45 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty TNHH Meinan (Việt Nam)

135 1,000 9
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 14:06

45 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty TNHH Meinan (Việt Nam) . thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. - Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở các doanh. - 8 - - Sử dụng hệ thống lý luận hiện đại về kiểm soát nội bộ để đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở một doanh nghiệp vừa và
- Xem thêm -

Xem thêm: 45 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty TNHH Meinan (Việt Nam), 45 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty TNHH Meinan (Việt Nam), 45 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty TNHH Meinan (Việt Nam), Triết lý quản lý và phong cách điều hành Cơ cấu tổ chức, Phương pháp phân chia quyền hạn và trách nhiệm Năng lực của đội ngũ nhân viên, Chính sách nhân sự Sự liêm chính và giá trò đạo đức, Hội đồng quản trò và Ủy ban kiểm toán, Nội dung của đánh giá rủi ro, Tiêu chí đánh giá, Phân chia trách nhiệm. Phân chia trách nhiệm là việc phân công phân Kiểm soát quá trình xử lý thông tin, Bảo vệ tài sản Phân tích rà soát, Truyền thông, Giaùm saùt, Hoạt động mua hàng trong nước Hoạt động nhập khẩu hàng hóa Hoạt động và thủ tục kiểm soát ở kho hàng, Ưu điểm Nhược điểm, Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thời kỳ thứ nhất từ những năm 1986 trở về trước Thời kỳ thứ hai trước khi Luật doanh nghiệp ban hành Thời kỳ thứ ba từ khi Luật doanh nghiệp được ban hành đến nay, Vai trò của các DNVVN đối với xã hội, Kiểm tra hoạt động Các chu trình nghiệp vụ chủ yếu Chu trình tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn