Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hồng Hiệp

83 190 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 09:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  NGUYỄN THỊ TRANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH GVHD : ThS. CAO THỊ HỒNG NGA Nha Trang, tháng 7 năm 2013 i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 4 1.1 Khái quát về kênh phân phối sản phẩm 4 1.1.1 Khái niệm và bản chất của kênh phân phối 4 1.1.2 Chức năng và vai trò của kênh phân phối 6 1.1.3 Các dạng kênh phân phối 8 1.2 Tổ chức kênh phân phối 12 1.3 Quản lý hệ thống kênh phân phối 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY 24 2.1 Giới thiệu khái quát về công ty 24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của công ty 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 26 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty 29 2.1.5 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 31 2.16 Phân tích năng lực quản lý kinh doanh của công ty 36 2.1.7 Tình hình thực hiện các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp 42 2.1.8 Đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp 43 2.2 Tình hình thực trạng công tác hệ thống kênh phân phối của công ty 52 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến kênh phân phối của công ty cổ phần Hồng Hiệp 52 2.2.2 Cấu trúc kênh phân phối của công ty 57 2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 60 2.2.4 Quản trị kênh phân phối 67 2.3 Đánh giá công tác thực trạng kênh phân phối của công ty 75 ii CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HIỆP 78 3.1 Không ngừng đẩy mạnh mở rộng thị trường và hoạt động nghiên cứu thị trường mới 78 3.2 Tích cực tìm kiếm các nhà phân phối phù hợp có tiềm năng 79 3.3 Không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị hệ thống kênh phân phối nhằm đảm bảo cho việc tiêu thu sản phẩm của công ty ngày càng mở rộng và phát triển hơn 79 3.4 Đưa ra các chính sách cụ thể sao cho hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 80 3.5 Tăng cường xúc tiến sản phẩm 83 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Bảng cơ cấu nguồn vốn của công ty 38 Bảng 2: Bảng cơ cấu lao động của công ty 40 Bảng 3: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty 44 Bảng 4: Phân tích khả năng sinh lời của công ty 46 Bảng 5: Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty 47 Bảng 6 : Phân tích khả năng thanh toán dài hạn của công ty 48 Bảng 7 : Phân tích tình hình luân chuyển hang tồn kho 49 Bảng 8: Số lượng nhà phân phối của công ty 50 Bảng 9: Doanh thu tiêu thụ trên từng thị trường 61 Bảng 10: Bảng khuyến mại của công ty 70 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cấp thiết của đề tài Trong những giai đoạn mà đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của Nhà Nước thì hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều gặp phải khó khăn trong việc định hướng kinh doanh và phát triển mở rộng sản phẩm trên thị trường , trải qua những năm khó khăn đó dần dần các công ty cũng đi vào quỹ đạo ổn định đặc biệt hơn đất nước ta đang hòa nhập cùng thế giới để sánh vai với các nước trong khu vực. Trong xu thế của toàn cầu hóa hiện nay để bắt kịp với thời đại các doanh nghiệp trong nước không chỉ quan tâm đến chất lượng, giá cả sản phẩm, nhu cầu của người tiêu dùng, mà còn tìm mọi cách đưa sản phẩm của doanh nghiệp mình đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi nhất với chi phí thấp nhất. Và để đưa sản phẩm của công ty đến với tay người tiêu dung một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, thì mỗi công ty đều có một chiến lược cu thể riêng. Đó chính là chức năng phân phối được thực hiện thông qua kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Kênh phân phối giúp chuyển giá trị thương hiệu từ nhà sản xuất sang người tiêu dùng. Một kênh phân phối có hiệu quả sẽ giúp cho khách hàng được thuận lợi trong việc mua sắm và tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho các trung gian phân phối và doanh nghiệp. Ngày nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO đương đầu với những khó khăn trước mặt là làm sao phải cạnh tranh với các công ty khác đưa sản phẩm của mình vươn ra rộng rãi hơn trong khu vực toàn quốc, thì các doanh nghiệp trong nước với nguồn lực tài chính có hạn đã chọn phương án tập trung phát triển kênh phân phối và họ đã có được những thành công nhất định. Với đội ngũ nhân viên bán hàng cần cù, chăm chỉ, với các chính sách bán hàng và chiết khấu hợp lý đã thực sự kích thích nhà phân phối và người kinh doanh trở thành đồng minh, với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho kênh phân phối và người tiêu dùng họ đã lặng lẽ từng bước xây dựng thị trường một cách vững chắc. Công ty cổ phần Hồng Hiệp cũng đang tìm những giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm hiện tại của mình, góp phần nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Là một công ty phân phối các sản phẩm nông sản, thì sản phẩm của công ty đã có 2 mặt trên thị trường các tỉnh miền Bắc. Trong thời gian qua, sản phẩm nông sản của công ty đang gặp phải sự cạnh tranh khá gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh. Nhiều công ty khác dã đưa hàng hóa của họ có mặt trên thị trường Việt Nam đã có những bước tiến không ngừng trong việc xây dựng và phát triển kênh phân phối sản phẩm của mình, làm ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong kênh phân phối sản phẩm của công ty. Vì vậy, việc hoàn thiện kênh phân phối phù hợp cho sản phẩm là vấn đề cấp thiết. Với những lý do đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm nông sản tại công ty cổ phần Hoàng Hiệp” 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về hoạt động kênh phân phôi sản phẩm - Đánh giá thực trạng về kênh phân phối doanh nghiệp để từ đó tìm ra tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. - Tìm giải pháp để hoàn thiện hệ thống kênh phân phooischo công ty 3. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần Hồng Hiệp. Thông tin tư liệu dung để nghiên cứu, phân tích chủ yếu trong năm 2010 - 2012 4. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết những vấn đề đặt ra, luận văn đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng trong môi trường thực tế hiện tại và kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống… để luận giải, khái quát và phân tích thực tiễn theo mục đích của đề tài. 5. Nội dung nghiên cứu Đề tài gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về kênh phân phối. Phần II: Thực trạng công tác hệ thống kênh phân phối tại nhà máy. Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại nhà máy. 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 1. Khái quát về kênh phân phối sản phẩm 1.1 Khái niệm và bản chất của kênh phân phối 1.1.1 Khái niệm Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kênh phân phối: • Đứng từ góc độ người sản xuất: kênh phân phối là con đường để đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, từ người sản xuất đến người tiêu dùng. • Đứng từ góc độ của người trung gian: kênh phân phối là một dãy quyền sở hữu các hàng hóa khi chúng chuyển qua các tổ chức khác nhau. • Đứng từ góc độ người tiêu dùng: kênh phân phối là hình thức lỏng lẻo của các công ty liên doanh để cùng thực hiện một mục đích thương mại. • Đứng trên quan điểm của nhà quản lý Marketing: kênh phân phối là một sự tổ chức các tiếp xúc bên ngoài để quản lý các hoạt động nhằm thực hiện bán sản phẩm cho người sử dụng hay người tiêu dùng cuối cùng để thỏa mãn nhu cầu của họ. Một định nghĩa chung nhất: Phân phối là quá trình đưa hàng hóa, dịch vụ từ người sản xuất đến tay người tiêu dung cuối cùng. Không những nhờ quá trình này mà sản phẩm đến được người tiêu dùng cuối cùng mà cũng nhờ nó doanh nghiệp có được nguồn thu nhập từ sản phẩm hay dịch vụ mình tạo ra. Sở dĩ có nhiều định nghĩa khác nhau như vậy là do xuất phát từ sự khác nhau về quan điểm sử dụng. Người sản xuất có thể nhấn mạnh vào các trung gian khác nhau cần sử dụng để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Người trung gian lại hy vọng họ có được lượng dữ trữ tồn kho thuận lợi từ người sản xuất để tránh các rủi ro liên quan đến chức năng này. và họ quan điểm dòng chảy quyền sở hữu hàng hóa như là cách mô tả tốt nhât kênh Marketing. Người tiêu dùng có thể quan niệm kênh đơn giản như là có nhiều trung gian đứng giữa họ và người sản xuất sản phẩm. Cuối cùng người nghiên cứu quan sát các kênh như có hoạt động 4 trong hệ thống kinh tế có thể mô tả nó trong các hình thức cấu trúc và hiệu quả hoạt động của nó. Từ những suy nghĩ trên đây, chúng ta thấy rằng không thể có một định nghĩa kênh phân phối mà có thể thỏa mãn tất cả các đối tượng. Chúng ta nên hiểu kênh phân phối tồn tại ở bên ngoài doanh nghiệp, nó không phải là một phần cấu trúc nội bộ của doanh nghiệp. Việc quản lý các hoạt động trong kênh không chỉ liên quan đến hoạt động của chính công ty mà còn liên quan tới các thành viênh trong kênh. 1.1.2 Bản chất của hệ thống kênh phân phối Phần lớn các nhà sản xuất đều cung cấp hàng hóa của mình cho thị trường thông qua những người trung gian. Mỗi nhà sản xuất đều cố gắng hình thành kênh phân phối riêng của mình.Muốn hàng hóa và dịch vụ được đưa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, mỗi doanh nghiệp đều cần đến sự hỗ trợ giúp đỡ của các trung gian trong hệ thống kênh phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải ứng phó với rất nhiều khó khăn trong việc quản lý hoạt động phân phối cũng như các thành viên của kênh phân phối. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chuyển giao một phần công việc tiêu thụ sản phẩm của mình cho người trung gian. Và ngày nay việc sử dụng các trung gian trong kênh phân phối đó đem lại nhiều lợi thế lớn cho mỗi doanh nghiệp.Giả sử mỗi doanh nghiệp không sử dụng các trung gian mà tìm cách phối trực tiếp sản phẩm và dịch vụ của mình đến thị trường. Doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường mục tiêu và phải bỏ ra rất nhiều chi phí cho công việc phân phối trực tiếp , điều này ảnh hưởng đến doanh số cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp. Như vậy, việc sử dụng các trung gian đem lại hiệu quả cao hơn trong việc đảm bảo phân phối đến những thị trường mục tiêu. Họ góp phần vào việc điều hòa hàng hóa và dịch vụ, làm giảm bớt số giao dịch do đó làm giảm các chi phí giao dịch, Ngoài ra họ cũng có vai trò lớn trong việc nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối vì vậy không có một doanh nghiệp sản xuất nào lại không cần đến trung gian trong hệ thống kênh phân phối. 1.2 Chức năng và vai trò của kênh phân phối 1.2.1 Chức năng của kênh phân phối: 5 Kênh phân phối thực hiện việc lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, nhờ nó mà khắc phục được những ngăn cách về thời gian, địa điểm và quyền sở hữu giữa hàng hóa và dịch vụ với những người muốn sử dụng chúng. Nó có một số chức năng cơ bản sau: • Nghiên cứu, thu thập thông tin cần thiết để lập kế hoạch và đào tạo thuận lợi cho việc trao đổi • Tiêu thụ hàng hóa như công tác bán hàng, vận chuyển, bảo quản, dự trữ và phân loại hàng hóa. • Hoàn thiện hàng hóa và dịch vụ ví dụ như các hoạt động sau khi phân phối sản phẩm đến cho khách hàng. • Cung cấp thông tin và nhu cầu thị trường: đây là chức năng phân phối nhằm đem lại cho nhà sản xuất những thông tin quý báu về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh và sản phẩm do mình sản xuất khi tung ra thị trường. • Yểm trợ và xúc tiến hỗn hợp trong khuôn khổ mỗi kênh • Chia sẻ rủi ro với các thành viên trong kênh • Hỗ trợ các hoạt động phân phối trong kênh • Đàm phán và thương lượng với các thành viên và đối tác để cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ được thuận lợi. Như vậy, các chức năng trên có 3 tính chất chung là : • Thu hút các nguồn tài nguyên cần thiết • Thường được thực hiện một cách hoàn chỉnh và tốt hơn các nhà chuyên môn hóa. • Được các thành viên khác trong kênh hỗ trợ và thực hiện 1.2.2 Vai trò của kênh phân phối: Kênh phân phối có những vai trò như sau: • Đảm bảo đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng sau cùng, khắc phục những ngăn cách về thời gian địa điểm, quyền sở hữu giữa hàng hóa và dịch vụ với những người muốn sử dụng chúng. 6 • Do được phát triển và thiết lập trên cơ sở của quá trình chuyên môn hóa và phân công lao động nên nó giúp cho nhà sản xuất và phân phối nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất và sử dụng kênh Marketing như là một công cụ cạnh tranh trong nỗ lực thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của những khách hàng mục tiêu đó lựa chọn. • Là một tài sản của doanh nghiệp đánh giá giá trị và uy tín của nó trên thị trường mặc dù kênh Marketing không phải là một cấu trúc nội bộ của doanh nghiệp. 1.3 Các dạng kênh phân phối 1.3.1 Kênh trực tiếp Nhà phân phối trực tiếp bán sản phẩm của mình đến tận tay khách hàng mà không qua các tổ chức trung gian. Ba cách bán trực tiếp chủ yếu là: • Bán đến từng nhà • Bán theo thư đặt hàng • Bán trực tiếp tại cửa tiệm của nhà sản xuất. Loại cấu trúc này thường áp dụng cho những loại hình sản phẩm công nghiệp đặc biệt như máy phát điện, máy biến thế, đầu tầu xe lửa, … Dạng kênh phân phối này có ưu điểm giúp các nhà phân phối bắt kịp được những thông tin và yêu cầu của khách hàng, có thể giảm chi phí phân phối, hạ giá bán và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên nó không thực hiện được nhiệm vụ chuyên môn hóa, người sản xuất phải thực hiện thêm chức năng lưu thông hàng hóa, bán hàng cho nên vốn chậm lưu chuyển lực lượng bị dàn trải nhiều, tăng them nhiều đầu mối phức tạp, vì vậy kênh phân phối chỉ sử dụng trong một số trường hợp: hàng hóa có tính chất tiêu dung địa phương, quy mô nhỏ,đặc thù với những hàng hóa có giá trị kênh tế cao và các yêu cầu kĩ thuật sử dụng và hõ trợ dụng cụ phức tạp…. 1.3.2 Kênh gián tiếp Nhà sản xuất bán hàng cho khách hàng thong qua các trung gian như : các đại lý, các nhà bán buôn bán lẻ, bán sỉ…Kênh gián tiếp bao gồm các kênh như sau : [...]... khác c a công ty • Phân lo i công vi c phân ph i: S phân lo i công vi c phân ph i ch có ý nghĩa nhi u hơn trong quá trình qu n lý vĩ mô v kênh phân ph i th c hi n và giúp ích cho nhà qu n lý kênh áp ng các m c tiêu phân ph i c th l i ph i th c hi n m t s phân lo i khác, ó chính là s phân lo i chi ti t hơn v ch c năng phân ph i • Phát tri n các d ng kênh phân ph i có nhi m v là các nhà t ch c kênh ph... l a ch n kênh phân ph i: V n quan tr ng t ra i v i ngư i quan lý kênh phân ph i là l a ch n ư c kênh phân ph i thích h p cho s n phâm c a mình Trong m t s nghành, kênh phân ph i ã phát tri n qua nhi u năm và tr thành kênh truy n th ng.Tuy nhiên, trong nhi u trư ng h p v n ph i l a ch n nh ng kênh phân ph i m i do kênh truy n th ng không t ư c hi u qu Còn i v i trư ng h p chưa có sãn kênh phân ph i... Con s này cũng giúp doanh nghi p th y ư c ng c a toàn kênh và b sung các bi n pháp Marketing k p th i trong phân ph i Tuy nhiên, ánh giá thành viên kênh ph i theo tiêu chu n h p lý và ư c các thành viên kênh ng h 17 CHƯƠNG II:TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ H TH NG KÊNH PHÂN PH I C A CÔNG TY 2.1 Gi i thi u khái quát v doanh nghi p Tên công ty: Công ty c ph n H ng Hi p a ch : 168 A, Ph Gia, Phư ng Nguy... báo ch t lư ng t t cho nên công ty c n ph i nh c a nhà nư c ã ưa ra, ngoài ra môi trư ng pháp lu t là cái khung pháp lý qu n lý công ty và g i quy t các v n liên quan n quy n l i c a công ty Môi trư ng k thu t công ngh Môi trư ng công ngh nh hư ng n qu trình s n xu t t o ra s n ph m, ngu n l c công ngh t t s t o ra hi u qu kinh doanh cao, nâng cao năng su t lao ng, các công ty c n ph i t p trung nâng... nhà nư c ta ã xây d ng và hoàn thi n các ch tài ho t ng kinh doanh c a công ty ư c thu n l i hơn, c bi t là các 26 i u ch nh v lu t kinh doanh ã t o nên m t hành lang pháp lý n công ty ho t nh cho các ng Công ty c ph n H ng Hi p không nh ng b chi ph i c a nhi u c a các nhân t mà hi n nay công ty còn ch u s ki m soát c a b y t v an toàn th c ph m vì h u h t các s n ph m c a công ty u liên quan n an toàn... trong khuôn kh pháp lu t • Công ty ư c th c hi n nguyên t c t p trung dân ch , i u hành s n xu t kinh doanh trên cơ s quy n làm ch c a cán b công nhân viên trong Công ty, không ng ng nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh theo úng nh hư ng phát tri n kinh t c a Nhà Nư c 2.1.3 Cơ c u t ch c qu n lý kinh doanh c a công ty a Sơ t ch c c a công ty ng Và 20 Sơ 1 : Cơ c u t ch c qu n lý c a công ty GIÁM C PHÓ... trong công vi c và g n bó lâu dài v i Công ty Công ty ã t o d ng ư c m i quan h t t và uy tín v i nhi u khách hàng nhi u th trư ng khác nhau S n ph m c a Công ty t o ra uy tín trên th trư ng S n ph m a d ng, phong phú v ch ng lo i, ch t lư ng cao, an toàn v sinh th c ph m S n xu t n nh, có lĩnh v c khoa h c áp ng tiêu th cho s n xu t T p th cán b công nhân viên c a Công ty luôn có ý th c cao trong công. .. vào kênh • có vai trò quan tr ng i v i v c l a ch n kênh phân ph i C n ph i ánh giá ư c i m m nh , i m c a h … • Kênh phân ph i c a i th c nh tranh: Vi c l a ch n kênh phân ph i cũng ch u nh hư ng b i các kênh c a các i th c nh tranh Doanh nghi p c n l a ch n nh ng kênh phân ph i có th tranh v i các em l i l i th c nh i th c nh tranh Nhìn chung, c nh tranh càng m nh thì nhà s n xu t càng c n nh ng kênh. .. hàng thi t y u n vi c s p i kênh phân ph i Cùng m t s n t kênh xem xét 3 th trư ng khác nhau vì th s d n 3 th trư ng là khác nhau V trí phân b c a nhu c u: các k ho ch phân ph i c n ph i tính i m trư ng • n c a lý và m c phát tri n cơ s h t ng giao thông c a m i m t th vi c t ch c kênh có hi u qu và h p lý c i m c nh tranh: Khi t ch c kênh các công ty cũng ph i xem xét các kênh phân ph i c a các s n ph... v i trư ng h p chưa có sãn kênh phân ph i thì t t y u ph I th c hi n vi c l a ch n kênh Nh ng căn c chung l a ch n kênh phân ph i t i ưu cho s n ph m là: • Nh ng m c tiêu c a kênh :M c tiêu c a kênh phân ph i s d nh rõ kênh s vươn t i th trư ng nào , v i m c tiêu nào? Nh ng m c tiêu phân ph i khác nhau s òi h i kênh phân ph i khác nhau c v c u trúc và cách qu n lý, m c ho t ng c a trung gian, ph m . chắc. Công ty cổ phần Hồng Hiệp cũng đang tìm những giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm hiện tại của mình, góp phần nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. Là một công ty phân phối. thụ sản phẩm của công ty 60 2.2.4 Quản trị kênh phân phối 67 2.3 Đánh giá công tác thực trạng kênh phân phối của công ty 75 ii CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN. trạng công tác hệ thống kênh phân phối tại nhà máy. Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại nhà máy. 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hồng Hiệp, Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hồng Hiệp, Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hồng Hiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay