Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam

59 209 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 21:44

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC Nguyễn Thị Thanh Loan TC 02-02 Chuyên đề tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU I. BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tình hình tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “ Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp . 2. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu hoạt động phân tích tại chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu Nguyễn Thị Thanh Loan TC 02-02 Chuyên đề tốt nghiệp tư Xây dựng nông thôn Việt Nam trong những năm gần đây, xác định những đạt được và tồn tại trong quá trình phân tích, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động này. 3. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong phạm vi đề tài này là: Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân tích chỉ số, so sánh và phương pháp tỷ lệ. 5. Kết cấu chuyên đề: Nội dung bao gồm 3 chương: Chương I: Khái quát về hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp Chương II: Hoạt động phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam. SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 3 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm và sự cần thiết của hoạt động phân tích tài chính. 1.1.1 Khái niệm. Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ để thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. 1.1.2 Sự cần thiết của hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng, kể cả các cơ quan nhà nước và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. a. Hoạt động phân tích tài chính đối với các nhà quản trị. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp, khái quát lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiêp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp. Các hoạt động nghiên cứu tài chính trong doanh nghiệp được gọi là phân tích tài chính nội bộ, được thực hiện bởi những nhà phân tích tài chính trong doanh SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 4 Chuyên đề tốt nghiệp nghiệp. Chính vì vậy mà nó chính xác hơn nhiều những phân tích tài chính bên ngoài do những nhà phân tích tài chính ngoài doanh nghiệp tiến hành. Điều này là do những nhà phân tích trong doanh nghiệp họ có nhiều thông tin hơn và nắm rõ hơn về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính nội bộ rất cần thiết trong doanh nghiệp bởi nó có những vai trò không thể phủ nhận: - Tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh, giúp nhà quản trị tài chính đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó tiến hành những phương pháp điều chỉnh phù hợp như cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, rủi ro tài chính của doanh nghiệp - Định hướng cho các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như Giám đốc tài chính về đầu tư, tài trợ hay phân chia lợi tức cổ phần - Là cơ sở cho các dự báo tài chính trong tương lai: kế hoạch đầu tư, kế hoạch chi trả cổ tức, - Phân tích tài chính cũng là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý, xác định tính hiệu quả của các quyết định đã được đưa ra và thực hiện trong doanh nghiệp, Phân tích tài chính làm nổi bật tầm quan trọng của dự báo tài chính và là cơ sở cho các nhà quản trị, làm sáng tỏ không chỉ chính sách tài chính mà còn làm rõ cả những chính sách chung của doanh nghiệp. b. Hoạt động phân tích tài chính đối với các nhà đầu tư. Phân tích tài chính đối với các nhà đầu tư là để đánh giá doanh nghiệp, ước đoán giá trị cổ phiếu dựa vào việc nghiên cứu các báo cáo tài chính, khả năng sinh lợi, rủi ro phát sinh. Nhà đầu tư có thể là các cá nhân hoặc các tổ chức đã giao vốn cho doanh nghiệp – trong trường hợp này họ là cổ đông của doanh nghiệp, hoặc là những người có vốn đang nhàn rỗi, có nhu cầu và ý định đầu tư sử dụng vốn để mua cổ phiếu của doanh nghiệp. Thu nhập của nhà đầu tư sẽ là tiền chia lợi tức và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư (thu nhập trên cổ phiếu), hai yếu tố này chịu ảnh hưởng rất lớn của lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Ngoài ra, một phần không nhỏ thu nhập mà các nhà đầu tư kỳ vọng là phần giá trị tăng thêm của vốn đầu tư do sự biến động của giá cổ phiếu trên thị trường. Các nhà đầu tư thường không thỏa mãn với lợi nhuận tính theo sổ sách kế toán của doanh nghiệp, họ cho rằng món lợi này có quan hệ rất xa so với tiền lời thực sự. Chính vì vậy họ thường dựa vào kết quả phân tích tài chính của các nhà SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 5 Chuyên đề tốt nghiệp chuyên môn để dự báo về triển vọng của doanh nghiệp, từ đó đánh giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư thường rất quan tâm đến tình hình thu nhập của chủ sử hữu, khả năng sinh lời của doanh nghiệp, thu nhập trên cổ phiếu. Đây là những yếu tố giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định có nên bỏ vốn vào doanh nghiệp hay không, nên mua thêm vào hay bán ra số lượng cổ phiếu họ đang nắm giữ trong tay. c. Hoạt động phân tích tài chính đối với người cho vay. Người cho vay phân tích tài chính để nhận biết đánh giá khả năng vay và trả nợ của khách hàng. Để quyết định cho vay, một trong những vấn đề mà người cho vay cần xem xét là doanh nghiệp có thực sự có nhu cầu vay hay không? Mục đích sử dụng vốn vay của họ là gì? Khả năng trả nợ của doanh nghiệp đến đâu? Rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh là gì? Chính vì vậy, việc phân tích tài chính khách hàng là rất cần thiết nhằm xác định rõ tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, giá trị tài sản, khả năng thanh toán, Ngoài ra, có thể dự báo về tình hình tài chính của khách hàng trong tương lai, đưa ra những khả năng rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Việc phân tích tài chính đối với những khoản nợ dài hạn và ngắn hạn là có sự khác nhau: - Đối với những khoản cho vay ngắn hạn, người cho vay đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. - Đối với những khoản cho vay dài hạn, bên cạnh lãi suất, người cho vay cần phải quan tâm đến khả năng hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong thờ gian dài của doanh nghiệp. Do đó, họ cần xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp trên cả hai giác độ lợi nhuận và sự ổn định lâu dài của hoạt động kinh doanh. Như vậy người cho vay sẽ đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lãi và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. d. Hoạt động phân tích tài chính đối với những người lao động trong doanh nghiệp. Nguồn thu nhập chính của người lao động là khoản tiền lương họ nhận được từ doanh nghiệp. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có những ảnh hưởng lớn đến thu nhập của họ. Nếu doanh nghiệp làm ăn có lãi thì người lao động sẽ yên tâm rằng thu nhập của họ sẽ ổn định theo hướng tăng lên, còn nếu doanh nghiệp thua lỗ, họ sẽ lo lắng rằng tiền lương của mình liệu có giữ được ở mức hiện tại không. Chính vì vậy, người lao động rất quan tâm đến tình hình tài chính của SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 6 Chuyên đề tốt nghiệp doanh nghiệp. Phân tích tài chính giúp họ định hướng được tình hình hiện tại của doanh nghiệp, từ đó yên tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhanh chóng hoàn thành tốt công việc được phân công đảm nhiệm. Ngoài ra, hiện nay tại các doanh nghiệp cổ phần, phần lớn người lao động cũng chính là những người nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp. Khi này, họ cũng lại đứng trên phương diện là nhà đầu tư quan tâm đến phân tích tài chính để đưa ra những quyết định đầu tư của mình. Phân tích tài chính cũng rất cần thiết đối với một số đối tượng khác như cán bộ thuế, thanh tra, cảnh sát kinh tế, luật sư, Tùy từng vị trí khác nhau mà họ có những quan tâm khác nhau đối với hoạt động của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công việc của mình. 1.2 Thông tin, phương pháp và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. 1.2.1 Thông tin được sử dụng trong phân tích tài chính. 1.2.1.1 Thông tin từ báo cáo của doanh nghiệp. 1.2.1.1.1 Bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được kết cấu dưới dạng bảng cân đối số dư các tài khoản kế toán và trật tự các chỉ tiêu được sắp xếp theo yêu cầu quản lý (theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần đối với tài sản và tính ổn định tăng dần của nguồn vốn). Bảng được chia hai phần: “Tài sản” và “Nguồn vốn” luôn được cân đối theo quan hệ: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn a. Phần nguồn vốn: phản ánh cơ cấu nguồn vốn được huy động vào sản xuất kinh doanh. Toàn bộ nguồn vốn được chia thành: Nguồn vốn vay nợ: - Nợ ngắn hạn: là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một chu kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm. - Nợ dài hạn: là các khoản nợ dài hơn một năm hoặc phải trả sau một kỳ kinh doanh, không phân biệt đối tượng cho vay và mục đích vay. Vốn chủ sở hữu: đây là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 7 Chuyên đề tốt nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần. Có 3 nguồn chính tạo nên vốn chủ sở hữu: số tiền góp vốn của các nhà đầu tư, tổng số tiền tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi chưa phân phối) và tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Ngoài ra vốn chủ sở hữu còn bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp. SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 8 Chuyên đề tốt nghiệp b. Phần tài sản: phản ánh quy mô và kết cấu các loại tài sản của doanh nghiệp. Toàn bộ tài sản gồm hai loại: - Tài sản lưu động: đây là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển thường là dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh. Bao gồm: + Vốn bằng tiền: gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển. + Đầu tư ngắn hạn: là việc bỏ vốn mua các chứng khoán có giá trị hoặc góp vốn liên doanh bằng tiền, hiện vật có thể thu hồi kịp thời trong một chu kỳ kinh doanh hoặc trong thời hạn không quá một năm, và các loại đầu tư khác không quá một năm. + Các khoản phải thu. + Dự phòng phải thu khó đòi: các khoản thu khó đòi ghi tại đây được coi như là chi phí trong kỳ. + Tạm ứng và chi phí trả trước. + Vật tư hàng hóa tồn kho: bao gồm vật tư, hàng hóa, thành phẩm, giá trị sản phẩm dở dang. Ngoài ra tài sản lưu động còn bao gồm các khoản chi phí sự nghiệp dở dang hoặc đã kết thúc nhưng đang chờ quyết toán. - Tài sản cố định: phản ánh ba giá trị của tài sản cố định: nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Tài sản cố định bao gồm không những toàn bộ tài sản cố định hiện có thuộc sở hữu doanh nghiệp, hình thành từ các nguồn vốn khác nhau mà còn bao gồm các tài sản cố định doanh nghiệp đi thuê dài hạn của bên ngoài (thuê tài chính). + Tài sản cố định hữu hình: là những tài sản có tính vật chất như nhà cửa, máy móc thiết bị + Tài sản cố định đi thuê dài hạn + Tài sản cố đinh vô hình là tài sản cố định không có hình thái vật chất, là những giá trị biểu hiện những quyền của doanh nghiệp như quyền đặc nhượng, quyền sử dụng, giá trị bằng phát minh sáng chế, lợi thế thương mại + Hao mòn lũy kế tài sản cố định: giá trị hao mòn lũy kế của ba loại tài sản cố định kể trên được ghi ở khoản này. + Đầu tư dài hạn SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 9 Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.1.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng hợp cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại những thời kỳ nhất định. Dựa vào số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh người sử dụng thông tin có thể kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ; so sánh với các kỳ trước và với các doanh nghiệp khác cùng ngành để nhận biết khái quát kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ và xu hướng vận động, nhằm đưa ra các quyết định quản lý, quyết định tài chính phù hợp. Bản báo cáo bao gồm 2 phần: - Phần kết quả hoạt động kinh doanh (Lãi, lỗ) : phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả bất thường của kỳ trước, số phát sinh trong kỳ và số lũy kế từ đầu năm. - Phần tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: gồm các chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước theo từng chỉ tiêu như nộp thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 1.2.1.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải lập để cung cấp cho người sử dụng thông tin của doanh nghiệp, được lập để trả lời các vấn đề liên quan đến các luồng tiền vào, ra trong doanh nghiệp, tình hình tài trợ, đầu tư bằng tiền của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp những thông tin về những luồng tiền vào, ra của tiền và coi như tiền, những khoản đầu tư ngắn hạn có tính lưu động cao, có thể nhanh chóng và sẵn sàng chuyển đổi thành một khoản tiền biết trước ít chịu rủi ro lỗ về giá trị do những sự thay đổi về lãi suất. Những luồng tiền vào, ra và các khoản coi như tiền được tổng hợp và chia thành 3 nhóm: lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính và được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Những thông tin từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ và những thông tin ở các báo cáo tài chính khác, giúp cho người sử dụng phân tích, đánh giá khả năng tạo ra các luồng tiền trong tương lai, khả năng thanh toán các khoản nợ, khả năng chi trả tiền lãi cổ phần Đồng thời những thông tin này còn giúp người sử dụng nó xem xét sự khác nhau giữa doanh thu và chi phí và các khoản thu chi. SV: Nguyễn Thị Thanh Loan Lớp: TC 02-02 10 [...]... vòng quay vốn lưu động cho công trình, dự kiến nhu cầu vốn lưu động công trình 2.2.3.2 Phân tích báo cáo tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM a Phân tích Bảng cân đối kế toán của công ty * Phân tích tình hình kết cấu tài sản Bảng 3: Phân tích tài sản 1 Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam SV: Nguyễn Thị Thanh... HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Khái quát về CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM được thành lập theo mô hình công ty cổ phần giấy phép kinh doanh số 0103000350 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà... Công ty trong biểu đồ sau Biểu đồ 1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011 Đơn vị: Triệu VND 2.2 Tình hình hoạt động phân tích tài chính tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.2.1 Quy trình phê duyệt báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam: Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam tiến hành các bước... mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán 11 Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND) Tại Công ty cổ phần liên hiệp đầu tư xây dựng nông thôn Việt Nam hình thức kế toán áp dụng... phương pháp và hệ thống chỉ tiêu phân tích không được đánh giá một cách đúng đắn và thực hiện nghiêm túc thì báo cáo tài chính và các thông tin kèm theo sẽ trở nên kém hữu hiệu, thậm chí là vô ích Điều này sẽ gây khó khăn và rối loạn thông tin cho nhà quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp, hay các đối tư ng quan tâm khác CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG... kiện hiện tư ng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp Về lý thuyết, có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta thường sử dụng ba phương pháp chính là phương pháp tỷ lệ, phương pháp so sánh, và phương pháp phân tích chỉ số... 2011 đến nay công ty đã có sự thay đổi cập nhật hình thức mới đó là hình thức kế toán trên máy vi tính 2.2.3 Báo cáo phân tích tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM Báo cáo tài chính của công ty bao gồm: • Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Kế hoạch vay vốn Sau đây là nội dung cụ thể của từng báo cáo tài chính 2.2.3.1... Chuyên đề tốt nghiệp 2001 Công ty đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ, công nhân có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với công ty Đội ngũ cán bộ, công nhân của công ty được công ty tạo điều kiện để không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ quản lý Công ty đang từng bước tích tụ thêm vốn và năng lực sản xuất, quan hệ của Công ty với các doanh nghiệp bạn trong và ngoài nước... dụng và điều chỉnh những thông tin, những phương pháp và công cụ sử dụng trong quá trình phân tích, từ đó nâng cao chất lượng báo cáo, độ tin cậy và sự phù hợp của báo cáo tài chính 1.3.2 Những nhân tố chủ quan a Chất lượng những thông tin được sử dụng trong phân tích tài chính: Trong phân tích tài chính, nguồn thông tin quan trọng nhất được sử dụng đó chính là các báo cáo tài chính của doanh nghiệp... suất cổ tư c Tỷ suất cổ tức = Cổ tức mỗi cổ phần Giá trị thị trường mỗi cổ phiếu Như ta đã biết, thu nhập của nhà đầu tư gồm hai phần: cổ tức và chênh lệch giá do chuyển nhượng cổ phần Nếu tỷ suất cổ tức của một cổ phần thấp điều đó chưa hẳn là xấu bởi vì nhà đầu tư có thể chấp nhận tỷ lệ chi trả cổ tức thấp để dành phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư Họ mong đợi một tăng trưởng nhanh trong cổ tức và hưởng . phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam. SV: Nguyễn. Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp . 2. Mục đích nghiên. tập tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tình hình tài chính Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam, Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam, Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Liên hiệp đầu tư Xây dựng nông thôn Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay