Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Trường Thạch

91 261 1
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH  NGUYỄN THỊ MINH HẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THẠCH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun Ngành: KẾ TỐN GVHD: ThS. NGUYỄN THÀNH CƢỜNG Nha Trang, tháng 07  i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình, em đã nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ, động viên nhiệt tình của các tập thể và cá nhân trong Trƣờng Đại học Nha Trang, cũng nhƣ đơn vị công tác. Em xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô giáo Khoa Kế toán – Tài chính, Bộ môn Kiểm toán, Bộ môn Kế toán Tài chính – Trƣờng Đại học Nha Trang đã truyền đạt những kiến thức thiết thực, sâu rộng, thực tế về Kế toán quản trị cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện làm đề tài tốt nghiệp. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS. Nguyễn Thành Cƣờng đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, hƣớng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp. Nhân đây, em cũng xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Công ty TNHH Trƣờng Thạch, Phòng Kế toán Công ty TNHH Trƣờng Thạch đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Xin chân thành cảm ơn./. Nha Trang, ngày 30 tháng 06 n 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Minh Hảo ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC LƢU ĐỒ viii DANH MỤC LƢU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5 1.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 5 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của KTQT 5 1.1.2. Khái niệm về KTQT 6 1.1.3. Bản chất của KTQT chi phí 7 1.1.4. Kế toán quản trị chi phí với chức năng của nhà quản lý 8 1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 10 1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh 11 1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và các đối tƣợng tập hợp chi phí 11 1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lƣợng hoạt động 12 1.2.4. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định 13 1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 14 1.3.1. Lập dự toán chi phí trong doanh nghiệp 14 iii 1.3.1.1. Dự toán chi phí NVLTT 15 1.3.1.2. Dự toán chi phí NCTT 16 1.3.1.3. Dự toán chi phí SXC 16 1.3.1.4. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 17 1.3.2. Xác định giá thành và giá bán sản phẩm 17 1.3.2.1. Xác định giá thành của sản phẩm 17 1.3.2.2. Xác định giá bán của sản phẩm 19 1.3.3. Phân tích thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định 19 1.3.3.1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận 20 1.3.3.2. Phân tích thông tin thích hợp để ra các quyết định 21 1.3.4. Kiểm soát chi phí 22 1.3.4.1. Xây dựng định mức chi phí 22 1.3.4.2. Phân tích biến động chi phí 24 1.3.4.3. Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25 1.3.4.4. Biến động chi phí nhân công trực tiếp 26 1.3.4.5. Biến động chi phí sản xuất chung 26 1.3.5. Tổ chức thu thập thông tin chi phí trong doanh nghiệp 27 1.3.6. Tổ chức mô hình kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 29 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Trƣờng Thạch 29 2.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty TNHH Trƣờng Thạch 29 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 30 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 30 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 30 2.1.4. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 32 2.1.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Trƣờng Thạch 34 2.1.6. Khái quát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian qua. 35 2.1.7. Phƣơng hƣớng chiến lƣợc phát triển của Công ty trong thời gian tới 40 2.2. THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 40 iv 2.2.1. Thực trạng phân loại chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 40 2.2.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh 40 2.2.1.2. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 42 2.2.2. Công tác lập kế hoạch và dự toán chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 43 2.2.2.1. Dự toán tiêu thụ 44 2.2.2.2. Dự toán sản xuất 45 2.2.2.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 45 2.2.2.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 46 2.2.2.5. Dự toán chi phí sản xuất chung 46 2.2.2.6. Kế hoạch giá thành sản phẩm 47 2.2.2.7. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 48 2.2.3. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 49 2.2.4. Tổ chức thu thập và phân tích thông tin 52 2.2.5. Thực trạng công tác kiểm soát chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 54 2.2.5.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 54 2.2.5.2. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 56 2.2.5.3. Kiểm soát chi phí sản xuất chung 58 2.2.5.4. Kiểm soát các loại chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền của các loại chi phí SXC, chi phí bán hàng và chi phí QLDN 61 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 63 2.3.1. Về phân loại chi phí 63 2.3.2. Về công tác tính giá thành sản phẩm và giá bán sản phẩm 63 2.3.3. Về công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí 64 2.3.4. Về tổ chức bộ máy để thu thập thông tin 65 2.3.5. Về phân tích thông tin để ra quyết định ngắn hạn 65 2.3.6. Về tổ chức bộ máy để thu thập thông tin 66 2.3.7. Về kiểm soát chi phí 66 2.4. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 66 v 2.4.1. Nguyên nhân khách quan 66 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 67 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 68 3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 68 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 68 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện KTQT chi phí 69 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 69 3.2.1. Hoàn thiện công tác phân loại chi phí 69 3.2.2. Hoàn thiện việc xác định giá thành sản phẩm 72 3.2.3. Hoàn thiện việc xác định giá bán sản phẩm 74 3.2.4. Lập các báo cáo để kiểm soát chi phí 75 3.2.5. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76 3.2.6. Phân tích thông tin để ra quyết định ngắn hạn 77 3.2.7. Tổ chức mô hình kế toán 78 PHẦN KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phân tích kết quả hoạt động SXKD của Công ty TNHH Trƣờng Thạch trong giai đoạn 2010 – 2012 36 Bảng 2.2. Bảng chi phí sản xuất phân loại theo chức năng hoạt động theo khoản mục giá thành năm 2012 41 Bảng 2.3. Chi phí ngoài sản xuất phân loại theo chức năng hoạt dộng năm 2012 42 Bảng 2.4. Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố năm 2012 43 Bảng 2.5. Bảng tổng hợp chi phí ngoài sản xuất theo yếu tố năm 2012 43 Bảng 2.6. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2012 44 Bảng 2.7. Kế hoạch thu nợ khách hàng năm 2012 45 Bảng 2.8. Kế hoạch sản xuất năm 2012 45 Bảng 2.9. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2012 46 Bảng 2.10. Bảng dự toán chi phí nhân công trực tiếp năm 2012 46 Bảng 2.11. Dự toán chi phí sản xuất chung năm 2012 47 Bảng 2.12. Kế hoạch giá thành sản phẩm đá Granite của Công ty năm 2012 47 Bảng 2.13. Kế hoạch chi phí bán hàng năm 2012 48 Bảng 2.14. Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 48 Bảng 2.15. Bảng tính giá thành Đá xám Phƣớc Hòa quý IV/2012 50 Bảng 2.16. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 53 Bảng 2.17. Bảng tổng hợp báo cáo kiểm soát chi phí nhân công 58 Bảng 3.1. Bảng phân loại chi phí sản xuất theo biến phí và định phí năm 2012 70 Bảng 3.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử 71 Bảng 3.3. Bảng phân loại chi phí nhân công trực tiếp và chi phí SXC 73 Bảng 3.4. Bảng tính giá thành theo phƣơng pháp trực tiếp 74 Bảng 3.5. Bảng tính giá bán theo phƣơng pháp trực tiếp 74 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 30 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ quy trình chế biến đá tấm (Slabs) và đá quy cách (Tiles) 33 viii DANH MỤC LƢU ĐỒ Lƣu đồ 2.1. Lƣu đồ luân chuyển chứng từ xuất kho CPNVLTT sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 55 Lƣu dồ 2.2. Lƣu đồ luân chuyển chứng từ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57 Lƣu đồ 2.3. Lƣu đồ luân chuyển chứng từ kế toán khấu hao và phân bổ khấu hao TSCĐ 60 Lƣu đồ 2.4. Lƣu đồ luân chuyển chứng từ kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền của các khoản chi phí SXC, chi phí bán hàng, chi phí QLDN 62 Lƣu đồ 3.1. Lƣu đồ kiểm soát vật tƣ 77 ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH: Bán hàng BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CCDC: Công cụ dụng cụ CK: Cuối kỳ CP: Chi phí CPBH: Chi phí bán hàng CPNCTT: Chi phí nhân công trực tiếp CPSX: Chi phí sản xuất CPSXC: Chi phí sản xuất chung CPSXDD: Chi phí sản xuất dở dang CVP: Chi phí - Khối lƣợng - Lợi nhuận DDCK: Dở dang cuối kỳ DDĐK: Dở dang đầu kỳ ĐK: Đầu kỳ DN: Doanh nghiệp DT: Doanh thu HĐKD: Hoạt động kinh doanh KLSP: Khối lƣợng sản phẩm KPCĐ: Kinh phí công đoàn KTQT: Kế toán quản trị KTTC: Kế toán tài chính LN: Lợi nhuận NCTT: Nhân công trực tiếp NVL: Nguyên vật liệu NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp QLDN: Quản lý doanh nghiệp SP: Sản phẩm [...]... về kế toán quản trị chi phí, em chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Trường Thạch để làm đề tài tốt nghiệp đại học của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến công tác KTQT chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất - Phân tích thực trạng công tác KTQT chi phí và mức độ vận dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH. .. Trƣờng Thạch Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 6 Ý nghĩa khoa hoạc và thực tiễn của đề tài Về mặt lý luận: đề tài góp phần làm rõ các nội dung của tổ chức công tác kế toán kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch nói riêng Về mặt thực tiễn: đề tài đƣa ra các phƣơng hƣớng, giải pháp. .. tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch; từ đó rút ra ƣu, nhƣợc điểm trong công tác KTQT chi phí tại đơn vị - Vận dụng lý thuyết KTQT chi phí để đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác KTQT chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch - Phạm vi nghiên... tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch thông qua việc đánh giá và phân tích thực trạng quá tình vận dụng kế toán quản trị chi phí tại Công ty 4 Thông qua quá trình thực tập và nghiên cứu hoàn thành đề tài, em đã phần nào tiếp cận đƣợc công tác kế toán tại công ty, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế đồng thời học hỏi đƣợc thêm những kinh nghiệm cho công việc... tắc: Giá bán đủ bù đắp chi phí và đạt đƣợc lợi nhuận mong muốn Có hai phƣơng pháp xác định giá bán * Định giá bán theo phương pháp tính giá thành toàn bộ: Chi phí nền = Chi phí NVLTT + Chi phí NCTT + Chi phí SXC = Chi phí nền + Chi phí phụ trội Giá bán Chi phí phụ trội = Chi phí nền * (1 + Tỷ lệ chi phí phụ trội) Tỷ lệ chi phí phụ trội = Mức hoàn vốn mong muốn + Chi phí BH và QLDN Số lƣợng sản phẩm *... phí cũng có thể là dòng phí tổn ƣớc tính để thực hiện dự án, những phí tổn mất đi do lựa chọn phƣơng án, hy sinh cơ hội kinh doanh” Xuất phát điểm của KTQT chi phí là kế toán chi phí Kế toán chi phí bao gồm việc tập hợp, phân loại, tính giá thành theo trình tự nhất định, là cơ sở xác định chi phí lãi (lỗ) từng kỳ của đơn vị Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của kế toán quản trị chuyên thực hiện... loại chi phí là điều mấu chốt để có thể quản lý chi phí, từ đó đƣa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của nhà quản trị 11 Để phục vụ cho yêu cầu của nhà quản trị trong việc phân tích, đánh giá chi phí, kiểm soát và quản trị chi phí một cách tốt nhất, cần thiết phải phân loại chi phí Tùy theo đặc điểm của chi phí, mục đích và yêu cầu quản trị, chi phí. .. tiếp Chi phí sản xuất chung là chi phí quản lý và phục vụ sản xuất phát sinh trong phân xƣởng hoặc bộ phận sản xuất Các chi phí này liên quan gián tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm - Chi phí ngoài sản xuất Chi phí ngoài sản xuất là chi phí liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm và quản lý doanh nghiệp, bao gồm: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng gồm các chi phí phát... KTQT chi phí thuộc giai đoạn sản xuất và chế biến đá vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH Trƣờng Thạch 3 4 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp phân loại chi phí: đây là phƣơng pháp phân loại các khoản mục chi phí theo yêu cầu của quản trị thông qua các tiêu thức chi phí thích hợp nhằm đánh giá chính xác mức độ hợp lý của các khoản mục chi phí đó trong doanh nghiệp và từ đó rút ra kết luận - Phƣơng pháp. .. thực hiện vai trò của mình, kế toán quản trị chi phí tiến hành lập dự toán chi phí để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng lập kế hoạch; phản ánh thông tin thực hiện chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch và xử lý thông tin để từ đó các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch Nhƣ vậy, kế toán quản trị chi phí đã đóng vai trò quan trọng . CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 68 3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH. phải hoàn thiện 68 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện KTQT chi phí 69 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH 69 3.2.1. Hoàn thiện công. thông tin chi phí trong doanh nghiệp 27 1.3.6. Tổ chức mô hình kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG THẠCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Trường Thạch, Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Trường Thạch, Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Trường Thạch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay