Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình - Nghiên cứu trường hợp phường Tứ Liên quận Tây Hồ và xã Thượng Cát huyện Từ Liêm

93 2,592 5
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN  NGUYỄN KIM ANH MÂU THUẪN GIỮA CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHƯỜNG TỨ LIÊN QUẬN TÂY HỒ VÀ XÃ THƯỢNG CÁT HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: XÃ HỘI HỌC MÃ SỐ: 60.31.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.Đặng Cảnh Khanh HÀ NỘI - 2010 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 3 3. Đối tượng, khách thể, phạm vi, mẫu nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 5 5. Giả thuyết nghiên cứu 6 6. Khung lý thuyết 7 NỘI DUNG CHÍNH 8 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 8 1.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về gia đình 10 1.3. Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu 11 1.4. Một số khái niệm công cụ 14 Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 2.1. Những đặc điểm cơ bản về kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu 18 2.1.1. Huyện Từ Liêm 18 2.1.2. Quận Tây Hồ 19 2.2. Một số lý luận về những nhân tố tác động đến mâu thuẫn giữa các thế hệ gia đình hiện nay 21 2.2.1. Nhân tố kinh tế 22 2.2.2. Nhân tố văn hoá xã hội 23 2.2.3. Nhân tố định hướng giá trị gia đình 24 2.3. Thực trạng mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình 25 2.3.1. Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong lĩnh vực kinh tế 26 2.3.1.1. Giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành 26 2.3.1.2. Giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành 28 2.3.1.3. Mâu thuẫn giữa người cao tuổi và cháu 30 2.3.2. Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong lĩnh vực giáo dục 32 2.3.2.1. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành 32 2.3.2.2. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành 38 2.3.2.3. Mâu thuẫn giữa người cao tuổi và cháu 40 2.3.3. Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ 41 2.3.3.1. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành 41 2.3.3.2. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành 42 2.3.3.3. Mâu thuẫn giữa ông bà và các cháu 47 2.3.4. Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong lĩnh vực vui chơi, giải trí 50 2.3.4.1. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành 50 2.3.4.2. Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành 54 2.3.4.3. Mâu thuẫn giữa ông bà và các cháu 55 2.4. Hệ quả của những mâu thuẫn trong gia đình đến sự vận động, biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay 59 KẾT LUẬN 68 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Các hình thức mâu thuẫn trong gia đình. Biểu đồ 2.2: Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành. Biểu đồ 2.3: Sự hỗ trợ giữa ông bà và cháu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Sự mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành trong lĩnh vực giáo dục. Bảng 2.2: Mâu thuẫn giữa người cao tuổi và cha mẹ trong lĩnh vực giáo dục. Bảng 2.3: Sự hỗ trợ của người cao tuổi đối với cháu trong lĩnh vực giáo dục. Bảng 2.4: Sự mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái chưa trưởng thành trong chăm sóc sức khoẻ. Bảng 2.5: Sự mâu thuẫn giưa cha mẹ và con cái trưởng thành trong chăm sóc sức khoẻ. Bảng 2.6: Sự mâu thuẫn giữa ông bà và cháu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Bảng 2.7: Những khó khăn khi sống cùng con cháu của người cao tuổi. Bảng 2.8: Người quyết định trong gia đình về vui chơi, giải trí. Bảng 2.9: Mức độ nhất trí giữa các thế hệ trong lĩnh vực vui chơi giải trí. Bảng 2.10: Những biểu hiện của các thế hệ khi gia đình nảy sinh bất đồng. Bảng 2.11: Cách giải quyết khi gia đình có mâu thuẫn. Bảng 2.12: Quan niệm về cách giải quyết mâu thuẫn giữa các thế hệ gia đình. Bảng 2.13: Các giải pháp tăng cường sự đồng thuận giữa các thế hệ trong gia đình. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với những giá trị chuẩn mực tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, công tác gia đình hiện nay vẫn còn nhiều yếu kém và đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình còn nhiều thiếu sót và bất cập. Hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân với người nước ngoài đang làm cho xã hội lo lắng. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thuỷ chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp. Sự xung đột giữa các thế hệ về lối sống và việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Các tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, rượu chè, mại dâm và nạn dịch HIV/AIDS đang thâm nhập vào các gia đình. Nạn bạo hành trong gia đình, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lang thang kiếm sống, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng phát triển… 2 Khi đề cập đến gia đình, người ta không chỉ nói đến các chức năng của gia đình như chức năng tái sản xuất con người, chức năng kinh tế, chức năng xã hội hoá cá thể và một số chức năng khác mà còn đề cập đến những vấn đề xã hội của gia đình như hôn nhân, ly hôn, bạo lực, giá trị chuẩn mực, di cư Tất cả những vấn đề đó ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình mà một trong những yếu tố là mâu thuẫn. Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã có những thay đổi toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có các mối quan hệ gia đình. Bên cạnh những việc tiếp nhận những tác động tích cực về kinh tế xã hội do quá trình đổi mới đem lại, gia đình Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn như: vấn đề thiếu việc làm, thu nhập chưa ổn định và những rủi ro từ nền kinh tế thị trường, bạo lực gia đình, thiết chế gia đình lỏng lẻo… đặc biệt là mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình. Vấn đề thế hệ và mâu thuẫn của nó trong gia đình phản ánh sự biến đổi trong kết cấu nội tại của hệ thống gia đình. Bản chất của gia đình được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa các thế hệ và hoạt động của các thành viên gia đình khi thực hiện các chức năng cơ bản của gia đình. Hình thức, nội dung và cách thức quan hệ gia đình phụ thuộc vào các loại hình gia đình như truyền thống hay hiện đại, hạt nhân hay mở rộng Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào cơ cấu gia đình và khung cảnh văn hoá xã hội. Vì vậy, việc phân tích quan hệ các thế hệ trong gia đình nói chung và mâu thuẫn của các thế hệ nói riêng đang là một vấn đề bức thiết hiện nay. Kết quả điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006 cho thấy, hiện nay loại gia đình hai thế hệ là khá phổ biến, chiếm 63,4%. Loại hộ gia đình này có xu hướng phổ biến hơn ở các khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên. Tỷ lệ hộ chỉ có một thế hệ không nhiều (9,9%), tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng. Hộ gia đình ba thế hệ ở nông thôn cao hơn thành thị, đặc biệt là khu vực nội thành bốn thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh. Một trong những nguyên nhân là do điều kiện đất đai và nhà ở tại các khu vực thành thị bị hạn chế, vì vậy, số lượng các thế hệ cùng cư trú trong một hộ tăng lên. Ngoài ra, nhiều gia đình ở nông thôn đã tách hộ để được chia ruộng đất. 3 Vấn đề đặt ra là: dưới sự tác động của quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì quan hệ giữa các thế hệ gia đình đã và đang diễn ra như thế nào? Mối quan hệ này ảnh hưởng ở mức độ nào đến việc thực hiện chức năng của gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội hiện nay và tác động như thế nào đến sự biến đổi văn hoá xã hội? Những vấn đề trở thành tiêu điểm của xã hội hay những vấn đề tiêu cực xã hội liệu có phải được nảy sinh từ những mối quan hệ này? Có thể nói, mối quan hệ giữa các thế hệ gia đình phản ánh bản chất của hệ thống gia đình, là vấn đề cốt lõi của thiết chế gia đình. Nó chính là quan hệ xã hội của xã hội được thu nhỏ trong khuôn khổ gia đình. Nhận thức được điều này, tác giả đã chọn vấn đề “Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu chung của đề tài là chỉ ra được những yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến những mâu thuẫn giữa các thế hệ và làm rõ thực trạng của những mâu thuẫn hiện nay trong gia đình thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ cụ thể: - Làm rõ những khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn, phương pháp luận nghiên cứu thực trạng mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình ở Thành phố Hà Nội. - Phân tích thực trạng mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình ở Thành phó Hà Nội. - Phân tích và làm rõ các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội có tác động đến các mối quan hệ nói chung và những mâu thuẫn nói riêng giữa các thế hệ trong gia đình ở Thành phố Hà Nội. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị, phương hướng phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội. 3. Đối tượng nghiên cứu, khách thể, phạm vi, mẫu nghiên cứu : 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình ở Thành phố Hà Nội. 4 3.2.Khách thể nghiên cứu: + Đại diện hộ gia đình (thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu) + Đại diện các ban ngành của phường, xã (Phó Chủ tịch UBND xã/ phường, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên ) 3.3. Phạm vi nghiên cứu: Do tính phức tạp và rộng lớn của vấn đề nghiên cứu cùng những giới hạn của một bản luận văn cao học nên đề tài chỉ tập trung vào nghiên cứu thực trạng mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình tại một phường và một xã ở Thành phố Hà Nội biểu hiện qua 4 lĩnh vực bao gồm : kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá. - Phạm vi về không gian: Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ; Xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. - Phạm vi thời gian: Từ tháng 9/2009 - 6/2010. 3.4. Mẫu nghiên cứu : Đề tài tiến hành khảo sát mẫu ngẫu nhiên đối với 200 đại diện hộ gia đình tại Phượng Tứ Liên, Quận Tây Hồ và xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổng số mẫu là 200 người, trong đó:  Giới tính : - Nam : 85 người, chiếm 42,5% - Nữ : 115 người, chiếm 57,5%  Độ tuổi : - Từ 20-30 tuổi : 12 người, chiếm 6,0% - Từ 31-40 tuổi : 78 người, chiếm 39% - Từ 41 – 50 tuổi: 63 người, chiếm 31,5% - Từ 50 tuổi trở lên: 47 người, chiếm 23,5%  Trình độ học vấn : - THPT : 121 người, chiếm 60,5% - Trung cấp : 19 người, chiếm 9,5% - Cao đẳng- Đại học : 45 người, chiếm 22,5% - Trên Đại học: 15 người, chiếm 7,5% 5  Thu nhập bình quân/tháng : - 1 triệu – dưới 1,5 triệu: 35 người, chiếm 17,5% - 1,5- 2 triệu: 86 người, chiếm 43,0% - Trên 2 triệu: 79 người, chiếm 39,5%  Nghề nghiệp: - Cán bộ, CNVC: 56 người, chiếm 28% - Nông nghiệp: 42 người, chiếm 21% - Người nội trợ hoặc đã về hưu: 13 người, chiếm 6,5% - Buôn bán dịch vụ: 79 người, chiếm 39,5% - Làm những nghề khác: 10 người, chiếm 5% 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp phân tích tài liệu Phương pháp này được sử dụng nhằm phân tích một số tài liệu đã có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Qua đó, bổ sung thêm cho những thiếu hụt trong việc phân tích các số liệu định lượng thu được từ điều tra bảng hỏi. 4.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Phương pháp định lượng được tiến hành thông qua các phiếu hỏi cá nhân dành cho chủ hộ gia đình. Việc thực hiện phỏng vấn người dân bằng bảng hỏi nhằm đo lường thực trạng mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình.Về mẫu nghiên cứu: Mỗi xã/phường chọn đại diện 100 hộ gia đình tham gia trả lời phiếu hỏi x 2 xã/phường = 200 phiếu hỏi. 4.3. Phương pháp phỏng vấn sâu Các phỏng vấn sâu được thực hiện nhằm tìm hiểu sâu thực trạng những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình và các yếu tố ảnh hưởng đến những mâu thuẫn này. Phương pháp phỏng vấn sâu giúp nhóm nghiên cứu có cái nhìn rõ hơn về vấn đề mà trong những câu hỏi định lượng không thể trả lời được. Đối tượng được phỏng vấn là các thành viên của các hộ gia đình từ hai thế hệ trở lên, đại diện cho các thế hệ người cao tuổi, cha mẹ và con cái; cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp, các đoàn thể (Đảng uỷ, UBND, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ Quốc, Y tế, giáo dục, tổ dân phố ). 6 5. Giả thuyết nghiên cứu - Giả thuyết 1: Mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu, truyền thống chung sống giữa cha mẹ và con cái trưởng thành vẫn tiếp tục được duy trì. Người cao tuổi vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ phía con cháu, bất kể họ sống cùng con cháu hay sống riêng. - Giả thuyết 2: Quá trình hạt nhân hoá gia đình, thay đổi mô hình chung sống giữa các thế hệ, sự tách biệt nơi cư trú của con cái sau khi kết hôn, sự độc lập kinh tế, thu nhập của người vợ đối với người chồng, sự thay đổi trong phân công lao động gia đình, là những nhân tố tác động đến mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình. - Giả thuyết 3: Xung đột giữa người cao tuổi và con cháu, giữa bố mẹ với con cái có xu hướng tăng lên do sự biến đổi nhanh chóng của xã hội làm cho những khác biệt về kinh nghiệm, nhu cầu và sở thích trong cuộc sống giữa các thế hệ cũng tăng lên. [...]...6 Khung lý thuyt Các chính sách kinh tế - xã hội Các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội Thu nhập, lao động, giao thông, sức khoẻ, giáo dục, nhà ở, môi tr-ờng, cuộc sống gia đình, hoạt động xã hội của phụ nữ, an ninh xã hội, vui chơi, giải trí Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình Cha mẹ và con cái đã tr-ởng thành Cha mẹ và con cái ch-a tr-ởng thành 7 Ông bà và cháu chắt NI DUNG CHNH Chng... liu ban u v s th h trong cỏc gia ỡnh Vit Nam, cha khai thỏc sõu mõu thun gia cỏc th h gia ỡnh trong tt c cỏc lnh vc ca i sng gia ỡnh iu ú cho thy, mõu thun gia cỏc th h trong gia ỡnh cha c cp nhiu trong cỏc nghiờn cu hin cú v gia ỡnh Vỡ vy, ti Mõu thun gia cỏc th h trong gia ỡnh Vit Nam hin nay s ỏp ng c nhu cu thc tin t ra 9 1.2 Quan im ca ng, Nh nc ta v gia ỡnh Gia ỡnh l mt trong nhng vn m ng... hụn nhõn, Quan h v chng, Mi quan h gia cỏc th h trong gia ỡnh, Mi quan h h hng thõn tc, Mi quan h gia cỏc gia ỡnh vi cỏc thit ch khỏc Thc trng chc nng gia ỡnh: Chc nng sinh , Chc nng chm súc-xó hi hoỏ tr em ca gia ỡnh, Chc nng kinh t ca gia ỡnh, chc nng tho món nhu cu tõm lý tỡnh cm ca gia ỡnh Ngoi ra ti liu trờn cũn d bỏo xu hng bin i gia ỡnh v nhng vn t ra i vi gia ỡnh Vit Nam Tuy nhiờn, nghiờn cu... trũ ca h trong c cu xó hi Nu ngi ph n khụng i lm thỡ cú th b kộm hnh phỳc hn bi vỡ h b 11 ph thuc v kinh t vo ngi chng ca h i vi nhng ngi ny s t do trong ly hụn cú ngha l chm dt kh nng c giỳp duy nht ca h Trong thc tin, cỏc gia ỡnh cú th tn ti trong nhiu c cu khỏc nhau v quan h gia cỏc thnh viờn trong mi c cu cng khỏc nhau; gia ỡnh ht nhõn, gia ỡnh m rng, gia ỡnh truyn thng, gia ỡnh hin i, gia ỡnh... lch s trng i (v kinh t, chớnh tr, vn hoỏ ) v sng trong mt khong thi gian nht nh, cú nhng hi c chung, kinh nghim chung, to nờn mt tng th khỏ thun nht C cu gia ỡnh c phõn loi theo nhng tiờu chớ khỏc nhau Mt trong nhng tiờu chớ thng c s dng l cn c vo s th h trong gia ỡnh Theo s th h trong gia ỡnh, cú hai loi gia ỡnh ch yu: Gia ỡnh ht nhõn v gia ỡnh m rng Gia ỡnh ht nhõn (nuclear family) gm hai v chng v... nhng xung t S bt ng gia vn hoỏ s lm ny sinh ra xung t xó hi, s phõn cụng lao ng gia v v chng, gia cỏc th h trong gia ỡnh, nhng bt ng trong nhn thc thúi quen v ng x lm tng s xung t trong gia ỡnh 13 Theo thuyt ny, gia ỡnh ba th h khú trỏnh khi cỏc mõu thun xung t do s khỏc bit, thm chớ l trỏi ngc nhau v nhu cu, ng c, nhn thc, hnh vi sinh hot, lao ng 1.4 Mt s khỏi nim cụng c Gia ỡnh: Gia ỡnh luụn luụn... lnh vc gia ỡnh, loi ngi i t i gia ỡnh i gia ỡnh mu h, i gia ỡnh ph h n tiu gia ỡnh Núi chung ngi ta quan nim i gia ỡnh gm t ba th h tr lờn, l mt n v kinh t v l t bo ca xó hi Tiu gia ỡnh cng l n v kinh t v t bo ca xó hi, nhng ch bao gm b m v con cỏi 14 Cú s a dng cỏc hỡnh thc gia ỡnh phõn tớch s sp xp gia ỡnh a dng v phong phỳ ú, cỏc nh xó hi hc s dng hai khỏi nim ch cht, ú l gia ỡnh m rng v gia ỡnh... khuụn kh chng trỡnh hp tỏc quc gia gia chớnh ph Vit Nam v Qu nhi ng Liờn hp quc (UNICEF), y ban Dõn sụ, Gia ỡnh v Tr em ó phi hp cựng Tng cc Thng kờ v Vin Gia ỡnh v Gii thuc Vin khoa hc Xó hi Vit Nam Ni dung ca cuc iu tra ny tp trung vo bn lnh vc ca gia ỡnh l quan h gia ỡnh, cỏc giỏ tr v chun mc ca gia ỡnh, kinh t gia ỡnh v phỳc li gia ỡnh Cỏc s liu v th h gia ỡnh ó c a ra trong cuc iu tra ny, tuy nhiờn... ti liu v nhng nghiờn cu v gia ỡnh trong vũng 10 nm qua nờn tớnh i din, tớnh xỏc thc cng cha thc s cao Ngoi nghiờn cu nờu trờn, nm 200 6-2 007 y ban Dõn s, Gia ỡnh v Tr em ó tin hnh mt d ỏn iu tra c bn v Mi quan h gia cỏc th h trong gia ỡnh Vit Nam hin nay do PGs.TS.Trn Vn Chin ch nhim ti ti ó tin hnh nghiờn cu c chiu cnh ng thun v mõu thun ca cỏc mi quan h gia cỏc th h trong gia ỡnh Vit Nam hin nay 8... b-chỏu nm trong cỏc mi quan h ca mt h thng gia ỡnh nhiu th h m trc tip nht l gia ỡnh ba th h ú l mi quan h chc nng trong ú mi th h cú mt v th xỏc nh v úng vai trũ nht nh gúp phn bo m cho s tn ti cú trt t, cú nn np ca c gia ỡnh Trong gia ỡnh nhiu th h, ụng b cú quyn uy cao nht, uy tớn cao nht B m cú quyn lc thc thi cỏc quyt nh ca gia ỡnh Chỏu l trung tõm ca s u t phỏt trin nhm vo li ớch k vng ca c gia . QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN  NGUYỄN KIM ANH MÂU THUẪN GIỮA CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHƯỜNG TỨ LIÊN QUẬN TÂY HỒ VÀ XÃ THƯỢNG. số thế hệ trong các gia đình Việt Nam, chưa khai thác sâu mâu thuẫn giữa các thế hệ gia đình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống gia đình. Điều đó cho thấy, mâu thuẫn giữa các thế hệ trong. và những rủi ro từ nền kinh tế thị trường, bạo lực gia đình, thiết chế gia đình lỏng lẻo… đặc biệt là mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình. Vấn đề thế hệ và mâu thuẫn của nó trong gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình - Nghiên cứu trường hợp phường Tứ Liên quận Tây Hồ và xã Thượng Cát huyện Từ Liêm, Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình - Nghiên cứu trường hợp phường Tứ Liên quận Tây Hồ và xã Thượng Cát huyện Từ Liêm, Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình - Nghiên cứu trường hợp phường Tứ Liên quận Tây Hồ và xã Thượng Cát huyện Từ Liêm, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn