Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực truyền thống đến sự thỏa mãn của du khách quốc tế

129 178 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH KHÁNH HÒA - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH GVHD: ThS. LÊ CHÍ CÔNG KHÁNH HÒA - 2014 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Nha Trang, ngày tháng 06 năm 2014 Giáo viên hƣớng dẫn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trƣớc tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Lê Chí Công - ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài. Với sự giúp đỡ tận tình của thầy, em đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và khắc phục đƣợc những thiếu sót trong quá trình làm bài. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô trong Bộ môn Quản trị Du lịch, Khoa Kinh Tế, Trƣờng Đại học Nha Trang, những ngƣời đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức nền tảng cần thiết để thực hiện đề tài. Xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới các tác giả của những bài báo, tạp chí và luận văn trƣớc đây. Nhờ những thông tin quan trọng các tác giả cung cấp, em đã tham khảo và học hỏi đƣợc thêm nhiều kiến thức hữu ích để hoàn thành luận văn. Đề tài này đƣợc hoàn thành là nhờ sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía các du khách quốc tế. Xin cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian quý báu để hoàn thành bảng câu hỏi trong quá trình điều tra. Mặc dù đã cố gắng, nhƣng luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em hy vọng sẽ nhận đƣợc những góp ý từ quý thầy cô, các chuyên gia và các bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! NGUYỄN THỊ HƢƠNG iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 3 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 3 1.6 Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu 4 1.7 Kết cấu của luận văn 5 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 6 2.1 Ẩm thực và văn hoá ẩm thực 6 2.1.1 Khái niệm ẩm thực 6 2.1.2 Văn hoá ẩm thực Việt Nam 7 2.2 Lý thuyết về sự thoả mãn của khách hàng 10 2.2.1 Chất lƣợng dịch vụ 10 2.2.1.1 Khái niệm 10 2.2.1.2 Mô hình đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ: 10 iv 2.2.2 Chất lƣợng dịch vụ du lịch 12 2.2.3 Sự thoả mãn khách hàng 13 2.2.4 Mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ du lịch và sự thoả mãn của khách hàng 14 2.3 Ẩm thực truyền thống và sự thoả mãn của du khách 16 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu 19 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thiết kế nghiên cứu 22 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu 22 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.2.1.1 Phƣơng pháp đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 22 3.2.1.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA: 23 3.2.1.3 Phân tích hồi quy: 24 3.2.1.4 Phân tích phƣơng sai ANOVA 25 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 26 3.2.2.1 Nghiên cứu định tính 26 3.2.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 26 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Tổng quan về du lịch Nha Trang – Khánh Hoà 28 4.1.1 Giới thiệu chung về du lịch Nha Trang – Khánh Hoà 28 4.1.2 Điều kiện tự nhiên và yếu tố văn hoá, xã hội chủ yếu ảnh hƣởng đến ẩm thực Nha Trang - Khánh Hoà 32 4.1.3 Những món ăn đặc trƣng tại Nha Trang - Khánh Hoà 34 4.1.4 Tình hình khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hoà thời gian qua 47 4.2 Kết quả nghiên cứu 49 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 49 4.2.1.1 Giới tính 49 v 4.2.1.2 Tuổi 50 4.2.1.3 Quốc tịch 52 4.2.1.4 Nghề nghiệp 54 4.2.2 Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu 55 4.2.2.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo 55 4.2.2.2 Đánh giá giá trị thang đo - Phân tích nhân tố EFA 62 4.2.2.3 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 71 4.2.2.4 Phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 72 4.2.2.5 Thống kê mô tả cho các biến quan sát 77 4.2.2.6 Kiểm định sự khác biệt về mức độ thoả mãn của du khách theo yếu tố nhân khẩu học 79 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 87 5.3 Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO x PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TCVN Tiêu chuẩn quốc gia (Việt Nam) ISO Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế VN Việt Nam KMO Kaiser – Mayer – Olkin EFA Nhân tố khám phá VIF - Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phƣơng sai M1 Giá trị nhỏ nhất (Minimum) M2 Giá trị lớn nhất (Maximum) Me Giá trị trung bình (Mean) Std. Độ lệch chuấn (Std.Dev) Cronbach’Alpha Hệ số tin cậy Eigenvalue Phần biến thiên đƣợc giải thích bởi nhân tố Factor loading Hệ số tải nhân tố Item Total Correlation Hệ số tƣơng quan biến tổng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các biến quan sát của mô hình nghiên cứu 21 Bảng 4.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 49 Bảng 4.2 Bảng phân bố mẫu theo nhóm tuổi 50 Bảng 4.3 Bảng phân bố mẫu theo quốc tịch 52 Bảng 4.4 Bảng phân bố mẫu theo nghề nghiệp 54 Bảng 4.5 Độ tin cậy của các thang đo 56 Bảng 4.6 Bảng KMO and Bartlett's Test (KMO của 34 chỉ báo quan sát) 63 Bảng 4.7 Total Variance Explained 63 Bảng 4.8 Rotated Component Matrix a các biến độc lập 64 Bảng 4.9 KMO and Bartlett's Test (KMO của 29 chỉ báo quan sát) 67 Bảng 4.10 Total Variance Explained 67 Bảng 4.11 Rotated Component Matrix a 68 Bảng 4.12 Bảng các biến quan sát của mô hình nghiên cứu điều chỉnh 69 Bảng 4.13 KMO and Bartlett's Test 70 Bảng 4.14 Total Variance Explained 70 Bảng 4.15 Component Matrix a 71 Bảng 4.16 Model Summary b 73 Bảng 4.17 ANOVA b 73 Bảng 4.18 Coefficients a 74 Bảng 4.19 Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu 77 Bảng 4.20 Bảng thống kê mô tả của các biến quan sát 78 Bảng 4.21 Kết quả kiểm định phƣơng sai theo Giới tính 80 Bảng 4.22 Kết quả phân tích ANOVA theo Giới tính 80 Bảng 4.23 Kết quả kiểm định phƣơng sai theo Tuổi 81 Bảng 4.24 Kết quả phân tích ANOVA theo Tuổi 81 viii Bảng 4.25 Kết quả kiểm định phƣơng sai theo Quốc tịch 82 Bảng 4.26 Kết quả phân tích ANOVA theo Quốc tịch 82 Bảng 4.27 Kết quả kiểm định phƣơng sai theo Nghề nghiệp 83 Bảng 4.28 Kết quả phân tích ANOVA theo Nghề nghiệp 83 Bảng 4.29 Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 84 [...]... thống ảnh hƣởng đến sự thoả mãn của du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hoà + Xác định mức độ thoả mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống tại Nha Trang - Khánh Hoà + Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự thoả mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống Nha Trang - Khánh Hoà 1.3 Câu hỏi nghiên cứu + Các nhân tố nào của ẩm thực ảnh hƣởng đến sự thoả mãn của du khách quốc tế khi đến Nha Trang... - Khánh Hoà? + Du khách quốc tế có hài lòng với ẩm thực truyền thống tại Nha Trang - Khánh Hoà không? + Ẩm thực truyền thống tác động đến sự thoả mãn của du khách quốc tế khi đến Nha Trang nhƣ thế nào? 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: Khách du lịch quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hoà và các thông tin về mức độ thoả mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống tại Nha Trang... tế để nghiên cứu là cần thiết và hữu ích 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu ảnh hƣởng của ẩm thực truyền thống đến sự thoả mãn của du khách quốc tế, từ đó đƣa ra các kiến nghị chính sách nhằm nâng cao sự thoả mãn của du khách quốc tế khi tới du lịch tại Nha Trang - Khánh Hoà 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Xác định các nhân tố về ẩm thực truyền thống ảnh hƣởng... thì mức độ thỏa mãn du khách đối với ẩm thực truyền thống càng cao H3: Cơ sở vật chất và không gian quán tốt có tác động thuận chiều đến sự thoả mãn của du khách quốc tế Nghĩa là nếu quán có cơ sở vật chất và không gian càng tốt thì mức độ thỏa mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống càng tăng H4: Nhân viên phục vụ tại quán tốt có tác động thuận chiều đến sự thoả mãn của du khách quốc tế Nghĩa... tốt thì làm tăng sự thỏa mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống H5: Giá cả cảm nhận tốt có tác động thuận chiều đến sự thoả mãn của du khách quốc tế Tức là nếu giá cả càng phù hợp thì mức độ thỏa mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống càng cao Các biến quan sát của mô hình nghiên cứu đƣợc thể hiện trong bảng 2.1 dƣới đây: 21 Bảng 2.1 Các biến quan sát của mô hình nghiên cứu Nhân tố Ký hiệu... thức ẩm thực; cách thức phục vụ của nhân viên và giá cả món ăn đều có tác động tới sự thoả mãn của du khách Đây là cơ sở để giải thích cho mô hình về ảnh hƣởng của ẩm thực truyền thống đến sự thoả mãn của du khách quốc tế đƣợc trình bày ở mục 2.4 dƣới đây 19 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu Dựa trên mô hình mối quan hệ giữa sự cảm nhận về chất lƣợng và sự thỏa mãn của khách. .. của du khách quốc tế đối với ẩm thực truyền thống của Nha Trang - Khánh Hoà là vấn đề thiết thực không chỉ đối với các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, mà còn gợi ý về mặt chính sách cho các cơ quan quản lý về du lịch của thành phố Nha Trang Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hƣởng của ẩm thực truyền thống đến sự thoả mãn của du khách quốc tế ... đánh giá sự thoả mãn của du khách quốc tế đối với ẩm thực truyền thống 1.6 Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu Nghiên cứu này sẽ cung cấp những thông tin kịp thời và hữu ích về những đánh giá của du khách quốc tế đối với ẩm thực tại Nha Trang - Khánh Hoà Kết quả của nghiên cứu sẽ đƣa ra đƣợc một số gợi ý về mặt chính sách và đề xuất một số kiến nghị cụ thể cho các cơ quan Nhà nƣớc trong lĩnh vực du lịch... nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, phong cách sống, sự nhận thức, các yếu tố tâm lý Nhƣ vậy, chúng ta nhận thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa sự cảm nhận về chất lƣợng của khách hàng với sự thoả mãn của khách Đây sẽ là cơ sở cho mô hình nghiên cứu đề xuất sẽ đƣợc trình bày ở phần 2.4 16 2.3 Ẩm thực truyền thống và sự thoả mãn của du khách Theo Trịnh Xuân Dũng (2006), ẩm thực truyền thống là một nội dung thông... các tài liệu nghiên cứu có liên quan, mô hình nghiên cứu về ảnh hƣởng của ẩm thực truyền thống đến sự thoả mãn của du khách quốc tế khi đến Nha Trang - Khánh Hoà đƣợc đề xuất nhƣ sau: Nguồn thông tin về món ăn, quán ăn Hình thức, chất lƣợng món ăn, đồ uống Cơ sở vật chất và không gian quán H3 (+) Sự thoả mãn của du khách Nhân viên phục vụ tại quán Giá cả cảm nhận Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất . cao sự thoả mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống Nha Trang - Khánh Hoà. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu + Các nhân tố nào của ẩm thực ảnh hƣởng đến sự thoả mãn của du khách quốc tế khi đến. các nhân tố về ẩm thực truyền thống ảnh hƣởng đến sự thoả mãn của du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hoà. + Xác định mức độ thoả mãn của du khách đối với ẩm thực truyền thống tại Nha Trang. Khánh Hoà? + Du khách quốc tế có hài lòng với ẩm thực truyền thống tại Nha Trang - Khánh Hoà không? + Ẩm thực truyền thống tác động đến sự thoả mãn của du khách quốc tế khi đến Nha Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực truyền thống đến sự thỏa mãn của du khách quốc tế, Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực truyền thống đến sự thỏa mãn của du khách quốc tế, Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực truyền thống đến sự thỏa mãn của du khách quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay