Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên

121 882 3
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 14:05

Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------------------------------------ PHẠM VĂN VIỆT HÀ THỰC TRẠNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thái Nguyên, năm 2007 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đã được ghi trong lời cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Phạm Văn Việt Hà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn “ Thực trạng những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên” tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của những cá nhân tập thể. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập nghiên cứu. Trước hết tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Sau đại học các thầy, cô giáo Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện về tinh thần vật chất giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập nghiên cứu. Có được kết quả này tôi vô cùng biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Thị Bắc người đã nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo UBND thành phố, phòng Thống kê thành phố, Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Nông nghiệp &PTNT đặc biệt là Văn phòng HĐND&UBND thành phố nơi tôi đang công tác đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập viết luận văn tốt nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng uỷ, HĐND, UBND bà con nông dân các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Hà, Tích Lương những người đã giúp tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp gia đình đã chia sẻ những khó khăn động viên tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó./. Tác giả luận văn Phạm Văn Việt Hà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt iv Danh mục các bảng trong Luận văn v Mở đầu. 1 1-Tính cấp thiết của đề tài 1 2- Mục tiêu nghiên cứu 2 3-Đối tượng Phạm vi nghiên cứu. 3 4-Những đóng góp của Luận văn 3 Chương 1: Tổng quan tài liện nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 5 1.1-Cơ sở khoa học 5 1.1.1-Vài nét về cây chè vai trò của cây chè với đời sống con người 5 1.1.2-Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè 8 1.1.3-Những chỉ tiêu đánh giá về phát triển sản xuất chè 15 1.2- Phát triển sản xuất chè trên thế giới ở Việt Nam 18 1.2.1-Phát triển sản xuất chè trên Thế giới 18 1.2.2-Phát triển sản xuất chè ở Việt Nam 19 1.2.3 – Tình hình sản xuất chèThái Nguyên 1.3-Phương pháp nghiên cứu 26 1.3.1-Các phương pháp nghiên cứu 26 1.3.2-Phương pháp phân tích 31 Chương 2: Thực trạng phát triển sản xuất chè ở Thành phố Thái Nguyên 33 2.1 Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên. 33 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội. 38 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 2.1.3- Tình hình một số ngành kinh tế của Thành phố Thái Nguyên 43 2.1.4-Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất của Thành phố Thái Nguyên 48 2.2-Tình hình phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 52 2.2.1-Diện tích cơ cấu giống 52 2.2.2-Sản xuất chè nguyên liệu 52 2.2.3-Về kỹ thuật thâm canh 57 2.2.4-Về kỹ thuật chế biến tiêu thụ sản phẩm 58 2.2.5-Về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 61 2.2.6-Về tiêu thụ chè 61 2.2.7-Công tác phát triển HTX chè 63 2.2.8-Chính sách khuyến nông 63 2.2.9-Thực hiện chính sách đất đai 65 2.3-Đánh giá chung tình hình phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 65 2.3.1-Những mặt đạt được 65 2.3.2- Những mặt còn hạn chế 66 2.3.3-Nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 66 Chương 3: Định hướng những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 69 3.1 Những quan điểm, căn cứ về phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 69 3.1.1 Những quan điểm về phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 69 3.1.2 Những căn cứ 69 3.2 Định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất chè của thành phố Thái Nguyên đến năm 2010 70 3.2.1 Định hướng phát triển sản xuất chè 70 3.2.2 Mục tiêu phát triển sản xuất chè 71 3.3 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè ở thành phố Thái Nguyên 72 3.3.1 Quy hoạch vùng sản xuất chè 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v 3.3.2 Cơ cấu giống kế hoạch mở rộng diện tích, năng suất chất lượng sản xuất chè nguyên liệu 72 3.3.3 Ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 75 3.3.4 Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng 76 3.3.5 Tăng cường hoạt động thông tin thị trường xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm 77 3.3.6 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ở vùng chè 78 3.3.7 Giải pháp về các chính sách phát triển sản xuất 79 Kết luận 83 Kiến nghị 84 Danh mục tài liệu tham khảo . Phụ lục Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CNXH Chủ nghĩa xã hội HTX Hợp tác xã WTO Tổ chức thương mại thế giới LĐNN Lao động nông nghiệp KD Kinh doanh CNH-HĐH Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá ĐVT Đơn vị tính NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn SL Số lượng SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh TBD Thái Bình Dương ATK An toàn khu BQ Bình quân LĐ Lao động NLNTS Nông lâm nghiệp thuỷ sản Tr. Đ Triệu đồng đ Đơn vị tính đồng Việt nam HĐND Hội đồng nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng cơ bản DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii Trang Bảng 1.1: Tình hình sản xuất xuất khẩu chè ở Việt Nam 22 Bảng 1.2: Diện tích chè hiện có của tỉnh Thái Nguyên phân theo đơn vị hành chính 24 Bảng 1.3: Diện tích chè cho sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên phân theo đơn vị hành chính 25 Bảng 1.3: Sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên phân theo đơn vị hành chính 26 Bảng 2.1: Tình hình đất đai của thành phố Thái Nguyên năm 2004-2006 36 Bảng 2.2: Diện tích đất nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên chia theo đơn vị hành chính 36 Bảng 2.3: Tình hình nhân khẩu lao động của TP Thái Nguyên năm 2004- 2006 39 Bảng 2.4: Cơ sở vật chất kỹ thuật của thành phố Thái Nguyên năm 2004-2006 41 Bảng 2.5 : Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên năm 2004-2006 44 Bảng 2.6: Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu ở thành phố Thái Nguyên năm 2004-2006 45 Bảng 2.7: Kết quả sản xuất kinh tế nông thôn ở thành phố Thái Nguyên năm 2004-2006. 46 Bảng 2.8: Tình hình giàu nghèo ở thành phố Thái Nguyên năm 2004-2006 49 Bảng 2.9: Diện tích chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2006 53 Bảng 2.10: Diện tích, năng suất, sản lượng chè kinh doanh trên địa bàn 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii thành phố Thái Nguyên Bảng 2.11: Chi phí sản xuất trên 1 ha chè kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2006 55 Bảng 2.11: Chi phí sản xuất trên 1 ha chè KTCB trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2006 56 Bảng 2.13 : Diện tích, năng suất, sản lượng chè ở thành phố Thái Nguyên qua các năm 2004-2006 58 Bảng 2.14 : Hình thức chế biến chè ở thành phố Thái Nguyên 60 Bảng 2.15: Kết quả chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng chè giai đoạn 2004- 2006 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 62 Bảng 2.16: Hình thức, hình thái tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 63 Bảng 2.17 : Kết quả hiệu quả trên 1 ha chè kinh doanh của các loại hộ năm 2005-2006 68 Bảng 3.1: Kế hoạch trồng mới chè 2007 – 2010 73 Bảng 3.2: Kế hoạch trồng phục hồi chè 2007 - 2010 74 Bảng 3.3: Kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng chè kinh doanh giai đoạn 2007-2010 74 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Chè là cây công nghiệp dài ngày có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới á nhiệt đới, là cây trồng xuất hiện từ lâu đời, được trồng khá phổ biến trên thế giới. Đặc biệt là một số quốc gia khu vực châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam .Nước chèthức uống tốt, rẻ tiền hơn cà phê, ca cao, có tác dụng giải khát, chống lạnh, khắc phục sự mệt mỏi của cơ thể, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, hệ tiêu hoá chữa được một số bệnh đường ruột. Đặc biệt chất Tanin trong chè có khả năng hút chất phóng xạ, do đó nó còn chống được một số bệnh do các chất phóng xạ gây ra [4]. Chính vì các đặc tính ưu việt trên, chè đã trở thành sản phẩm đồ uống phổ thông trên toàn thế giới. Hiện nay đã có trên 40 nước trên thế giới sản xuất chè, trong khi có trên 200 nước tiêu thụ chè. Đây chính là một lợi thế tạo điều kiện cho việc sản xuất chè ngày càng phát triển [6]. Việt Nam là một nước có điều kiện tự nhiên thích hợp cho cây chè phát triển. Chè có lịch sử phát triển trên 4000 năm, cây chè ở Việt Nam cho năng suất, sản lượng tương đối ổn định có giá trị kinh tế. Tạo nhiều việc làm cũng như thu nhập cho người lao động, đặc biệt là các tỉnh trung du miền núi. Với ưu thế là một cây công nghiệp dễ khai thác, nguồn sản phẩm đang có nhu cầu lớn về xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước, cây chè được coi là cây trồng mũi nhọn, một thế mạnh của khu vực trung du miền núi [14]. Thành phố Thái Nguyên là một thành phố trung du, miền núi Bắc Bộ, được thiên nhiên ưu đãi một hệ thống đất đai điều kiện khí hậu thời tiết khá thích hợp cho việc phát triển cây chè. So với các huyện trong tỉnh, thành phố có diện tích chè khá lớn được phân bố chủ yếu ở các xã phía Tây, với vùng trọng điểm là các xã: Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Thịnh Đức. Hiện [...]... 167,50 136,38 1 047 1 157 1 253 110,51 108,30 109,40 TP Thái 1 Nguyên Thị xã Sông 2 Công Huyện Định 3 Hoá Huyện Võ 4 Nhai Huyện Phú 5 L-ơng Huyện Đồng 6 Hỷ Huyện Đại 7 Từ Huyện Phú 8 Bình Huyện Phổ 9 Yên Tổng số 13439 14133 14663 105,16 103,75 104,46 Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2006 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 26 Bng 1.4: Sn lng chố ca tnh... thng, tp quỏn canh tỏc ca ngi dõn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 24 Bng 1.2: Din tớch chố ca tnh Thỏi Nguyờn phõn theo n v hnh chớnh n v tớnh: Ha So sỏnh (%) TT n v Bỡnh quõn 20042006 2004 2005 2006 1 031 1 125 1 094 109,12 97,24 103,18 465 480 485 103,23 101,04 102,13 2 388 2 415 2 425 101,13 100,41 100,77 334 366 354 109,58 96,72 103,15 2005/ 2004 2006/ 2005 TP. .. thi i nguyờn t, nn nhõn bom nguyờn t Hirụxima cỏc S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 vựng trng chố xanh ó sng kho mnh, ú chớnh l mt bng chng sinh ng v tỏc dng chng phúng x ca chố [6] Chố l loi cõy ó i vo i sng con ngi mt cỏch sõu sc, m Ung tr ó tr thnh mt phong tc tp quỏn, l s thớch t lõu i ca nhiu dõn tc trờn th gii Cng ging nh nhiu nc chõu v ụng Nam khỏc,... tiờu ny cho bit giỏ tr thu nhp ca mt ngy cụng lao ng c hch toỏn trong trng chố ca nụng h S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 - Thu nhp hn hp/ chi phớ vt cht Ch tiờu ny cho bit kh nng thu nhp ca mt ng vn u t cho sn xut chố - Li nhun (TPr) = GO TC Trong ú: GO: Giỏ tr sn xut TC: Tng chi phớ 1.1.3.3 Mt s ch tiờu phn ỏnh cỏc nguyờn nhõn tỏc ng n phỏt trin sn xut chố *... S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 21 sut, sn lng chố khụng ngng c tng lờn Giai on ny cú hai thi k khỏc nhau c tớnh theo mc v s thay i c ch qun lý kinh t Thi k 1975-1981: L thi k m mi vic t qun lý n t chc sn xut n c sp t t trờn Nh nc giao k hoch, hoch nh giỏ c, l lói ó cú Nh nc chu Ngi trng chố v c s ch bin chố ch yu tp trung vo vic giao np sn phm do ú vic sn xut... S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 5 B cc ca Lun vn M u Chng 1: Tng quan ti liu nghiờn cu v Phng phỏp nghiờn cu Chng 2: Thc trng phỏt trin sn xut chố thnh ph Thỏi Nguyờn Chng 3: nh hng v nhng gii phỏp ch yu nhm phỏt trin sn xut chố thnh ph Thỏi Nguyờn Kt lun v kin ngh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 CHNG 1 TNG QUAN TI LIU... lun: Cõy chố c Vit Nam tng hp cỏc cphờin n gin hn cõy chố Võn Nam, Trung Quc v nh vy phc tp cõy chố Võn Nam, Trung Quc nhiu hn cõy chố Vit Nam Do ú tỏc gi ó xut s tin hoỏ ca cõy chố nh sau: Cõy hoa tr - chố Vit Nam - chố Võn Nam chố Trung Quc - chố Assam n [6] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 Qua phõn tớch nhiu nh khoa hc ó cho rng Vit Nam l mt trong nhng... ó cụng b ca cỏc c quan thng kờ Trung ng, cỏc vin nghiờn cu, cỏc trng i hc, cỏc tp chớ, bỏo chớ chuyờn ngnh v nhng bỏo cỏo khoa hc ó c cụng b, cỏc nghiờn cu trong v ngoi nc, cỏc ti liu do cỏc c quan ca tnh Thỏi Nguyờn, ca thnh ph v cỏc xó ca thnh ph Thỏi Nguyờn, cỏc t chc, d S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn ... chố cú cht lng tt hn vựng thp dc t trng chố khụng quỏ 300, t cng dc thỡ xúi mũn cng ln, t nghốo dinh dng chố khụng sng c lõu Chố l loi cõy thõn g d n sõu S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 nờn cn tng t dy, ti thiu 50 cm Cõy chố a cỏc loi t tht v t tht pha cỏt cú gi m tt, thoỏt nc tt sõu mc nc ngm phi sõu hn thỡ chố mi sinh trng v phỏt trin tt c vỡ cõy chố cn m... xuõn bt u phỏt trin tr li Thi v thu hoch chố di, ngn, sm, mun tu thuc ch yu vo iu kin nhit Tuy nhiờn cỏc ging chố khỏc nhau cú mc chng chu khỏc nhau [3] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 Cõy chố vn l cõy thớch nghi sinh thỏi vựng cn nhit i búng rõm, m t Lỳc nh cõy cn ớt ỏnh sỏng; mt c im cng cn lu ý l cỏc ging chố lỏ nh a sỏng hn cỏc ging chố lỏ to 1.1.2.2- Nhúm . sở nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất chè tại thành phố,. về phát triển sản xuất chè 15 1.2- Phát triển sản xuất chè trên thế giới và ở Việt Nam 18 1.2.1 -Phát triển sản xuất chè trên Thế giới 18 1.2.2-Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên, Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên, Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè tại TP Thái Nguyên, Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1- Mục tiêu chung Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1- Đối tượng nghiên cứu Đóng góp của Luận văn, Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè, Phát triển sản xuất chè ở Việt Nam, Tình hình sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên, Phương pháp phân tích Điều kiện tự nhiên, Đặc điểm về kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên, Tình hình phát triển kinh tế nơng thơn của thành phố Thái Ngun, Vật tƣ Công lao động Công, Về kỹ thuật thâm canh Về kỹ thuật chế biến và tiêu thụ sản phẩm, Về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Cơng tác phát triển HTX chè Chính sách khuyến nơng, Thực hiện chính sách về đất đai Những mặt đạt được Những mặt còn hạn chế, Những quan điểm về phát triển sản xuất chè ở Thành phố Thái Nguyên Những căn cứ, . Mục tiêu phát triển sản xuất chè Quy hoạch vùng sản xuất chè, Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ở vùng chè Giải pháp về các chính sách nhằm phát triển sản xuất chè., Kiến nghị 2: Thực trạng phát triển sản xuất chè ở Thành phố Thái Nguyên, Tổng số lớp tập huấn lớp Mơ hình trình diễn Mơ hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn