Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon

132 2,198 11
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:46

§¹i häc quèc gia hµ néi tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n NGUYỄN THỊ MAI PHƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM NHẰM PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Ở HẠ LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội - 2013 §¹i häc quèc gia hµ néi tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n NGUYỄN THỊ MAI PHƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM NHẰM PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Ở HẠ LONG Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S. NGUYỄN VĂN BÌNH Hà Nội - 2013 1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 6 MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đề tài 7 2. Mục đích của đề tài 10 3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 10 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 11 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 11 5.1. Phương pháp phân tích tổng hợp dữ liệu 11 5.2. Phương pháp thống kê 11 5.3. Phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học 11 5.4. Phương pháp nghiên cứu, so sánh 12 5.5. Phương pháp dự báo 12 5.6. Phương pháp chuyên gia 12 6. Bố cục của luận văn 12 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 13 1.1. Tổng quan nghiên cứu về sản phẩm quà lƣu niệm 13 1.1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài 13 1.1.2. Những đóng góp mới của luận văn cho đề tài sản phẩm quà lưu niệm ở Việt Nam 15 1.2. Khái niệm về sản phẩm quà lƣu niệm 15 1.2.1. Định nghĩa về sản phẩm quà lưu niệm 15 1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm quà lưu niệm 18 1.2.3. Phân loại sản phẩm quà lưu niệm 19 1.2.3.1. Phân loại sản phẩm quà lưu niệm theo chất liệu 19 1.2.3.2. Phân loại sản phẩm quà lưu niệm theo mục đích sử dụng 29 1.2.3.3. Phân loại sản phẩm quà lưu niệm theo tính chất của sản phẩm 29 2 1.3. Giá trị của sản phẩm lƣu niệm 30 1.3.1. Giá trị về mặt kinh tế 30 1.3.2. Giá trị về mặt văn hóa, tinh thần, giáo dục 32 1.4. Vai trò của sản phẩm quà lƣu niệm đối với điểm đến du lịch 33 1.4.1. Vai trò chung của sản phẩm quà lưu niệm 33 1.4.2. Sản phẩm quà lưu niệm và vấn đề xây dựng hình ảnh điểm đến 34 1.4.3. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản phẩm quà lưu niệm phục vụ du lịch. . 35 1.4.4. Kinh nghiệm trong nước về phát triển sản phẩm quà lưu niệm phục vụ du lịch. 37 1.5. Thị hiếu và xu hƣớng mua sắm sản phẩm quà lƣu niệm của du khách hiện nay 38 1.5.1. Thị hiếu mua sắm của các nhóm du khách phổ biến ở Việt Nam 38 1.5.2. Xu hướng mua sắm các sản phẩm quà lưu niệm của du khách 40 Tiểu kết chƣơng 1 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM Ở HẠ LONG 42 2.1. Các loại hình sản phẩm quà lƣu niệm tại Hạ Long 42 2.1.1. Nhóm văn hóa phẩm 42 2.1.2. Nhóm sản phẩm vật dụng 46 2.1.3. Nhóm hàng trang sức, phục sức 47 2.2. Đánh giá chất lƣợng sản phẩm quà lƣu niệm tại Hạ Long 48 2.3. Đặc điểm các thị trƣờng khách du lịch mua sắm sản phẩm quà lƣu niệm ở Hạ Long 50 2.4. Phƣơng thức tổ chức sản xuất các sản phẩm quà lƣu niệm phục vụ du lịch Hạ Long ở Quảng Ninh 52 2.4.1. Thực trạng các nghề thủ công mỹ nghệ chủ đạo của Quảng Ninh liên quan đến sản phẩm quà lưu niệm Hạ Long. 54 2.4.2. Các chính sách đối với phát triển các làng nghề truyền thống ở Quảng Ninh59 2.5. Thực trạng kinh doanh sản phẩm lƣu niệm quà ở Hạ Long hiện nay. 64 2.5.1. Thực trạng hệ thống bán sản phẩm quà lưu niệm tại Hạ Long 64 3 2.5.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng quà lưu niệm tại Hạ Long 69 2.6. Đánh giá chung 71 Tiểu kết chƣơng 2 74 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM Ở HẠ LONG 75 3.1. Những định hƣớng cơ bản trong việc phát triển sản phẩm quà lƣu niệm cho Hạ Long 75 3.1.1. Định hướng thị trường mục tiêu và thị trường tiềm năng cho sản phẩm quà lưu niệm Hạ Long 75 3.1.2. Định hướng phát triển sản phẩm quà lưu niệm cho Hạ Long 76 3.2. Các giải pháp phát triển sản phẩm quà lƣu niệm Hạ Long 78 3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách 78 3.2.1.1. Mục đích của giải pháp 78 3.2.1.2. Nội dung của giải pháp 78 3.2.1.3. Lợi ích của giải pháp 82 3.2.2. Giải pháp xây dựng sản phẩm hình ảnh biểu trưng cho du lịch Hạ Long 83 3.2.2.1. Mục đích của giải pháp 83 3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 83 3.2.2.3. Lợi ích của giải pháp 84 3.2.3. Giải pháp đầu tư nghiên cứu xây dựng bộ sản phẩm quà lưu niệm đặc thù cho du lịch Quảng Ninh nói chung, Hạ Long nói riêng, kết hợp đa dạng hóa hệ thống sản phẩm 85 3.2.3.1. Mục đích của giải pháp 85 3.2.3.2. Nội dung giải pháp 85 3.2.3.3. Lợi ích của giải pháp 95 3.2.4. Giải pháp quy hoạch các làng nghề truyền thống gắn với sản xuất các sản phẩm quà lưu niệm của Quảng Ninh 96 3.2.4.1. Mục đích của giải pháp 96 4 3.2.4.2. Nội dung của giải pháp 96 3.2.4.3. Lợi ích của giải pháp 97 3.2.5. Giải pháp về đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 98 3.2.5.1. Mục đích của giải pháp 98 3.2.5.2. Nội dung của giải pháp 98 3.2.5.3. Lợi ích của giải pháp 99 3.2.6. Giải pháp về tổ chức hoạt động quản lý, kinh doanh sản phẩm quà lưu niệm ở Hạ Long 100 3.2.6.1. Mục đích của giải pháp 100 3.2.6.2. Nội dung của giải pháp 100 3.2.6.3. Lợi ích của giải pháp 109 3.2.7. Một số giải pháp xúc tiến quảng bá 109 3.2.7.1. Mục đích của giải pháp 109 3.2.7.2. Nội dung của giải pháp 110 3.2.7.3. Lợi ích của giải pháp 113 Tiểu kết chương 3 113 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN- TTCN CT CP CT TNHH DN EU GDP HTX DNNQD LĐNT TNHH MTV TP UBND USD VN VNĐ Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp Công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp European Union Liên minh châu Âu Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Hợp tác xã Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Lao động nông thôn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành phố Ủy ban nhân dân United States Dollar Đô la Mỹ Việt Nam Việt Nam đồng 6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu, sơ đồ Trang 1 Bảng 2.1: Số lƣợng các cơ sở Công nghiệp- TTCN ngoài Quốc doanh tỉnh Quảng Ninh từ 2000-2004 53 2 Bảng 2.2: Số lƣợng các cơ sở ngành nghề chế biến các địa phƣơng trong tỉnh năm 2004 53 3 Bảng 2.3: Giá trị sản xuất công nghiệp làng nghề- TTCN ngoài quốc doanh trong tỉnh từ 1995-2003 54 4 Bảng 2.4: Các doanh nghiệp gốm sứ có vốn kinh doanh khá trong tỉnh năm 2004 55 5 Bảng 2.5: Tình hình đầu tƣ, hỗ trợ cho sản xuất làng nghề của tỉnh 2004-2005 60 6 Bảng 2.6: Số lƣợng tăng trƣởng làng nghề trong tỉnh từ 2004-2015 61 7 Bảng 2.7: Tổng hợp vốn đầu tƣ và kinh phí hỗ trợ cho làng nghề- TTCN 62 8 Sơ đồ 2.8: Hệ thống bán sản phẩm quà lƣu niệm ở Hạ Long 64 9 Sơ đồ 3.1: Mô phỏng quá trình phục vụ khách du lịch chụp ảnh in trên sản phẩm gốm sứ 92 10 Sơ đồ 3.2: Mối quan hệ giữa công ty du lịch, du khách và công ty sản xuất sản phẩm quà lƣu niệm 109 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong mỗi chƣơng trình đi tham quan, du lịch của du khách, bên cạnh các yêu cầu chính về ăn nghỉ, đi lại và tham quan tìm hiểu, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là mua sắm các sản phẩm quà lƣu niệm tại mỗi một quốc gia, một địa phƣơng là không thể thiếu. Sản phẩm quà lƣu niệm có một vai trò hết sức quan trọng trong mỗi chuyến đi của du khách, là vật lƣu giữ kỷ niệm giúp khách du lịch nhớ lại mỗi khi nhìn thấy, thể hiện rằng họ đã tới nơi đó [10, tr. 4], giúp cho du khách có nhận thức về văn hóa của điểm đến [10, tr. 5]. Bên cạnh đó, sản phẩm quà lƣu niệm còn có những vai trò sau: + Quà lƣu niệm là phƣơng tiện để quảng cáo cho một điểm, một địa phƣơng, một trung tâm du lịch, một vùng du lịch hay một quốc gia. [10, tr. 4] + Việc sản xuất quà lƣu niệm đã tạo ra một khối lƣợng công việc lớn cho nhiều ngƣời, thậm chí cả ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật; giúp nâng cao thu nhập cho ngƣời dân, cải thiện kinh tế, đặc biệt là vùng nông thôn. [10, tr. 4] + Quà lƣu niệm đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, các làng nghề thủ công truyền thống, lôi kéo những thợ lành nghề trở lại làm việc… + Việc sản xuất quà lƣu niệm giúp tận dụng khai thác nhiều nguyên liệu thiên nhiên, thậm chí phế liệu, giúp bảo vệ môi trƣờng. [10, tr. 5] Từ đó đóng góp cho việc phát triển du lịch bền vững của điểm đến. Việc sản xuất và bán các sản phẩm quà lƣu niệm đƣợc hầu hết các quốc gia trên thế giới tổ chức bài bản từ lâu. Các nƣớc châu Á cũng không phải là ngoại lệ, trong đó tiêu biểu phải kể đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc Chƣơng trình shopping là một phần không thể thiếu trong tour và họ làm rất tốt. Nguồn doanh thu từ bán các sản phẩm quà lƣu niệm nhƣ ở Thái Lan thậm chí chiếm từ 50-55% tổng chi phí cho chuyến đi của du khách và ở nhiều nƣớc đây là nguồn thu chính của du lịch. Ngay tại khách sạn, du khách có thể mua mặt hàng lƣu niệm với các chủng 8 loại, mẫu mã đa dạng và phong phú. Trong khi đó ở Việt Nam, việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà lƣu niệm cho du khách còn nhiều hạn chế bởi những lý do sau: Việt Nam có lợi thế về các làng nghề thủ công truyền thống nhƣ lụa Hà Đông, tranh Đông Hồ, sơn mài Tƣơng Bình Hiệp, gốm Bình Dƣơng, Bát Tràng, Bàu Trúc, chạm gỗ Kim Bồng, chạm đá Non Nƣớc, chạm đồi mồi Phú Quốc song các cơ sở sản xuất còn nhỏ hẹp, mang tính tự phát, thiếu đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, thiếu đầu tƣ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, cũng chƣa nhận đƣợc sự hỗ trợ đúng mức của nhà nƣớc về đầu tƣ vốn, kỹ thuật, tiếp thị sản phẩm và đặc biệt là hƣớng đầu ra cho sản phẩm. Dẫn đến chất lƣợng sản phẩm lƣu niệm của Việt Nam còn chƣa cao, nghèo nàn về kiểu dáng, mẫu mã, giá thành làm ra sản phẩm cao Seagames 22, các cửa hàng lƣu niệm tại Việt Nam đã tung ra sản phẩm biểu tƣợng là con trâu vàng nhồi bông, đƣợc bán với giá cao cho du khách nƣớc ngoài khiến họ không khỏi phàn nàn. Chất lƣợng thấp nhƣng giá đắt nếu so sánh với cùng một sản phẩm quà lƣu niệm tƣơng tự của Trung Quốc. Các sản phẩm võng, nón lá Việt Nam cũng khá đƣợc ƣa chuộng song khách nƣớc ngoài thƣờng xuyên phải mua với giá quá cao so với thực tế. Điều này làm hạn chế rất nhiều khả năng tiêu thụ sản phẩm lƣu niệm của Việt Nam so với các nƣớc bạn lân cận nhƣ Thái Lan, Singapore, Malaysia [2, tr. 58] Hầu hết du khách nƣớc ngoài đều thích mua những mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm quà tặng, nhƣng thị hiếu du khách mỗi nƣớc lại khác nhau. Do chƣa nắm vững nhu cầu, thị hiếu của từng nhóm khách hàng, sản phẩm quà lƣu niệm làm ra chƣa phù hợp, khiến họ ƣng ý mua ngay. Những sản phẩm lƣu niệm Việt Nam còn khá đơn điệu và đã quen thuộc, ví dụ nhƣ cô gái Việt Nam đội nón lá, quân rối nƣớc khiến du khách ít có nhiều lựa chọn để mua.[2, tr. 58] Bên cạnh đó, sản phẩm quà lƣu niệm ở Việt Nam đang bị dần trở nên đại trà, thiếu nét đặc trƣng của văn hóa địa phƣơng. Trong khi hiện nay xu hƣớng khách hàng khi đi du lịch là muốn mua về những sản phẩm quà lƣu niệm độc đáo mang [...]... chức sản xuất, phân phối các sản phẩm quà lƣu niệm phục vụ khách du lịch ở Hạ Long, góp phần xây dựng hình ảnh điểm du lịch Hạ Long- một di sản thiên nhiên hàng đầu thế giới 3 Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là điểm du lịch di sản Hạ Long, trong đó tập trung nghiên cứu các khu vực bán sản phẩm quà lƣu niệm chính của Hạ Long là chợ đêm, Trung tâm thƣơng mại Hạ Long, các cửa hàng bán sản. .. đề tài sản phẩm quà lưu niệm ở Việt Nam Có thể nói, đề tài là một nghiên cứu mới, đóng góp cho việc phát triển sản phẩm quà lƣu niệm phục vụ du khách cũng nhƣ quảng bá du lịch ở Hạ Long- Quảng Ninh Dựa trên những nghiên cứu về sản phẩm quà lƣu niệm đã có, luận văn tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh vai trò của sản phẩm quà lƣu niệm với phát triển du lịch Luận văn cũng bổ sung thêm lịch sử nghiên cứu đề... khái niệm về sản phẩm quà lƣu niệm bao gồm định nghĩa, đặc điểm và ý nghĩa của sản phẩm quà lƣu niệm, quy trình sản xuất một số sản phẩm quà lƣu niệm truyền thống, giá trị về mặt kinh tế cũng nhƣ văn hóa, tinh thần của sản phẩm quà lƣu niệm, vai trò của sản phẩm quà lƣu niệm trong phát triển du lịch, đánh giá về sản phẩm quà lƣu niệm ở Việt Nam nói chung, đánh giá về nhu cầu cũng nhƣ những sản phẩm quà. .. phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, phần nội dung chính của luận văn gồm ba chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề cơ sở lý luận về sản phẩm quà lƣu niệm trong phát triển du lịch Chƣơng 2: Thực trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà lƣu niệm ở Hạ Long Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm quà lƣu niệm ở Hạ Long 12 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM TRONG... hàng bán sản phẩm quà lƣu niệm cho du khách trong thành phố, điểm bán lƣu niệm trên vịnh Hạ Long, các khách sạn có bán sản phẩm quà lƣu niệm 10 Nhóm đối tƣợng nghiên cứu: Toàn bộ hệ thống bán sản phẩm quà lƣu niệm cho khách du lịch ở Hạ Long, cũng nhƣ hệ thống tổ chức quản lý sản xuất, phân phối và tiêu thụ chúng bao gồm du khách trong và ngoài nƣớc 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Bao gồm ba nhiệm vụ sau: - Hệ... ít nơi có thể đáp ứng, trong khi thị trƣờng khách có nhu cầu lại cao Đây là lý do tại sao luận văn lại chọn đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lƣu niệm Hạ Long phục vụ khách du lịch 2 Mục đích của đề tài Đề tài này đƣợc thực hiện nhằm nghiên cứu tổng quan thực trạng hệ thống sản xuất, phân phối của sản phẩm quà lƣu niệm phục vụ khách du lịch ở Hạ Long, qua đó đề xuất những hƣớng cơ bản cũng... giờ sản phẩm thủ công truyền thống trở thành hàng hóa” tạp chí Du lịch Việt Nam số tháng 14 03/2013 Hay trên các trang báo mạng nhƣ “Tìm sản phẩm lƣu niệm đặc trƣng cho du khách , “Bỏ ngỏ quà lƣu niệm , Quà lƣu niệm cho du khách- không phải chuyện nhỏ” Cũng có một số bài báo giới thiệu về sản phẩm quà lƣu niệm độc đáo ở các vùng miền, cũng nhƣ là đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm quà lƣu niệm, ... quà lƣu niệm ở Hạ Long 12 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Tổng quan nghiên cứu về sản phẩm quà lƣu niệm 1.1.1 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài Từ lâu trên thế giới đã quan tâm tới nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lƣu niệm phục vụ khách du lịch Có thể kể đến các sách “Souvenirs: The Material Culture of Tourism” do Michael Hitchcock và... nghiên cứu Bao gồm ba nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về sản phẩm quà lƣu niệm - Đánh giá thực trạng thị trƣờng và kinh doanh sản phẩm quà lƣu niệm Hạ Long - Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm quà lƣu niệm ở Hạ Long, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: 5.1 Phương pháp phân tích tổng hợp dữ liệu Dựa trên những nguồn số... hoa, mỹ phẩm các loại), các loại phụ kiện (Mũ, khăn, trang sức, thắt lƣng, ví, túi xách, kính ), sản phẩm giầy dép 1.2.3.3 a Phân loại sản phẩm quà lưu niệm theo tính chất của sản phẩm Nhóm văn hóa phẩm Sản phẩm quà lƣu niệm thuộc nhóm văn hóa phẩm bao gồm: 29 Các sản phẩm sách, báo, tạp chí, tranh, ảnh, lịch, các tác phẩm Những sản phẩm quà lƣu niệm này thƣờng bán tại những điểm tham quan du lịch hoặc . trường tiềm năng cho sản phẩm quà lưu niệm Hạ Long 75 3.1.2. Định hướng phát triển sản phẩm quà lưu niệm cho Hạ Long 76 3.2. Các giải pháp phát triển sản phẩm quà lƣu niệm Hạ Long 78 3.2.1. Nhóm. Đặc điểm các thị trƣờng khách du lịch mua sắm sản phẩm quà lƣu niệm ở Hạ Long 50 2.4. Phƣơng thức tổ chức sản xuất các sản phẩm quà lƣu niệm phục vụ du lịch Hạ Long ở Quảng Ninh 52 2.4.1 MAI PHƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUÀ LƢU NIỆM NHẰM PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Ở HẠ LONG Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon, Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon, Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM QUÀ LƯU NIỆM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN PHẨM QUÀ LƯU NIỆM Ở HẠ LONG, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUÀ LƯU NIỆM Ở HẠ LONG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay