Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử và các ứng dụng của chúng

74 652 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:12

. vai phi:?cmg phap ngi suy tSng qu5t svQT T§ng d| giai gin dung phtfcmg trinli tofin tiJ go D^t v8n etS 45 i 1 M§t vai kiaai nlga ve cSng thrJo n§i suy Tfiu-tcm si^y rOng . phut)*nc; phap ngi Bvxy t6ng quat suy rgng cho toon t&* PhSn d2u tien cua chu'c^ng nay la dUB TV. coc khSi nipn ve 1^ sai phan suy rgng 'oong quat cho to i^n . 2:5 -x° 4= 24_^ -xj_2. x° := x°, 0 <:M. -^1. Tu' (2.1) suy ra : , (4-^0)- JL-^(,o_^^). T-JP (2.2) suy ra : (2.3) A(xg, x^, , ^^) (:^»xj) (x|-^).,, (xj - ^^^^) = :=
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử và các ứng dụng của chúng, Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử và các ứng dụng của chúng, Một số các phương pháp nội suy để giải phương trình toán tử và các ứng dụng của chúng, CHƯƠNG I: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TUYẾN TÍNH ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ, $1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TỈ SAI PHÂN SUY RỘNG CHO TOÁN TỬ, $2. VỀ MỘT PHƯƯONG PHÁP LẶP BẬC K ĐỂ GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ (1), $4. VỀ MỘT LOẠI PHƯƠNG PHÁP LẶP BẬC CAO THỨ HAI ĐỂ GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH(1), CHƯƠNG II: MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TỔNG QUÁT SUY RỘNG ĐỂ GIẢI GẦN ĐÚNG PHUÊONG TRÌNH TOÁN Tư, $1. MỘT VAI KHÁI NIỆM VỀ TỶ SAI PHÂN SUY RỘNG TỔNG QUÁT CHO TOÁN TỬ VÀ CÔNG THỨC NỘI SUY NIUTƠN SUY RỘNG, $2. VỀ MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TỔNG QUÁT SUY RỘNG GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH (1) VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA CHÚNG, 1 . Ứng dụng để giải phương trình hàm số với biển số thực, $2. CÁC VÍ DỤ BẰNG SỐ, TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn