Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn trong qúa trình đô thị hoá

117 537 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * * * DƯƠNG THÙY TRANG BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Xã hội học Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * * * DƯƠNG THÙY TRANG BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Xã hội học Mã số : 60.31.30 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Bá Thịnh Xác nhận của GVHD PGS. TS. Hoàng Bá Thịnh Xác nhận chủ tịch hội đồng PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa Hà Nội - 2013 1 MỤC LỤC DANH MC CH VIT TT 3 DANH MC BNG, BI 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do ch tài 5 2. Tng quan v nghiên cu 6 3. c tin 6 4. Mc tiêu nghiên cu và nhim v nghiên cu 12 5ng, khách th và phm vi nghiên cu 13 6. Câu hi nghiên cu và gi thuyt nghiên cu 13 7.  nghiên cu 14 8. Khung lý thuyt 16 9. Kt cu lu 17 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Mt s khái nim 18 1.1.1. Khái nim  hóa 18 1.1.2. Khái nim h  20 1.1.3. Khái ning 21 1.1.4. Khái nim vic làm 24 1.1.5. Khái nim tht nghip 25 1.3. Mi quan h gi hóa vng và vic làm 25 1.2.  lý lun. 26 1.2.1. Lý thuyt bii xã hi 26 1.2.2. Lý thuy hóa 28 1.4. m a bàn nghiên cu 30 CHƢƠNG 2: NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 33 2.1. Bii v u kinh t và m dt trong quá trình  hóa 33 2.1.1. Chuyi nn kinh t 33 2.1.2. Chuyi m dt 35 2.2. Bii v ng vic làm 39 2.2.1. V quy mô h  39 2.2.2. V quy mô dân s và lng ca các h  41 2 2.2.3. Bing, vic làm t nông nghip sang phi nông nghip 42 2.2.4a lng 54 CHƢƠNG 3: BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN 3.1. u kin sng ca h c ci thin 60 u kin nhà  ca các h  61 3.1.2. Ti 63 3.2. ng ca bing ti thu nhp c 67 3.2.1. T  kinh t cình 74 3.2.2.  thu nhp so vi nhu cn c 78 3. 2.3. D báo v thu nhi 80 3.2.4.  hài lòng v ngh nghip vic làm, thu nhp và chi tiêu c 83 3.3. Mt b phm mc sng 86 3.4. Nông dân tht nghip và th  86 3.5. m bnh tt 90 3.6. T nn xã h 90 3.7. S bng ging vic vic làm 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kt lun 93 2. Khuyn ngh 95 2.1. Khuyn ngh i vi  95 2.2. i vi chính quy 96 2.3. i v 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………. 99 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1. CNH: công nghip hóa 2.  hóa 3. KCN: khu công nghip 4. i hóa DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Danh mục biểu đồ Bi 2.1: Nguyên nhân bip 38 Bi 2.2: Khong dit nông nghip b thu hi 39 Bi c sng chi thu ht 60 Bi 3.2: Ti 64 Bi 3.3 thu nhp so vi nhu cn c 78 Bi 3.4: D báo thu nhp ca h i 80 Bi 3.5: Nhp phi 90 Danh mục bảng Bu gi hc v tui tr li 15 Bng 2.1: Dit ca các h  36 Bng 2.2: S i s 40  quân  41 4   43 Bng 2.5: Ngh nghip chính c     i tín 2011 52 Bng 2.6: Ngh nghip chính ca  tu 53 Bng 2.7: S  56 Bng 2.8: S  57 Bng 3.1: Nhà  ca Hà Ni và B 62 Bng 3.2: Ngun thu nhp chính ci Hà Ni, Bc Ninh n 69 Bng 3.3: Ngun thu nhp chính c nghi 70 Bng 3.4: Ngun thu nhp chính c nghi 71 4 Bng 3.5: Ngun thu nhp chính cng tui 72 Bng 3.6: T  kinh t h gi. 75 Bng 3.7: T   nghip 76 Bng 3.8: T  kinh t  hc vn. 77 Bng 3.9p so vi nhu cn c nghip 79 Bng 3.10 : D báo v thu nhp ci theo ngh nghip 81 Bng 3.11: D báo v thu nhp ci gii tính, hc vn 82 Bng 3.12  hài lòng v ngh nghip, vic làm 84 Bng 3.13 hài lòng thu nhp và chi tiêu 84 Bng 3.14 m tham gia ca ph n vào các công vi hin nay 92 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài  -    -           hóa góp phy mnh phát trin kinh t - xã hi ca khu vc, i sng nhân dân. Tuy nhiên, bên cnh nhng mt tích cc, quá trình  hóa vn còn tn ti không ít nhng bt ct ra cn phi gii quyt: vn  vic làm cho nông dân b mt  n bù khi gii phóng mt bng, cách thc bit là v ng-vii vi mt b phn l ng tht nghip, thiu vic làm khi b thu hc v m hóa.      . Quá  ch  Tình tr   6    Trên       . V t ra là vic làm ci dân   nào ng c hóa? Kt qu nghiên cu s góp phn cung cp  cho vic xây dng chính sách, các gii pháp nhm gii quyt v ng vic làm. Vì vy nghiên cu v ng, vic làm ca các h  hóa ngày càng tr nên cn thit và cp  Xut phát t nhng thc t trên tôi la ch Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn trong quá trình đô thị hóa 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu       -   ; trang 51] -    7        Lê Hng Thái, 2002, Nghiên cứu vấn đề lao động việc làm nông thôn -  tài khoa hc cp B tài ch ra nhng nguyên nhân dn dch chuyn chng  nông thôn là: vic phân b u gia các t nông nghii quá thp lng ngày càng thn n sn xut phi nông nghip, chng lao ng  nông thôn quá thp dn kh i ngh thp. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến nông thôn ngoại thành Hà nội , thực trạng và giải pháp- Lê Du Phong, Nguy      ng ch biên), NXB Chính tr Quc gia, 2002. N cn trong cuh giá thc trng, ng tích cc và nhng mc c hóa  vùng nông thôn ngoi thành Hà Nng thi nêu lên nhng bc xúc trong quá trình gii quyt vi c thu h  kin ngh mt s gii pháp ch yu nhm gii quyt ng c i vi nông thôn và hoàn thin bù khi thu hi sn xut nông nghip  ngoi thành Hà Ni. “Thực trạng thu nhập, đời sống việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhu cầu công cộng và lợi ích quốc gia”. - 2005      .  8 -    tái      V     C  tài nghiên cThị trường đất công nghiệp và thương mại và những tác động tới người nghèo Việt Nam - Kt qu nghiên cu ti 6 t Hà Tây, Qunh, Long An và Cn Châu Á - nâng cao hiu qu th i nghèo - 2005. Mc tiêu nghiên cu là kho sát các quy trình, giao d         nghii; xem xét nhnng ca chúng ti các h  thu ht; cung cp thông tin cho quá trình honh chính sách nh ng hiu qu ho ng ca th    n th   ng có li nghèo.   Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa ở nước ta”.  c và công ngh trm cc -  do Lê Xuân Bá ch nhim.  tài tp trung phân tích chuyn dng nông thôn và th ng  ng nông thôn. Các yu t   n cung và c  ng nông nghip, nông thôn, yu t n gii quyt vic làm  khu vc nông thôn. Phân tích thc trng v vic làm và gii quyt ving nông nghip nông thôn cc ta trong nhp trung vào vic phân tích thc trng to vic làm phi nông nghip chuyn dng gia [...]... Phát triển đô thị đem lại nhiều -u việt: đô thị hóa là hiện thân của nền sản xuất lớn, văn minh hiện đại là nơi tập trung mọi yếu tố vật chất và tinh thần cho sản xuất của xã hội Do vậy, đây cũng là nơi sản xuất đạt đ-ợc năng suất, chất l-ợng và hiệu quả cao Đô thị (đặc biệt là các đô thị lớn) tạo nhiều khả năng cho ng-ời lao động lựa chọn ngành nghề, tr-ờng học, nơi làm việc Đồng thời đô thị cũng là... nim lao ng l hnh ng xó hi ngi ta phõn bit 5 yu t c bn to nờn cu trỳc ca lao ng: i tng lao ng, mc ớch lao ng, cụng c lao ng, iu kin lao ng v ch th lao ng Trong ú ch th lao ng l con ngi vi tt c c im tõm sinh lý, xó hi c hỡnh thnh v phỏt trin trong quỏ trỡnh xó hi húa cỏ nhõn Nh vy lao ng chớnh l bn thõn con ngi vi tt c s n lc vt cht v tinh thn ca nú thụng qua hot ng lao ng ca mỡnh, s dng 21 cỏc cụng c lao. .. nói: phát triển đô thị là tạo động lực cho nền kinh tế nói chung và với nông nghiệp nói riêng phát triển Mặc dù phát triển đô thị cũng có những mặt trái: ô nhiễm môi tr-ờng, tiếng ồn, tai nạn ô tô, bệnh tật nh-ng những -u việt của phát triển đô thị là rất lớn không thể phủ nhận [23, tr 26-33] V.I Lênin đã luôn nhấn mạnh vai trò chủ đạo của thành phố đối với nông thôn, vai trò tiến bộ của các thành phố... khỏi nim c cu lao ng nh sau: C cu lao ng l mt chnh th, tn ti v vn ng gn lin vi phng thc sn xut xó hi Trờn quan im ca lý thuyt h thng cú th hiu c cu lao ng l quan h v mt lc lng gia cỏc phn t hoc cỏc b phn cu thnh tng th lao ng xó hi ang lm vic trong cỏc ngnh kinh t quc dõn xột theo mt khụng gian hoc thi gian nht nh C cu lao ng l quan h t l lao ng c phõn chia theo mt tiờu thc kinh t no ú C cu lao ng cú th... ngi trong tui cú kh nng lao ng khu vc nụng thụn l 32 triu ngi, tng 1,4 triu ngi so vi 2006 Trong ú lao ng nụng lõm thy sn chim 59,6%, gim ỏng k so vi mc 70,4% ca nm 2006; trong ú riờng ngnh nụng nghip chim 55,2% (nm 2006 l 65,5% Trong 10 nm t 2001-2011, t trng lao ng nụng lõm thy sn mi gim c 20% t khong 80% nm 2001 xung khong 60% vo nm 2011, bỡnh quõn mi nm gim c 2% Trong giai on 2006-2011, t l lao. .. t l lao ng khu vc ny gim c 10,9 %, bỡnh quõn mi nm cng ch gim c 2,19% Trong tng s ngi trong tui lao ng cú tham gia hot ng nụng nghip trong 12 thỏng qua thỡ lao ng chuyờn nụng nghip (thun nụng) chim 46%; lao ng nụng nghip kiờm ngnh ngh khỏc chim 32,1% v lao ng phi nụng nghip cú hot ng ph nụng nghip chim 21,9% Ngoi lc lng lao ng trong tui, khu vc nụng thụn cũn cú 4,1 triu ngi 34 ... n chuyn dch c cu lao ng: Th nht: c cu lao ng xột v mt ngun tc l mt cung lao ng C cu lao ng c xỏc nh bng ch tiờu phn ỏnh c cu (t l) s lng v cht lng ngun lao ng: 22 - Dõn s trong tui lao ng Vit Nam quy nh gii hn ti thiu l 15 tui, gii hn ti a l 60 tui i vi nam v 55 tui i vi n - Dõn s khụng hot ng kinh t thng xuyờn - Dõn s hot ng kinh t thng xuyờn (lc lng lao ng) - C cu cht lng lc lng lao ng (theo trỡnh... với nông thôn, vai trò tiến bộ của các thành phố lớn đối với sự phát triển của xã hội thành phố tất yếu dấn dắt nông thôn Nông thôn tất yếu đi theo thành phố [31, tr 5] Lênin cho rằng: "dân c- nông thôn chuyển vào thành phố" là một hiện t-ợng tiến bộ [29, tr 576 -578] " thành phố là trung tâm sinh hoạt kinh tế, chính trị của sự tiến bộ" [30, tr 341] Nh vy khi thc hin ụ th húa cỏc khu vc c ụ th húa... lm hoc lm kinh t h gia ỡnh: Lao ng lm cụng n lng (cho khu vc Nh nc, cho khu vc ngoi Nh nc) [24, tr 3] Trong ti ny tỏc gi phõn tớch c cu lao ng theo ý ngha th nht nhm phõn tớch c s bin i v quy mụ, c cu ca ngun lao ng trong quỏ trỡnh ụ th húa 1.1.4 Khỏi nim vic lm Theo t chc lao ng quc t (ILO): vic lm l nhng hot ng lao ng c tr cụng bng tin mt v bng hin vt iu 13 chng 2 (vic lm) B lut Lao ng ca nc Cng hũa... Mt s lu ý i vi thnh viờn ca h gia ỡnh nh sau: a) Cỏc trng hp c tớnh l thnh viờn ca h gia ỡnh: - Ch h (ngay c khi ngi ú khụng n trong h gia ỡnh vi thi gian hn 6 thỏng trong trng hp vn duy trỡ mi quan h vi gia ỡnh) - Tr em mi sinh hoc mi nhn lm con nuụi 20 - Nhng ngi tng lai s lõu di trong h, k c cú/ cha cú giy chng nhn (giy ng ký kt hụn, giy chuyn n, giy xut ng v vi gia ỡnh) mc dự sng ti h cha 6 . xã hội Biến đổi cơ cấu lao động việc làm: (Biến đổi về quy mô, cơ cấu lao động, việc làm; giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp, di cƣ…) Biến đổi cơ cấu lao động, . HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * * * DƯƠNG THÙY TRANG BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA.  Xut phát t nhng thc t trên tôi la ch  Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn trong quá trình đô thị hóa 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu       -
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn trong qúa trình đô thị hoá, Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn trong qúa trình đô thị hoá, Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn trong qúa trình đô thị hoá, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA, CHƯƠNG 3 BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay