60 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM

120 375 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 14:06

60 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM . ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM …………….WXYZ………….. NGUYỄN BÌNH GIẢI PHÁP TĂNG CUNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ. TTGDCK TP. HCM thành SGDCK và tăng cung hàng hoá trên Trung tâm này. Việc tăng cung hàng hoá cổ phiếu trên TTGDCK TP. HCM không những làm tăng quy mô trên
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, 60 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, 60 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, ABT CƠNG TY CỔ UẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN BẾN TRE CƠNG TY CỔ UẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN AN GIANG 3 ALT CƠNG TY CỒ ĂN HỐ TÂN BÌNH COM CƠNG TY CỔ ẬT TƯ XĂNG DẦU DMC CƠNG TY CỔ UẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO HAS CƠNG TY CỔ ÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI HBC CƠNG TY CỔ ÂY DỰNG V, CƠNG TY CỔ ẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 49 CƠNG TY CỔ N VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 51 PJT CƠNG TY CỔ ẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THUỶ PNC CƠNG TY CỔ ĂN HỐ PHƯƠNG NAM SCD CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT DƯƠNG CƠNG TY CỔ UẤT NHẬP KHẨU SA GIANG 75, CÔNG TY CỔ ỄN LIÊN 96 VFC CÔNG TY CỔ NAFCO CÔNG TY CỔ ẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 100 VTA CÔNG TY CỔ TALY VTC CÔNG TY CỔ ỄN THÔNG VTC, Khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần: Tổ chức quản lý công ty cổ phần, Phân loại công ty cổ phần: Khái niệm:, Các hình thức niêm yết: Niêm yết lần đầu Intial Listing: Điều kiện niêm yết:, Thủ tục cần thiết cho việc niêm yết: Sự cần thiết tăng cung cổ phiếu trên SGDCK:, Quá trình hình thành và phát triển: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:, Khung pháp lí liên quan đến cơng tác tăng cung cổ phiếu niêm yết:, Bình quân, KẾT LUẬN 2, Tiếp tục đẩy nhanh chương trình CPH DNNN:, Thúc đẩy DNNN CPH niêm yết:, Khuyến khích các DN FDI chuyển đổi thành CTCP và niêm yết trên TTCK:, Tăng cung cổ phiếu có chất lượng:, Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của cơng ty chứng khốn: Cần đẩy nhanh phổ biến và đào tạo về chứng khốn và TTCK:, Kích cầu đầu tư chứng khốn:, KẾT LUẬN 3, DANH MỤC ĐỒ THỊ: Đồ thị 1: Giá trị niêm yết cổ phiếu qua các năm Thơng tin về tổ chức phát hành Cơ quan quản lí danh sách cổ đơng Phương thức thanh tốn Qua hệ thống tài khoản mở tại Số lượng CK niêm yết mới 2. Số lượng CK huỷ niêm yết Tiêu chuẩn niêm yế, Các hình thức niêm yết., Quy trình phát triển lần đầu ra cơng chúng và qui trình đăng ký niêm yết: Tiêu chuẩn niêm yết : a. Các tiêu chuẩn định lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn