Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều huyện - Thanh Trì - Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

106 598 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ KIM ANH CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU-HUYỆN THANH TRÌ-HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội - 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ KIM ANH CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU-HUYỆN THANH TRÌ-HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Chuyên ngành : Xã hội học Mã số : 60 31 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Trà Vinh Hà Nội - 2012 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình của quý thầy cô trong suốt quá trình học tập của tôi tại khoa. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Trà Vinh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ - Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tạo rất nhiều điều kiện để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học. Mặc dù tôi đã cố gằng hoàn thiện luận văn, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, tôi rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến quý báu của quý thầy cô và bạn đọc để tôi được học hỏi, bổ sung góp phần cho công tác sau này được tốt hơn. Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2012 Học viên Lê Kim Anh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ 8 MỞ ĐẦU 9 1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu 9 2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 10 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 11 4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 12 5. Câu hỏi nghiên cứu 13 6. Phương pháp thu thập thông tin 13 7. Giả thuyết nghiên cứu 14 8. Khung lý thuyết 15 9. Kết cấu khóa luận 16 NỘI DUNG 17 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 17 1.1. Cơ sở lý luận 17 1.1.1. Những khái niệm có liên quan 17 1.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cuộc sống 20 1.1.3. Vận dụng lý thuyết 22 1.2. Cơ sở thực tiễn 29 1.2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 29 1.2.2. Quá trình Đô thị hóa tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội qua một số yếu tố 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 36 CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 36 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 36 2.1.1. Các nhân tố tự nhiên 36 2.1.2. Các nhân tố Kinh tế - xã hội 36 2.2. Thực trạng chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình Đô thị hóa 40 2.2.1. Hoạt động kinh tế trong các hộ gia đình tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì 40 2.2.2. Vấn đề về giáo dục tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 46 2.2.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 50 2.2.4. Môi trường sống tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 54 2.2.5. Các điều kiện sinh hoạt của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 59 2.2.6. Một số tiêu chí khác về chất lượng cuộc sống tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 68 3.1. Căn cứ xây dựng giải pháp 68 3.2. Mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới 72 3.2.1. Mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì [48] 72 3.2.2. Mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Triều, huyện Thanh Trì [34] 73 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì [35] 74 3.3.1. Nhóm giải pháp về kinh tế 74 3.3.2. Nhóm giải pháp về xã hội 75 3.3.3. Nhóm giải pháp về môi trường 78 3.3.4. Nhóm giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 1. Kết luận 80 2. Khuyến nghị 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BSM Basical Service Measure Độ đo các dịch vụ xã hội cơ bản CDI Community Development Index Chỉ số phát triển cộng đồng CLCS Chất lượng cuộc sống CLDS Chất lượng dân số ĐHQG Đại học quốc gia EDI Economy Diversity Index Chỉ số đa dạng kinh tế FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HDI Human Development Index Chỉ số phát triển con người HTX Hợp tác xã PQI Population Quality Index Chỉ số chất lượng dân số UBQG DS KHHGĐ Ủy ban quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành của xã Tân Triều qua các năm 35 Bảng 2.2: Dự báo dân số và lao động xã Tân Triều 37 Bảng 2.3: Mức chi tiêu của các hộ gia đình 40 Bảng 2.4: Thay đổi mức sống của hộ gia đình 41 Bảng 2.5: Yếu tố tác động tới sự phát triển kinh tế hộ 42 Bảng 2.6: Lĩnh vực làm việc của người chồng và người vợ 43 Bảng 2.7: Mong muốn con làm nghề của hộ gia đình 48 Bảng 2.8: Số con nghỉ học mà chưa học hết Phổ thông trung học 48 Bảng 2.9: Nội dung về y tế - chăm sóc sức khỏe tại xã 50 Bảng 2.10: Số lượng người có thẻ bảo hiểm trong các hộ 51 Bảng 2.11: Mức độ tăng so với 2 năm trước của các dạng ô nhiễm 55 Bảng 2.12: Mức độ nghiêm trọng của nguồn ô nhiễm 56 Bảng 2.13: Các loại đồ dùng trong nhà 60 Bảng 2.14: Các phương tiện đi lại 61 Bảng 2.15: Hình thức đun nấu của hộ 61 Bảng 2.16: Thành viên của các hội 64 Bảng 2.17: Lý do chấp nhận sự khác biệt về thu nhập giữa các hộ………… … 64 Bảng 2.18: Mức độ úng ngập do mưa bão 65 Bảng 2.19: Mức độ của tình trạng xã hội tại địa bàn 65 Bảng 3.1: Mục tiêu phát triển công tác y tế tại xã 79 Bảng 3.2: Các nội dung cần phấn đấu và duy trì để y tế xã đạt chuẩn Quốc gia 80 Biểu 2.1: Nguồn thu nhập của hộ gia đình 39 Biểu 2.2: Nguồn vay tiền của hộ gia đình 44 Biểu 2.3: Nguyên nhân nghỉ học 49 Biểu 2.4: Loại thẻ bảo hiểm y tế 52 Biểu 2.5: Dạng ô nhiễm tại địa phương 54 Biểu 2.6: Nguồn gây ô nhiễm tại địa phương 55 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn vấn đề nghiên cứu Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự đổi mới mọi mặt về cuộc sống đã đưa con người tới những điều mới mẻ. Nhưng tất cả những điều đó không chỉ được thể hiện qua số lượng mà còn cả về chất lượng nữa. Đặt con người cũng như chất lượng cuộc sống của họ vào vị trí trung tâm của các chính sách sẽ giúp cho mọi vấn đề được sảng tỏ. Có thể nói rằng, chất lượng cuộc sống dân cư phản ánh trình độ phát triển Kinh tế - xã hội của một quốc gia ở các lĩnh vực kinh tế văn hóa và phúc lợi xã hội. Đồng thời, chất lượng cuộc sống và tăng trưởng kinh tế - xã hội có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ với nhau. Chất lượng cuộc sống vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng vừa là thước đo trình độ văn minh và sự phát triển nhiều mặt của một quốc gia. Chính vì vậy, nhiều quốc gia trên thế giới không ngừng thực hiện các chính sách phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống, nhằm khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Ngay từ những ngày đầu xây dựng Đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội của nước ta thời kỳ 2001 – 2010 đã khẳng định: “Phát triển con người phải được coi là chiến lược trung tâm của Việt Nam”. Hay trong Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội trong 5 năm từ năm 2011 – 2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư đã xác định mục tiêu tổng quát: “Phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng nhanh hàm lượng khoa học và công nghệ cao trong sản phẩm. Cải thiện và nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội”. Trong suốt quá trình đổi mới đất nước đó, chúng ta đã có một số thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Hiện nay, nước ta đang trong quá trình Đô thị hóa, quá trình này cũng đã đem lại sự thay đổi về nhiều mặt cho nước ta, đặc biệt là cũng có sự thay đổi trong chính chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên: “Cho đến nay, xét theo các quan điểm lý thuyết và chỉ số phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, nông nghiệp – nông thôn Việt Nam đều có đặc điểm chung là nghèo và kém phát triển. Việt Nam thuộc nhóm nước (trên dưới 50 nước) nghèo và kém phát triển nhất thế giới. Trong nhóm nước dưới đáy của phân tầng xã hội loài người toàn cầu, xét về chỉ số nghèo thì Việt nam đứng ở khoảng giữa nhóm nước nghèo, còn xét về chỉ số phát triển tổng hợp Kinh tế - xã hội thì Việt Nam ở gần về phía đỉnh phân tầng, nghĩa là gần về phía nhóm nước trung bình thế giới” [12 ]. Theo báo cáo Điều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê năm 2009, nước ta có khoảng trên 5 triệu người tàn tật, chiếm khoảng 6,3% dân số; Tỷ lệ dân số bị thiểu năng thể lực và trí tuệ chiến khoảng 1,5%; Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn ở mức 25,2% năm 2005; Tỷ lệ tử vong mẹ cao so với một số nước trong khu vực và Châu Á; Tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn khoảng 20%, cả nước còn tới 11.058 hộ không có nhà ở, gần 23% số hộ ở nhà tạm, đơn sơ, 22% số hộ chưa được dùng điện, mới chỉ có khoảng 12,7% số hộ được dùng nước máy, vẫn còn tới 27.713 hộ sống trong diện tích bình quân dưới 2m2 đầu người. Ở nông thôn chỉ có khoảng 16,5% số hộ có phương tiện sản xuất. Sự bền vững của gia đình bị tác động mạnh bởi tỷ lệ ly hôn, sống độc thân có xu hướng tăng (năm 1999 so với 1989 tăng hơn 2 lần), tình trạng trẻ em thiếu bố hoặc mẹ, trẻ em lang thang và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn nghiện hút đã tăng lên do sự biến đổi của gia đình và xã hội. Đó là những vấn đề còn đang tồn đọng xét trên bình diện chung cả nước. Đối với xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội - là một khu vực cũng đang có nhiều bước chuyển mình trong quá trình đô thị hóa. Liệu rằng cùng với quá trình này của cả nước đó, chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều có sự thay đổi như thể nào? Xuất phát từ mong muốn được hiểu rõ hơn về chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây trong quá trình đô thị hóa, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình Đô thị hóa”. 2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 2.1. Ý nghĩa lý luận [...]... khỏe, môi trường sống, cùng một số yếu tố khác) của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội Đưa ra một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 4 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình Đô thị hóa 4.2 Khách... liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu Chương 2: Một số vấn đề về chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình đô thị hóa Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao chât lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ... tố về chất lượng cuộc sống: nghề nghiệp, điều kiện sinh hoạt, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống, cùng một số yếu tố khác của các hộ gia đình trên địa bàn nghiên cứu 5 Câu hỏi nghiên cứu Cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình đô thị hóa có chất lượng không? Quá trình đô thị hóa có tác động như thế nào vào chất lượng cuộc sống của người dân? Trong. .. phương… - Quá trình đô thị hóa Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình Đô thị hóa Các điều kiện sinh hoạt: nhà ở, đồ dùng sinh hoạt trong nhà… Vấn đề về giáo dục Y tế - chăm sóc sức khỏe Các vấn đề về môi trường: ô nhiễm, xử lý ô nhiễm… Chính sách của các nhà Quản lý xã hội Một số yếu tố khác: công bằng xã hội, an toàn xã hội… 9 Kết cấu khóa luận... kiện sống đô thị (Boudreau 2007; Spencer 2007 a, b, c; Parenteau 2006; Beauséjour 2008) Do vấn đề nghiên cứu chất lượng cuộc sống của dân cư trong quá trình Đô thị hóa không nhiều nên đó cũng là một khó khăn, trở ngại cho tác giả trong quá trình nghiên cứu 1.2.2 Quá trình Đô thị hóa tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội qua một số yếu tố Xã Tân triều nằm ở bên cạnh quận Thanh Xuân, thuộc khu vực nội. .. xã hội học, chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân tích văn bản với thông tin định tính thu từ phỏng vấn và tư liệu có sẵn; sử dụng phương pháp phân tích thống kê với số liệu định lượng 7 Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì ngày càng có chất lượng - Quá trình đô thị hóa đem lại chất lượng cuộc sống cho người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì - Trong. .. qua đề tài này, các nhà quản lý xã hội sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống của những người dân nơi đây, từ đó có những điều chỉnh về chính sách sao cho hợp lý để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân trên địa bàn 3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình Đô thị hóa thông qua một số... cho rằng tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội của các cộng đồng dân cư ngoại thành Hà nội hiện nay có thể được thể hiện trên ba khía cạnh căn bản là: “1 những điều kiện sống hàng ngày; 2 những nhận thức về quá trình đô thị hóa; 3 các định chế của nhà nước và của xã hội dân sự” [38] Quá trình đô thị hóa của các nước đang phát triển hiện nay được đặc trưng bởi những lộ trình khác nhau... sự can thiệp của chính quyền và pháp luật Trong những trường hợp chính quyền chưa thể can thiệp, người dân phải tự giải quyết, dẫn đến sự ra đời của các tỏ chức dân sự bổ xung cho các tổ chức chính trị và cộng đồng trong công tác quản lý xã hội nông thôn đô thị hóa CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 2.1 Các nhân... mặt hành chính (mở rộng không gian địa lý hành chính của các đô thị) ; ba là do ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp về kinh tế, xã hội và văn hoá của các trung tâm đô thị như một quá trình biến đổi xã hội toàn diện Quá trình đô thị hóa đã đem lại nhiều sự biến đổi cả về chất và lượng trong cuộc sống của mỗi người dân Hiểu được bản chất của quá trình đô thị sẽ giúp cho mỗi địa phương có được cái nhìn tổng . Cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong quá trình đô thị hóa có chất lượng không? Quá trình đô thị hóa có tác động như thế nào vào chất lượng cuộc sống của người. - Hiện nay, cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì ngày càng có chất lượng. - Quá trình đô thị hóa đem lại chất lượng cuộc sống cho người dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh. TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 36 CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 36 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều huyện - Thanh Trì - Hà Nội trong quá trình đô thị hóa, Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều huyện - Thanh Trì - Hà Nội trong quá trình đô thị hóa, Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều huyện - Thanh Trì - Hà Nội trong quá trình đô thị hóa, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ TÂN TRIỀU, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn