Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện

105 871 3
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 13:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường Mã số: 60 85 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. TRƯƠNG QUANG HẢI Hà Nội – 2011 i MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt………………………………………………………. iii Danh mục bảng…………………………………………………………………… iv Danh mục hình…………………………………………………………………… vi Danh mục sơ đồ……………………………………………………………………. vi MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… 1 Chƣơng 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÀNG NGHỀ…………………………………………………………………………… 4 1.1. Cơ sở lý luận về làng nghề 4 1.1.1. Làng nghề và một số tiêu chí công nhận làng nghề 4 1.1.2. Tác động của sản xuất làng nghề tới kinh tế - xã hội và sức khoẻ cộng đồng. 7 1.1.3. Tình hình phát triển làng nghề tại Bắc Giang 11 1.1.4. Lịch sử phát triển của làng nghề nấu rượu Vân Hà 12 1.2. Quan điểm, phƣơng pháp và quy trình nghiên cứu……………………… 14 1.2.1. Quan điểm nghiên cứu 14 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 15 1.2.3. Quy trình nghiên cứu 18 Chƣơng 2 - ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG NẤU RƢỢU Ở LÀNG NGHỀ VÂN HÀ 20 2.1. Điều kiện tự nhiên 20 2.1.1. Vị trí địa lý 20 2.1.2. Đặc điểm địa hình và địa chất 20 2.1.3. Đặc điểm khí hậu 21 2.1.4. Đặc điểm thuỷ văn 23 2.1.5. Đặc điểm thổ nhưỡng 24 2.1.6. Đặc điểm kinh tế - xã hội 25 2.2. Hoạt động sản xuất rƣợu 26 2.2.1. Quy trình sản xuất 26 2.2.2. Công nghệ sản xuất 28 ii 2.2.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh 29 2.2.4. Sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm 30 2.2.5. Thu nhập người lao động 31 Chƣơng 3 – CÁC NGUỒN THẢI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ 32 3.1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng làng nghề 32 3.2. Hiện trạng và loại hình quy hoạch làng nghề 34 3.3. Đánh giá hiện trạng môi trƣờng làng nghề 36 3.3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường không khí 37 3.3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước 41 3.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trường đất 61 3.3.4. Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất làng nghề đến môi trường xã hội 67 Chƣơng 4 – CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ẢNH HƢỞNG TIÊU CỰC TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RƢỢU VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ VÂN HÀ 70 4.1. Các giải pháp chính sách và quản lý nhà nƣớc 70 4.1.1. Giải pháp quy hoạch phát triển sản xuất 70 4.1.2. Áp dụng sản xuất sạch hơn 72 4.1.3. Giải pháp giáo dục môi trường 74 4.1.4. Giải pháp quản lý nhà nước 76 4.2. Các giải pháp công nghệ 80 4.2.1. Giải pháp xử lý khí thải 80 4.2.2. Giải pháp xử lý nước thải và chất thải rắn 81 4.3. Quan trắc và giám sát chất lƣợng môi trƣờng…………………………… 84 4.3.1. Quan trắc môi trường không khí…………………………………………… 84 4.3.2. Quan trắc môi trường nước mặt…………………………………………… 85 4.3.3. Quan trắc môi trường nước ngầm………………………………………… 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 92 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHLĐ Bảo hộ lao động NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TN&MT Tài nguyên và Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BVTV Bảo vệ thực vật CTR HĐSX Chất thải rắn Hoạt động sản xuất HTX Hợp tác xã KHM Ký hiệu mẫu KH&CN Khoa học và Công nghệ NĐ-CP Nghị định – Chính phủ PTBV Phát triển bền vững QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam STT Số thứ tự SXSH Sản xuất sạch hơn TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNMT Tài nguyên Môi trường UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường iv DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm ( o C)……………………… 21 2.2 Tốc độ gió trung bình tháng và năm (m/s)……………………………… 22 2.3 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm)………………………… 22 2.4 Độ ẩm không khí tương đối trung bình tháng và năm (%)…………… 23 2.5 Tài nguyên đất xã Vân Hà………………………………………………. 25 3.1 Đặc trưng ô nhiễm từ sản xuất của một số loại hình ngành nghề………. 33 3.2 Tải lượng khí thải do sử dụng nhiên liệu than để đốt………………… 38 3.3 Các chỉ tiêu và thiết bị sử dụng quan trắc phân tích chất lượng không khí……………………………………………………………………… 39 3.4 Các yếu tố khí tượng và phương pháp, thiết bị đo……………………… 39 3.5 Vị trí đo mẫu khí làng nghề Vân Hà tháng 6/2011…………………… 40 3.6 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí làng nghề Vân Hà 40 3.7 Lượng nước tiểu phát sinh trong chăn nuôi…………………………… 45 3.8 Lượng nước vệ sinh chuồng trại phát sinh……………………………… 45 3.9 Lượng phân phát sinh trong chăn nuôi lợn…………………………… 45 3.10 Vị trí lấy mẫu nước thải làng nghề Vân Hà…………………………… 46 3.11 Kết quả quan trắc chất lượng nước thải làng nghề Vân Hà tháng 6/2011 46 3.12 Các chỉ tiêu chất lượng nước mặt làng nghề Vân Hà năm 2001……… 47 3.13 Chất lượng nước mặt làng Vân năm 2003……………………………… 48 3.14 Vị trí lấy mẫu nước mặt xã Vân Hà tháng 6/2011……………………… 49 3.15 Kết quả phân tích mẫu nước mặt xã Vân Hà tháng 6/2011…………… 50 3.16 Vị trí lấy mẫu nước ngầm tại xã Vân Hà tháng 6/2011………………… 58 3.17 Kết quả phân tích mẫu nước ngầm xã Vân Hà tháng 6/2011………… 59 v 3.18 Vị trí lấy mẫu đất……………………………………………………… 62 3.19 Một số chỉ tiêu dinh dưỡng của đất tại khu vực nghiên cứu…………… 63 3.20 Phân cấp độ chua trong đất theo S.N.Tartrinov của BNN&PTNT Việt Nam (MARD)………………………………………………………… 64 3.21 Thang đánh giá hàm lượng mùn trong đất……………………………… 64 3.22 Thang đánh giá hàm lượng Nitơ tổng số trong đất…………………… 65 3.23 Thang đánh giá hàm lượng Photpho tổng số và dễ tiêu………………… 66 3.24 Thang đánh giá hàm lượng Kali………………………………………… 67 3.25 Ảnh hưởng của HĐSX đến sức khỏe của người dân…………………… 69 4.1 Các giải pháp SXSH cho làng nghề nấu rượu Vân Hà…………………. 75 4.2 Phân công chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân trong quản lý môi trường làng nghề…………………………………………………… 78 4.3 Thành phần dinh dưỡng của phân chuồng……………………………… 82 vi DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu…………………………………………… 19 2.1 Quy trình sản xuất rượu làng Vân…………………………………… 27 3.1 Biểu đồ thể hiện nồng độ pH mẫu nước mặt …………………………. 51 3.2 Biểu đồ thể hiện nồng độ TSS mẫu nước mặt ……………………… 51 3.3 Biểu đồ thể hiện nồng độ COD mẫu nước mặt……………………… 52 3.4 Biểu đồ thể hiện nồng độ BOD 5 mẫu nước mặt………………………. 52 3.5 Biểu đồ thể hiện nồng độ NO 3 - mẫu nước mặt……………………… 53 3.6 Biểu đồ thể hiện nồng độ NO 2 - mẫu nước mặt……………………… 53 3.7 Biểu đồ thể hiện nồng độ NH 4 + mẫu nước mặt……………………… 54 3.8 Biểu đồ thể hiện nồng độ Fe mẫu nước mặt………………………… 55 3.9 Biểu đồ thể hiện nồng độ Pb mẫu nước mặt………………………… 56 3.10 Biểu đồ thể hiện nồng độ Cd mẫu nước mặt………………………… 56 3.11 Biểu đồ thể hiện nồng độ As mẫu nước mặt………………………… 57 3.12 Biểu đồ thể hiện nồng độ Fe mẫu nước ngầm………………………… 60 3.13 Biểu đồ thể hiện nồng độ coliform mẫu nước ngầm………………… 61 4.1 Các kỹ thuật SXSH…………………………………………………… 73 4.2 Cơ cấu hệ thống quản lý cấp xã………………………………………. 76 4.3 4.4 Phương pháp xử lý bụi bằng giàn tia nước…………………………… Sơ đồ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Biogas……………………. 81 84 DANH MỤC SƠ ĐỒ 1. Sơ đồ lấy mẫu nước mặt xã Vân Hà tháng 6/2011 2. Sơ đồ lấy mẫu nước ngầm xã Vân Hà tháng 6/2011 3. Sơ đồ lấy mẫu đất xã Vân Hà tháng 6/2011 4. Sơ đồ hiện trạng môi trường làng nghề Vân Hà năm 2011 vii 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Làng nghề là một trong những đặc thù của nông thôn Việt Nam. Làng nghề đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Bên cạnh những đóng góp tích cực về mặt kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng đang là nguyên nhân làm gia tăng vấn đề ô nhiễm môi trường. Những tác động tiêu cực trong quá trình phát triển làng nghề đang trở thành các thách thức đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cho nông thôn. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay cả nước có tới 2017 làng nghề, riêng đồng bằng sông Hồng có khoảng 800 làng nghề. Với việc ban hành Nghị định số 134/2004/NĐ – CP (9/6/2004) về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn của Chính phủ thì tốc độ phát triển mở rộng của các làng nghề truyền thống diễn ra khá mạnh. Hiện nay, ở hầu hết các làng nghề, mức thu nhập tăng lên nhưng chất lượng cuộc sống lại giảm xuống do môi trường xuống cấp và chi phí cho sức khỏe ngày càng tăng đang đe dọa nghiêm trọng tính bền vững của làng nghề. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề có xu thế ngày càng trầm trọng hơn, trong đó có làng nghề Vân Hà – một điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở tỉnh Bắc Giang. Vân Hà là xã nằm phía Tây Nam của huyện Việt Yên. Vân Hà nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 50km và cách thị xã Bắc Ninh khoảng 10km, đồng thời lại có tuyến giao thông thủy quan trọng trên sông Cầu chạy qua. Với vị trí thuận lợi (3 mặt giáp sông), Vân Hà sớm phát triển thương nghiệp buôn bán, trao đổi hàng hóa với các vùng xung quanh, trong đó có nghề rượu ngay từ buổi đầu lập làng. Vân Hà là xã có nhiều ngành nghề phụ phát triển, song tập trung chủ yếu là nghề nấu rượu truyền thống nổi tiếng từ xưa tới nay với sản phẩm rượu Làng Vân mà ai ai cũng biết đến. Hiện nay với hơn 885 hộ đang làm nghề nấu rượu kết hợp chăn nuôi lợn (chiếm khoảng 95% số hộ trong làng). Các chất thải từ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt hàng ngày của người dân chưa qua xử lý đều được đổ trực tiếp [...]... nhiễm; - Đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường làng nghề 3 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi lãnh thổ: Phạm vi lãnh thổ nghiên cứu: làng nghề Vân Hà thuộc thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  Phạm vi khoa học: Đề tài tập trung nghiên cứu hiện trạng chất lượng môi trường (đất, nước, 2 không khí) ở khu vực làng nghề Vân Hà, từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu, thiết thực để cải thiện. .. làng nghề Vân Hà - Chương 3: Các nguồn thải và hiện trạng môi trường làng nghề - Chương 4: Các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động sản xuất rượu và cải thiện chất lượng môi trường làng nghề Vân Hà 3 Chƣơng 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÀNG NGHỀ 1.1 Cơ sở lý luận về làng nghề 1.1.1 Làng nghề và một số tiêu chí công nhận làng nghề a) Khái niệm làng nghề Làng nghề là một... ra giải pháp thiết thực, hiệu quả trong phát triển làng nghề hiện nay 1.1.4 Lịch sử phát triển của làng nghề nấu rượu Vân Hà Rượu làng Vân nổi tiếng từ rất xa xưa Dân xứ Bắc đã truyền tụng câu ca dao về 2 làng nghề của huyện Việt Yên: Thổ Hà gánh đất nặn nồi Làng Vân nấu rượu cho người ta mua Làng Vân nằm ở xã Vân Hà, nằm ở phía Tây Nam của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Toàn xã có 3 thôn: Thổ Hà,. .. đất Môi trường xã hội (8) Các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động sản xuất rượu và cải thiện chất lượng môi trường làng nghề Hình 1.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 19 Chƣơng 2 - ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG NẤU RƢỢU Ở LÀNG NGHỀ VÂN HÀ 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.Vị trí địa lý Xã Vân Hà nằm phía Tây Nam của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Phía Bắc giáp xã Tiên Sơn, phía Đông, Tây và Nam... nhiễm môi trường làng nghề Vân Hà 2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài luận văn có mục tiêu đánh giá sát thực hiện trạng môi trường và ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rượu đến môi trường làng nghề và sức khỏe cộng đồng Từ đó đưa ra một số giải pháp cải thiện môi trường làng nghề Vân Hà  Nhằm đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ của đề tài cần đặt ra là: - Thu thập, tổng hợp các... sản xuất rượu và cải thiện chất lượng môi trường làng nghề (hình 1.1) 18 (1) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng đề cương chi tiết (3) Khảo sát thực địa (2) Thu thập các số liệu tài liệu (4) Phân tích trong phòng thí nghiệm (5) Tổng quan cơ sở lý luận và tài liệu (6) Xử lý số liệu phân tích và phiếu điều tra (7) Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề Môi trường không khí Môi trường nước Môi trường. .. quả + Làng nghề sản xuất và cung ứng nguyên liệu: Sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, ngói, vôi, cát + Làng nghề buôn bán và dịch vụ: Thực hiện bán buôn, bán lẻ và cung cấp dịch vụ - Phân loại theo số lượng làng nghề: + Làng một nghề là làng ngoài nghề nông ra chỉ có thêm một nghề phi nông nghiệp xuất hiện, tồn tại và chiếm ưu thế tuyệt đối + Làng nhiều nghề là làng xuất hiện và tồn tại nhiều nghề. .. lượng môi trường 4 Cơ sở tài liệu Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã sử dụng những tài liệu chính liên quan đến đề tài như: - Các tài liệu về làng nghề và môi trường làng nghề - Số liệu phân tích hiện trạng môi trường làng nghề Vân Hà năm 2001, 2003, 2011; 50 phiếu điều tra hộ gia đình sản xuất tại làng nghề được tiến hành trong tháng 6/2011; - Các báo cáo kinh tế - xã hội của xã Vân Hà và các... kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường Thiếu một trong ba điều kiện trên thì môi trường sẽ đứng trước nguy cơ không bền vững [12] Tỉnh Bắc Giang có 33 làng nghề (trong đó có 24 làng nghề truyền thống và 9 làng nghề mới) thuộc các nhóm làng nghề khác nhau như: nhóm làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm; nhóm làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng, Kinh tế làng nghề có những bước tăng trưởng... đất làng nghề Vân Hà tỷ lệ 1:3500 - Sơ đồ hiện trạng môi trường làng nghề Vân Hà (tỷ lệ 1:3500): biểu diễn các điểm ô nhiễm nước, ô nhiễm đất theo các chỉ tiêu môi trường 6 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung đề tài được trình bày trong 4 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu làng nghề - Chương 2: Điều kiện địa lý và hoạt động nấu rượu ở làng nghề . NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN. NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Huế ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN. sát thực hiện trạng môi trường và ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rượu đến môi trường làng nghề và sức khỏe cộng đồng. Từ đó đưa ra một số giải pháp cải thiện môi trường làng nghề Vân Hà. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện, Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện, Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề nấu rượu Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp cải thiện, Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÀNG NGHỀ, Chương 2 - ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG NẤU RƯỢU Ở LÀNG NGHỀ VÂN HÀ, Chương 3 - CÁC NGUỒN THẢI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ, Chương 4 – CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RƯỢU VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ VÂN HÀ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay