Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sơ bộ của các công ty chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu và đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ

126 564 2
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:32

. xả thải vào môi trƣờng. Nên em thực hiện đề tài: Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sơ bộ của các công ty chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu và đề xuất các giải pháp cải. NƯỚC THẢI SƠ BỘ CỦA CÁC CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun Ngành: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT MƠI TRƢỜNG. lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp) . - Đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ cho các đơn vị chƣa đạt yêu cầu xả thải vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sơ bộ của các công ty chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu và đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ, Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sơ bộ của các công ty chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu và đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ, Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sơ bộ của các công ty chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu và đề xuất các giải pháp cải tiến công nghệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn