Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cư trú trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

122 444 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 12:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ THU HIỀN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC CƢ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG TỨ LIÊN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Màu booc đô, 5 quyển, 140 trang) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số : 60.90.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ THU HIỀN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC CƢ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG TỨ LIÊN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Màu booc đô, 5 quyển, 140 trang) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số : 60.90.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cƣ trú trên địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội” là công trình nghiên cứu của bản thân tôi. Các kết quả trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Công tác xã hội với đề tài “Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cƣ trú trên địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội”, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận đƣợc sự động viên giúp đỡ nhiệt tình, tâm huyết của thầy cô và bạn bè. Để hoàn thành luận văn này, trƣớc tiên tôi xin chân thành cảm ơn Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các thầy giáo, cô giáo trong khoa Xã hội học đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh – ngƣời đã tâm huyết chỉ dạy thêm cho tôi những tri thức khoa học, nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phƣờng Tứ Liên, cán bộ phòng văn hóa xã hội, tổ trƣởng các tổ dân cƣ thuộc cụm 1, cụm 3 và một số lao động trong quá trình thực hiện nghiên cứu tại địa bàn phƣờng Tứ Liên. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, chia sẽ, khích lệ, động viên để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Vì thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, các bạn và những ngƣời quan tâm đến nghiên cứu này.  Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Phạm Thị Thu Hiền 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 3 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Ý nghĩa của nghiên cứu 5 3. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu 6 4. Phạm vi nghiên cứu 6 5. Mục tiêu nghiên cứu 6 6. Câu hỏi nghiên cứu 7 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7 8. Cấu trúc luận văn 11 PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH 12 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 12 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 12 1.2. Một số khái niệm công cụ 20 1.2.1. Bảo hiểm xã hội 20 1.2.2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 1.2.3. Khu vực phi chính thức 22 1.3. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dƣới góc nhìn của lý thuyết xã hội học 24 1.3.1. Lý thuyết nhu cầu 24 1.3.2. Lý thuyết cấu trúc chức năng 26 1.4. Khái quát về bảo hiểm xã hội tự nguyện 28 CHƢƠNG II: NHU CẦU VÀ THỰC TẾ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC 32 2 2.1. Khái quát chung về địa bàn phƣờng Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 32 2.2. Đặc điểm nhân khẩu xã hội của lao động trong khu vực phi chính thức 35 2.2.1. Trình độ học vấn 35 2.2.2. Việc làm và thu nhập 38 2.3. Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 41 2.3.1. Trƣớc khi luật BHXH ra đời 41 2.3.2. Từ khi luật bảo hiểm xã hội ra đời 46 2.4. Thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 52 2.4.1. Mức phí tham gia 52 2.4.2. Phƣơng thức tham gia 54 2.4.3. Mức độ chủ động tham gia 57 2.4.4. Thời gian tham gia 59 CHƢƠNG III: NHỮNG RÀO CẢN MÀ LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC GẶP PHẢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 62 3.1. Trình độ học vấn 63 3.2. Mức thu nhập 65 3.3. Sự ổn định của thu nhập 70 3.4. Hình thức công việc 74 3.5. Mức tiết kiệm và mức phí sẵn sàng tham gia 79 3.6. Công tác tuyên truyền của các kênh thông tin 82 3.7. Nhận thức về bảo hiểm xã hội tự nguyện 85 3.8. Quyền lợi của ngƣời tham gia 90 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 3 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt nam đã có những bƣớc chuyển hết sức mạnh mẽ với dấu mốc là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại quốc tế (WTO). Kinh tế Việt Nam dần tiến tới hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế thế giới, đời sống của đại bộ phận ngƣời dân đã có nhiều thay đổi “     2007” [8]. Tuy nhiên, để đảm bảo hội nhập sâu sắc và chủ động đối phó với những rủi ro trong cuộc sống cho ngƣời dân và xây dựng đất nƣớc phát triển vững mạnh thì điều quan trọng là phải đảm bảo ổn định và công bằng xã hội. Bảo hiểm xã hội(BHXH) nói chung và Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng là chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta, mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc vì cuộc sống an lành của con ngƣời góp phần ổn định đời sống, sản xuất cho ngƣời tham gia bảo hiểm. Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã chi tiết hóa mục tiêu: “    ”[19]. Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 khẳng định quan điểm chỉ đạo “  4    ”[27]. Đặc biệt hơn cả khi BHXH tự nguyện ra đời với mục tiêu hƣớng tới đảm bảo đời sống ổn định cho đại bộ phận ngƣời dân không nằm trong nhóm tham gia BHXH bắt buộc, do đó tiềm năng phát triển BHXH tự nguyện ở nƣớc ta còn rất to lớn. Có thể nói Bảo hiểm xã hội tự nguyện đƣợc kỳ vọng là chỗ dựa cho ngƣời thu nhập thấp, đem đến cơ hội hƣởng “lƣơng hƣu” cho hàng chục triệu ngƣời không nằm trong diện BH bắt buộc               ,                              .  2012,                  134 ,     70%    ; 2,2          ” [27]. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy mặc dù bảo hiểm xã hội đƣợc triển khai từ năm 2008 nhƣng đến nay chƣa nshận đƣợc nhiều sự quan tâm của lao động trong khu vực phi chính thức. Số liệu thống kê cho biết “     [4]. Phƣờng Tứ Liên đƣợc biết đến bởi nghề trồng quất cảnh, đào cảnh nên ngƣời dân ở địa bàn phƣờng Tứ Liên còn giữ đƣợc nhiều nét thuần nông. Toàn phƣờng [] dành cho việc trồng cây cảnh thu hút một lƣợng lớn lực lƣợng lao động mang lại thu nhập cho 5 ngƣời dân. Mặt khác lƣợng dân nhập cƣ trên địa bàn với nhiều công việc mƣu sinh khác nhau làm phong phú thêm lực lƣợng lao động tự do Theo số liệu từ ban dân số và gia đình của Phƣờng Tứ Liên cho biết                     [1]. Với mong muốn tìm hiểu về nhu cầu, thực tế và những rào cản khi tham gia BHXH tự nguyện của lực lƣợng lao động trong khu vực phi chính thức tôi đã chọn đề tài “Tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cư trú trên địa bàn phường Tứ Liên – quận Tây Hồ - TP Hà Nội” làm đề tài luận văn. 2. Ý nghĩa của nghiên cứu 2.1. Ý nghĩa khoa học Từ góc nhìn công tác xã hội, nghiên cứu này giúp mở rộng sự hiểu biết đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam thông qua việc làm rõ nhu cầu thực tế và những rào cản đối với việc tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức tại một địa phƣơng cụ thể. 2.2. Ý nghĩa thực tiễn Ý nghĩa thực tiễn của để tài đƣợc thể hiện qua mấy chiều cạnh sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu này cung cấp những thông tin, số liệu hữu ích liên quan đến nhu cầu, thực trang và những rào cản đối với việc tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực chính thức để giúp các nhà quản lý có thêm cơ sở hoàn thiện hơn hệ thống chính sách BHXH nhằm nâng cao hiệu quả chính sách này. Thứ hai, dựa trên những kết quả đạt đƣợc trong quá trình nghiên cứu, để tài đƣa ra các giải pháp thu hút sự quan tâm tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức. 6 Thứ ba, luận văn có thể sử dụng để làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên các trƣờng Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; và những ai quan tâm đến vấn đề BHXH tự nguyện. 3. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu Việc tham gia, không tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức. 3.2. Khách thể nghiên cứu - Lao động trong khu vực phi chính thức không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cƣ trú tại địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; - Lao động trong khu vực phi chính thức có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cƣ trú tại địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; - Cán bộ phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1. Thời gian khảo sát/thu thập thông tin Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2013 4.2. Không gian Phƣờng Tứ Liên – Quận Tây Hồ - Hà Nội 5. Mục tiêu nghiên cứu Với việc lựa chọn đề tài “Tham gia BHXH tự nguyện của lao động phi chính thức cƣ trú trên địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội” tác giả đã đặt ra các mục tiêu của đề tài nhƣ sau: Thứ nhất, mô tả đặc điểm nhân khẩu xã hội của lao động phi chính thức trên địa bàn nghiên cứu; [...]... hai, phân tích nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức; Thứ ba, đánh giá thực trạng tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức; Thứ tƣ, chỉ ra những rào cản đối với việc tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức 6 Câu hỏi nghiên cứu - Câu hỏi 1: Lao động trong khu vực phi chính thức có đặc điểm xã hội nhân khẩu nhƣ thế... về nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nghiên cứu; thực tế và khả năng tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức Chƣơng 3: Những rào cản mà lao động trong khu vực phi chính thức gặp phải khi tiếp cận và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 11 PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng... 1111/QĐBHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định đối tƣợng tham gia BHXH tự nguyện Trong đó quy định rõ mức đóng BHXH tự nguyện nhƣ sau: ”Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định nhân... loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội [17] 1.2.2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện Trên thế giới từ hiện nay tồn tại hai mô hình BHXH tự nguyện: thứ nhất, BHXH tự nguyện áp dụng... thác những tài liệu sẵn có trên các bài báo, tạp chí và các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện , lao động trong khu vực phi chính thức , “việc làm phi chính thức , “những rào cản khi lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện , “đặc điểm nhân khẩu học địa bàn phƣờng Tứ Liên”, lý thuyết nhu cầu, thuyết cấu trúc chức năng nhằm xây dựng... năng lao động bằng cách hình thành và sử dụng một quỹ tài chính tập trung do sự tự nguyện đóng góp một phần thu nhập của người lao động, người sử dụng lao động, nhằm đảm bảo an toàn đời sống cho người lao động và cho gia đình họ, gúp phần bảo đảm an toàn xã hội [11] Theo quy định tại khoản 3 điều 3 của Luật bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà ngƣời lao động tự. .. điểm xã hội nhân khẩu nhƣ thế nào? - Câu hỏi 2: Nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức nhƣ thế nào? - Câu hỏi 3: Thực tế việc tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức nhƣ thế nào? - Câu hỏi 4: Ngƣời lao động trong khu vực phi chính thức gặp phải những rào cản gì trong việc tiếp cận BHXH tự nguyện? 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp phân... về khu vực phi chính thức, lao động thuộc khu vực phi chính thức và việc làm trong khu vực phi chính thức khái niệm khu vực phi chính thức đã đƣợc Kỳ hội nghị lần thứ 15 của Hội nghị Quốc tế các nhà Thống kê Lao động (ICLS) thông qua cho rằng những ngƣời tham gia vào các hoạt động quy mô nhỏ hoặc hoạt động tự làm thất thƣờng sẽ không đƣợc báo cáo trong các cuộc điều tra thống kê rằng họ là ngƣời tự. .. của lao động trong khu vực phi chính thức bao gồm hình thức công việc, thời gian làm việc, cách thức làm việc, khó khăzn trong công việc, sinh hoạt… qua đó có thể đƣa ra một cái nhìn tổng quan về đời sống của lực lƣợng lao động trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nghiên cứu; Thứ hai, đối tƣợng tác giả tiến hành quan sát ghi chép thông tin là lao động trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nghiên... THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC 2.1 Khái quát chung về địa bàn phƣờng Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội Tứ Liên là một phƣờng thuộc quận Tây Hồ - Hà Nội có diện tích 3,51 km2 Năm 2012 dân số là 7095 ngƣời Mật độ dân số 2021 ngƣời/km2 Cùng với sự phát triển của xã hội lƣợng ngƣời dân nhập cƣ ngày càng nhiều, mật độ dân số gia tăng kéo theo sự đa dạng về lực lƣợng lao . cƣ trú tại địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; - Lao động trong khu vực phi chính thức có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cƣ trú tại địa bàn phƣờng Tứ Liên, quận Tây Hồ,. khi tham gia BHXH tự nguyện của lực lƣợng lao động trong khu vực phi chính thức tôi đã chọn đề tài Tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cư trú trên địa bàn phường. Việc tham gia, không tham gia BHXH tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức. 3.2. Khách thể nghiên cứu - Lao động trong khu vực phi chính thức không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cư trú trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cư trú trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động trong khu vực phi chính thức cư trú trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay