264 Quản trị nguồn nhân lực hàng không Việt Nam đến năm 2015

281 520 6
  • Loading ...
1/281 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 15:19

264 Quản trị nguồn nhân lực hàng không Việt Nam đến năm 2015 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------ NGUYỄN THANH BÌNH HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2007 2 MỤC LỤC TRANG PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 6 1.1. Tổng quan lý luận về nguồn nhân lựcquản trò nguồn nhân lực 6 1.1.1 Mục tiêu ý nghóa của quản trò nguồn nhân lực 6 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 8 1.1.3 Khái niệm quản trò nguồn nhân lực 11 1.1.4 Những nội dung cơ bản chức năng chủ yếu của quản trò nguồn nhân lực 13 1.2. Đặc điểm nguồn nhân lựcquản trò nguồn nhân lực trong ngành Hàng Không Dân dụng 21 1.2.1 Đặc điểm chung của nguồn nhân lựcquản trò nguồn nhân lực hàng không 21 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam 24 1.3. Vai trò của nguồn nhân lực cho quốc gia và quản trò nguồn nhân lự c ngành hàng không 27 1.3.1 Nguồn nhân lựcnhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế 27 1.3.2 Nguồn nhân lựcnhân tố thúc đẩy quá trình chuyển dòch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 28 1.3.3 Nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới 29 1.3.4 Nâng cao trí lực 31 1.3.5 Nâng cao thể lực 32 1.3.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức tư tưởng tác phong làm việc 32 3 1.4. Các tác động của yếu tố môi trường đến quản trò nguồn nhân lực 37 1.4.1 Tác động của môi trường vó mô 37 1.4.2 Tác động của môi trường vi mô 38 1.5. Mối quan hệ giữa hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực cho quốc gia và ngành hàng không 39 1.5.1 Chính sách phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 39 1.5.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 43 1.5.3 Mối quan hệ kế thừa và hoàn thiện nguồn nhân lực 46 1.6. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản trò nguồn nhân lực 48 1.6.1 Đặc điểm chủ yếu về công tác nhân lực của các hãng hàng không Châu Á – Thái Bình Dương 48 1.6.2 Những bài học cho công tác hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực của ngành hàng không Việt Nam từ kinh nghiệm của một số quốc gia 52 TÓM TẮT CHƯƠNG I 54 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 55 2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh doanh hàng không 55 2.1.1 Bối cảnh chung 55 2.1.2 Hàng không Việt nam trước xu thế canh tranh ngày càng cao trên các đường bay quốc tế đến Việt Nam 55 2.1.3 Quá trình phát triển của ngành Hàng không Việt Nam 57 2.2 Thực trạng về nguồn nhân lực của ngành Hàng không Việt Nam thời gian qua 67 2.2.1 Lực lượng lao động 67 4 2.2.2 Công tác tuyển chọn 81 2.2.3 Bố trí sử dụng nguồn nhân lực 86 2.2.4 Đào tạo huấn luyện (Trí lực) 91 2.2.5 Hoạt động nghiên cứu khoa học 101 2.2.6 Động viên về mặt vật chất và tinh thần 102 2.2.7 Chức năng duy trì nguồn nhân lực 108 2.2.8 Văn hoá tổ chức 109 2.3 Đánh giá chung về quản trò nguồn nhân lực trong thời gian qua 110 2.3.1 Điểm mạnh 110 2.3.2 Điểm yếu 112 2.3.3 Nguyên nhân của điểm yếu 113 2.4 Tác động của các yếu tố môi trường đến việc phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không Việt Nam 114 2.4.1 Tác động của các yếu tố trong môi trường vó mô 114 2.4.2 Tác động của các yếu tố trong môi trường vi mô 125 2.4.3 Cơ hội và nguy cơ đối với ngành hàng không Việt Nam 132 TÓM TẮT CHƯƠNG II 134 TRANG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 137 3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của Ngành Hàng không Việt Nam đến năm 2020 137 3.1.1 Mục tiêu phát triển của ngành hàng không Việt Nam đến năm 2020 134 3.1.2 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 144 5 3.2 Phương pháp đánh giá quản trò nguồn nhân lực 148 3.2.1 Đònh lượng đánh giá kết quả nguồn nhân lực 148 3.2.2 Đònh hướng đánh giá mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động quản trò nhân lực của ban tổ chức nhân sự 150 3.3 p dụng quản trò nguồn nhân lực vào điều kiện của Việt Nam 155 3.3.1 Sự khác biệt của quản trò nguồn nhân lực so với quản trò nhân sự hiện nay 155 3.3.2 Điều kiện áp dụng quản trò nguồn nhân lực 156 3.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2015 157 3.4.1 Giải pháp tuyển mộ tuyển chọn nhân sự 157 3.4.2 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 163 3.4.3 Giải pháp bố trí và sử dụng nguồn nhân lực 173 3.4.4 Giải pháp động viên nhân viên về vật chất và tinh thần 175 3.5 Một số kiến nghò 192 3.5.1 Kiến nghò đối với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của ngành hàng không 192 3.5.2 Phát triển văn hoá tổ chức phù hợp với môi trường kinh doanh 193 3.5.3 Điều tra quan điểm, nhận xét của nhân viên nhằm tìm ra biện pháp kích thích nhân viên tốt hơn 193 TÓM TẮT CHƯƠNG III 198 KẾT LUẬN (LUẬN ÁN) 199 CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 202 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 203 PHỤ LỤC 206 ***** 6 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SỐ LIỆU Trang Bảng 1.1 Sự khác biệt giữa quản trò nhân sự và quản trò nguồn Nhân lực 14 Bảng 1.2 Điểm chất lượng nguồn nhân lực của 1 số quốc gia Châu Á 30 Bảng 1.3 GDP bình quân đầu người (PPP) của Việt Nam qua các Năm 34 Bảng 1.4 Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam qua các năm 35 Bảng 1.5 Bảng thống kê chỉ tiêu đào tạo từ năm 1997 – 2006 42 Bảng 2.1 So sánh tốc độ tăng trưởng GDP của Ngành Hàng Không Việt Nam 59 Bảng 2.2 Kết quả cơ cấu thò trường hành khách quốc tế theo Khu vực 65 Bảng 2.3 Kết quả tổng khối lượng vận chuyển hành khách đến Năm 2005 65 Bảng 2.4 Kết quả tổng khối lượng vận chuyển hàng hoá đến Năm 2005 65 Bảng 2.5 Kết quả và dự báo về vận tải hành khách hàng không Trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của nhóm dự báo APA (ICAO) 66 Bảng 2.6 Lực lượng lao động của ngành hàng không Việt Nam phân theo độ tuổi, trình độ, khu vực làm việc 67 Bảng 2.7 Tổng hợp chất lượng lao động hiện có năm 2004 70 Bảng 2.8 Phân tích lao động năm 2004 và dự báo nhu cầu lao động năm 2005- 2020 ngành hàng không Việt Nam 72 Bảng 2.9 Phân tích lao động năm 2004 và dự báo nhu cầu lao động năm 2005- 2020 ngành hàng không Việt Nam 73 Bảng 2.10 Nguồn nhân lực của đoàn tiếp viên Vietnam Airlines 76 Bảng 2.11 Các hình thức phương pháp đào tạo và phát triển của Ngành hàng không Việt Nam 94 Bảng 2.11 Các hình thức và yếu tố của chương trình lương bổng 7 Đãi ngộ 103 Bảng 2.12 Mức thu nhập bình quân một số loại nhân sự của xí Nghiệp A76 103 Trang Bảng 2.13 Mức thu nhập bình quân một số loại nhân sự của xí Nghiệp A75 105 Bảng 3.1 Dự báo sản lượng vận tải hành khách của thò trường vận tải hàng không tại Việt Nam đến năm 2020 138 Bảng 3.2 Dự báo sản lượng vận tải hàng hoá của thò trường vận tải hàng không tại Việt Nam đến năm 2020 139 Bảng 3.3 Mục tiêu sản lượng vận tải hành khách của tổng công ty hàng không Việt Nam đến năm 2020 140 Bảng 3.4 Mục tiêu sản lượng vận tải hàng hoá của tổng công ty hàng không Việt Nam đến năm 2020 141 Bảng 3.5 Phân tích lao động năm 2004 & dự báo nhu cầu lao động năm 2005-2010 ngành HKDDVN 143 Bảng 3.6 Nội dung của trình tự tuyển chọn 151 Bảng 3.7 Quá trình tuyển mộ và các mối quan hệ 158 Bảng 3.8 Nội dung của trình tự tuyển chọn 161 Bảng 3.9 So sánh đối chiếu giữa các phương thức trả lương 175 Bảng 3.10 Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các doanh nghiệp 176 Bảng 3.11 Hệ số chức vụ quản lý nhà nước 177 Bảng 3.12 Hệ số phụ cấp lãnh đạo 177 Bảng 3.13 Hệ số trách nhiệm nội bộ do doanh nghiệp quyết đònh 177 Bảng 3.14 So sánh thu nhập của nhân sự tại SASCO và VAC theo lương trong năm 2005 182 Bảng 3.15 Bảng tiến trình hoạch đònh nguồn nhân lực 189 Bảng 3.16 Nhu cầu lao động để phát triển nguồn nhân lực trong ngành hàng không giai đoạn 2006-2010-2015 196 8 SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Trang Hình 1.1 Qui trình tuyển chọn nhân viên 19 Biểu đồ 2.1 Sản lượng hàng hóa và hành khách của VietnamAirlines 58 Hình 2.1 Mô hình quản lý ngành hàng không thời kỳ 1956-1975 59 Hình 2.2 Mô hình quản lý ngành hàng không theo NĐ122/HĐBT Ngày 29/08/1989 60 Hình 2.3 Mô hình quản lý ngành hàng không theo NĐ242/HĐBT Ngày 31/03/1990 63 Hình 2.4 Qui trình tuyển chọn nhân viên 82 Hình 3.1 Biểu đồ phương pháp đònh lượng đánh giá thực hiện năng lực của nhân viên 149 9 BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT ICAO: Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế IATA: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế AAPA: Hiệp hội Hàng không Châu á Thái Bình Dương CAAV: Cục Hàng Không Việt Nam VNA: Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam VAR: Luật áp dụng do ICAO qui đònh AOC: Chứng chỉ khai thác bay HKVN: Hàng không Việt Nam HKQGVN: Hàng không quốc gia Việt nam HK: Hàng không HKDD: Hàng không dân dụng ABACUS: Hệ thống bán vé và đặt chỗ STP: Gói huấn luyện tiêu chuẩn hoá (Standardize Training Package) NIAGS: Xí nghiệp thương mại dòch vụ mặt đất Nội Bài TIAGS: Xí nghiệp thương mại dòch vụ mặt đất Tân Sơn Nhất DIAGS: Xí nghiệp thương mại dòch vụ mặt đất Đà nẵng NASCO: Công ty dòch vụ vận tải hàng không sân bay miền Bắc SASCO: Công ty dòch vụ vận tải hàng không sân bay miền Nam MASCO: Công ty dòch vụ vận tải hàng không sân bay miền Trung AIRSERCO : Công ty cung ứng dòch vụ Hàng không TCS: Công ty dòch vụ hàng hoá Tân Sơn Nhất CB – CNV: Cán bộ - Công nhân viên CNH, HĐH: Công nghiệp hoá hiện đại hoá 10 HDI: Chỉ số phát triển con người GDP: Tổng sản lượng quốc dân/tổng sản lượng nội đòa PPP: GDP bình quân đầu người WTO: Tổ chức thương mại thế giới AAPA: Hiệp hội hàng không châu Á – Thái Bình Dương ĐNA: Đông Nam ĐBA: Đông Bắc TTYTHK: Trung tâm y tế Hàng không TTQLBDDVN: trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam CCHKMB: Cụm cảng Hàng không Miền Bắc CCHKMT: Cụm cảng Hàng không Miền Trung CCHKMN: Cụm cảng Hàng không Miền Nam TCTHKVN: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam [...]... Việt Nam như: Đònh lượng, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Đánh giá công việc Thiết kế hệ thống bảng lương riêng cho ngành HKVN Đònh lượng, đánh giá trình độ quản trò nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 1.2 Đặc điểm nguồn nhân lựcquản trò nguồn nhân lực trong ngành Hàng Không Dân dụng 1.2.1 Đặc điểm chung của nguồn nhân lựcquản trò nguồn nhân lực Hàng Không 62 Nguồn nhân lực. .. “Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành HKVN đến năm 2010 và đònh hướng đến năm 2020” Hà Nội 10/1998 Mặc dù hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về quản trò nguồn nhân lực ngành hàng không nhưng hầu như chưa có các nghiên cứu chuyên sâu về quản trò nguồn nhân lực trong ngành hàng không tại Việt Nam Cho đến nay ngay cả lý thuyết về quản trò nguồn nhân lực vẫn chưa được phát triển đầy đủ, chưa tạo sự... từ thực tiễn quản trò nguồn nhân lực của các hãng hàng không nước ngoài có thể áp dụng vào Việt Nam 3 Đánh giá thực trạng việc quản trò nguồn nhân lực Ngành Hàng Không trong thời gian qua 4 Đề ra phương pháp và vận dụng vào thực tế cách thức đònh hướng đánh giá trình độ quản trò nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ngành hàng không Việt Nam 5 Đề xuất phương pháp đònh lượng đánh giá năng lực thực hiện... thiện nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam năm 2015 với mục tiêu cơ bản là: 1 Làm sáng tỏ cơ sở lý luận quản trò nguồn nhân lực trong điều kiện Việt Nam Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của một số nước điển hình trên thế giới, trong khu vực để rút ra những bài học cần thiết 2 Đánh giá toàn diện hoạt động quản trò nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, đơn vò cơ sở của ngành hàng không Việt Nam nhằm... sự phát triển nguồn lực ở nước ta nói riêng - Luận án chú trọng tới tính đặc thù trong sự phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không Việt Nam và những văn bản pháp lý của nhà nước có liên quan đến luật hàng không, những tập quán quốc tế và hàng không - Luận án sử dụng và tham khảo các quan điểm, các tiêu chuẩn về sự phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực của ngành hàng không nói riêng... tâm đến việc quản trò nguồn nhân lực; các nước có nền kinh tế chuyển đổi chưa quen với quản trò nguồn nhân lực Chính vì vậy, các phương pháp hướng dẫn thực hiện các chức năng quản trò nguồn nhân lực của nước ngoài thường được thiết kế theo hoàn cảnh của các nước công nghiệp phát triển Luận án sẽ chú trọng nghiên cứu vận dụng một số kỹ năng quản trò nguồn nhân lực vào điều kiện của ngành hàng không Việt. .. nguồn nhân lực khi không đề cập đến sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố trí lực, thể lựcnhân cách thẩm mỹ, vì nó là điều kiện tạo nên sức mạnh trong mỗi con người, cộng đồng và cũng là để hướng người lao động đến sự phát triển toàn diện 1.1.3 Khái niệm quản trò nguồn nhân lực: Khái niệm quản trò nguồn nhân lực bắt đầu được sử dụng từ cuối năm 1970, đặc biệt khái niệm quản trò nguồn nhân lực đã được sử... thế quản trò nhân sự1989, hiệp hội quản trò nhân sự Mỹ (American Society Personnel Administration – ASPA) biểu quyết chấp thuận đổi tên thành hiệp hội quản trò nguồn nhân lực Hiện nay trên thế giới có ba quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa quản trò nhân sự và quản trò nguồn nhân lực: − Quan điểm thứ nhất cho rằng quản trò nguồn nhân lực được sử dụng đơn thuần thay thế cho khái niệm cũ của quản. .. quan điểm này không phù hợp với yêu cầu thực tế vì chưa làm sáng tỏ được hai mục tiêu của quản trò nguồn nhân lực và vai trò then chốt của yếu tố con người trong các tổ chức, nếu chỉ nhấn mạnh vào phạm vi đối tượng nghiên cứu thì không thể thay đổi tên gọi quản trò nhân sự 23 − Quan điểm thứ hai cho rằng quản trò nguồn nhân lực hoàn toàn khác biệt với quản trò nhân sự Quản trò nguồn nhân lực có quan... NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG 1.1 Tổng quan lý luận về nguồn nhân lựcquản trò nguồn nhân lực 1.1.1 Mục tiêu ý nghóa của quản trò nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành trên cơ sở những cá nhân có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất đònh Nhân viên có năng lực, đặc điểm cá nhân khác nhau, có tiềm năng phát triển, có khả năng hình thành . của nguồn nhân lực và quản trò nguồn nhân lực hàng không 21 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam 24 1.3. Vai trò của nguồn nhân lực. kiện áp dụng quản trò nguồn nhân lực 156 3.4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trò nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2015 157 3.4.1
- Xem thêm -

Xem thêm: 264 Quản trị nguồn nhân lực hàng không Việt Nam đến năm 2015, 264 Quản trị nguồn nhân lực hàng không Việt Nam đến năm 2015, 264 Quản trị nguồn nhân lực hàng không Việt Nam đến năm 2015, Lý do chọn đề tài:, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án: Mục đích nghiên cứu:, Phương pháp nghiên cứu:, Khái niệm nguồn nhân lực:, Thu hút nguồn nhân lực:, Đào tạo, phát triển: Duy trì nguồn nhân lực:, Vai trò của nguồn nhân lực cho quốc gia và quản trò nguồn nhân lực, Nâng cao trí lực tri thức:, Nâng cao thể lực: Nâng cao phẩm chất đạo đức tư tưởng tác phong làm việc:, Chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực:, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực:, Trường do Nhà nước quản lý: Trường do Hãng hàng không quản lý: Trường do các hãng Hàng không liên doanh:, Thời kỳ Ngành Hàng Không ra đời và phát triển 1956 - 1975, Nguồn nhân lực của đoàn bay 919 chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: Đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines:, Công tác tuyển chọn:, Bố trí sử dụng nguồn nhân lực : Đoàn bay:, Đội ngũ phi công, Đội ngũ tiếp viên: Đội ngũ kỹ sư hàng không và lao động phục vụ mặt đất:, Hoạt động thể lực:, Hoạt động nâng cao phẩm chất đạo đức, Động viên về mặt tinh thần:, Chức năng duy trì nguồn nhân lực:, Công tác tuyển dụng: Công tác sử dụng bố trí nhân viên:, Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: Công tác động viên Vật chất - Tinh thần:, Công tác sử dụng bố trí nhân viên: Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ:, Đường lối chủ trương của Đảng với ngành Hàng không:, Điều kiện tự nhiên:, Công ty cho thuê máy bay: Người lái và thợ kỹ thuật:, Nhiên liệu:, Mục tiêu tổng quát:, Quan điểm phát triển nguồn nhân lực, Đơn vò Phân theo độ tuổi Phân theo trình độ Phân theo độ tuổi Phân theo trình độ Quản lý công việc 2.1 Sáng kiếntính sáng tạo, Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:, Áp dụng các thành tựu của cách mạng thông tin:, Điều tra xí nghiệp máy bay A76: Điều tra xí nghiệp máy bay A75:, Bước 1: Phân tách công việc:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay