Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

92 1,272 5
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 12:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI & NHÂN VĂN NGUYỄN HỒNG LINH VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SỸ Xà HỘI HỌC Hà Nội - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI & NHÂN VĂN NGUYỄN HỒNG LINH VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội) Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 60 31 30 LUẬN VĂN THẠC SỸ Xà HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Thị Mai Hà Nội - 2010 1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 7 4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu. 8 5. Phương pháp nghiên cứu 8 6. Giả thuyết nghiên cứu, các biến số và khung phân tích. 8 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 11 1.1. Một số khái niệm, quan điểm và lý thuyết về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng 11 1.1.1. Các khái niệm chủ chốt 11 1.2. Quan điểm của Mác - Lênin về phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng 15 1.2.1. Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ vai trß, vị thế của phô n÷, vµ b×nh ®¼ng giíi trong phát triển cộng đồng 16 1.3. Mét sè lý thuyÕt vÒ vai trò của phụ nữ trong ph¸t triÓn céng ®ång 19 1.3.1.Lý thuyết chức năng – cơ cấu 20 1.3.2. Lý thuyÕt, quan điểm giới và phụ nữ trong phát triển cộng đồng 21 1.3.3. Quan điểm của các nhà xã hội học về cộng đồng. 23 2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 27 2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng………………………………………………………………………….28 2.2. Đặc điểm chung về vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng. 31 2.3. Những nhân tố tác động tới vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng 35 2.2.1 Các nhân tố đặc điểm cá nhân với vai trò của phụ nữ 35 2.2.2. Một số nhân tố khách quan tác động đến vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng 42 2.4Thực trạng về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng tại xã Đông ngạc -Huyện Từ Liêm - Hà Nội. 44 2.3.1. Vai trò của phụ nữ trong việc tham gia, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng 49 2.3.2. Vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng 54 2.3.3. Vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện Luật bình đẳng giới trong cộng động 57 2.5. Những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng 60 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 68 3.1. Giải pháp chung 68 3.2. Những giải pháp cụ thể 73 3.2.2.Giải pháp nhằm nâng cao sự tham gia của chị em phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế 74 3.2.3.Giải pháp nhằm nâng cao sự tham gia của chị em phụ nữ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội. 75 3 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 85 4 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Độ tuổi phụ nữ xã Đông Ngạc tham gia các dự án phát triển cộng đồng. 33 Biểu đồ 2: Mức độ tham gia của chị em phụ nữ thôn Đông Ngạc với các hoạt động phát triển cộng đồng 35 Biểu đồ 3: Trình độ học vấn của chị em xã Đông Ngạc 37 Biểu đồ 4: Cơ cấu nghề nghiệp của phụ nữ xã Đông Ngạc 39 Biểu đồ 5: Tỷ lệ sinh con của phụ nữ xã Đông Ngạc 49 Biểu đồ 6: Mức độ tham gia vào các dự án phát triển cộng đồng 52 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện hoạt động tại cộng 53 Bảng 2: Một số nội dung bất bình đẳng 55 Bảng 3: số liệu về mức độ các biện pháp nhằm thu hút sự tham gia của chị em phụ nữ Xã Đông Ngạc 68 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế việc nâng cao vai trò, năng lực của con người nói chung và của phụ nữ trong phát triển cộng đồng nói riêng ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết vì phát triển cộng đồng là một đặc trưng của phát triển xã hội, là một quá trình giúp tăng trưởng kinh tế, xã hội và cũng là nơi hoàn thiện các giá trị chân, thiện, mỹ… Có thể thấy, sự đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội gắn liền với sự thay đổi một cách cơ bản vai trò của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống như trong gia đình, ngoài xã hội, và trong phát triển cộng đồng Tuy nhiên, đây là một thách thức to lớn đối với vai trò của phụ nữ ở khu vực nông thôn. Bởi vì, tình trạng trọng nam khinh nữ trong sinh hoạt cộng đồng làng - xã kéo dài quá lâu trong lịch sử là lực cản to lớn trong quá trình đổi mới và phát triển cộng đồng nông thôn. Mà phụ nữ là một nhóm xã hội lớn, có mặt ở nhiều giai tầng, giai cấp khác nhau trong tính đa dạng của các hoạt động xã hội nhất là hoạt động lao động. Phụ nữ đã có những đóng góp đáng kể trong sự tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên chưa nơi nào trên trái đất phụ nữ được hoàn toàn bình đẳng với nam giới. Phụ nữ ở trong điều kiện xã hội đang đấu tranh cho công bằng và bình đẳng, do đó sự phát triển, sự tiến bộ xã hội cũng chính là sự phát triển và tiến tới công bằng, bình đẳng giới. Cũng trong thời kỳ đổi mới, nhờ quán triệt quan điểm giải phóng phụ nữ của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện luật bình đẳng giới, phụ nữ nói chungvà phụ nữ trong cộng đồng nông thôn nói riêng có điều kiện và cơ hội phát huy vai trò làm chủ và tính tích cực công dân trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Ở Việt Nam, khoảng trên 72% dân số Việt Nam sống ở nông thôn, phụ nữ chiếm 50,86% dân số và 6 50,9% lực lượng lao động xã hội (số liệu thống kê năm 2006 của TCTK) Cũng như nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ Việt Nam chiếm số đông trong những người thất học, đói nghèo, bệnh tật, bạo lực tệ nạn xã hội đe doạ. Họ ít có các cơ hội điều kiện để vui chơi, học hành và hưởng thụ các thành quả lao động của chính họ. Đó chính là những thiệt thòi trong xã hội, những thua thiệt trong cuộc sống, những tổn thương trong xã hội mà người phụ nữ phải gánh chịu đầu tiên. Đây chính là những rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, gia đình, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu từ góc độ xã hội học về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng. Xuất phát từ thực tế trên, một đề tài nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng là rất cần thiết trước hết là đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới nói riêng, sự nghiệp giải phóng phụ nữ nói chung và đồng thời góp phần phát triển chuyên ngành xã hội học về giới ở Việt Nam. Qua đó hy vọng kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thực trạng, nguyên nhân của thực trạng bất bình đẳng giới trong phát triển cộng đồng và trên cơ sở đó sẽ đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng nói riêng, trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 2.1. Ý nghĩa lý luận Thông qua nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng để : - Góp phần làm rõ hơn các khái niệm cơ bản, quan điểm lý thuyết về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng và khả năng vận dụng các quan điểm lý thuyết xã hội học về giới nói chung, về vai trò của phụ nữ trong phát 7 triển cộng đồng nói riêng phù hợp với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày nay. 2.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả của nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm luận cứ thực tiễn cho việc điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng; tư vấn cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng thay đổi khuôn mẫu hành vi phù hợp luật bình đẳng giới trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, đề tài cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng nói chung và phụ nữ trong phát triển cộng đồng nói riêng và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ, nâng cao bình đẳng giới đối với phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ nông thôn. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Mục đích nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và mô tả thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng qua các hoạt động tại địa phương như các dự án tại cộng đồng, tham gia luật bình đẳng giới, và hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Làm rõ các khái niệm cơ bản về vị thế, vai trò của phụ nữ trong cộng đồng và phát triển cộng đồng, các quan điểm, lý thuyết và tầm quan trọng của vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng hiện nay - Khảo sát, phân tích thực trạng vai trò, nhân tố ảnh hưởng, nguyên nhân bất cập, hạn chế đến vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng ở nước ta hiện nay. - Đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. 8 4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu. 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng 4.2. Khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu của đề tài là: - Phụ nữ xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Cán bộ lãnh đạo (bí thư, chủ tịch), đảng viên, nhân dân, các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên tại xã Đông Ngạc – Từ Liêm- Hà Nội 4.3. Phạm vi nghiên cứu : - Đề tài tiến hành nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội thời gian nghiên cứu, khảo sát từ tháng 9 năm 2009 đến .tháng 6 năm 2010 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp ®Þnh tÝnh (phỏng vấn sâu): 10 trường hợp là: chủ tịch xã, chủ tịch hội phụ nữ, 4 phụ nữ đã tham gia hoạt động các dự án phát triển cộng đồng và 4 phụ nữ chưa tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng; - Thảo luận nhóm: 5 thảo luận nhóm tương ứng với 5 lĩnh vực là nhóm làng nghề, nhóm tự quản, nhóm phụ nữ làm việc trong cơ quan nhà nước, nhóm phụ nữ làm việc phi nông nghiệp, nhóm phụ nữ thuần nông; - Phương pháp định lượng: Điều tra khảo sát 250 phiếu hỏi. - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu sẵn có; - Phương pháp so sánh, đối chứng (theo khung SWOT, tức là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển). 6. Giả thuyết nghiên cứu, các biến số và khung phân tích. [...]... trin cng ng Trong quỏ trỡnh tham gia vo s phỏt trin ca cng ng, vai trũ v v th ca ph n cng bin i v phỏt trin theo hng cụng bng v bỡnh ng hn CHNG 2 THC TRNG VAI TRề CA PH N TRONG PHT TRIN CNG NG 2.1 Tng quan vn nghiờn cu v vai trũ ca ph n trong phỏt trin cng ng Ph n ngy cng úng nhiu vai trũ quan trng trong gia ỡnh v ngoi xó hi, chớnh vỡ vy cỏc vai trũ ca h nh vai trũ tỏi sn xut, vai trũ sn xut, vai trũ... ph n nụng thụn trong quỏ trỡnh CNH HH nụng nghip nụng thụn cũn ch ra nhng khú khn v thun li ca ngi ph n nụng thụn trong phỏt trin cỏc ngnh ngh phi nụng nghip Cựng vi cỏc nghiờn cu v vai trũ ca ph n trong nụng nghip l mt s nghiờn cu v vai trũ ca ph n trong doanh nghip v trong khoa hc trong thi k CNH HH Trong Ph n Vit Nam vi vic phỏt trin doanh nghip nh, tỏc gi ó xem xột vai trũ ca ph n trong doanh nghip... nghốo TRONG N PHT TRIN Vai trũ thc hin lut bỡnh ng gii ti cng ng CNG NG Xây dựng đời sống văn hoá ti cộng đồng c trng cỏ nhõn ph n trong phỏt trin cng ng 9 C IM KINH T - VN HO- X HI CA A 6.3 Tng quan gia cỏc bin - Bin ph thuc: Vai trũ ph n trong phỏt trin cng ng, bao gm: 1- Vai trũ tham gia thc hin cỏc d ỏn phỏt trin ca lng - xó, 2- Vai trũ tham gia lónh o, qun lý cỏc d ỏn phỏt trin ca lng - xó, 3- Vai. .. ngi ph n nụng thụn trong cụng nghip húa, hin i húa ca PGS.TS Hong Bỏ Thnh; Vai trũ ca ph n nụng trong phỏt trin kinh t h gia ỡnh ca TS Nguyn Linh Khiờu v Vai trũ ca ph n trong nụng nghip, nụng thụn ca Quyn ỡnh H v nhúm nghiờn cu Bỏm sỏt lý thuyt v vai trũ gii, tỏc gi ca nghiờn cu Vai trũ ca ngi ph n nụng thụn trong cụng nghip húa, hin i húa ó phõn tớch vai trũ ca ngi ph n nụng thụn trong cụng cuc CNH... i 12 Cỏc vai trũ gii: Hng ngy, ph n v nam gii thng phi lm nhng cụng vic khỏc nhau th hin vai trũ ca mỡnh Cn c vo tng chc nng cụng vic m mi gii thc hin, cú th nhúm thnh ba loi vai trũ: vai trũ sn xut, vai trũ tỏi sn xut v vai trũ cng ng - Vai trũ gii trong sn xut: bao gm nhng cụng vic do nam gii v ph n lm nhm to ra thu nhp bng tin hoc bng hin vt Ph n v nam gii thc hin nhng vai trũ khỏc nhau trong sn... ỏng k Trong khi phõn cụng lao ng theo gii tp trong gia ỡnh nụng dõn vn m bo c vai trũ ca ngi ph n, thỡ phõn cụng lao ng theo gii trong gia ỡnh ng dõn trong chng mc no ú ó lm gim vai trũ ca ngi ph n trong xó hi v lm cho h thit thũi v tt hu so vi nam gii Cựng ch trờn, nghiờn cu Vn gii trong kinh t h, tỡm hiu phõn cụng lao ng nam n trong gia ỡnh ng dõn ven bin min Trung li cú phỏt hin hon ton khỏc Trong. .. phỏt trin doanh nghip nh Trong Vai trũ ca n trớ thc trong quỏ trỡnh CNH HH, tỏc gi Nguyn ỡnh Tn tp trung phõn tớch vai trũ ca i ng n trớ thc trong cỏc lnh vc giỏo dc, nghiờn cu khoa hc, sn xut, kinh doanh, lónh o, qun lý v ch ra nhng khú khn v nhng hn ch ca h trong cuc sng cp n i ng n trớ thc, tỏc gi cho rng õy l lc lng lao ng xó hi quan trng, cú vai trũ to ln trong gia ỡnh v trong cụng cuc xõy dng... trũ chớnh tr, vai trũ tham gia cng ng, vai trũ lónh o cng ng ó c nhiu nghiờn cu trong v ngoi nc cp n Vai trũ truyn thng ca ngi ph n Vit Nam c khc ha sõu sc trong Ph n Vit Nam qua cỏc thi i(1973) Thụng qua cỏc t liu dõn tc hc lch s, tỏc gi Lờ Th Nhõm Tuyt ó phõn tớch ba vai trũ truyn thng ca ngi ph n Vit Nam xuyờn sut hn vn nm lch s ú l vai trũ lao ng sn xut, vai trũ u tranh xó hi, vai trũ xõy dng... iu kin thun li ph n hon thnh tt vai trũ ca mỡnh trong sn xut, i sng, v trong hot ng xó hi Vai trũ ca ph n trong phỏt trin ngnh ngh nụng thụn c cp trong cỏc nghiờn cu Tỡm hiu c cu kinh t v kh nng phỏt trin ngnh ngh ca ph n nụng thụn ca Lờ Ngc Lõn v Vn nghnh ngh ca ph n nụng thụn trong quỏ trỡnh CNH HH nụng nghip nụng thụn ca GS Lờ Thi C hai nghiờn cu ny khng nh vai trũ to ln ca ngi ph n nụng thụn... giỏo dc - truyn thụng v vai trũ ca ph n c y mnh, cỏc cp qun lý ( cp c s) chỳ trng hn n vai trũ ca ph n thỡ ph n s phỏt huy tt hn vai trũ ca mỡnh trong phỏt trin cng ng 6.2 Khung phõn tớch H THNG NG LI, CH TRNG, CHNH SCH CA NG V NH NC H thng chớnh sỏch ca ng v nh nc v vai trũ ph n VAI TRề trong phỏt trin cng ng CA PH S lónh o, ch o ca cỏc cp y ng, chớnh quyn, on th a phng n ph n Vai trũ tham gia d ỏn . đến vai trò phụ nữ trong phát triển cộng đồng 42 2.4Thực trạng về vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng tại xã Đông ngạc -Huyện Từ Liêm - Hà Nội. 44 2.3.1. Vai trò của phụ nữ trong. NGUYỄN HỒNG LINH VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội) Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 60 31. các nhà xã hội học về cộng đồng. 23 2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 27 2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng ……………………………………………………………………….28
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn