Tiểu luận kinh tế học vĩ mô

26 711 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 13:55

Tiểu luận kinh tế học vĩ mô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ ĐỀ TÀI: Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Chính phủ là: - Tăng cường ổn định kinh tế mô, - Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao năm 2009 - Ngăn ngừa lạm phát cao trở lại. Giảng viên: TS Nguyễn Văn Ngãi Học viên: Châu Hữu Hậu Lớp: Bồi dưỡng sau đại học Đồng Tháp THÁNG 3/2010 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I: MỞ ĐẦU Tăng trưởng kinh tế cao là mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia. Tăng trưởng kinh tế cao và liên tục nhằm đưa đất nước phát triển trở thành cường quốc kinh tế. Tăng trưởng kinh tế tốt cũng là điều kiện quan trọng để thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội - công bằng xã hội. Đặt biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một trong những nước nghèo của thế giới nên mục tiêu tăng trưởng cao là hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Do vậy tư tưởng chỉ đạo trong điều hành phát triển kinh tế-Xã hội năm 2010 của Việt Nam là tăng cường ổn định kinh tế mô, trên cơ sở đó mà đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao hơn cả về số lượng và chất lượng đồng thời ngăn ngừa lạm phát cao trở lại. Và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2009 sẽ tạo thêm điều kiện và nguồn lực để ổn định kinh tế mô, bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn. Để thực hiện được mục tiêu trên của thủ tướng Chính phủ, chúng ta cần dựa trên hình của kinh tế để phân tích và lựa chọn giải pháp để thực hiện đạt được mục tiêu. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN GIẢI PHÁP I/. Cơ sở lý luận 1/. Tổng cung: Quan hệ tổng cung thể hiện những ảnh hưởng của sản lượng đối với mức giá. Quan hệ này được thành lập từ tình trạng cân bằng trên thị trường lao động. Quan hệ này được biểu hiện cụ thể như sau: - Định lượng (WS): W = P e F(u,z) - Định giá (PS): W = P/(1+µ) Từ đó suy ra ta có: P = P e (1+µ)F(u,z) - Tiền công danh nghĩa (W), do những người định tiền công ấn định, phụ thuộc vào mức giá kỳ vọng (P e ), vào tỷ lệ thất nghiệp (u), và vào biến số thể hiện tất cả ảnh hưởng khác (z), z là đại diện cho tất cả yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xác định tiền công, từ trợ cấp thất nghiệp đến hình thức mặc cả tập thể. - Mức giá (P), do những người định giá ấn định, bằng tiền công danh nghĩa (W) nhân với 1 cộng với mức bù giá (µ). Từ công thức trên cho ta thấy mức giá là một hàm số của mức giá kỳ vọng và tỷ lệ thất nghiệp. Quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp, mức việc làm (mức thu dụng lao động) và sản lượng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 u = (L – N)/L = 1 – N/L ; Y=N Từ đó suy ra ta có: P = P e (1+µ)F(1-Y/L,z) Đẳng thức trên cần lưu ý 2 điều: - Thứ nhất: Mức giá kỳ vọng cao hơn dẫn đến mức giá thực tế cao hơn, theo tỷ lệ 1:1. Thí dụ, nếu mức giá kỳ vọng tăng gấp đôi thì mức giá cũng sẽ tăng gấp đôi. Ảnh hưởng này có tác dụng thông qua tiền công. Nếu những người định tiền công kỳ vọng giá cao hơn, họ định tiền công danh nghĩa cao hơn. Điều này lại làm cho các công ty định giá cao hơn. - Thứ hai: Gia tăng sản lượng dẫn đến gia tăng trong mức giá. Đây là kết quả của bốn bước nền tảng + Gia tăng trong sản lượng dẫn đến gia tăng trong mức việc làm. + Gia tăng trong mức việc làm dẫn đến sụt giảm trong mức thất nghiệp, và do đó sụt giảm trong tỷ lệ thất nghiệp. + Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dẫn đến gia tăng trong tiền công danh nghĩa. + Gia tăng trong tiền công danh nghĩa dẫn đến gia tăng trong chi phí và điều này khiến cho các công ty gia tăng giá. Quan hệ tổng cung giữa sản lượng và mức giá được biểu diễn bởi đường tổng cung AS. Đường tổng cung này có hai đăc điểm: - Là đường dốc lên: Đối với một giá trị cho trước của mức giá kỳ vọng, P e , giá tăng trong sản lượng dẫn đến gia tăng trong mức giá. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Đi qua điểm A ở đó Y=Yn và P=P e . Nghĩa là, nếu sản lượng bằng mức sản lượng tự nhiên, Yn, thì mức giá bằng mức giá kỳ vọng: P=P e + Khi sản lượng cao hơn mức sản lượng tự nhiên, mức giá cao hơn mức giá kỳ vọng: P>P e . Ngược lại: Khi sản lượng thấp hơn mức sản lượng tự nhiên, mức giá thấp hơn mức giá kỳ vọng P<P e . Từ hình vẽ ta thấy về phía trái của A, mức giá thấp hơn mức giá kỳ vọng, về phía phải của A mức giá cao hơn mức giá kỳ vọng. + Gia tăng trong mức giá kỳ vọng chuyển dịch đường tổng cung lên trên. Ngược lại, sụt giảm trong mức giá kỳ vọng chuyển dịch đường tổng cung đi xuống. - Nếu mức giá kỳ vọng gia tăng từ P e đến P e1 , đường tổng cung dịch chuyển lên trên thay đi qua điểm A, bây giờ nó đi qua điểm A’ (Y = Yn; P=P e ). 5 A’ A Y n Y P AS’ AS P e1 P e Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2/. Tổng cầu: - Quan hệ tổng cầu thể hiện ảnh hưởng của mức giá đối với sản lượng. Nó được thành lập từ tình trạng cân bằng trên thị trường hàng hoá và các thị trường tài chính. - Cân bằng trên thị trường hàng hoá đòi hỏi cung hàng hoá bằng cầu hàng hoá - tổng của tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu của Chính phủ. Đây là quan hệ IS IS: Y = C(Y – T) + I(Y,i) + G - Cân bằng trên thị trường tài chính đòi hỏi cung tiền bằng cầu tiền , đây là quan hệ LM LM: M s /P = M d (Y,i) - Khi mức giá gia tăng cầu tiền danh nghĩa gia tăng. Bởi cung tiền danh nghĩa cố định nên lãi suất phải gia tăng để thúc đẩy người ta giảm cầu tiền của họ và tái lập tình trạng cân bằng. Sự gia tăng lãi suất dẫn đến sự sụt giảm cầu đối với hàng hoá và sụt giảm sản lượng. - Quan hệ giữa sản lượng và mức giá là quan hệ nghịch biến, đường AD sẽ dốc xuống. 6 Y 0 Y i LM 0 (P 0 ) i 0 i 1 Y 1 Y 0 Y P Y 1 LM 1 (P 1 ) P 0 P 1 AD IS Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giá tăng: có 2 ảnh hưởng: * Ảnh hưởng đến giá trị tài sản: khi giá tăng sẽ làm giảm giá trị tài sản, từ đó sẽ giảm tiêu dùng, làm giảm cầu. * Ảnh hưởng thay thế hàng ngoại: Giá tăng có nghĩa là giá hàng nội tăng, hay nói khác hơn hàng nội đắt hơn hàng nhập, từ đó sẽ làm giảm cầu hàng nội và tăng cầu hàng ngoại, làm cho AD giảm. - Các yếu tố làm dịch chuyển tổng cầu: + Chính sách ngân sách hoặc tiền tệ: * Khi tăng chi tiêu của Chính phủ, hoặc giảm thuế thì đường tổng cầu sẽ dịch chuyển sang phải. * Khi tăng cung tiền, sẽ làm giảm lãi suất, tăng cầu, đường tổng cầu sẽ dịch chuyển sang phải. + Tài sản: khi tiêu dùng tăng thì đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. + Thu nhập của nước ngoài: Khi xuất khẩu tăng ,(NX) tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Khi tỷ giá hối đoái tăng: Thì xuất khẩu sẽ tăng và đường tổng cầu sẽ dịch chuyển sang phải. 3/. hình AS – AD: AD: IS: Y = C(Y – T) + I(Y,i + G) (thị trường hàng hoá) LM: M s /P = M d (Y,i) (thị trường tiền tệ) AS: P = P e (1+µ)F(1-Y/L,z) (thị trường lao động) - Biến nội sinh Y,i và P - Biến ngoại sinh: G, T, M s , P e , µ và z - hình tổng cung và tổng cầu tả những thay đổi trong sản lượng và giá khi chúng ta tính đến tình trạng cân bằng trên các thị trường hàng hoá, tài chính và lao động. 8 Y Y i AS P AD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quan hệ tổng cung thể hiện các tác động của sản lượng đối với mức giá. Nó được rút ra từ tình trạng cân bằng trên thị trường lao động. Nó là quan hệ giữa mức giá, mức giá kỳ vọng và mức sản lượng. Một sự gia tăng trong sản lượng làm giảm mức thất nghiệp, làm tăng tiền công và tiền công tăng lại làm tăng mức giá. Mức giá kỳ vọng cao hơn dẫn đến giá tăng cao hơn trong mức giá thực tế theo tỷ lệ 1/1. - Quan hệ tổng cầu thể hiện các tác động của mức giá đối với sản lượng. Nó được rút ra từ tình trạng cân bằng trên các thị trường hàng hoá và tài chính. Một sự gia tăng trong mức giá làm giảm tổng lượng tiền thực, làm tăng lãi suất và làm giảm sản lượng. - Trong ngắn hạn, những thay đổi trong sản lượng xuất phát từ những dịch chuyển trong tổng cầu hoặc tổng cung. Trong trung hạn, sản lượng trở về mức sản lượng tự nhiên, vốn được xác định bởi tình trạng cân bằng trên thị trường lao động. - Trong ngắn hạn, chính sách tiền tệ mở rộng dẫn đến sự gia tăng trong tổng lượng tiền thực, sự sụt giảm trong lãi suất và sự gia tăng trong sản lượng. Qua thời gian, mức giá gia tăng, dẫn đến một sự sụt giảm trong tổng lượng tiền thực cho đến khi sản lượng trở về mức sản lượng tự nhiên. Trong trung hạn, tiền tệ có đặc điểm trung tính: Nó không ảnh hưởng đến sản lượng, và những thay đổi trong tiền tệ được phản ảnh trong những gia tăng cân xứng trong mức giá. - Trong ngắn hạn, sự sụt giảm thâm hụt ngân sách dẫn đến sự sụt giảm cầu đối với hàng hoá và như thể dẫn đến sụt giảm sản lượng. Qua thời gian, mức giá sụt 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giảm dẫn đến sự gia tăng tổng lượng tiền thực và sự sụt giảm lãi suất. Trong trung hạn, sản lượng trở về mức sản lượng tự nhiên, nhưng lãi suất thấp hơn và đầu tư cao hơn. - Gia tăng giá dầu mỏ dẫn đến, cả trong ngắn hạn lẫn trung hạn, sụt giảm sản lượng. Trong ngắn hạn, nó dẫn đến gia tăng giá, điều này làm giảm tổng lượng tiền thực và dẫn đến sự thu hẹp cầu và sản lượng. Trong trung hạn, nó làm giảm tiền công thực được các công ty trả, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, và tiếp theo làm giảm mức sản lượng tự nhiên. - Những khác biệt giữa các tác động ngắn hạn và trung hạn của các chính sách là một trong những lý do chính khiến cho các nhà kinh tế học bất đồng trong các đề xuất chính sách của họ. Một số nhà kinh tế học tin rằng nền kinh tế điều chỉnh một cách nhanh chóng đến tình trạng cân bằng trong trung hạn của nó, và do đó nhấn mạnh đến những ảnh hưởng trong trung hạn của chính sách. Những người khác tin rằng cơ chế điều chỉnh qua đó sản lượng trở về mức sản lượng tự nhiên tốt lắm là một cơ chế điều chỉnh chậm, và nhấn mạnh nhiều hơn đến các tác động ngắn hạn. - Dao động kinh tế là kết quả của một dòng liên tục các cú sốc đối với tổng cung hay đối với tổng cầu, và của các tác động có tính động của mỗi cú sốc này đối với sản lượng. Đôi khi các cú sốc bất lợi, đơn lẽ hay kết hợp với những yếu tố khác, đủ mạnh để dẫn đến một cuộc suy thoái. 10 [...]... gây ảnh hưởng đến kinh tế a) Ổn định kinh tế Tại Hội thảo “Hoạch định chính sách tài chính thời kỳ hậu khủng hoảng” do Bộ Tài chính tổ chức ngày 26/1, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đối với Việt Nam, ưu tiên chính sách trong năm 2010 là tiếp tục ổn định kinh tế , đây là cơ sở để ổn định các cán cân khác trong nền kinh tế Ưu tiên các giải pháp ổn định kinh tế : Các đại biểu... Ưu tiên các giải pháp ổn định kinh tế : Các đại biểu cho rằng, ưu tiên của chính sách trong năm 2010 là phải ổn định kinh tế ổn định kinh tế sẽ là cơ sở để ổn định các cán cân khác trong nền kinh tế chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh đưa ra ý kiến:“Nếu nền kinh tế chỉ chạy theo tốc độ tăng trưởng ngắn hạn, mà không chú ý đến các cán cân khác thì nhiều khả năng sẽ phải đánh đổi bằng... ta đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế, càng về cuối năm càng nâng cao được tốc độ tăng trưởng Trên cơ sở số liệu 11 tháng và ước tính tháng 12, Tổng cục Thống kê khái quát kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 của cả nước trên ba mặt: (1) Ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững; (2) Giữ ổn định kinh tế mô, chủ động phòng ngừa lạm phát... thích kinh tế theo hướng vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế mô, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp, nông thôn, đầu tư trung và dài hạn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và vùng kinh. .. hợp Điều này phản ánh tính chất tăng trưởng của nền kinh tế còn chủ yếu nặng về chiều rộng và nhẹ về chiều sâu” 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN III: KẾT LUẬN Tư tưởng chủ đạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 là tăng cường ổn định kinh tế mô, trên cơ sở đó mà bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao hơn cả về số lượng và chất lượng đồng thời...Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II/ Thực trạng kinh tế Việt Nam năm 2009 và định hướng năm 2010: 1/ Thực trạng kinh tế Việt Nam năm 2009 Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức Khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế lớn trong năm 2008 đã đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái, làm thu hẹp đáng kể thị trường xuất khẩu,... tiêu ổn định kinh tế 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 2 PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN GIẢI PHÁP 3 I/ Cơ sở lý luận 3 1/ Tổng cung: 3 2/ Tổng cầu: .6 3/ hình AS – AD: 8 II/ Thực trạng kinh tế Việt Nam năm 2009 và định hướng năm 2010: .11 1/ Thực trạng kinh tế Việt Nam... trưởng kinh tế cao hơn năm 2009 Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng Nhóm giải pháp thứ nhất mà Chính phủ yêu cầu triển khai là phục hồi kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng tăng trưởng Năm 2010, phấn đấu đạt mức cao hơn năm 2009 Để đạt mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế 18... được vay vốn với lãi suất an toàn, không gây ra lạm phát - Theo phân tích của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nền kinh tế Việt Nam cơ bản đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong khi những vấn đề phát sinh đang gây ra rất nhiều khó khăn cho chính sách tiền tệ trong việc duy trì, bảo đảm ổn định cân đối của nền kinh tế, nhất là cán cân cung cầu tiền tệ, ổn định lãi suất và tỷ giá Do đó, theo chuyên... lực để ổn định kinh tế mô, bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn Qua đó cho thấy trong quản lý điều hành nền kinh tế của đất nước phải nhằm mục tiêu tăng trưởng để từng bước đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu so với thế giới, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên mục tiêu dân gàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh,Tuy nhiên trong từng năm phấn đấu tăng trưởng kinh tế phải ổn định, . 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ ĐỀ TÀI: Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm. nền kinh tế. Ưu tiên các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô: Các đại biểu cho rằng, ưu tiên của chính sách trong năm 2010 là phải ổn định kinh tế vĩ mô. Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế học vĩ mô, Tiểu luận kinh tế học vĩ mô, Tiểu luận kinh tế học vĩ mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay