Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) tại Trung tâm sản xuất giống hải sản ở Giao Thủy, Nam Định

63 425 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 09:04

i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các cá nhân và cơ quan đoàn thể. Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: ThS. Trần Văn Dũng, ngƣời đã giúp tôi định hƣớng nghiên cứu, hƣớng dẫn tôi trong quá trình thực tập và hoàn thành bài luận văn này. KS. Trần Thị Thúy, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tôi trong quá trình làm đề tài. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong khoa Nuôi trồng Thủy sản, trƣờng Đại học Nha Trang đã dạy dỗ và giúp đỡ tôi trong những năm học vừa qua. Thƣ viện trƣờng Đại học Nha Trang đã tạo điều kiện cho tôi mƣợn tài liệu tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè là những ngƣời đã luôn bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Cuối cùng, tôi xin dành sự biết ơn đặc biệt đến gia đình và ngƣời thân đã luôn cổ vũ, động viên tôi vƣợt qua mọi khó khăn trong suốt quá trình học tập. Nha Trang, tháng 6 năm 2013 Sinh viên Trần Thị Huyền Trang ii DANH MỤC TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT CW : Chiều rộng giáp đầu ngực. Wtb : Khối lƣợng trung bình toàn thân. Z1-5 : Ấu trùng cua giai đoạn Zoea 1 - 5. C1 : Cua bột 1. SSSTT : Sức sinh sản thực tế. AT : Ấu trùng. TB : Trung bình L : Lít iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Đặc điểm sinh học của cua xanh 3 1.1.1. Đặc điểm phân loại 3 1.1.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo 3 1.1.3. Tập tính và môi trƣờng sống 4 1.1.4. Đặc điểm dinh dƣỡng 6 1.1.5. Đặc điểm sinh trƣởng 6 1.1.6. Đặc điểm sinh sản 7 1.1.6.1. Di cƣ sinh sản và mùa vụ sinh sản 7 1.1.6.2. Kích thƣớc thành thục và sức sinh sản 7 1.1.6.3. Hoạt động giao phối 8 1.1.6.4. Các giai đoạn phát triển buồng trứng 9 1.1.6.5. Hoạt động đẻ trứng, thụ tinh và phát triển của phôi 12 1.1.6.6. Các giai đoạn phát triển ấu trùng 13 1.2. Tình hình nghiên cứu sản xuất giống cua xanh trên thế giới và Việt Nam 14 1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 14 1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 16 1.2.3. Một số vấn đề cần quan tâm trong sản xuất giống cua xanh 17 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1. Thời gian, địa điểm và đối tƣợng nghiên cứu 21 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 21 2.2.1. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 21 2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu 21 iv 2.2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp 21 2.2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp 21 2.2.2.3. Một số công thức tính toán các thông số kỹ thuật 22 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1. Điều kiện tự nhiên và hệ thống công trình phục vụ sản xuất giống 24 3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 24 3.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình 24 3.1.1.2. Khí hậu 24 3.1.2. Hệ thống công trình phục vụ sản xuất giống 25 3.1.2.1. Giới thiệu về trại sản xuất giống 25 3.1.2.2. Sơ đồ trại 26 3.1.2.3. Hệ thống công trình phụ trợ sản xuất giống 26 3.1.2.4. Hệ thống công trình sản xuất giống 27 3.1.2.5. Các dụng cụ và thiết bị khác 27 3.2. Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo cua xanh 28 3.2.1. Kỹ thuật tuyển chọn và vận chuyển cua mẹ 28 3.2.2. Kỹ thuật nuôi vỗ và cho đẻ 30 3.2.2.1. Kỹ thuật nuôi vỗ 30 3.2.2.2. Kỹ thuật cho đẻ 32 3.2.3 Kỹ thuật ấp nở trứng và thu ấu trùng 34 3.2.3.1 Kỹ thuật ấp nở trứng 34 3.2.3.2. Kỹ thuật thu ấu trùng 35 3.3. Kỹ thuật ƣơng nuôi ấu trùng lên cua bột 36 3.3.1 Kỹ thuật ƣơng nuôi ấu trùng từ Z1 đến Z5 36 3.3.2. Kỹ thuật ƣơng từ Z5 lên cua bột 41 3.4. Thu hoạch và vận chuyển cua bột 48 CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 50 4.1. Kết luận 50 4.2. Đề xuất ý kiến 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 54 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Kích thƣớc thành thục tối thiểu của loài cua xanh ở một số vùng địa lý 8 Bảng 1.2: Hình dạng bề ngoài của buồng trứng ở các giai đoạn thành thục 10 Bảng 1.3: Cấu tạo mô ở các giai đoạn khác nhau của buồng trứng 10 Bảng 1.4: Tỷ lệ số đo các kích cỡ mai, bụng ở các giai đoạn thành thục 11 Bảng 1.5: Tóm tắt quá trình phát triển phôi cua biển 13 Bảng 1.6: Các giai đoạn ấu trùng cua biển 13 Bảng 2.1: Dụng cụ đo yếu tố môi trƣờng và chỉ tiêu trong sản xuất 22 Bảng 3.1: Các loại dụng cụ thiết bị khác phục vụ cho sản xuất 27 Bảng 3.2: Kết quả tuyển chọn cua mẹ trong 3 đợt sản xuất 30 Bảng 3.3: Các yếu tố môi trƣờng trong bể nuôi vỗ 32 Bảng 3.4: Kết quả nuôi vỗ cua mẹ 33 Bảng 3.5: Tƣơng quan giữa nhiệt độ, độ mặn và thời gian phát triển phôi của cua . 35 Bảng 3.6: Kết quả ấp nở trong 3 đợt sản xuất 36 Bảng 3.7: Các yếu tố môi trƣờng trong quá trình ƣơng nuôi 39 Bảng 3.8: Kết quả ƣơng nuôi ấu trùng từ Zoea1 – Zoea5 40 Bảng 3.9: Diễn biến môi trƣờng trong bể ƣơng Z5 – cua bột 45 Bảng 3.10: Kết quả ƣơng nuôi ấu trùng Z5 đến cua bột 46 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình thái cua biển (Scylla paramamosain) 4 Hình 1.2: Vòng đời cua biển 5 Hình 1.3: Cấu tạo mô từ giai đoạn I - V 9 Hình 1.4: Sự thay đổi hình dạng bụng của cua biển ở các giai đoạn thành thục 11 Hình 1.5: Hình dạng buồng trứng khác nhau từ giai đoạn I - V 12 Hình 2.1: Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 21 Hình 3.1: Sơ đồ trại 26 Hình 3.2: Cua mẹ đạt tiêu chuẩn khi tuyển chọn cho nuôi vỗ 28 Hình 3.3: Cua mẹ có gạch nhiều (trái) và gạch ít (phải) 29 Hình 3.4: Cua mẹ có yếm bầu và lớn (trái) và cách xem gạch cua mẹ (phải) 29 Hình 3.5: Bể nuôi cua mẹ đáy có lớp cát 33 Hình 3.6: Cua mẹ ôm trứng sau khi đẻ 3 ngày và 5 ngày 34 Hình 3.7: Cua mẹ ôm trứng sau khi đẻ 7, 9 và 11 ngày 34 Hình 3.8: Bể ƣơng ấu trùng Zoea 37 Hình 3.9: Phân chia thức ăn theo giai đoạn từ Z1-Z5 37 Hình 3.10: Bể ƣơng ấu trùng Z5 - cua bột 42 Hình 3.11: Giá thể xƣơng cá 42 Hình 3.12: Hút nƣớc để thu ấu trùng (trái) và tắm ấu trùng (phải) 43 Hình 3.13: Thức ăn sử dụng trong quá trình ƣơng Z5 – cua bột 44 Hình 3.14: Z1 ngày ƣơng thứ 3 và Z2 ngày ƣơng thứ 7 47 Hình 3.15: Z3 ngày ƣơng thứ 9 và Z4 ngày ƣơng thứ 13 47 Hình 3.16: Z5 ngày ƣơng thứ 17 và Megalop ngày ƣơng thứ 24 47 1 MỞ ĐẦU Nằm bên bờ biển Đông với gần 3260 km bờ biển trải dọc, Việt Nam là một quốc gia có nhiều ngành kinh tế biển, trong đó nuôi trồng thủy sản đã và đang đƣợc xem là một trong những ngành mũi nhọn để phát triển nền kinh tế đất nƣớc. Với tiềm năng lớn về đất đai, diện tích mặt nƣớc và lao động, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản đặc biệt là hải sản. Trong những năm gần đây nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt do tình trạng đánh bắt mang tính chất hủy diệt. Vì vậy, việc mở rộng phát triển nuôi trồng thủy sản là một trong những hƣớng phát triển để nâng cao chất lƣợng thực phẩm cho con ngƣời, góp phần giảm bớt sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên sinh vật biển. Với chiều dài bờ biển 72 km và nhiều đầm, vịnh, vùng cửa sông, đất đai phì nhiêu, Nam Định có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển. Giao Thủy là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nam Định, có chiều dài bờ biển 32km, từ lâu nuôi trồng thủy sản đã đƣợc xác định một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại thu nhập đáng kể cho nông - ngƣ dân vùng ven biển, góp phần xoá đƣợc đói, giảm đƣợc nghèo và nhiều hộ vƣơn lên làm giàu. Huyện đã có những chính sách phát triển nhằm đa dạng hoá đối tƣợng nuôi đƣợc, các đối tƣợng đƣợc chú trọng nhƣ ngao vạng, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá bống bớp, cua biển Để duy trì sự phát triển một cách bền vững, giảm thiểu chi phí mua con giống ở các tỉnh miền trong, sản xuất giống nhân tạo và nâng cao chất lƣợng con giống là yếu tố tiên quyết. Cua biển là loại hải sản có kích thƣớc lớn, hàm lƣợng đạm rất cao, nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa ngày càng nhiều. Chúng sống ở vùng cửa sông, rừng ngập mặn và phân bố ở biển Ấn Độ - Thái Bình Dƣơng là đối tƣợng nuôi có giá trị kinh tế cao ở nhiều nƣớc. Ở Việt Nam trong những năm qua nghề nuôi cua thƣơng phẩm phát triển rất mạnh mẽ nhƣng khó khăn của nghề nuôi cua hiện nay là vấn đề giải quyết con giống. Nguồn cua giống cung cấp cho các mô hình nuôi cua từ trƣớc đến nay chủ yếu khai thác từ tự nhiên. Tuy nhiên, nguồn giống từ tự nhiên biến động theo mùa vụ, kích thƣớc không đồng đều, trộn lẫn nhiều loại với nhau nên khó đáp ứng đƣợc yêu về chất lƣợng cho các mô hình nuôi cua thƣơng phẩm. Mặt khác do bị khai thác quá mức nên nguồn lợi cua tự nhiên đang có chiều hƣớng suy giảm. Để giải quyết vấn đề cua giống cung cấp cho nghề nuôi, năm 1998 Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III (nay là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III) và một số 2 trƣờng đại học đã cho sinh sản nhân tạo giống cua xanh thành công nhƣng hầu hết tỉ lệ sống ở các cơ sở sản xuất giống từ giai đoạn Zoea 1 đến Cua bột 1 dƣới 10% và vẫn còn tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình. Năm 2004, trung tâm sản xuất giống hải sản ở Giao Thuỷ, Nam Định tiếp nhận công nghệ sản xuất giống cua xanh từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III Nha Trang và bƣớc đầu cho sinh sản thành công nhƣng tỉ lệ sống ở các giai đoạn ấu trùng còn thấp. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nghề nuôi nhằm vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất và hoàn thành khóa học, đƣợc sự đồng ý của Khoa Nuôi trồng Thủy sản – Trƣờng Đại học Nha Trang, tôi thực hiện đề tài: “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) tại Trung tâm Sản xuất giống hải sản ở Giao Thủy, Nam Định” với các nội dung sau: 1. Hệ thống công trình phục vụ và chuẩn bị sản xuất. 2. Kỹ thuật tuyển chọn, nuôi vỗ thành thục và cho đẻ cua mẹ. 3. Kỹ thuật ƣơng nuôi ấu trùng. 4. Các biện pháp quản lý môi trƣờng và phòng trừ dịch bệnh. 5. Thu hoạch và sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế. Mục tiêu: 1. Làm quen với phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. 2. Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh. 3. Hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp và nộp báo cáo đúng hạn. 3 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Đặc điểm sinh học của cua xanh 1.1.1. Đặc điểm phân loại Theo nghiên cứu của Sugama và ctv (1999) [30], xét về đặc điểm di truyền, cấu trúc gen và đặc điểm hình thái bên ngoài cua xanh (Scylla) có 4 loài: S. serrata, S. tranquebarica, S. olivacea, S. paramamosain. Cua xanh có hệ thống phân loại nhƣ sau: Ngành: Athropoda (Chân khớp) Phụ ngành: Crustacea (Giáp xác) Lớp: Malacostraca Bộ: Decapoda Latreille 1803 Họ cua bơi: Portunidae Rafinesque 1815 Giống: Scylla de Haan 1833 Loài: S. paramamosain (Estampador, 1949) Cua xanh có tên tiếng Anh là Mud-crab, Green crab hay Mangrove crab, tên tiếng Việt là cua bùn, cua xanh và cua sú, đây là các loài giáp xác sống ở vùng cửa sông hoặc vùng biển. Cua xanh phân bố ở các vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới nhƣ: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippin, Nam Phi, Ấn Độ. Ở Việt Nam, tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo Keenan và ctv (1998) có hai loài chủ yếu là Scylla paramamosain (cua sen) và Scylla olivacea (cua lửa) [22], trƣớc đây bị nhầm lẫn là Scylla serrata (Hoàng Đức Đạt, 1992) [6], Nguyễn Anh Tuấn và ctv (1996) [27]. Nhƣng thực sự loài Scylla serrata không đƣợc tìm thấy ở ĐBSCL, cũng nhƣ ở Việt Nam. Theo Le Vay và ctv (2001), loài Scylla paramamosain chiếm trên 95% trong quần thể Scylla, và loài Scylla olivacea chỉ chiếm khoảng 5% [23]. 1.1.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo Loài S. paramamosain có kích thƣớc tƣơng đối lớn và có thể đạt đƣợc khối lƣợng 2kg. Cua có màu xanh lục hoặc màu vàng sẫm, mặt bụng thƣờng có màu sáng hơn mặt lƣng. Toàn bộ cơ thể đƣợc bao bọc trong lớp vỏ kitin dày, cơ thể cua dẹp theo hƣớng lƣng bụng và chia làm 2 phần, phần đầu ngực lớn nằm trong giáp đầu ngực (mai cua), phần bụng nhỏ và gập lại dƣới giáp đầu ngực (yếm cua). 4 Hình 1.1: Hình thái cua biển (Scylla paramamosain) Phần đầu ngực là sự liên hiệp của 5 đốt đầu và 8 đốt ngực nằm phía dƣới mai. Do ranh giới giữa các đốt không rõ ràng, nên việc phân biệt các đốt có thể dựa vào số bộ phụ trên các đốt. Đầu gồm 5 đốt: có mắt, anten và các phần phụ miệng. Ngực gồm 8 đốt: có mang, chân hàm và các chân bò. Mai cua to và phía trƣớc có nhiều răng. Trƣớc mai có hai hố mắt, có hai mắt nằm trên cuống mắt. Giữa hai hố mắt: mỗi bên mép trƣớc của giáp đầu ngực có 9 gai nằm liên tiếp nhau. Mặt trên của giáp đầu ngực phân chia thành từng vùng nhỏ ngăn cách bởi rãnh và gờ rõ rệt. Phía trƣớc là vùng trán, kế tiếp là vùng dạ dày ngăn cách với nhau bởi hai gờ, kế là vùng tim và sau vùng tim đến vùng ruột. Hai bên vùng dạ dày là vùng gan và ngoài cùng là vùng mang. Mặt bụng của phần đầu ngực có các tấm bụng, các tấm bụng làm thành vùng lõm ở giữa chứa phần bụng gập vào. Ở con cái có đôi lỗ sinh dục nằm ở tấm bụng thứ ba đƣợc phần bụng gập lại che lấp [3], [7]. Phần bụng gồm 7 đốt với các phần phụ bị tiêu giảm nằm gấp lại dƣới phần đầu ngực làm cho cua thu ngắn chiều dài và gọn lại giúp cua bò đƣợc dễ dàng. Ở con cái các đốt bụng I, II và VI có thể cử động, các đốt khác bất động. Các chân bụng chẻ đôi biến thành các chùm lông yếm để trứng đẻ ra và bám vào đấy để phát triển. Ở con đực các đốt bụng I, II, IV và VI khớp động với các đốt bên. Các chân bụng thoái hoá biến thành đôi gai giao cấu, lỗ hậu môn nằm ở cuối cùng [7]. 1.1.3. Tập tính và môi trƣờng sống Vòng đời cua xanh trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có tập tính sống khác nhau. Giai đoạn phôi đƣợc cua mẹ mang trong yếm, phôi phát triển ở vùng ven bờ. Ấu trùng Zoea và Megalop sống trôi nổi nhờ dòng nƣớc đƣa vào ven bờ, ấu trùng Zoea nở ra có thể bơi ngay và có tính hƣớng quang mạnh. Ấu trùng Megalop bơi lội chủ động [...]... cứu: Trung tâm sản xuất giống hải sản, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Đối tƣợng nghiên cứu: Cua xanh, loài Scylla paramamosain (Estampador, 1949) 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo Cua Xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) Tìm hiểu điều kiện tự nhiên và hệ thống công trình Điều kiện tự nhiên tỉnh Nam Định Kỹ thuật cho sinh sản. .. chuyển giao công nghệ sản xuất giống cua xanh nhân tạo cho một số Trung tâm Khuyến ngƣ, Trung tâm Giống các tỉnh: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bến Tre, Phú Yên, Sóc Trăng, Bình Định và Quảng Bình Tuy nhiên, do tỉ lệ sống các giai đoạn ấu trùng từ giai đoạn Zoea 1 đến cua bột 1 đạt khoảng 5%, lƣợng cua giống nhân tạo đƣợc sản xuất ra còn ít, chƣa trở thành hàng hoá phục vụ cho nuôi cua. .. đƣợc lọc sạch 3.2.1 Kỹ thuật tuyển chọn và vận chuyển cua mẹ Kỹ thuật tuyển chọn Chất lƣợng cua mẹ có ảnh hƣởng rất lớn đến sức sinh sản, khả năng phát triển phôi, tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của ấu trùng sau này Do đó tuyển chọn cua mẹ là khâu quan trọng trong quy trình sản xuất giống nhân tạo cua xanh Cua mẹ đƣợc đƣa vào sản xuất giống đƣợc lấy từ 2 nguồn: cua đƣợc đánh bắt ngoài biển và cua nuôi trong ao... thống công trình Điều kiện tự nhiên tỉnh Nam Định Kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo cua xanh Hệ thống công trình phục vụ sản xuất giống Kỹ thuật tuyển chọn cua mẹ Kỹ thuật nuôi vỗ và cho đẻ Kỹ thuật ƣơng ấu trùng lên cua bột Kỹ thuật ấp trứng và thu ấu trùng Kỹ thuật ƣơng từ Z1 đến Z5 Kỹ thuật ƣơng từ Z5 đến cua bột Kết luận và đề xuất ý kiến Hình 2.1: Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 2.2.2 Phƣơng pháp thu... Trồng Thủy sản III đã thực hiện dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cua xanh cho Trung tâm Khuyến ngƣ của 2 tỉnh là Bà Rịa – Vũng Tàu và Thái Bình, do Nguyễn Diễu làm chủ nhiệm dự án Kết quả đạt đƣợc qua các đợt sản xuất tại hai tỉnh với tỷ lệ sống từ 13 – 15% [5] 1.2.3 Một số vấn đề cần quan tâm trong sản xuất giống cua xanh Thức ăn Hiện nay thức ăn dùng để ƣơng nuôi ấu trùng trong sản xuất hay... tháng Cua thƣờng đẻ trứng vào ban đêm, song cũng có lúc đẻ trứng vào buổi sáng hay chiều Cua cái tham gia đẻ trứng thƣờng có kích cỡ 200 - 300g, cua có thể đẻ lại sau 20 - 30 ngày Năm 1998, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trƣờng đã giao cho Viện nghiên cứu Nuôi truồng Thủy sản III thực hiện đề tài “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua Xanh loài S paramamosain ... đề tài này đã giúp giải quy t phần nào nguồn cua giống cho nghề nuôi cua Năm 2003, lƣợng cua giống sản xuất nhân tạo là 0,5 triệu con và con số này đã tăng lên 10 triệu con vào năm 2004 [3], [5], [6] 17 Cũng trong thời gian này, Trƣờng Đại học Cần Thơ cũng nghiên cứu sinh sản nhân tạo thành công cua xanh và bƣớc đầu thử nghiệm nuôi cua xanh thƣơng phẩm từ nguồn giống nhân tạo [10] Năm 2004, Viện Nghiên... trại sản xuất giống 500m Vịnh có mực nƣớc sâu, tĩnh và độ mặn cao phù hợp cho quá trình sản xuất giống Ngoài sản xuất cua giống, trại còn sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá bống bớp, ngao vạng và nuôi cua thịt 26 3.1.2.2 Sơ đồ trại Nhìn chung hệ thống công trình thuận lợi cho quá trình sản xuất Các bể, trang thiết bị đƣợc bố trí nhƣ sau: Hình 3.1: Sơ đồ trại 3.1.2.3 Hệ thống công trình. .. vụ sinh sản Ở Việt Nam, thời gian sinh sản của cua xanh khác nhau tùy vào từng vùng khác nhau Cua xanh đẻ trứng quanh năm, tuy vậy chúng vẫn thể hiện tính mùa vụ rất rõ nét, mùa vụ sinh sản chính tập trung từ tháng 2 - 3 và từ tháng 7 - 8 trong năm Theo Hoàng Đức Đạt (1992) thì ở vùng biển phía bắc Việt Nam, mùa đẻ trứng của cua xanh tập trung từ tháng 4 - 7, ở vùng biển phía nam Việt Nam cua xanh bắt... điểm sinh học sinh sản của cua biển Nhiều công trình nghiên cứu nhằm xây dựng hoàn thiện quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống cua biển nhƣ nghiên cứu về vòng đời [23], nghiên cứu của Serene (1980), Starobogator (1980) về các đặc điểm sinh lý, sinh hóa, kỹ thuật sinh sản nhân tạo, sự tác động của các yếu tố môi trƣờng nhƣ nhiệt độ, độ mặn,… đến sự sinh trƣởng và phát triển cua [20] Arriola (1940) . xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) tại Trung tâm Sản xuất giống hải sản ở Giao Thủy, Nam Định với các nội dung sau: 1. Hệ thống công trình phục vụ và chuẩn bị sản xuất. 2. Kỹ thuật. đến Cua bột 1 dƣới 10% và vẫn còn tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình. Năm 2004, trung tâm sản xuất giống hải sản ở Giao Thuỷ, Nam Định tiếp nhận công nghệ sản xuất giống cua xanh. tế sản xuất và hoàn thành khóa học, đƣợc sự đồng ý của Khoa Nuôi trồng Thủy sản – Trƣờng Đại học Nha Trang, tôi thực hiện đề tài: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) tại Trung tâm sản xuất giống hải sản ở Giao Thủy, Nam Định, Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) tại Trung tâm sản xuất giống hải sản ở Giao Thủy, Nam Định, Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua xanh (Scylla paramamosain Estampador, 1949) tại Trung tâm sản xuất giống hải sản ở Giao Thủy, Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn