của chính quyền h trợ dân trong lĩnh vực việc làm 94 40 Bảng 3.12 Đánh giá về thực trạng các tệ nạn xã hội ở Mễ Trì 96 41 Bảng 3.13 Đánh giá của người dân về môi trường tự nhiên 101 42 Bảng 3.14 Trách nhiệm của người dân đối với vấn đề môi trường 103 43 Bảng 3.15 Người dân tham gia góp ý kiến đối với công tác quy hoạch, quản lý đô thị ở Mễ Trì 105 44 Bảng 3.16 Mong muốn được tham gia vào các lĩnh vực quản lý của người dân 106 45 Bảng 3.17 So sánh thực trạng tham gia vào các hoạt động xã hội của ngườ i dân trước và trong quá trình đô thị hoá 106 v DANH MỤC HÌNH ẢNH SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Stt Tên gọi Nội dung Trang 1 Hình 2.1 Bản đồ định hướng phát triển không gian Hà Nội 2020 đến 2050 33 2 Hình 2.2 Bản đồ Hành Chính xã Mễ Trì 45 3 Hình 2.3 Đình Mễ Trì Hạ 54 4 Hình 2.4 Chùa Thiên Trúc, Mễ Trì Thượng 55 5 Hình 2.5 Đình làng Phú Đô 55 6 Hình 2.6 Đoạn mương thoát nước tại làng bún Phú Đô 104 7 Hình 3.1 Một số hình ảnh phần phụ lục 147-156 8 Hình 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đô thị hóa là hiện tượng tất yếu, khách quan và có tính toàn cầu với sự chuyển đổi mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo ra nhữ ng biế n đổ i về kinh tế, xã hội, văn hoá của một vùng, một khu vực hay một đơn vị từ nông thôn sang thành thị. Đô thị hoá đem lạ i nhiề u tiế n bộ xã hộ i như thu nhậ p , mức sống củ a ngườ i dân, cơ sở hạ tầ ng thay đổ i theo xu hướ ng thuậ n lợ i ch o công nghiệ p hó a, hiệ n đạ i hó a Đô thị hóa làm cho cá c là ng xã trướ c đây trở thà nh các phố, phườ ng, các khu đô thị mở rộ ng và phát triển. Ở Việt Nam quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. Nhiều con số thống kê cho thấy từ năm 1991 đến nay, đô thị hóa ở nước ta đã có những bước phát triển mạnh, năm 1989 (18,5%), năm 1995 (20,7%), năm 2000 (24,2%), năm 2006 (27%) và 2010 đạt 29,6%. Trong định hướng phát triển đô thị Việt Nam, dự báo đến 2015 dân số đô thị chiếm 38%, năm 2020 chiếm 45% và đến năm 2025 chiếm 50% dân số (dân số đô thị dự báo lúc này khoảng 52 triệu) 1 . Hà Nội là một trong hai thành phố có tốc độ đô thị hóa đạt mức cao nhất của cả nước và có sức lan tỏa theo chiều rộng. Những địa chỉ hấp dẫn đã tạo nên tốc độ đô thị hóa nhanh nhất, các điểm dân cư ven đô; những khu vực có khả năng tạo động lực phát triển đô thị; những quỹ đất thuận lợi đã liên tục được khoác lên mình những chiếc áo đô thị ngày một rộng hơn. Diện tích đất tự nhiên của Hà Nội hiện nay đã lên tới trên 300 nghìn ha (tăng lên gấp 3,6 lần so với trước). Dân số Hà Nội gia tăng với tốc độ cao, năm 1990 Hà Nội mới chỉ có 2 triệu dân, đến năm 2000 là 2,67 triệu và đến năm 2009 đã đạt tới 6,5 triệu dân 2 . Trong vòng 10 năm, dân số Hà Nội đã tăng lên khoảng gần 4 triệu người và trong tương lai, Hà Nội đang phấn đấu gia nhập hàng ngũ các thành phố có dân số lớn hơn 10 triệu người của thế giới. Có thể nói rằng, trong khi mức độ và tốc độ đô thị hóa trên phạm vi toàn quốc ở Việt Nam chậm hơn so với các nước khác trên thế giới và trong khu vực, thì Hà Nội đã có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn nếu so sánh với chính bản thân thành phố qua các thời điểm, nó đã đạt được tương đương với tỷ lệ đô thị hóa ở các thành phố của các nước phát triển trong khu vực châu Á. Quá trình đô thị hóa ở Hà Nội được tập trung ở các vùng ven đô và vùng ngoại thành, vừa mang những đặc trưng chung của các vùng đô thị hóa, vừa có 1 Số liệu tác giả tổng hợp từ các báo cáo tham luận tại Hôi thảo Quốc tế: Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, Hà Nội 2010. 2 Ngô Thắng Lợi, Đô thị hóa ở Hà Nội nhìn từ góc độ phát triển bền vững. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê: Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, Hà Nội 2010, tr 834. [...]... tiễn và phương pháp tiếp cận nghiên cứu đô thị hóa và những vấn đề kinh t - xã hội vùng ven đô Chương 2: Đô thị hóa vùng ven đô Hà Nội: trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm Chương 3: Tác động của đô thị hóa đến sự biến đổi kinh t - xã hội xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm hiện nay 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ... khu vực ven đô trong quá trình đô thị hóa nhằm phát triển vùng ven đô Hà Nội hài hòa và bền vững 3 Đối tượng và phạm vi khu vực nghiên cứu 3.1 Đô i tượng nghiên cứu Đô thị hóa và những vấn đề kinh t - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay tại xa ̃ Mê Trì , huyên Tư Liêm, Hà Nội ̃ ̣ ̀ 3.2 Phạm vi khu vực nghiên cưu: xã Mễ Trì, huyên Tư Liêm, Tp Hà Nội ́ ̣ ̀ 3.3 Phạm vi thời gian nghiên cứu: từ 2000... chung, những chuyên khảo về đô thị và đô thị hóa có ý nghĩa gợi mở vấn đề, cung cấp nhiều thông tin có giá trị làm cơ sở cho việc nghiên cứu đô thị, đô thị hóa nói chung và đô thị hóa vùng ven nói riêng ở nước ta hiện nay Tuy nhiên, cũng phải thấy một thực tế là, cho đến nay vẫn chưa một học giả nước ngoài nào đặt vấn đề nghiên cứu đô thị hóa và những vấn đề kinh t - xã hội vùng ven đô ở Việt Nam hiện nay. .. đã và đang được đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu, thu được nhiều thành tựu quan trọng Tuy vậy, cho đến nay Đô thị hóa và những vấn đề kinh t - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay vẫn là một chủ đề nghiên cứu thu hút 23 Tại Hội thảo Quốc tế, Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á, Tp Hồ Chí Minh, 12/2008: Christian Taillard, Từ đô thị hóa tuyến tính ở vùng. .. dạng và phong phú về vấn đề phát triển đô thị, đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven hiện nay 1.2.1 Nghiên cứu đô thị hóa trên thế giới Nhưng thành tựu quan trọng nghiên cưu đô thị , đô thị hóa của các học giả ̃ ́ nươc ngoai l iên quan đến đề tài luận văn có thể phân thành cac nhóm là những ́ ̀ ́ nghiên cứu về đô thị hóa nói chung và những nghiên cứu đô thị hóa ở Việt Nam và Hà Nội nói riêng Nhóm thứ... nguồn tư liệu cho nghiên cứu về vấn đề đô thị hóa vùng ven đô hiện nay Qua nghiên cứu này, tác giả luận văn mong muốn giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về thực trạng và những yếu tố tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống kinh tê -xã hội của người dân vùng ven đô hiện nay, qua trường hợp nghiên cứu ́ xã Mễ Trì -Từ Liêm -Hà Nội Giúp các nhà hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị có thêm tài liệu... hiện nay Thứ hai, nghiên cứu đô thị hóa tác động đến kinh t - xã hội: Ở lĩnh vực này, nghiên cứu của Trịnh Duy Luân (1998) về Tác động kinh tế, xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị, đã đi vào nghiên cứu tác động kinh t xã hội của đổi mới trên địa bàn đô thị và vấn đề nhà ở; động thái của quá trình sản xuất nhà ở đô thị trong thời kỳ đổi mới; phát triển và hoàn thiện lĩnh vực nhà ở đô thị. .. đề ̀ kinh tê -xã hội khu vực vùng ven đô, qua nghiên cứu trường hợp đô thị hóa ở Mễ Trì ́ luận văn mong muốn sẽ góp phần làm rõ thực trạng và những nguyên nhân tác động tích cực, tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến đời sống kinh tê -xã hội của người dân ́ vùng ven đô hiện nay Từ đó đưa ra kết luận và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị về quản lý, quy hoạch, phát triển kinh t - xã hội ở Mễ Trì và khu... nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của việc đô thị hóa vùng ven đô nước ta và những vấn đề kinh t - xã hội chủ yếu nảy sinh trong quá trình đô thị hóa vùng ven hiện nay Dưới góc độ lối sống đô thị, Lê Như Hoa đã cho công bố một số công trình như: Lối sống trong đời sống đô thị hiện nay (1993); Lối sống đô thị miền Trung mấy vấn đề lý luận và thực tiễn (1996) và Bản sắc dân tộc trong lối sống hiện. .. tố đô thị hóa đối với sư biên đôi kinh tế -xã hội ở vùng ven đô hiện nay ̣ ́ ̉ qua trương hơp nghiên cưu xa Mê Trì, huyên Tư Liêm, Hà Nội Nhưng nhân tô đo đa ̀ ̣ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̃ tác động, ảnh hưởng đến biến đổi kinh t - xã hội và đời sông cua ngươi dân vùng ven ́ ̉ ̀ hiên nay như thê nao, ra sao? ̣ ́ ̀ Luân văn chọn xã Mễ Trì, huyên Tư Liêm, Hà Nội làm địa bàn nghiên cứu là ̣ ̣ ̀ vì các lý do: (1) Mễ . thực tiễn và phương pháp tiếp cận nghiên cứu đô thị hóa và những vấn đề kinh t - xã hội vùng ven đô. Chương 2: Đô thị hóa vùng ven đô Hà Nội: trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm triển vùng ven đô Hà Nội hài hòa và bền vững. 3. Đối tượng và phạm vi khu vực nghiên cứu 3.1. Đi tưng nghiên cu Đô thị hóa và những vấn đề kinh t - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay tại. THỰC TIỄN VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ 7 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ……………………………………… 7 1.1.1. Nghiên cứu đô thị hóa trên thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Lý do chọn đề tài, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ, Chương 2 ĐÔ THỊ HÓA VÙNG VEN HÀ NỘI TRƯỜNG HỢP: XÃ MỄ TRÌ-HUYỆN TỪ LIÊM, Chương 3 TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ-XÃ HỘI XÃ MỄ TRÌ, HUYỆN TỪ LIÊM HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn