Những khó khăn tâm lí trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây

112 557 2
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:57

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÂN THỊ HOA NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Hà Nội – 2014 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÂN THỊ HOA NHỮNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ TÂY Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 60 31 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Thu Hoa Hà Nội – 2014 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu là kết quả quá trình làm việc của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Thị Thu Hoa. Những nội dung tham khảo được trích dẫn từ tài liệu có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu thực tiễn là do tôi trực tiếp tiến hành khảo sát và chưa được công bố ở bất cứ công trình khoa học nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi nội dung trong đề tài. Tác giả Thân Thị Hoa 4 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Khoa. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS. Phạm Thị Thu Hoa người hướng dẫn khoa học đã có những định hướng quan trọng và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo Tổ bộ môn Tâm lý – công tác đội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, các em sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã nhiệt tình tham gia trả lời phiếu hỏi và giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn này. Tôi xin gửi đến các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và gia đình những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu lòng biết ơn vô hạn. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn Thân Thị Hoa 5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 9 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 13 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 13 1.1.1. Những nghiên cứu về khó khăn tâm lý 13 1.1.2. Những nghiên cứu về khó khăn tâm lý của sinh viên khi giải quyết tình huống sư phạm. 16 1.2. Một số vấn đề lí luận về khó khăn tâm lý của sinh viên khi giải quyết tình huống sư phạm. 19 1.2.1. Tình huống sư phạm 21 1.2.2 Khó khăn tâm lý Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Khó khăn tâm lý trong khi giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên. 32 1.3 Biểu hiện của khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm. 37 1.4. Nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên 40 1.5. Ảnh hưởng của khó khăn tâm lý tới hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên. 41 1.6. Một số đặc điểm của sinh viên sư phạm 43 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1. Nội dung và tiến trình nghiên cứu 47 2.1.1. Giai đoạn nghiên cứu lí luận 48 2.1.2. Giai đoạn xây dựng và lựa chọn bộ công cụ nghiên cứu 49 2.1.3. Giai đoạn nghiên cứu thực trạng 50 2.2. Phương pháp nghiên cứu 52 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: 52 6 2.2.2 Phương pháp điều tra thực tiễn 52 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 57 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KHÓ KHĂN TÂM LÝ KHI GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƢ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ TÂY 58 3.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu. 58 3.2. Nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của sinh viên trường CĐSP Hà Tây trong quá trình học tập và rèn luyện nghiệp vụ giải quyết tình huống sư phạm. 58 3.2.1. Nhận thức của sinh viên trường CĐSP Hà Tây về sự cần thiết của hoạt động rèn luyện nghiệp vụ giải quyết tình huống sư phạm và khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm. 58 3.2.2. Thái độ - cảm xúc của sinh viên trong học tập và thực hành giải quyết tình huống sư phạm 64 3.2.3. Hành vi ứng xử sư phạm khi học tập và rèn luyện nghiệp vụ giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường CĐSP Hà Tây. 68 3.3. Thực trạng khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường CĐSP Hà Tây. 70 3.3.1. Tự đánh giá của sinh viên về khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm. 70 3.3.2. Đánh giá của giảng viên về khó khăn tâm lý của sinh viên khi giải quyết tình huống sư phạm. 75 3.4. Ảnh hưởng của khó khăn tâm lý đến hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. 77 3.4.1. Mức độ ảnh hưởng của khó khăn tâm lý đến việc giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên. 78 7 3.4.2. Cách khắc phục khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường CĐSP Hà Tây. 81 3.5. Nguyên nhân của những khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường CĐSP Hà Tây. 83 3.5.1. Nguyên nhân chủ quan 83 3.5.2. Nguyên nhân khách quan 88 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 1. Kết luận 91 2. Kiến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 98 8 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP: Cao đẳng sư phạm ĐTB: Điểm trung bình GV: Giảng viên GQ: Giải quyết GQTHSP: Giải quyết tình huống sư phạm HS: Học sinh KKTL: Khó khăn tâm lý NV: Nghiệp vụ NN: Ngoại ngữ NVSP: Nghiệp vụ sư phạm SP: Sư phạm SV: Sinh viên THSP: Tình huống sư phạm TN: Tự nhiên XH: Xã hội 9 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Khó khăn tâm lý là hiện tượng tâm lý cá nhân phổ biến, bất kỳ cá nhân nào khi tham gia hoạt động cũng gặp khó khăn tâm lý nhất định. Đặc biệt đối với việc giải quyết tình huống sư phạm thì khó khăn tâm lý xảy ra thường xuyên hơn, Việc giải quyết tình huống sư phạm là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết đối với người giáo viên. Công việc này không được lên lịch trình cụ thể, tiết mấy, ngày bao nhiêu phải thực hiện, nhưng nó lại luôn mang đến cho người giáo viên rất nhiều những khó khăn, trăn trở. Những khó khăn này chủ yếu là những khó khăn về mặt tâm lý của người giáo viên. Như việc không kiềm chế được cảm xúc, chưa có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề đang gặp phải… Trong thực tế, tình huống sư phạm luôn xảy ra bất ngờ và thường có ảnh hưởng không tốt đến quá trình dạy học và giáo dục học sinh. Khi xảy ra tình huống sư phạm, người giáo viên thường chưa chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý. Hơn thế, mỗi tình huống sư phạm xảy ra lại có căn nguyên khác nhau, đối tượng khác nhau với những đặc điểm tâm lý của đối tượng không bao giờ giống nhau. Trong khi đó, để giải quyết tình huống sư phạm luôn phải đảm bảo những nguyên tắc về tính mô phạm, tính giáo dục, tôn trọng nhân cách người học sinh, đồng cảm với học sinh, và có niềm tin vào học sinh. Chính vì vậy, việc phải đưa ra cách ứng xử ngay, nhưng vẫn phải tuân theo những nguyên tắc mô phạm, nên đã gây ra khó khăn cho người giáo viên. Đặc biệt, đối với mỗi SV, thời gian học tập và tích lũy kinh nghiệm sống còn chưa nhiều. Hơn nữa, tính cách còn quen bộc trực, nghĩ gì nói đấy. Khi giải quyết THSP còn chưa linh hoạt, mềm dẻo còn dập khuôn máy móc. Do vậy, sẽ càng gặp nhiều khó khăn tâm lý khi giải quyết tình huống sư phạm. Những KKTL 10 trong việc giải quyết tình huống sư phạm mà SV thường gặp phải như: vốn hiểu biết, kinh nghiệm về các vấn đề trong hoạt động dạy học và trong cuộc sống còn ít; bản lĩnh nghề nghiệp chưa vững vàng, khả năng giải quyết vấn đề trước đám đông còn non nớt vì vậy việc chỉ ra được những KKTL và tìm ra cách khắc phục những KKTL mà SV gặp phải là một việc làm quan trọng và cần thiết. Qua thực tế công tác giáo dục cho thấy, nếu không được rèn luyện về mặt kĩ năng, không được chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lý thì không chỉ SV, những giáo viên trẻ mà bất cứ giáo viên nào cũng có thể mắc phải những sai lầm khi giải quyết THSP và có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng. Ngược lại, nếu SV được rèn luyện tốt các kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, được trau dồi và hoàn thiện những phẩm chất nhân cách cần thiết thì sẽ tránh được những KKTL nhất định. Qua quan sát và phỏng vấn những SV đang học tập tại trường cho thấy, SV Trường CĐSP Hà Tây gặp rất nhiều khó khăn tâm lý khi giải quyết các tình huống sư phạm. Chính vì vậy, việc tìm hiểu những KKTL mà SV gặp phải trong khi giải quyết THSP và tìm ra nguyên nhân, để từ đó đưa ra một số kiến nghị giúp SV khắc phục tối ưu những KKTL, đó là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xuất phát từ những lí do như trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của Luận văn là: “Những khó khăn tâm lý trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hà Tây”. 2. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu KKTL trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của SV trường cao đẳng sư phạm Hà Tây. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm [...]... KKTL trong khi giải quyết tình huống sư phạm của SV Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây, cũng như xác định các nguyên nhân gây ra KKTL khi giải quyết tình huống sư phạm của họ 5.3 Đề xuất một số kiến nghị nhằm giảm bớt KKTL khi giải quyết tình huống sư phạm của SV Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây 6 Giả thuyết khoa học Sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây còn gặp nhiều khó khăn tâm lí khi giải quyết tình huống. .. thái độ - cảm xúc; Những khó khăn tâm lý về mặt hành vi, hành động - Căn cứ vào các giai đoạn giải quyết tình huống sư phạm [6, tr.20] có thể phân chia những khó khăn tâm lý thành: Những khó khăn tâm lý xuất hiện khi sinh viên nhận dạng tình huống sư phạm Những khó khăn tâm lý xuất hiện khi sinh viên xác định các dữ kiện đã biết và những mâu thuẫn chủ yếu cần giải quyết trong THSP Những KKTL xuất hiện...giảm bớt những KKTL mà SV trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây gặp phải trong khi giải quyết tình huống sư phạm 3 Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu KKTL của SV trường CĐSP Hà Tây trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm 4 Khách thể nghiên cứu - Khách thể được lựa chọn nghiên cứu là: 105 SV năm thứ 2 và 110 SV năm thứ 3 của trường cao đẳng sư phạm Hà Tây 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa những vấn... linh hoạt các tình huống sư phạm [6, tr.28] 16 Trong các nghiên cứu của các tác giả đều thống nhất: Tình huống sư phạm là tình huống có vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy học và giáo dục việc giải quyết tốt các tình huống sư phạm là thể hiện năng lực sư phạm của người giáo viên Khả năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên còn hạn chế, cần được rèn luyện thường xuyên, liên tục Việc nâng cao. .. và hành vi của cá nhân với nội dung, đối tượng và hoàn cảnh hoạt động, làm cản trở 34 quá trình giải quyết THSP, cản trở việc hình thành kĩ năng giải quyết THSP, làm cho hoạt động đó kém hiệu quả * Phân loại những khó khăn tâm lý trong việc giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của hoạt động sư phạm có hai loại KKTL xuất hiện trong khi giải quyết THSP đó là: Những. .. tiêu cực của KKTL tới hoạt động của con người - Khó khăn tâm lý trong khi giải quyết THSP là một trong những nguyên nhân cơ bản làm giảm hiệu quả hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Từ việc phân tích những đặc điểm của KKTL trong khi giải quyết THSP của sinh viên, chúng tôi thống nhất với ý kiến của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình: Khó khăn tâm lý trong khi giải quyết THSP là những đặc điểm tâm lý cá... những tình huống thiếu dữ kiện, nhưng đòi hỏi phải ứng phó nhanh và kịp thời - Căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh nảy sinh THSP có thế phân chia KKTL: Những khó khăn tâm lý xuất hiện khi sinh viên giải quyết THSP mô phỏng Những khó khăn tâm lý xuất hiện khi sinh viên giải quyết tình huống sư phạm nảy sinh khi các em xuống trường phổ thông thực tập Những khó khăn tâm lý xuất hiện khi sinh viên giải quyết. .. phạm có tác dụng kích thích nhu cầu giải quyết THSP ở sinh viên thì tình huống sư phạm phải bao gồm tính mới lạ và tính rõ ràng của các sự kiện Nhìn chung, việc giải quyết tình huống sư phạm liên quan đến cả hai mặt đó là những cái chưa biết, những mâu thuẫn của tình huống là mặt khách quan và yếu tố tâm lý của người giáo viên trong quá trình giải quyết tình huống sư phạm như nhu cầu, hứng thú, vốn hiểu... tích tình huống và biết đưa ra các cách giải quyết khác nhau và trên cơ sở đó lựa chọn ra một cách giải quyết nào là sáng suốt nhất Khả năng này càng cao thì quá trình giải quyết tình huống sư phạm lại càng dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn Nhu cầu nhận thức kích thích việc giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh Yếu tố này tạo nên tính toàn vẹn của tình huống sư phạm Khi tình huống 25 sư phạm. .. khăn tâm lí khi giải quyết tình huống sư phạm ở các mặt nhận thức, thái độ và hành vi Mỗi khó khăn tâm lý có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến việc giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên Có nhiều nguyên nhân gây ra KKTL ở SV khi giải quyết các tình huống sư phạm Các nguyên nhân này có ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đến việc giải quyết tình huống sư phạm của SV, trong đó nguyên nhân chủ quan có ảnh hưởng . quyết tình huống sư phạm của SV Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây. 6. Giả thuyết khoa học Sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây còn gặp nhiều khó khăn tâm lí khi giải quyết tình huống sư phạm. giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hà Tây . 2. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu KKTL trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của SV trường cao đẳng sư phạm. khi giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên 40 1.5. Ảnh hưởng của khó khăn tâm lý tới hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên. 41 1.6. Một số đặc điểm của sinh viên sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Những khó khăn tâm lí trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây, Những khó khăn tâm lí trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây, Những khó khăn tâm lí trong hoạt động giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay