Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với một chính sách phát triển công nghệ theo Cluster sản phẩm

117 296 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THẾ MINH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỚI MỘT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO CLUSTER SẢN PHẨM LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÃ SỐ 60. 34. 72 Người hướng dẫn khoa học: TS. MAI HÀ Hà Nội – 2010 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU 5 PHẦN MỞ ĐẦU 7 1 TÊN ĐỀ TÀI 8 2 LÝ DO NGHIÊN CỨU 8 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 10 4 MẪU KHẢO SÁT 11 5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 6 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 7 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 12 8 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 9 CẤU TRÚC LUẬN VĂN 13 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 14 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 15 1.1 DẪN NHẬP 15 1.2 CÁC KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 15 1.3 MÔ HÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ 16 1.3.1 Mô hình đàn sếu bay 17 1.3.2 Mô hình “Cụm công nghiệp” 26 1.3.3 Mô hình “Cụm sản phẩm” 38 1.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 38 CHƢƠNG 2: KẾT QUẢ KHẢO CỨU VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 40 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 40 2.2 VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC 40 2.3 PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 59 2.4 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 62 2.5 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CCN 63 2.6 NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI 66 2.7 NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG 72 2.8 CÁC XÍ NGHIỆP TRONG CCN BÃI BẰNG 75 2 2.8.1 Khái quát 75 2.8.2 Sơ lƣợc về quá trình hình thành các xí nghiệp Bãi Bằng: 75 2.8.3 Vai trò các xí nghiệp trong sự phát triển kinh tế-xã hội vùng 77 Những thuận lợi trong quá trình phát triển 78 2.8.4 Những khó khăn trong quá trình phát triển 79 2.9 PHÂN TÍCH CÁC DẠNG LIÊN KẾT TRONG CCN BÃI BẰNG 80 2.9.1 Khái quát 80 2.9.2 Mối liên kết về công nghệ 81 2.9.3 Mối liên kết về sản phẩm 81 2.10 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 82 CHƢƠNG 3: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO ĐỊNH HƢỚNG CỤM SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 84 3.1 DẪN NHẬP 84 3.2 NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP VỀ CÔNG TY THÁI SƠN 85 3.2.1 Khái quát 85 3.2.2 Giới thiệu công ty Thái Sơn 85 3.2.3 Hạ tầng viễn thông, CNTT là gì? 86 3.2.4 Mối liên quan về mặt công dụng của hạ tầng viễn thông CNTT với các đối tƣợng khách hàng 90 3.2.5 Các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh của công ty Thái Sơn 91 3.2.6 Phân tích hoạt đông kinh doanh qua các giai đoạn 92 3.2.6.1 Giai đoạn 1997- 2000 92 3.2.6.2 Giai đoạn 2001-2002 94 3.2.6.3 Giai đoạn 2003 – 2007 96 3.2.6.4 Giai đoạn 2008 – 2009 98 3.2.7 Phân tích hƣớng phát triển của cụm sản phẩm của công ty Thái Sơn 100 3.3 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỊNH HƢỚNG CỤM SẢN PHẨM 103 3.3.1 Sự cần thiết một chính sách phát triển công nghệ định hƣớng CSP 104 3.3.2 Chính sách phát triển công nghệ định hƣớng cụm sản phẩm công nghiệp 104 3.3.3 Chính sách phát triển công nghệ định hƣớng CSP của doanh nghiệp 107 3.4 NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA CHÍNH SÁCH 108 3.4.1 Môi trƣờng Kinh tế - Xã hội 108 3 3.4.2 Nhu cầu thị trƣờng 108 3.4.3 Đảm bảo công nghệ 109 3.4.4 Bảo vệ môi trƣờng 109 3.4.5 Phát triển bền vững 110 3.5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM PHÁT TRIỂN CCN 110 3.5.1 Chính sách quy hoạch CCN và liên kết trong CCN 111 3.5.2 Chính sách đầu tƣ phát triển CCN 111 3.5.3 Chính sách thúc đẩy hình thành sản phẩm chung của CCN 112 3.5.4 Chính sách khuyến khích phát triển liên kết công nghệ 113 3.5.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 113 3.5.6 Công bố một đạo luật về Cụm công nghiệp và CSP 114 3.6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 114 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 115 1 KẾT LUẬN 115 2 KHUYẾN NGHỊ 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 8 1 TÊN ĐỀ TÀI “ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỚI MỘT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO CLUSTER SẢN PHẨM ” 2 LÝ DO NGHIÊN CỨU Kinh tế Việt Nam đang trên đƣờng hội nhập vào hệ thống kinh tế thế giới trên đƣờng hội nhập, Việt Nam buộc phải chấp nhận cạnh tranh, cả ở thị trƣờng trong nƣớc, cả ở thị trƣờng quốc tế. Sức mạnh cạnh tranh, tính linh hoạt của sản xuất, năng lực thích nghi để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đƣợc xem là cốt lõi trong phát triển của các quốc gia. Trong xu thế hội nhập, muốn tồn tại và phát triển thì phải vƣợt qua đƣợc sức ép cạnh tranh, phải tạo ra những liên kết nhiều mặt trong kinh doanh, trong đó xu thế nổi bật hiện nay là liên kết theo chùm (cụm) sản phẩm (CSP, tiếng Anh là “cluster”) và chùm (cụm) công nghiệp (CCN). Ở Việt Nam, đây là một chủ đề còn mới mẻ, chƣa đƣợc giới khoa học và giới kinh doanh quan tâm nghiên cứu. Trong khi đó, nó lại rất cần thiết phục vụ cho các nhà hoạch định chính sách và cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lƣợc cạnh tranh của mình trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong quá trình tìm hiểu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành và các địa phƣơng, chúng ta cũng thƣờng nghe nói đến các “Cụm công nghiệp” (CCN), chẳng hạn “CCN Thái Bình”, “CCN Thanh Hoá”, “CCN Hà Tây”, “CCN Bắc Ninh”, v.v… , nhƣng hầu nhƣ nghe thấy ngƣời ta bàn về “Cụm sản phẩm” Kinh tế thị trƣờng phát triển, thúc đẩy sự ra đời một loạt xí nghiệp nhỏ của các thành phần kinh tế, xuất hiện diện mạo của một “Cụm công nghiệp” nhƣ đã mô tả trong lý thuyết hiện đại về CCN (Industrial Cluster) đƣợc viết trong những nghiên cứu hiện đại. 9 Sau khi cân nhắc qua thực tiễn hoạt động kinh doanh của bản thân tôi, đồng thời tham khảo, phỏng vấn ý kiến của các công ty đối tác, tôi nhận ra một đặc điểm rất quan trọng trong tƣ tƣởng kinh doanh hiện đại, là bên cạnh xu hƣớng phát triển các “CCN”, ngƣời ta cũng đang có xu hƣớng chọn và phát triển các sản phẩm kinh doanh theo cụm (Cluster of Products), vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỚI MỘT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO CLUSTER SẢN PHẨM ” LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Khái niệm “CCN” xuất hiện ở Việt Nam từ lâu. Trong quan niệm thông thƣờng, thì CCN đƣợc hiểu là một Khu công nghiệp có quy mô nhỏ. Nhƣng khái niệm CCN theo ý nghĩa hiện đại chỉ mới xuất hiện lần đầu trong nghiên cứu của Porter M. E trong cuốn sách rất nổi tiếng “The Competitive Advantage of Nations” xuất bản năm 1990 ở Mỹ. Ở Việt Nam, khái niệm CCN đã đƣợc sử dụng trong nhiều đề án quy hoạch, nhƣng thực sự chỉ mang ý nghĩa là những “Khu công nghiệp có quy mô nhỏ”. Ngay tại thời điểm này, khi chúng ta vào mạng tra cụm từ “CCN”, thì chúng ta cũng sẽ nhận đƣợc những thông tin chủ yếu theo ý nghĩa này. Những nghiên cứu về CCN theo ý nghĩa của Porter thì chỉ mới bắt đầu ở Việt Nam từ năm 1996 trong các hội thảo của Viện Chiến lƣợc và Chính sách Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng Thành phố Hải Phòng, và đƣợc trình bày trong Khởi thảo về “Chiến lƣợc Khoa học và Công nghệ của Thành phố Hải phòng” với sự đề xuất và tham gia của Martin Fransman Giáo sƣ Đại học Edingburg, Vƣơng Quốc Anh; Jan Annerstedt, Giáo sƣ Đại học Lund, Thuỵ Điển; Vũ Cao Đàm và Trần Ngọc Ca, tiếp đó là Nguyễn Văn An, nguyên Phó giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng, nay là Giám đốc Sở Bƣu chính Viễn thông Hải Phòng. Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu đã có, tôi thực hiện một nghiên cứu ở tầm vi mô, vận dụng mối liên hệ với khái niệm “CCN” (industrial cluster), tôi xem xét “CSP” (cluster of products) trong một doanh nghiệp. 10 Chọn đề tài luận văn theo hƣớng này đối với tôi thực sự là một việc làm khó khăn, và với tôi đó cũng chỉ là một cố gắng ban đầu, đầu tiên cảm thấy rất khó, nhƣng tôi thấy nó cũng mang một số ý nghĩa rất quan trọng vả về lý luận lẫn thực tế: Ý nghĩa lý luận Luận văn này là sự vận dụng những lý luận về “CCN” đã đƣợc các nhà nghiên cứu nói trên đề xuất ở Việt Nam để hình thành một chính sách phát triển công nghệ của công ty theo hƣớng hình thành một “CSP” trong chiến lƣợc kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Có thể nói, đây chỉ là một thử nghiệm nghiên cứu đầu tiên trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị tiền đề để tôi tiếp tục phát triển các nghiên cứu vận dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh của công ty. Ý nghĩa thực tế Với những cố gắng ban đầu, tôi hy vọng kết quả nghiên cứu của luận văn có thể góp phần làm tài liệu tham khảo để các cơ quan có liên quan xem xét, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển công nghệ nhằm tăng cƣờng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty trên cơ sở một chính sách phát triển công nghệ đảm bảo sản xuất và kinh doanh theo “Cụm sản phẩm” (CSP). 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xuất phát từ tình hình thực tế về nhu cầu hình thành mối liên kết giữa các công ty và các xí nghiệp mà tôi có may mắn đƣợc hợp tác kinh doanh, tôi đặt ra mục tiêu nghiên cứu nhƣ sau: 1) Trên cơ sở khảo sát thực tế hình thành từ các xí nghiệp ở nhiều địa phƣơng tại Việt Nam, vận dụng lý thuyết về CCN, phân tích các yếu tố hình thành các CCN ở Việt Nam. 2) Phân tích nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm của các doanh nghiệp trong khuôn khổ các CSP, và vai trò quan trọng của chính sách phát triển công nghệ đảm bảo phát triển sản phẩm theo hƣớng CSP. 11 3) Đề xuất các khuyến nghị chính sách tăng cƣờng vai trò của chính sách phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp phát triển CSP trong sản xuất kinh doanh. 4 MẪU KHẢO SÁT Vì nghiên cứu này chọn mục tiêu nghiên cứu là CSP cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên mẫu nghiên cứu mà tôi chọn chính là các doanh nghiệp mà bản thân tôi có cơ hội hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên do thời gian hạn hẹp, cho nên, trong số các doanh nghiệp có khả năng phát triển CSP, tôi chọn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp của tôi. 5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về phạm vi nghiên cứu, tôi xem xét hai khía cạnh: 1) Phạm vi nghiên cứu luận văn chỉ giới hạn ở một số biện pháp chính sách phát triển công nghệ theo hƣớng các CSP. Trong các chính sách chủ yếu, luận văn tập trung chú ý tới chính sách tạo ra sự liên kết về công nghệ và sản phẩm giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển CSP của mình trong quan hệ hợp tác theo CSP với các doanh nghiệp khác. 2) Về mặt thời gian, quảng thời gian đƣợc xem xét là 10 năm, kể từ 2005 đến 2015. Đó là quãng thời gian hình thành và phát huy tác động của chính sách phát triển công nghệ để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện hình thành CSP. 3) Về mặt không gian, Luận văn tập trung khảo sát chủ yếu đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, vì đây là một địa bàn có rất nhiều biểu hiện lành mạnh của một nền kinh tế thị trƣờng; Một mặt, một địa bàn rất ấn tƣợng đối với Luận văn, đó là CCN Bãi Bằng, là nơi có rất nhiều nét đặc sắc của một CCN theo đúng ý nghĩa rất hiện đại của mô hình này. 12 6 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Luận văn đặt ra một số vấn đề giải quyết sau đây: 1) Tập hợp các doanh nghiệp trên cùng lĩnh vực kinh doanh cần những điều kiện nào để hình thành một chính sách phát triển công nghệ thúc đẩy quá trình hình thành CSP? 2) Bản chất chính sách phát triển công nghệ cần bao gồm những nội dung cơ bản nào để các doanh nghiệp có thể hợp tác với nhau trong khuôn khổ phát triển một CSP trong sản xuất kinh doanh? 7 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Sau khi đã quan sát một loạt công ty của các đối tác về chiến lƣợc kinh doanh theo CSP, tôi đặt ra giả thuyết sau: 1) Tập hợp các xí nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh đã hội đủ điều kiện hình thành một chính sách phát triển công nghệ định hƣớng phát triển CSP. 2) Chính sách phát triển công nghệ định hƣớng CSP cần có những ƣu đãi, trƣớc hết là ƣu đãi về thuế, về cơ chế về tài chính nhằm kích thích động cơ liên kết để hình thành CSP nhằm cuối cùng giành ƣu thế trong cạnh tranh. 8 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tình huống (Case study) trong quá trình thực hiện đề tài của luận văn, bao gồm: Nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nƣớc để làm rõ các nội dung về lý luận và thực tiễn về CCN, từ đó vận dụng để phát triển CSP. Nghiên cứu tài liệu thực tế tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát thực tế về sự phát triển loại hình kinh doanh theo CSP ở Việt Nam, và đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm, từ 2005 đến 2015. 13 Phỏng vấn các giám đốc và các chuyên viên làm việc tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa về nhu cầu và tính khả thi của một chính sách phát triển công nghệ định hƣớng CSP. 9 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Chƣơng 1, CƠ SỞ LÝ LUẬN Chƣơng 2, KẾT QUẢ KHẢO CỨU VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chƣơng 3, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO ĐỊNH HƢỚNG CỤM SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ [...]... xí nghiệp chế biến giấy phế thải để sản xuất giấy vệ sinh, v.v… Chính sách phát triển công nghệ Chính sách phát triển công nghệ là những biện pháp nhằm ƣu tiên phát triển một/ hoặc một số công nghệ này, đồng thời hạn chế phát triển một/ một số công nghệ khác, cuối cùng định hƣớng vào mục tiêu sản xuất – kinh doanh Chẳng hạn, khi doanh nghiệp muốn thực hiện chính sách phát triển sản phẩm theo cụm, thì doanh. .. LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 DẪN NHẬP Nhƣ đã trình bày ở phần trên, vấn đề mà luận văn cần giải quyết là làm rõ những cơ sở lý luận để thực hiện một chính sách phát triển công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập Tƣ tƣởng cơ bản của luận văn xoay quanh việc đề xuất một chính sách phát triển công nghệ phục vụ việc phát triển các “Cụm công nghiệp và “Cụm sản phẩm , nhằm nâng cao năng lực. .. cụm và sức cạnh tranh các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp Ý tƣởng thú vị của ông là động lực cụm sẽ tạo ra một sự kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của toàn một lãnh thổ, cả 2 thế lực đều rất cần thiết, vì cạnh tranh là sự kích thích mạnh mẽ để đổi mới và nâng cao hiệu quả, trong khi hợp tác lại thúc đẩy sự lan truyền của kiến thức và sức... xí nghiệp chế biến rỉ đƣờng làm thức ăn gia súc, xí nghiệp chế biến bã mía để sản xuất giấy Cụm sản phẩm 15 Cụm sản phẩm (cluster of products) là một tập hợp sản phẩm của một hoặc một số xí nghiệp liên kết với nhau nhằm tận dụng năng lực các doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả của mỗi doanh nghiệp Chẳng hạn, xung quanh xí nghiệp giấy Bãi Bằng có xí nghiệp sản xuất và tái chế bột giấy, có xí nghiệp sản. .. mở rộng xuống các kênh hay các khách hàng và theo chiều ngang với các nhà sản xuất của các sản phẩm bổ sung hay các công ty có liên quan bởi các kỹ năng, công nghệ và các đầu vào cơ bản Việc cạnh tranh mạnh mẽ xảy ra khi chinh phục và duy trì các khách hàng Bởi vì sự hiện diện của nhiều đối thủ và những sự kích thích mạnh mẽ, cƣờng độ cạnh tranh giữa các cụm thƣờng đƣợc làm nổi bật Cạnh tranh ngày càng... sáng tạo của các khu vực có thể đƣợc nâng cao khi các doanh nghiệp đƣợc khuyến khích trở thành các nhà cải cách bằng cách tƣơng tác với cả các dạng khác nhau của các tổ chức hỗ trợ và với các doanh nghiệp trong khu vực của họ Theo ý nghĩa này, các đặc điểm thể chế của khu vực, các cơ sở hạ tầng tri thức và các hệ thống chuyển giao tri thức, cũng nhƣ chiến lƣợc cá nhân và hiệu suất của các doanh nghiệp, ... Tƣơng ứng với mô hình vĩ mô “Đàn sếu bay” và “CCN”, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đƣa ra một mô hình “CSP” và một chính sách phát triển công nghệ đáp ứng mục tiêu phát triển “CSP” của doanh nghiệp Nhƣ đã nêu trong phần định nghĩa các khái niệm, khi chúng ta nói “CSP” là chúng ta bàn đến một tập hợp sản phẩm của một doanh nghiệp, có mối quan hệ liên hoàn về công nghệ và nguyên liệu Ví dụ 1, Công ty... hợp tác ở một vài cấp độ nào đó là một phần của chiến thắng sự cạnh tranh ở các cấp độ khác Một cụm tập trung vào các yếu tố bên ngoài, các mối liên kết, lan tràn và hỗ trợ các tổ chức là quan trọng trong cạnh tranh hiện đại Bằng cách gom thành nhóm với các công ty, các nhà cung cấp, các ngành công nghiệp liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ, và các tổ chức, các vấn đề về đề xuất của chính phủ và địa chỉ... tài nguyên khu vực và các địa phƣơng cụ thể trong việc thúc đẩy khả năng sáng tạo và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Tài nguyên khu vực cụ thể là một phần của “miếng dán” tri thức, khả năng học tập, thái độ kinh doanh v.v… rất đƣợc xem trọng trong các nỗ lực của các doanh nghiệp để đạt đƣợc cấp cạnh tranh toàn cầu Cách tiếp cận cụm là một công cụ hoạch định chính sách Nhƣ phát biểu “(Nhà hoạch... triển sản phẩm mới Ví dụ, sự tập trung vào các mạng lƣới sáng tạo tƣơng đƣơng với việc nhấn mạnh về cách làm thế nào để các cụm doanh nghiệp kích thích quá trình đổi mới ở các công ty bằng dòng các ý tƣởng, thông tin và tri thức trong các cụm [11, 132] Các cụm khu vực chủ yếu đƣợc xem nhƣ là một hiện tƣợng tự phát1 4, sự tập trung về địa lý của các công ty thƣờng phát triển thông qua các sản phẩm phụ và . HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THẾ MINH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỚI MỘT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO CLUSTER SẢN PHẨM LUẬN VĂN THẠC. THAM KHẢO 118 8 1 TÊN ĐỀ TÀI “ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỚI MỘT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THEO CLUSTER SẢN PHẨM ” 2 LÝ DO NGHIÊN CỨU Kinh tế. thiện các chính sách phát triển công nghệ nhằm tăng cƣờng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty trên cơ sở một chính sách phát triển công nghệ đảm bảo sản xuất và kinh doanh theo “Cụm sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với một chính sách phát triển công nghệ theo Cluster sản phẩm, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với một chính sách phát triển công nghệ theo Cluster sản phẩm, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với một chính sách phát triển công nghệ theo Cluster sản phẩm, 3 MÔ HÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ, 2 VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC, 3 PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, 5 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CCN, 6 NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI, 7 NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG, 8 CÁC XÍ NGHIỆP TRONG CCN BÃI BẰNG, 10 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2, 2 NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP VỀ CÔNG TY THÁI SƠN, 3 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỊNH HƢỚNG CỤM SẢN PHẨM, 5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM PHÁT TRIỂN CCN, 6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay