ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

65 298 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 22:02

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của riêng em. Mọi số liệu đưa ra đều chính xác, trung thực và xuất phát từ thực tế tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long. Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự MỤC LỤC  ! "##$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& '%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& (%(%)*)+,) /,.0123401+5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& (%6%7/8.+9/,:/;<=>5?,@01+A)2BC,D0,+,:/EF+G>0HI01>?JB01+K)401+59?,L0L. $,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(( (%6%(%7/8.+9/,:/;<=>5N.O0PQ401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(( (%6%6%9/,:/;<=>5EF+G>02A/,FH<EF+G>0HI01>?JB01+K)401+59?,L0L.$,M01 G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(R ,S+,T/,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(U (%$%V/H)W=+9/,:/,GK+H<01XO0Y.8+E)0,JGI0,CN.5+ZD0,/40101,-XO0Y.8+/[I401+5 9?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(U (%$%(%V/H)W=+9/,:/,GK+H<01XO0Y.8+E)0,JGI0,+K)401+59?,L0L.$,M01G01%(U (%$%6%V/H)W=N.5+ZD0,/40101,-XO0Y.8+XO0?,\=+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%(] 6^_`ab!cdCed` !"##$' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6f 6%(%V/H)W=C?,g0PGK)2A?,h701?,>?i0,1)>+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%6f 6%(%(%V/H)W=+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6f 6%(%6%",g0PGK)+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6f 6%(%$%",h701?,>?i0,1)>+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6( 6%6%,j/+ZK01EF+G>0/,)kF++K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6( 6%6%(%,:01+lXmJB01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6( 6%6%6%A)E,GO0XmJB01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%66 6%6%$%F+G>0/,)kF+nE,G+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%66 6%6%$%(%F+G>001,)-?2B0,o?E,G01.5p02o+P) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6q p0,A01,G>CJr/,2B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6q 6%6%$%6%F+G>001,)-?2BY.8+E,G%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự p0,A01,G>CJr/,2B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$( p0,A01,G>CJr/,2B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$( 6%6%R%F+G>0/,)kF+n?,@01+A)2B401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6 ,:01+lY.8+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6 sO01EpY.8+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6 t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$R scede"ub((v6f(6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$q <01(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$q <01(q6(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$w %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$w <01(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$w 6%$%,j/+ZK01EF+G>0+901,x?01.5p02o+P) +K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%$] 6%$%(%ZD0,+jEF+G>0+901,x?0,o?%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$] )y01)O)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$& z{f((({$f(({$$(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf )30x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf )30|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf 901/<01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf s}"ee"ub((v(6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%R6 z(~f(((~$f((~(q6(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%R$ (1A5f(v((v(6X•(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%R$ z(~f(((~$f((~(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RR 901<01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RR 6%$%6%ZD0,+jEF+G>0+901,x?Y.8+01.5p0C2o+P) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RR s"€se€b((v(6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rq |(q6C(q$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rq z6~f(((~$f((~(q6(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rw Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự z6~f(((~$f((~(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RU 6%$%$%,j/+ZK01EF+G>0/>/01,)-?2B;)F0H<01+M0101.5p0C2o+P) +K)401+59?,L0L. $,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%q( 6%$%R%,j/+ZK01EF+G>0/>/01,)-?2B1)O=+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%qq $•z"b"Ca‚ƒdab` !"# #$'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%qw $%(%>0,1)>23/401+>/EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%qw $%(%(%.H)W=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%qw $%(%6%,hx/H)W=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%q& $%(%$%1.5p00,g00,„01+…0+K)+ZG01/401+>/EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01 G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wf $%6%!p./L./8?+,)F+?,O),GA0+,)-0EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%wf $%$%<+X•1)O)?,>?0,†=,GA0+,)-0/401+>/EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01G01% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w( $%$%(%o?X9/,)kF+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w( $%$%6%,j/,)-0?,g0i/,‡0,,D0,2A,GA0+,)-0/401+>/N.O0PQCXmJB01n/401+5%%%%%%%w( $%$%$%o?Jj?,@011)O=1)>,A01+…0E,G%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w6 $%$%R%3/401+>/EF+G>0N.O0+Zr%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w$ Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Viết đầy đủ 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 CB - CNV Cán bộ công nhân viên 3 CCDC Công cụ dụng cụ 4 GCN ĐKKD Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 5 GTGT Giá trị gia tăng 6 MMTB Máy móc thiết bị 7 NVL Nguyên vật liệu 8 NCT (cầu vượt) Nguyễn Chí Thanh 9 TSCĐ Tài sản cố định 10 TMCP (Ngân hàng) Thương mại cổ phần 11 VNĐ Việt Nam Đồng Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự DANH MỤC BẢNG BIỂU  ! "##$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& '%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& (%(%)*)+,) /,.0123401+5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& (%6%7/8.+9/,:/;<=>5?,@01+A)2BC,D0,+,:/EF+G>0HI01>?JB01+K)401+59?,L0L. $,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(( (%6%(%7/8.+9/,:/;<=>5N.O0PQ401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(( 7H…(%(9/,:/;<=>5N.O0PQ/401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%($ (%6%6%9/,:/;<=>5EF+G>02A/,FH<EF+G>0HI01>?JB01+K)401+59?,L0L.$,M01 G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(R ,S+,T/,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(U (%$%V/H)W=+9/,:/,GK+H<01XO0Y.8+E)0,JGI0,CN.5+ZD0,/40101,-XO0Y.8+/[I401+5 9?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(U (%$%(%V/H)W=+9/,:/,GK+H<01XO0Y.8+E)0,JGI0,+K)401+59?,L0L.$,M01G01%(U (%$%6%V/H)W=N.5+ZD0,/40101,-XO0Y.8+XO0?,\=+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%(] 6^_`ab!cdCed` !"##$' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6f 6%(%V/H)W=C?,g0PGK)2A?,h701?,>?i0,1)>+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%6f 6%(%(%V/H)W=+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6f 6%(%6%",g0PGK)+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6f 6%(%$%",h701?,>?i0,1)>+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6( 6%6%,j/+ZK01EF+G>0/,)kF++K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6( 6%6%(%,:01+lXmJB01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6( 6%6%6%A)E,GO0XmJB01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%66 6%6%$%F+G>0/,)kF+nE,G+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%66 6%6%$%(%F+G>001,)-?2B0,o?E,G01.5p02o+P) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6q p0,A01,G>CJr/,2B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6q Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự s)W.6%(;",)F.0,o?E,G%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6w TJB61A5fUv((v6f(6,.,…)0,o?PK)E,G+,ˆ?+Z@0φ6]JG+,)/401/@0+,lIC?,@01 2o++hPo??,)F.0,o?E,G%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6U s)W.6%6",)F.0,o?E,GX•6U%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6U 6%6%$%6%F+G>001,)-?2BY.8+E,G%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6& s)W.6%R",)F.Y.8+E,GX•f]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f p0,A01,G>CJr/,2B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f TJBq1A5(Rv((v6f(6Y.8+E,G/,G 01,>)P>)Y‰1)IG/,GH<)+,)/401/L.o.,I) +,I0,/hŠ01H</IG2A/>?+,ˆ?2]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f s)W.6%q",)F.Y.8+E,GX•Rf%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$( p0,A01,G>CJr/,2B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$( 6%6%R%F+G>0/,)kF+n?,@01+A)2B401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6 ,:01+lY.8+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6 sO01EpY.8+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6 t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$R scede"ub((v6f(6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$q <01(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$q <01(q6(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$w %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$w <01(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$w 6%$%,j/+ZK01EF+G>0+901,x?01.5p02o+P) +K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%$] 6%$%(%ZD0,+jEF+G>0+901,x?0,o?%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$] )y01)O)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$& z{f((({$f(({$$(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf )30x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf )30|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf 901/<01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rf Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự s}"ee"ub((v(6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%R6 z(~f(((~$f((~(q6(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%R$ (1A5f(v((v(6X•(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%R$ z(~f(((~$f((~(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RR 901<01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RR 6%$%6%ZD0,+jEF+G>0+901,x?Y.8+01.5p0C2o+P) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RR s"€se€b((v(6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rq |(q6C(q$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rq z6~f(((~$f((~(q6(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Rw z6~f(((~$f((~(q66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RU 6%$%$%,j/+ZK01EF+G>0/>/01,)-?2B;)F0H<01+M0101.5p0C2o+P) +K)401+59?,L0L. $,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%q( 6%$%R%,j/+ZK01EF+G>0/>/01,)-?2B1)O=+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%qq $•z"b"Ca‚ƒdab` !"# #$'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%qw $%(%>0,1)>23/401+>/EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%qw $%(%(%.H)W=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%qw $%(%6%,hx/H)W=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%q& $%(%$%1.5p00,g00,„01+…0+K)+ZG01/401+>/EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01 G01%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wf $%6%!p./L./8?+,)F+?,O),GA0+,)-0EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01G01%%%%%%%%%%%%%wf $%$%<+X•1)O)?,>?0,†=,GA0+,)-0/401+>/EF+G>0+K)401+59?,L0L.$,M01G01% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w( $%$%(%o?X9/,)kF+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w( $%$%6%,j/,)-0?,g0i/,‡0,,D0,2A,GA0+,)-0/401+>/N.O0PQCXmJB01n/401+5%%%%%%%w( $%$%$%o?Jj?,@011)O=1)>,A01+…0E,G%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w6 $%$%R%3/401+>/EF+G>0N.O0+Zr%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%w$ Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 1.1. Giới thiệu chung về Công ty Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG Tên giao dịch quốc tế là: Thang Long Bridge No 3 rd Company. Địa chỉ trụ sở: Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội Tel: (043)8810143 – 8810270 – 8810265 – 8810142 Fax : 043 8810401 Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long tiền thân là Công ty Cầu 3 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng Cầu Thăng Long nay là Tổng Công Ty Xây Dựng Thăng Long – Bộ giao thông vận tải. Thành lập ngày 15/9/1969, thuộc Cục đường sắt với nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông tuyến đường sắt phía Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Sau chiến tranh phá hoại, Công ty tiếp tục được giao nhiệm vụ mới là xây dựng 3 cây cầu lớn: Cầu Hàm Rồng, Cầu Đò Lèn và Cầu Ninh Bình. Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã được nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương lao động. Từ năm 1973 đến năm 1985, Công ty được giao nhiệm vụ thi công cầu Thăng Long thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Thăng Long – Bộ giao thông vận tải. Năm 1984 theo quyết định số 2864/QĐ - TCCB của Bộ giao thông vận tải chuyển đổi Công ty Cầu 3 thành Xí nghiệp Xây dựng Cầu 3 trực thuộc Liên hiệp Các xí nghiệp Xây dựng cầu Thăng Long. Năm 1993 thực hiện nghị quyết 388/HĐBT về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước, Bộ giao thông vận tải có quyết định số 505 QĐ/TCCB – LĐ ngày 27/3/1993 thành lập Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long trực thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Thăng Long – Bộ giao thông vận tải. Thực hiện Nghị định số 388.HĐBT ngày 20/11/1991 Xí nghiệp được Văn phòng Chính phủ đồng ý cho thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo thông báo số 129-TB ngày 26/4/1993. Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 912/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/5/1993 thành lập lại doanh nghiệp với tên gọi “Xí Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự nghiệp Thiết kế Thăng long”. Để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước cũng như để mở rộng và phát triển Xí nghiệp lên một tầm cao mới, ngày 16/7/1997 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1773/QĐ/TCCB-LĐ đổi tên Xí nghiệp Thiết kế Thăng long thành Công ty Tư vấn thiết kế Thăng long, trực thuộc Tổng Công ty xây dựng cầu Thăng long. Ngày 13/6/2001 Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 1862/QĐ/BGTVT đổi tên Công ty Tư vấn thiết kế Thăng long thành Công ty Tư vấn xây dựng Thăng long. Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 3935/QĐ-BGTVT ngày 19/10/2005 về việc sáp nhập nguyên trạng Công ty Tư vấn xây dựng Thăng long, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty xây dựng Thăng long vào làm đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty xây dựng Thăng long. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0116000606 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2005 chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty Tư vấn xây dựng Thăng Long có GCN ĐKKD số 108827 cấp ngày 19/6/1993 tại Hà Nội. Công ty là đơn vị chuyên xây dựng cầu và các công trình giao thông, có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề, luôn hoàn thành xuất sắc công việc, nhiệm vụ được giao. Từ năm 1985 đến nay, sau khi hoàn thành xây dựng cầu Thăng Long lịch sử, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thời hậu cơ chế bao cấp, thiết bị máy móc cũ kỹ lạc hậu song Công ty đã chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm được hướng đi đúng đắn nên không những duy trì được sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho đội ngũ cán bộ công nhân viên mà Công ty đang ngày càng trở nên phát triển. Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long đang từng bước áp dụng thành thạo các tiến bộ kỹ thuật nghề làm cầu như : Đúc dầm ứng trước kéo sau ngay tại công trường với các loại có khẩu độ từ 16m, 23m, 33m,… và lớn hơn, sử dụng công nghệ thi công móng cọc có đường kính lớn 1420 (1350 m/m) với thiết bị búa TRC – 15 của Nhật Bản hạ cọc móng, xuyên sâu vào các tầng đá, đã thi công tại cầu Sông Mã, cầu Kiền – Hải Phòng… Với phương pháp quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, mỹ quan luôn được khách hàng tín nhiệm. Những năm qua, Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long đã phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, chủ động tìm kiếm thị trường, tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, liên kết kinh doanh, có biện pháp tăng hiệu lực điều hành của bộ máy Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán 10 [...]... toán đang áp dụng tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long 1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Bộ máy quản lý tốt là tiền đề cho sự thành công của kết quả sản xuất kinh doanh, cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long nói riêng Theo cơ cấu này Giám đốc là người chỉ huy cao nhất, lãnh đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm... NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 2.1 Đặc điểm, phân loại và phương pháp tính giá NVL tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long 2.1.1 Đặc điểm NVL tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long là một đơn vị xây dựng cơ bản nên chi phí về NVL chiếm tới 70-80% giá trị thành phẩm Theo báo cáo về hạch toán chi phí, báo cáo vật tư của Công ty có hơn 700 loại NVL... tổng hợp chi tiết Sổ Cái Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chú thích: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng hoặc định kì: Quan hệ đối chiếu.kiểm tra Sơ đồ 1 .3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 1 .3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long 1 .3. 1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công. .. vốn và một số yếu tố khác 1 .3. 2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Do sản phẩm của Công ty được sản xuất theo đơn đặt hàng nên quá trình Nguyễn Thị Phương Thảo 18 Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự sản xuất được tiến hành theo các công đoạn sau : Bước 1 – Chuẩn bị sản xuất: Lập dự toán công trình, lập kế hoạch sản xuất, ... thiết bị Các đơn vị thi công Đơn vị xâylắp Đội điện máy Xưởng cơ khí Sơ đồ 1.1 : Tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Nguyễn Thị Phương Thảo 13 Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự 1.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán đang áp dụng tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long a) Tổ chức bộ máy kế toán Cơ cấu bộ máy kế toán được tổ chức theo sơ đồ sau:... Thị Dự quản lý và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công nhân lành nghề Công ty đã tự tham gia đấu thầu và đã thắng thầu ở nhiều công trình lớn Với sự ổn định và phát triển trong sản xuất kinh doanh và sự đoàn kết nhất trí trong tập thể người lao động Những năm qua, Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long luôn đảm bảo sự tăng trưởng và nhịp độ phát triển nhanh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc... GVHD: Trần Thị Dự Đơn vị: Công ty CP Cầu 3 Thăng Long Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/ 03/ 2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Nợ: 142 Có: 1522 Ngày 02 tháng 11 năm 30 12 Số: 40 Họ và tên người nhận hàng: Ông Đinh Quang Thái Địa chỉ (bộ phận): Lái xe Lý do xuất kho: Thi công Cầu Mậu A Xuất tại kho (ngăn lô): Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Địa điểm: Xã Hải Bối, Đông Anh,... ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long - Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long là một đơn vị xây dựng cơ bản ngành cầu với ngành nghề chính là xây dựng các công trình giao thông trên phạm vi cả nước như: cầu cảng, đường bộ … Nguyễn Thị Phương Thảo 17 Lớp LTĐ4-KT1 - Khoa Kế toán Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Dự - Sản phẩm chủ yếu của Công ty là những công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp và. .. viên kế toán,Thủ kho các công trình Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long •Nhiệm vụ của bộ máy kế toán: - Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tổng hợp số liệu, lập hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị để cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, ban giám đốc và đối tượng liên quan khác... 01GTKT3/001 Số: 56501 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2 : giao khách hàng Ngày 01/11/2012 Đơn vị: Xí nghiệp gia công kim khí Văn Điển- Hà Nội Mã số thuế : 010010 036 8 Địa chỉ : Km3- đường 70, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại : 0 43 861 534 1 Tài khoản : 1821000007558 Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Thanh Trì Họ tên người mua : Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Mã . Dự CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 1.1. Giới thiệu chung về Công ty Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG Tên giao. LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 2.1. Đặc điểm, phân loại và phương pháp tính giá NVL tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long 2.1.1. Đặc điểm NVL tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long Công ty Cổ. Thăng Long. 1 .3. 1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long - Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long là một đơn vị xây dựng cơ bản ngành cầu với ngành nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG, KHAC1 Ngày 01/11/2008 Số: 1, CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3, Sơ đồ 1.1 : Tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG, Ví dụ 2 : Ngày 07/11/2012 Thu hồi nhập lại kho thép tròn 28 do thi công còn thừa, phòng vật tư lập phiếu nhập kho., Biểu 2.2: Phiếu nhập kho số 27, Ví dụ 5: Ngày 14/11/2012 xuất kho cho Ông Thái lái xe giao cho đội thi công cầu Mậu A hai thanh cường độ cao và cáp thép 28, Biểu 2.5:Phiếu xuất kho số 40, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn