Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Khảo sát ba chương trình truyền hình Năng lượng cho phát triển đất nươc ,S Việt Nam-Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống

87 586 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 13:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ooo NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát ba chương trình truyền hình “Năng lượng cho phát triển đất nước”, “S Việt Nam- Hương vị cuộc sống” và “7 ngày vui sống” trên kênh VTV1 từ 05/2010-05/2011) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Hà Nội- 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ooo NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát ba chương trình truyền hình “Năng lượng cho phát triển đất nước”, “S Việt Nam- Hương vị cuộc sống” và “7 ngày vui sống” trên kênh VTV1 từ 05/2010-05/2011) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC MÃ SỐ: 60.32.01 Cán bộ hƣớng dẫn: TS. Đặng Thị Thu Hƣơng Hà nội- 2011 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 2 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ DIỆN MẠO CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 13 1.1. Khái niệm về xã hội hóa , xã hội hóa báo chí truyền thông và xã hội hóa truyền hình 13 1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về xã hội hóa và xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình 17 1.3. Diện mạo của hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay 20 1.4. Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình……………………………………………………………………………… 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT BA CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH “NĂNG LƢỢNG CHO PHÁT TRIỂN ĐẤT NƢỚC”,“S VIỆT NAM- HƢƠNG VỊ CUỘC SỐNG” VÀ “7 NGÀY VUI SỐNG” VÀ TRÊN KÊNH VTV1Error! Bookmark not defined. 2.1. Giới thiệu chung về các chƣơng trình “Năng lƣợng cho Phát triển đất nƣớc”, “S Việt Nam- Hƣơng vị cuộc sống” và “7 ngày vui sống” trên kênh VTV1 29 2.3. Thuận lợi và khó khăn trong xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình ở VTV1 42 2.4. Hiệu quả kinh tế của hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình . 47 Chƣơng 3: HIỆU QUẢ XÃ HỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Error! Bookmark not defined. 3.1. Hiệu quả xã hội của xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình (nghiên cứu chƣơng trình “Năng lƣợng cho phát triển đất nƣớc”, “S Việt Nam- Hƣơng vị cuộc sống” và “7 ngày vui sống” 60 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình 69 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 85 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và trung thực. Xin được bày tỏ lòng trân trọng cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong Khoa Báo chí và Truyền thông- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà nội đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành khóa học. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, người đã quan tâm, động viên khích lệ, nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã quan tâm, động viên và khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ngày 28 tháng 8 năm 2011 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Tuyết Nhung 3 DANH MỤC VIẾT TẮT CP Chính phủ NĐ Nghị định NQ Nghị quyết InfoTV Kênh Thông tin Tài chính KT và TTCK O2TV Kênh Sức khỏe và Cuộc sống PTTH Phát thanh Truyền hình PVN Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam TH Truyền hình TvAD Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình VTV Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 Kênh Thời sự Chính trị Tổng hợp VTV2 Kênh Khoa học Giáo dục VTV3 Kênh Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế VTV4 Kênh Truyền hình Đối ngoại VTV5 Kênh Truyền hình Tiếng Dân tộc VTV6 Kênh Thanh Thiếu niên VTCV1 Kênh Giải trí Tổng hợp VCTV2 Kênh phim Việt VCTV3 Kênh Thể thao VCTV4 Kênh Văn nghệ VCTV6 Kênh Khoa học và Giáo dục XHH Xã hội hóa DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỀU 4 Chú thích bảng/biểu Trang Bảng 2.1: Số lƣợng chƣơng trình truyền hình xã hội hóa trên các kênh truyền hình quảng bá 22 Bảng 2.2: Số lƣợng chƣơng trình truyền hình xã hội hóa trên các kênh truyền hình trả tiền 22 Bảng 2.3. Sơ đồ quy trình tổ chức sản xuất chƣơng trình truyền hình xã hội hóa dạng Đài TH đặt hàng các đơn vị truyền thông tƣ nhân 63 Bảng 2.4.a. Sơ đồ quy trình tổ chức sản xuất chƣơng trình truyền hình xã hội hóa dạng Đơn vị truyền thông tƣ nhân chủ động đặt sóng và sản xuất toàn bộ chƣơng trình 37 Bảng 2.4.b. Sơ đồ quy trình tổ chức sản xuất chƣơng trình truyền hình xã hội hóa dạng Đơn vị truyền thông tƣ nhân chủ động đặt sóng và sản xuất một phần chƣơng trình 38 Bảng 2.5: Khái quát quy trình sản xuất chƣơng trình truyền hình xã hội hóa “Năng lƣợng cho phát triển đất nƣớc” trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. 40 Bảng 2.6. Chi phí sản xuất quy định cho chƣơng trình Điểm hẹn văn hóa ở Thời điểm tháng 6 năm 2006 (chỉ tính riêng chi phí nhân công và chi phí sản xuất chƣơng trình) 47 Bảng 2.7. Cách tính nhuận bút 50 Bảng 2.8. Tổng hợp chi phí tiền công “Năng lƣợng cho Phát triển đất nƣớc” trên VTV1 51 Bảng 2.9. Chi chức danh sản xuất chƣơng trình 52 Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả nhận biết dấu hiệu xã hội hóa sản xuất chƣơng trình truyền hình 62 Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả nhận biết logo của các đơn vị phối hợp sản xuất chƣơng trình truyền hình với VTV. 62 Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả số ngƣời xem chƣơng trình 64 Bảng 3.4. Biểu đồ tổng hợp kết quả đánh giá của ngƣời xem về mức độ hấp dẫn của 3 chƣơng trình truyền hình “Năng lƣợng cho phát triển đất nƣớc”, “S Việt nam- Hƣơng vị cuộc sống” và “7 ngày vui sống” 66 5 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài      , 90/CP (21/8/1997)                     - -     ,                     -   , 2005,        qu 05/2005/NQ-   18/04/2005                         ,  ,       ;           -                       .         N         i  N      T   6   n                                        .             (VTV3- ),  Nam -  (VTV1),   N p ,       . Tuy  ,                   . M      nh                     7           ,              .  - -  - N   (WTO)                  l      ). 2. Lịch sử nghiên cứu    (media content)               cao  (Doyle 2005, tr.18).  ,   tha - -     .  8            Bƣớc đầu nghiên cứu vấn đề xã hội hóa truyền hình ở Việt Nam          (   ,     Vấn đề xã hội hóa sản xuất các chƣơng trình truyền hình         ,  ,             N,       N     [...]... NƢỚC”,“S VIỆT NAM- HƢƠNG VỊ CUỘC SỐNG” VÀ 7 NGÀY VUI SỐNG” VÀ TRÊN KÊNH VTV1 2.1 Giới thiệu chung về các chƣơng trình Năng lƣợng cho Phát triển đất nƣớc”, “S Việt Nam- Hƣơng vị cuộc sống và 7 ngày vui sống và trên kênh VTV1 2.1.1 Chương trình Năng lượng cho phát triển đất nước Năng lượng cho Phát triển đất nước” là chương trình truyền hình thuộc dạng Bản tin chuyên ngành được phát sóng với thời lượng. .. 2: Thực trạng và hiệu quả kinh tế của hoạt động xã hội hóa sản xuất ba chương trình truyền hình Năng lượng cho Phát triển đất nước” , “S Việt Nam- Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống và trên kênh VTV1 Chương 3: Hiệu quả xã hội và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Đài Truyền hình Việt Nam 12 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ DIỆN MẠO CỦA... phủ) với chức năng tổ chức và liên kết sản xuất chương trình truyền hình Chỉ tính riêng Đài Truyền hình 21 Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) đã có tới 27 là đối tác sản xuất phim, Đài Truyền hình Việt Nam có 20 đối tác Số lượng chương trình, cũng ngày một gia tăng Ở Đài truyền hình Việt Nam từ 2006, số lượng chương trình truyền hình xã hội hóa là 40, thì trong năm 2010 là khoảng 500 chương trình Và con số này... tiềm năng đất nước con người Việt Nam giới thiệu trên kênh VTV1, hệ thống truyền hình cáp và kênh VTV4 ra khắp thế giới Truyền hình Vì trẻ em” của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em là một minh chứng cho đối tượng xã hội hoá truyền hình này 1.3.4 Hình thức xã hội hóa Đài truyền hình đặt hàng các chƣơng trình với các đơn vị ngoài Đài: Đơn vị ngoài Đài truyền hình thực hiện toàn bộ chương trình và “bán” cho. .. trong hoạt động báo chí, và trong lĩnh vực truyền hình Nghiên cứu thực trạng hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình và quy trình thực hiện một chương trình truyền hình có yếu tố xã hội hóa trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam Khảo sát đánh giá ý kiến của khán giả truyền hình đối với một số chương trình truyền hình có yếu tố XHH Đề xuất những giải pháp và kiến nghị để thúc đẩy... kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam Bảng 2.1: Số lượng chương trình truyền hình xã hội hóa trên các kênh truyền hình quảng bá (Đơn vị: chương trình) STT VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9 20 07 2 0 17 1 0 0 2008 8 0 22 6 0 14 2009 11 0 22 8 4 14 2010 14 2 22 9 6 13 5/2011 15 5 27 19 8 18 Bảng 2.2: Số lượng chương trình truyền hình xã hội hóa trên các kênh truyền hình trả tiền (Đơn vị: chương trình) STT VCTV1... an toàn cho sức khỏe… 7 ngày vui sống cung cấp cho khán giả xem truyền hình những thông tin hữu dụng và chính xác để xử lý một cách thông minh mọi tình huống, sống chủ động vui tươi mỗi ngày với các chuyên mục thú vị và hấp dẫn hấp trong chương trình như: cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe, trang trí nhà cửa và làm đẹp, xây dựng kỹ năng và phong cách sống hiện đại 7 ngày vui sống phát sóng hàng ngày từ... sản xuất chương trình này được VTV giám sát và quyết định nội dung Năm 2011, một chương trình mới được phát sóng vào khung giờ 10h45 đến 11h hằng ngày cũng do Công ty Truyền thông Chu thị sản xuất là 7 ngày vui sống được phát sóng từ tháng 5 Hoặc chương trình “Gõ cửa ngày mới” cũng do công ty TV- Plus đảm nhận toàn bộ qui trình sản xuất phối hợp cùng Ban Thời sự- Đài truyền hình Việt Nam, phát sóng... lĩnh vực truyền hình như: Xã hội hóa truyền hình là gì? Các hình thức của xã hội hóa truyền hình? Thực trạng xã hội hóa truyền hình ở Việt Nam hiện nay; Hiệu quả của kinh tế và xã hội của xã hội hóa truyền hình? Đề tài nhằ m phát hiện và đưa ra một số giải pháp để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện xã hội hoá truyền hình Từ đó kiến nghị các giải pháp hợp lý cho phát triển. .. Đài Truyền hình Việt Nam Đồng thời đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích về vấn đề này cho các đơn vị, cá nhân làm truyền hình, tham gia công tác XHH truyền hình, hoặc giảng dạy về truyền hình 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục; luận văn gồm có 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận và diện mạo của hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay Chương . TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát ba chương trình truyền hình Năng lượng cho phát triển đất nước”, “S Việt Nam- Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống trên kênh VTV1 từ 05/2010-05/2011). TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát ba chương trình truyền hình Năng lượng cho phát triển đất nước”, “S Việt Nam- Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống trên kênh VTV1 từ 05/2010-05/2011). TRÌNH TRUYỀN HÌNH “NĂNG LƢỢNG CHO PHÁT TRIỂN ĐẤT NƢỚC”,“S VIỆT NAM- HƢƠNG VỊ CUỘC SỐNG” VÀ 7 NGÀY VUI SỐNG” VÀ TRÊN KÊNH VTV1Error! Bookmark not defined. 2.1. Giới thiệu chung về các chƣơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Khảo sát ba chương trình truyền hình Năng lượng cho phát triển đất nươc ,S Việt Nam-Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống, Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Khảo sát ba chương trình truyền hình Năng lượng cho phát triển đất nươc ,S Việt Nam-Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống, Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay. Khảo sát ba chương trình truyền hình Năng lượng cho phát triển đất nươc ,S Việt Nam-Hương vị cuộc sống và 7 ngày vui sống, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ DIỆN MẠO CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘ HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT BA CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH “NĂNG LƢỢNG CHO PHÁT TRIỂN ĐẤT NƢỚC”,“S VIỆT NAM- HƢƠNG VỊ CUỘC SỐNG” VÀ “7 NGÀY VUI SỐNG” VÀ TRÊN KÊNH VTV1, Chương 3: HIỆU QUẢ XÃ HỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƢƠNG TRÌNH Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn