Sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

87 539 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:16

0 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG SỰ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ HÓA HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ LỘC HOÀ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH) LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC Hà Nội- 2014 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG SỰ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ HÓA HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ LỘC HOÀ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60 31 30 LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa HÀ NỘI- 2014 2 MỤC LỤC Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 6 1.Lý do chọn đề tài 6 2.Tổng quan nghiên cứu 8 3.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. 14 3.1.Ý nghĩa khoa học 14 3.2.Ý nghĩa thực tiễn 14 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 14 4.1. Mục đích nghiên cứu 14 4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 15 5. Đối tượng, khách thể nghiên cứu, phạm vi 15 5.1. Đối tượng nghiên cứu 15 5.2. Khách thể nghiên cứu 15 5.3.Phạm vi nghiên cứu 15 6. Câu hỏi nghiên cứu 16 7. Giả thuyết nghiên cứu 16 8. Phương pháp nghiên cứu 17 8.1.Phương pháp phân tích tài liệu 17 8.2.Phương pháp quan sát 17 8.3.Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi tự ghi 17 8.4.Phương pháp phỏng vấn sâu 18 9.Khung phân tích 19 Phần 2: NỘI DUNG CHÍNH 21 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 21 1.1. Cơ sở lý luận 21 1.1.1. Các khái niệm công cụ 21 1.1.2. Các lý thuyết 29 3 * Thuyết chức năng cấu trúc của Talcott Parsons 29 * Thuyết hành động 31 * Lý thuyết biến đổi xã hội 31 * Lý thuyết nhu cầu của Maslow 32 1.1.3. Quan điểm của Nhà nước về gia đình 33 1.2. Cơ sở thực tiễn: Một số đặc điểm về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục của xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 36 Chƣơng 2: Tác động của Đô thị hóa và sự biến đổi đời sống của ngƣời dân 38 2.1.Tác động của đô thị hoá đến phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay 38 2.2.Thực trạng sự biến đổi đời sống của người dân xã Lộc Hoà , thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện nay 42 2.2.1.Sự biến đổi về đời sống vật chất 42 2.2.2.Sự biến đổi về đời sống xã hội 49 2.2.3.Sự biến đổi về quan niệm, giá trị chuẩn mực xã hội 66 Kết luận và khuyến nghị 78 1.Kết luận 78 2.Khuyến nghị 80 Tài liệu tham khảo 83 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn nước chính dùng ăn uống của gia đình tại hai thời điểm (%) 43 Bảng 2.2: Bảng so sánh về hành vi mua sắm tiện nghi sinh hoạt của 4 dân cư xã Lộc Hoà trước và sau năm 1998 (%) 44 Bảng 2.3: Nghề nghiệp tạo thu nhập chính của người được hỏi (%) 45 Bảng 2.4: Người đảm nhiệm chính công việc gia đình (%) 49 Bảng 2.5: Người quyết định chính các công việc (%) 51 Bảng 2.6: Tương quan về thu nhập với các lĩnh vực xảy ra xung đột vợ chồng (%) 56 Bảng 2.7: Mức độ quan tâm của cha mẹ đến các hoạt động của con cái (%) 59 Bảng 2.8: Mức độ tham gia một số loại hình giải trí của người dân (%) 67 Bảng 2.9: Mức độ sử dụng các dịch vụ giải trí của người dân(%) 68 Bảng 2.10: Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời (%) 72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu 2.1: Loại hình nhà ở của người dân xã Lộc Hòa trước và sau năm 1998(%) 42 5 Biểu 2.2: Tỷ lệ mức thu nhập bình quân hàng tháng của gia đình(%) 47 Biểu 2.3: Tỷ lệ người dân tự đánh giá mức sống của gia đình (%) 48 Biểu 2.4: Các lĩnh vực thường xảy ra xung đột (%) 53 Biểu 2.5: Số con trong các gia đình (%) 59 Biểu 2.6: Lĩnh vực chủ yếu xảy ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái(%) 61 Biểu 2.7: Thăm hỏi họ hàng của người dân xã Lộc Hòa(%) 64 Biểu 2.8: Sang chơi nhà hàng xóm của người dân xã Lộc Hòa (%) 65 Biểu 2.9: Lý do nhất thiết phải có con trai (%) 76 Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 6 Theo các nhà nghiên cứu, xã hội loài người đã trải qua hai cuộc cách mạng đô thị. Cuộc cách mạng thứ nhất diễn ra từ khoảng 8000 năm trước công nguyên. Cuộc cách mạng thứ hai diễn ra vào khoảng thể kỷ thứ 18 và 19 ở châu Âu và Bắc Mỹ . Các cuộc cách mạng đô thị hay đô thị hóa là những quá trình biến đổi xã hội trên phạm vi rộng, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của con người. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, đô thị hóa luôn gắn liền với sự phát triển của sản xuất công nghiệp và gắn liền với sự di cư từ nông thôn vào thành thị (Trịnh Duy Luân, 2004: 68). Ở châu Á, theo các tài liệu khảo cổ học, mặc dù các thành phố đã xuất hiện từ khoảng 2500 năm trước công nguyên nhưng tiến trình đô thị hóa chỉ thực sự diễn ra mạnh mẽ khi có sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây (Guinness, 2003). Ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa găn liền với các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ( lần 1: 1897- 1914, lần 2: 1919- 1930). Đặc biệt, từ cuối những năm 1980 của thế kỷ 20, cùng với chính sách đổi mới đất nước, Đảng ta đã xác định quá trình đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa và phát triển kinh tế. Quá trình đô thị hóa đã dẫn đến sự hình thành các khu công nghiệp và đô thị, đồng thời làm thay đổi đáng kể cuộc sống của người nông dân ngay tại các vùng nông thôn. Đây chính là nguyên nhân làm xuất hiện những vấn đề xã hội, trong đó có vần đề những cư dân “bị đô thị hóa” thích ứng như thế nào với cộng đồng và lối sống đô thị. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, cũng như trong các văn kiện của Đảng về chính sách xã hội đã nhấn mạnh đến vai trò của gia đình như là tế bào của xã hội và là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam. Sau 20 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã có những thay đổi toàn diện và sâu sắc trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong 7 đó có các mối quan hệ gia đình. Quá trình đổi mới đem đến cho gia đình Việt Nam những cơ hội phát triển mới, mức sống của đại bộ phận các gia đình đã được nâng cao. Trong vòng 15 năm, từ 1990 đến 2004, tổng sản phẩm trong nước tăng gần gấp 3 lần, đạt mức bình quân 7,5 %/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 24% năm 2004 (Tổng cục thống kê, 2004). Các chức năng cơ bản của gia đình có nhiều biến đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc tiếp nhận những tác động tích cực về kinh tế- xã hội do quá trình đổi mới đem lại, gia đình Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức to lớn. Đô thị hóa và công nghiệp hóa đang có những tác động ngược chiều đối với gia đình Việt Nam. Một mặt, nó mang đến cho gia đình Việt Nam những giá trị nhân văn mới như quyền trẻ em, bình đẳng giới. Mặt khác, nó có thể làm mai một đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đã hình thành trong lịch sử như tinh thần trách nhiệm, đức hy sinh, lòng hiếu thảo, tôn ti trật tự trong gia đình, sự thủy chung trong quan hệ vợ chồng, sự kính trọng và tình cảm thiêng liêng của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên; bạo lực gia đình; mâu thuẫn giữa các thế hệ; các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình…. Gia đình Việt Nam đang diễn ra nhiều biến đổi, bao gồm cả biến đổi tích cực và biến đổi tiêu cực. Trong bối cảnh đó, việc chỉ ra thực trạng, nguyên nhân, xu hướng biến đổi gia đình ở Việt Nam là hết sức cần thiết để Nhà nước và các cấp liên quan xây dựng và hoạch định chính sách giúp cho gia đình Việt Nam thích ứng, tồn tại và phát triển. Lộc Hòa là cửa ngõ của Thành phố Nam Định cũng nằm trong quy hoạch phát triển chung của thành phố. Trước đây vốn là một xã thuần nông nhưng hiện nay cơ cấu ngành nghề đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường quốc lộ 21 (đoạn đi qua địa bàn xã Lộc Hoà), xây dựng mới Bến xe khách Nam Định và cụm khu công nghiệp Hoà 8 xá trên địa bàn xã đã tạo cho diện mạo xã có sự thay đổi nhanh chóng. Những khu công nghiệp, khu đô thị mới nhanh chóng mọc lên trên những thửa ruộng của người nông dân. Nhờ đó, đời sống của người dân cũng được nâng cao, kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển mở rộng. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã kéo theo những sự biến đổi trong mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có sự biến đổi về lối sống, văn hóa ứng xử …Câu hỏi đặt ra ở đây là : dưới tác động của quá trình đô thị hóa, đời sống của dân cư ở đây có sự biến đổi như thế nào? Phải chăng, đô thị hóa đem đến những thay đổi tích cực về mặt kinh tế nhưng về mặt văn hóa và các giá trị chuẩn mực đang còn nhiều bất cập với nhiều hệ luỵ tiêu cực. Chính những lý do trên đã dẫn tôi đến quyết định lựa chọn đề tài: “Sự biến đổi đời sống của dân cư trong vùng đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)” 2. Tổng quan nghiên cứu Nghiên cứu về sự biến đổi xã hội nói chung, biến đổi lối sống nói riêng, dưới tác động của quá trình đô thị hóa đã được nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới thực hiện. Trên thế giới, các nhà xã hội học thuộc trường Đại học tổng hợp Chicago là những người đầu tiên thực hiện các nghiên cứu quy mô và chuyên sâu về các vấn đề xã hội của cộng đồng cư dân đô thị, trong đó có vấn đề lối sống. Có thể liệt kê một số tác phẩm tiêu biểu đã mô tả, phân tích về sự thích ứng của người dân, nhất là dân nhập cư, với lối sống tại các đô thị như: “Người nông dân ở Ba Lan ở châu Âu và Mỹ” của Thomas và Florian Znaniecki (1918- 1920), “Thành phố” của Robert Park và Ernest Burgess (1925), “Đặc trưng đô thị như là một lối sống” của Luis Wirth (1938), “Gia 9 đình Negro ở Chicago” của E.Franklin Frazier (1931), “Những cư dân thành thị” của Herbert Gans (1962)…. Dân nhập cư có một vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành các thành phố lớn ở Mỹ. Bởi vậy, quá trình thích ứng của dân nhập cư vào với đời sống đô thị là chủ đề nổi bật trong các nghiên cứu của các nhà xã hội học thuộc trường phái Chicago. Trong tác phẩm điển hình “Người nông dân Ba Lan ở châu Âu và Mỹ”, Thomas và Znanniecki đã mô tả những khó khăn, sự biến đổi của các cộng đồng truyền thống khi hoà nhập vào xã hội đô thị. Theo đó, để trở thành một bộ phận của cộng đồng xã hội tổng thể thì các cộng đồng truyền thống phải thay đổi và thích ứng với bối cảnh chung- trong đó sự thay đổi về lối sống là tất yếu. Trong tác phẩm “Thành phố”, Park và Burgess (1925) cho rằng, đặc trưng cơ bản của lối sống đô thị là sự cạnh tranh. Hành vi của cá nhân chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cấu trúc xã hội cũng như đặc điểm địa lý nơi người ta cư trú. Cuộc sống đô thị có thể được nhận biết thông qua việc khảo sát văn hóa của các thành phố, cấu trúc nghề nghiệp cũng như các tổ chức được hình thành một cách tự nhiên. Sử dụng khái niệm “sinh thái đô thị”, Burgess đã mô tả mối liên hệ giữa các cá nhân ở đô thị với môi trường cư trú và cách thức phụ thuộc lẫn nhau của đời sống đô thị. Trong tác phẩm “Đặc trưng đô thị như là một lối sống” của Louis Wirth công bố năm 1938 đã mô tả ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Theo Wirth, tính không đồng nhất của cộng đồng đô thị đã phá vỡ các cấu trúc xã hội cứng nhắc và tạo ra sự biến động, không ổn định và thiếu an toàn xã hội. Cũng nghiên cứu về sự biến đổi gia đình, nhưng tác giả Goode trong tác phẩm “World Revolution and Family Patterns”(1963) lại phân tích sự biến [...]... động của đô thị hóa đến đời sống của người dân xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện nay Trên cơ sở đó đề xuất về mặt chính sách nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản và xây dựng gia đình trên địa bàn xã ngày càng phát triển bền vững trong điều kiện mới 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 14 - Mô tả và phân tích thực trạng sự biến đổi về đời sống của người dân trong quá trình đô thị hóa ở xã Lộc Hòa,. .. bạn đời .) - Góp phần đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng gia đình bền vững ở địa phương 5 Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 5.1.Đối tượng nghiên cứu Sự biến đổi về đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện nay) 5.2.Khách thể nghiên cứu - Các hộ gia đình đang sinh sống và định. .. nào? 9.Khung phân tích (Xem trang bên) 19 Điều kiện kinh tế- văn hóa- xã hội Quá trình đô thị hóa Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị Đặc điểm hộ gia đình: -Số thế hệ -Nghề nghiệp -Thu nhập -Học vấn -Giới tính -Tuổi Sự biến đổi đời sống của ngƣời dân xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện nay Biến đổi về đời sống vật chất Nhà cửa Nguồn nước sinh hoạt Biến đổi về quan hệ xã. .. nhiều ảnh hưởng đối với các nghiên cứu về quá trình biến đổi xã hội tại các đô thị ở Việt Nam hiện nay Tuy nhiên, tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra với những đặc trưng rất riêng Do đó, khi nghiên cứu về sự biến đổi lối sống ở Việt Nam, cần phải hết sức thận trọng, xem xét cụ thể trong bối cảnh Việt Nam Ở Việt Nam, những nghiên cứu xã hội học về gia đình và biến đổi gia đình... nghiên cứu so sánh ở cấp độ lớn hơn và là cơ sở để đưa ra những luận chứng khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách liên quan đến gia đình 28 Khi nghiên cứu về sự biến đổi đời sống gia đình trong quá trình đô thị hóa với trường hợp cụ thể là xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thời điểm mốc để làm căn cứ đo lường là khi Thành phố Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô. .. đổi vào đề tài, ta thấy gia đình Việt Nam luôn biến đổi và phát triển theo sự biến đổi của xã hội Từ gia đình truyền thống sang gia đình hiện đại với sự kết hợp cả bản sắc văn hóa trong nước và văn hóa ngoại lai.Do đó, nghiên cứu sự biến đổi đời sống của gia đỡnh người dân xã Lộc Hòa phải được đặt trong sự biến đổi chung của xã hội, của truyền thống và hiện đại, của phong tục tập quán và khoa học kỹ... triển của cá nhân cả về thể chất và tinh thần Gia đình là nơi thực hiện các chức năng thiết yếu cho cả cá nhân và xã hội Khi cấu trúc gia đình thay đổi thì mô hình gia đình cũng biến đổi phù hợp để đáp ứng các nhu cầu xã hội Vận dụng thuyết chức năng cấu trúc vào giải thích cho sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa với trường hợp cụ thể là xã Lộc Hòa- thành phố Nam Định cần phân tích ở. .. đình với trường hợp cụ thể là xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là giai đoạn trước năm 1998 và từ năm 1998 đến nay - Về phạm vi khảo sát: + Không gian: xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định + Thời gian: từ tháng 03/2011 đến tháng 12/2012 6 Câu hỏi nghiên cứu Dưới tác động của quá trình đô thị hóa, đời sống của dân cư ở đây có sự biến đổi như thế nào? Các quan hệ giữa vợ- chồng, quan... tạo ra sự phát triển ổn định của xã hội Nhưng khi xảy ra sự biến đổi đột ngột của một thiết chế nào đó, nó sẽ kéo theo sự biến đổi của toàn xã hội 31 Lịch sử đã chứng minh, do sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ mà loài người đã trải qua những biến đổi mang tính phát triển to lớn Quá trình đô thị hóa nông thôn hiện nay cũng không nằm ngoài quy luật của sự biến đổi Vận dụng thuyết biến đổi vào... đang sinh sống và định cư ở xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Cán bộ lãnh đạo quản lý ở địa phương ở địa bàn khảo sát 5.3.Phạm vi nghiên cứu - Về phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về biến đổi đời sống gia đình có rất nhiều lĩnh vực nhưng do điều kiện thời gian, không gian và kinh phí có hạn nên tôi chỉ đi tìm hiểu ở ba khía cạnh: + Biến đổi về đời sống vật chất (nhà ở; nguồn nước, tiện nghi . tượng nghiên cứu Sự biến đổi về đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện nay) . 5.2.Khách thể nghiên cứu - Các. XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG SỰ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ HÓA HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ LỘC HOÀ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM. quyết định lựa chọn đề tài: Sự biến đổi đời sống của dân cư trong vùng đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) ” 2. Tổng quan nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Sự biến đổi đời sống của người dân ở khu vực đô thị hóa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn