Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa

156 714 4
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:45

Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội và nhân văn PHAN TH H PHNG NGHIấN CU PHT TRIN DU LCH VN HểA BIN O KHNH HềA luận văn thạc sĩ du lịch Hà Nội, 2014 Đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội và nhân văn PHAN TH H PHNG NGHIấN CU PHT TRIN DU LCH VN HểA BIN O KHNH HềA Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) luận văn thạc sĩ du lịch ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYN PHM HNG Hà Nội, 2014 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 7 3. Mục đích nghiên cứu 11 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 11 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 11 6. Bố cục luận văn 12 7. Đóng góp của luận văn 13 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO 14 1.1. Các khái niệm liên quan 14 1.1.1. Khái niệm văn hóa 14 1.1.2. Khái niệm du lịch văn hóa 15 1.1.3. Khái niệm văn hóa biển đảo 16 1.1.4. Khái niệm liên quan đến du lịch biển đảo 19 1.1.4.1. Khái niệm du lịch 19 1.1.4.2. Du lịch biển đảo 19 1.1.4.3. Khái niệm du lịch văn hóa biển đảo 19 1.2. Du lịch văn hóa biển đảo 20 1.2.1. Đặc điểm của du lịch biển đảo 20 1.2.2. Vai trò của du lịch biển đảo 20 1.2.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến du lịch văn hóa biển đảo 22 1.2.4. Những nguyên tắc phát triển du lịch văn hóa biển đảo 23 1.3. Những bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch văn hóa biển đảo 24 1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế 24 1.3.2. Kinh nghiệm trong nƣớc 30 1.4. Những nhiệm vụ đặt ra trong việc nghiên cứu du lịch văn hóa biển đảo 33 2 Tiểu kết chƣơng 1 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO KHÁNH HÒA 35 2.1. Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa biển đảo tỉnh Khánh Hòa 35 2.1.1. Lịch sử hình thành 35 2.1.2. Các điều kiện tự nhiên 36 2.1.3. Các điều kiện kinh tế - xã hội 37 2.1.4. Tài nguyên du lịch 39 2.2. Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 51 2.2.1. Thị trƣờng khách du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 51 2.2.2. Các sản phẩm du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 54 2.2.3. Các điểm - tuyến du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 56 2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 59 2.2.5. Nhân lực du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 63 2.2.6. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 66 2.2.7. Tuyên truyền quảng bá du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 68 2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 72 Tiểu kết chƣơng 2 76 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO KHÁNH HÒA 78 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp 78 3.1.1. Mục tiêu, chiến lƣợc phát triển du lịch của Nhà nƣớc, địa phƣơng 79 3.1.2. Quy hoạch du lịch Khánh Hòa 80 3.2. Các nhóm giải pháp cụ thể 83 3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách, quy hoạch, tổ chức, quản lý 83 3.2.2. Nhóm giải pháp về đầu tƣ, phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật 85 3.2.3. Nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm, thị trƣờng du lịch văn hóa biển đảo 87 3 3.2.4. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực 100 3.2.5. Nhóm giải pháp về xúc tiến quảng bá du lịch văn hóa biển đảo 101 3.2.6. Nhóm giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng văn hóa biển 106 3.2.7. Nhóm giải pháp phát triển du lịch văn hóa biển đảo gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng 109 3.3. Một số kiến nghị 112 3.3.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc ở tỉnh 112 3.3.2. Đối với các doanh nghiệp du lịch 113 3.3.3. Đối với cộng đồng địa phƣơng và khách du lịch 113 Tiểu kết chƣơng 3 113 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 124 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  Cb: Chủ biên  NXB: Nhà xuất bản  KHXHVNV: Khoa học xã hội và nhân văn  UBND: Ủy ban nhân dân  HĐND: Hội đồng nhân dân  VHTT & DL: Văn hóa, Thể thao và du lịch  GTSX: Giá trị sản xuất  THCS: Trung học cơ sở  PTTH: Phổ thông trung học  CĐ: Cao đẳng  DTLS: di tích lịch sử  DSVH: di sản văn hóa  UNESCO: United Nations Education Scientific and Cutural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc)  ASEAN: Asociation of South East Asian (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)  ODA: Official Development Assistance (Hỗ trợ phát triển chính thức)  WB: World Bank (Ngân hàng Thế giới )  ADB: The Asian Development Bank (Ngân hàng Phát triển châu Á) 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Khách du lịch đến Nha Trang – Khánh Hòa giai đoạn 2008 – 2012 51 Bảng 2.2. Các yếu tố du khách quan tâm khi đến Khánh Hòa 52 Bảng 2.3. Doanh thu du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2008 – 2012 53 Bảng 2.4: Vốn đầu tƣ cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 62 Bảng 2.5. Đánh giá chung về hiện trạng nhân lực du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa 64 Bảng 2.6. Hoạt động Festival biển Nha Trang qua các năm 70 Bảng 2.7. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa 73 Bảng 3.1. Kết hợp các điểm đến du lịch biển đảo trong cả nƣớc 97 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên đất liền trên toàn cầu, các quốc gia tiếp xúc với biển đều có chiến lƣợc tích cực tận dụng và khai thác biển, nhƣng Việt Nam cho đến giờ vẫn chƣa tận dụng và khai thác đƣợc nguồn tài nguyên này tƣơng xứng với tiềm lực vốn có của nó. Khánh Hòa là một trong số ít các tỉnh ven biển có kinh nghiệm về biển nhiều hơn cả, cũng là địa phƣơng đang đi đầu trong khai thác biển. Với diện tích khoảng 5.197km 2 gồm khoảng 200 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Vịnh Nha Trang đƣợc công nhận là thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Với thế mạnh của một vùng đất đƣợc thiên nhiên ƣu đãi, nơi tiềm ẩn nhiều giá trị của nền văn hóa lớn, trong đó biển, đảo là giá trị đặc trƣng của nơi đây, đặc biệt văn hóa biển đảo còn lƣu giữ nhiều nét đặc sắc, giúp cho việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Đó chính là một tiềm năng to lớn, một thế mạnh không dễ gì có đƣợc. Du lịch biển nói chung, du lịch văn hóa biển đảo chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đối với du lịch Khánh Hòa, nhất là trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay. Khánh Hòa là vùng đất có nhiều tiềm năng đang có sức hút lớn đối với các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Vì vậy, nó bắt đầu đƣợc chú ý khai thác, phát triển. Du lịch văn hóa biển đảo đang đặt ra nhiều vấn đề cần đƣợc nghiên cứu, hoàn thiện nhằm đánh giá đúng mức những giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa với việc bảo vệ và gìn giữ trọn vẹn chủ quyền biển đảo quốc gia. Cho đến nay, vẫn chƣa có một công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và mang tính phƣơng pháp luận hoàn chỉnh về nhận thức và thực tiễn đối với du lịch văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa. Vì thế, trong điều kiện hội nhập hiện nay, việc đầu tƣ cho công trình nghiên cứu mang tính hệ thống, toàn diện về văn hóa biển đảo trong phát triển du lịch là một vấn đề rất cấp bách của tỉnh trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của biển, đảo đối với các chiến lƣợc phát triển kinh tế biển đảo theo 7 hƣớng bền vững. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA cho luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch của mình 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam * Về văn hóa biển đảo nói chung Hiện nay, các công trình khoa học nghiên cứu về văn hóa và cƣ dân biển đảo phục vụ phát triển du lịch không có nhiều. Theo nhận xét của Ngô Đức Thịnh, kết quả của việc nghiên cứu biển và cƣ dân ven biển, đảo - thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vẫn còn khá khiêm tốn. Riêng bộ môn văn hóa dân gian nghiên cứu về biển thì kết quả lại càng khiêm tốn hơn. Các công trình nghiên cứu khái quát về biển tiêu biểu nhƣ: Luận án tiến sĩ lịch sử Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi của Nguyễn Đăng Vũ (2003). Công trình này phản ánh khá toàn diện bức tranh văn hóa dân gian của cộng đồng cƣ dân nơi đây: từ tín ngƣỡng, lễ hội cho đến nghệ thuật diễn xƣớng dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, ngữ văn dân gian. Tác phẩm Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu của Phan An, Đinh Văn Hạnh (2004). Các tác giả đã nghiên cứu, miêu tả một số lễ hội dân gian của ngƣ dân địa phƣơng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình hình thành và phát triển. Công trình Văn hóa biển miền Trung và văn hóa biển Tây Nam Bộ (2007) là kết quả của 2 cuộc hội thảo do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa, Sở Văn hóa – Thông tin Quảng Ngãi, Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang tổ chức, đã cung cấp khá nhiều tri thức về văn hóa biển ở 02 khu vực này. Ngoài ra, chúng ta còn thấy có nhiều công trình nghiên cứu khác, nhƣ Nuyễn Thị Hải Lê (2009) với Biển trong văn hóa người Việt đã khái quát toàn bộ biển trong các lớp văn hóa của ngƣời Việt về không gian và thời gian, trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của ngƣời Việt. Chuyên khảo Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng (hình thái, đặc trưng và giá trị) của Nguyễn Xuân Hƣơng (2009). Cuốn sách 8 đã tập trung nghiên cứu về tín ngƣỡng thờ cá voi, tín ngƣỡng thờ Mẫu, thờ âm linh, tiền hiền ở địa phƣơng này… Gần đây, bài nghiên cứu Đặc điểm cư dân và văn hóa vùng ven biển và hải đảo: Một số lý luận cơ bản của Phan Duy Hợp và Đặng Vũ Cảnh Linh đã đƣa ra những lý luận giải thích các khái niệm về văn hóa học nhƣ “ Đặc điểm cƣ dân”, “Con ngƣời và văn hóa”. Các vấn đề này đƣợc cụ thể hóa bằng con đƣờng diễn dịch từ hƣớng tiếp cận lý thuyết khinh - trọng, chứ không đi vào nghiên cứu các loại hình văn hóa cụ thể của cƣ dân vùng ven biển và hải đảo. Văn hóa biển đảo những năm gần đây thu hút nhiều sự chú ý của giới nghiên cứu, quản lý thông qua các cuộc hội thảo nhƣ: Tục thờ Tứ vị thánh nương với văn hóa biển ở Việt Nam (Nghệ An, 2009), Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế (Phú Yên, tháng 4/2011), Khai thác tiềm năng biển, đảo vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi và miền Trung (Quảng Ngãi, tháng 5/2011)… * Về khảo cổ học biển đảo Khánh Hòa Qua các đợt khai quật di chỉ khảo cổ học tại các làng ven biển – đảo ở Khánh Hòa, một số tác giả trong các cuốn sách Văn hóa phi vật thể Khánh Hòa; Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hóa Khánh Hòa đã có những nhận định khái quát về lịch sử văn hóa biển, đảo. Đáng chú ý nhất là bài viết Khánh Hòa một cái nhìn địa – văn hóa của Trần Quốc Vƣợng. Tác giả đã nêu lên đặc trƣng các nền văn hóa ven biển miền Trung thời tiền sử - sơ sử (đá mới – sơ kỳ kim khí) là văn hóa cồn bàu. Trong đó, có văn hóa Xóm Cồn với đảo Bích Đầm, đảo Hòn Tre của Khánh Hòa; văn hóa Gò Ốc (Phú Yên)… * Về lễ hội biển đảo Khánh Hòa Các bài viết Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa của Nguyễn Tứ Hải; Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa của Khánh Hải đã khảo tả và đƣa ra nhận xét chung về các lễ hội diễn ra tại các đình, lăng ven biển gồm các nghi lễ: rước sắc, lễ nghinh thủy triều, lễ tế sanh, tế chánh (Nguyễn Văn Khánh cb 1999; Nhiều tác giả 2005). [...]... văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 12 7 Đóng góp của luận văn Luận văn có đóng góp nhất định trên ba vấn đề: - Thứ nhất, tổng quan các vấn đề lý luận vằn du lịch văn hóa và du lịch văn hóa biển đảo ở Việt Nam - Thứ hai, khảo sát thực trạng các hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa - Thứ ba, đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa, cũng nhƣ bảo tồn văn hóa. .. du lịch văn hóa biển đảo Cho đến nay, khái niệm du lịch văn hóa biển đảo thực sự chƣa đƣợc quan tâm tìm hiểu đúng mức, chƣa đƣợc quan niệm thống nhất và đầy đủ Vì vậy, qua thực tiễn nghiên cứu, luận văn cố gắng trình bày quan niệm của mình về du lịch văn hóa biển đảo, trên cơ sở kế thừa các quan niệm chung về du lịch hay du lịch văn hóa 19 Du lịch văn hóa biển đảo là một bộ phận của du lịch văn hóa. .. các tài nguyên văn hóa vùng biển đảo, các điều kiện tự nhiên và xã hội vùng biển đảo tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa phục vụ nhu cầu của du khách Nói cách khác, du lịch văn hóa biển đảo là loại hình du lịch khai thác tài nguyên và điều kiện văn hóa biển đảo làm sản phẩm du lịch, cũng nhƣ cung cấp các dịch vụ du lịch văn hóa thích hợp phục vụ nhu cầu của du khách Du lịch văn hóa biển đảo không tách... quát lịch sử hình thành, kiến trúc xây dựng, mục đích, ý nghĩa và vai trò của lăng Ông trong đời sống văn hóa cƣ dân ven biển và đảo ở Khánh Hòa 2.2 Tình hình nghiên cứu du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa Nhìn chung, văn hóa biển đảo Khánh Hòa đã đƣợc nghiên cứu, tìm hiểu trên nhiều phƣơng diện, nhất là về văn hóa, về môi trƣờng, hay về các lĩnh vực kinh tế khác, nhƣng du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa. .. hầu nhƣ chƣa có đƣợc nghiên cứu chuyên sâu nào Chính vì vậy, luận văn của chúng tôi tiếp thu các kiến thức chung về văn hóa biển đảo, phát triển ý tƣởng nghiên cứu trong một số luận văn Thạc sĩ, Cử nhân đã đƣợc thực hiện trƣớc đây về du lịch văn hóa nói chung, du lịch văn hóa biển đảo nói riêng, để triển khai cho việc nghiên cứu du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa Trong nghiên cứu của mình, chúng... tồn các di sản văn hóa biển đảo Khánh Hòa trong công cuộc phát triển kinh tế của địa phƣơng 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm toàn bộ các di sản văn hóa biển đảo Khánh Hòa, các hoạt động văn hóa biển đảo hiện đại, và các hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa - Phạm vi không gian nghiên cứu: tỉnh Khánh Hòa, tập trung tại vịnh Nha Trang và huyện đảo Trƣờng Sa... ven biển Việt Nam Để tìm hiểu sự gắn kết giữa tiềm năng của văn hóa biển đảo với sự phát triển du lịch Khánh Hòa, chƣơng 1 của luận văn đề cập đến những lý do khách quan cần thiết cho việc nghiên cứu phát triển loại hình du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa, tạo điều kiện hơn nữa cho việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách của Khánh Hòa Các bài học kinh nghiệm cho du lịch văn hóa biển đảo. .. tính riêng tƣ của văn hóa biển đảo để xây dựng những sản phẩm du lịch văn hóa cao cấp Đây đƣợc xem là thế mạnh và cũng là sự khác biệt khá rõ của du lịch văn hóa biển đảo Tiểu kết chƣơng 1 Du lịch biển đảo ở Khánh Hòa là một chủ đề mới Đặt mối quan hệ giữa văn hóa biển đảo Khánh Hòa với phát triển du lịch là một cách tiếp cận đúng đắn Khánh Hòa 33 là một địa phƣơng có vị thế địa - văn hóa, địa - chính... du lịch Du lịch văn hóa là xu hƣớng của các nƣớc đang phát triển vì đem lại giá trị lớn cho cộng đồng xã hội Bên cạnh những loại hình du lịch nhƣ du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục gần đây du lịch văn hóa đƣợc xem là loại sản phẩm đặc thù của các nƣớc đang phát triển, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế Du lịch văn hóa chủ yếu dựa vào những sản phẩm văn hóa, ... du lịch trải nghiệm thƣờng sử dụng Đây cũng là kinh nghiệm quan trọng để có thể phát triển sản phẩm du lịch văn hóa biển đảo 1.3.2 Kinh nghiệm trong nƣớc Khánh Hòa là một tỉnh có điều kiện phát triển du lịch văn hóa biển đảo Nhƣng để phát triển tốt hơn, cần học tập kinh nghiệm của nhiều địa phƣơng có điều kiện phát triển du lịch văn hóa biển đảo nhƣ Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh… * Kinh nghiệm du lịch . đến du lịch biển đảo 19 1.1.4.1. Khái niệm du lịch 19 1.1.4.2. Du lịch biển đảo 19 1.1.4.3. Khái niệm du lịch văn hóa biển đảo 19 1.2. Du lịch văn hóa biển đảo 20 1.2.1. Đặc điểm của du lịch. nguyên du lịch 39 2.2. Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 51 2.2.1. Thị trƣờng khách du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 51 2.2.2. Các sản phẩm du lịch văn hóa biển đảo. tại Khánh Hòa 54 2.2.3. Các điểm - tuyến du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 56 2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 59 2.2.5. Nhân lực du lịch văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn