Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường

79 579 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 10:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TựN H IÊN Đ Ể TÀI: XÂY DỰNG MỘT số MÔ HỈNH KINH TẾ TRANG TRẠI ở HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CHÚNG PHỤC vụ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Mã số: QT - 07 - 39 Chủ trì đề tài: TS. Thái Thị Quỳnh Như Những người tham gia: TS. Trần Văn Tuấn Th.s Phạm Thị Phin CN. Lê Thị Hồng CN. Nguyễn Xuân Sơn ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI 'RUNG TẨM THÒNG TIN THƯ VIỆN p r / m Hà Nội - 2007 M Ụ C LỤC Mở đầu 1 Chương 1. T rang trại trong quá trình phát triển nền kinh tế Quốc d â n 3 1.1. Vai trò của trang trại trong quá trình phát triển nền kinh tế Quốc 3 dân 1.2. Tổng quan tình tình phát triển trang trại ở Việt Nam 5 1.3 Đánh giá quá trình phát triển trang trại từ năm 1993 đến n a y 9 Chương 2. Nghiên cứu một sô mô hình trang trại điển hình khu vực miền n ú i 23 2.1 .Các mồ hình kinh tế trang trại 23 2.2. Những đặc trưng có bản của mô hình trang trại miền núi 27 2.3. Một số vấn đề của kinh tế trang trại khu vực miền núi 30 2.4 Hiện trạng các mô hình trang trại tỉnh Lào Cai 31 Chương 3.Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình tran g trại, xây dựng định hướng sử dụng đất bền vững và bảo vệ mỏi trường 36 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Huyện Bắc Hà 36 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội huyện Bắc Hà 39 3.3 Đánh giá tình hình sử dụng đất 41 3.4 Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng đất trang trại huyện Bắc Hà 47 3.5. Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất cho các mô 49 hình trang trại đến năm 2015 3 .5 .1. Tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất đến năm 2010 49 3.5.2. C á c mô hình trang trại điển hình Huyện Bắc H à và định hướng phát triển đến năm 2 0 1 5 51 3.5.3.Dùng mô hình toán đ ể xác định cơ cấu sử dụng đất hợp lý trong các loại hình trang trại 54 Kết luận 59 Tài liệu tham khảo 61 Phụ lục 62 M Ở ĐÀU Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tác dụng to lớn, tạo sức mạnh mới trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Trên nền tảng của nền kinh tế tự chủ của hộ nông dân đã hình thành các trang trại (TT) được đầu tư vốn, lao động với trình độ công nghệ và quản lý cao hơn nhằm mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa và nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Trong những năm gần đây, việc khai thác sử dụng đất đai tại nhiều địa phương ở nước ta ngày càng có hiệu quả. Tuy nhiên tại nhiều khu vực, nhất là khu vực miền núi, hiện trạng khai thác sử dụng đất vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó định hướng sử dụng đất dốc như thế nào cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương đang là nhiệm vụ cấp thiết. Huyện Bắc Hà là một miền núi của Tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên lớn (67.872 ha), diện tích đất lâm nghiệp còn rất nhiều nếu có chính sách sử dụn£, khai thác hợp lý có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là bảo vệ môi trường cho khu vực đất dốc. Lựa chọn mô hình sử dụng dất cho khu vực nghiên cứu dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội cua dịa phương và đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình là nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu. Xuất phát từ vấn đề này, chúng tôi đã lựa chọn và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Xảy dựng một số mô hình kinh tế trưng trại ở huyện Bắc Hù, tỉnh Lào C a i và đánh giá hiệu qua kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sử dụns quỹ đất và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng đất cho mô hình kinh tế trang trại. Xây dựng một số mô hình trang trại điển hình, đánh giá hiệu qua kinh tế của các mô hình này, dựa trên các phương án quy hoạch sử dụne đất của Huyện (2010) xây dựng định hướng sử dụng đất hợp lý cho các mô hình trang trại đến năm 2015. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đe thực hiện mục tiêu trên, đề tài đề ra các nhiệm vụ chủ yếu sau: 1 - Điều tra, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Huyện Bẩc Hà, tỉnh Lào Cai. - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2006 và biến động sử dụng đất cùa Huyện. -Nghiên cứu các mô hình trang trại của Tỉnh Lào Cai và Huyện Bắc Hà. xây dựng một số mô hình điển hình cho khu vực nghiên cứu. - Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất định hướng sử dụng đất trang trại bền vững và bảo vệ môi trường. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, khảo sát: dùng để điều tra thu thập tài liệu, số liệu và khảo sát hiện trạng sử dụng đất cho mô hình trang trại của huyện. - Phương pháp so sánh: nhằm làm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và biến động sử dụng đất. - Phương pháp phân tích, tổng hợp: dùng để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tổng hợp các mô hình trang trại trên địa bàn huyện. - Phương pháp bàn đồ và GIS: ứng dụng để xây dựng các bản đồ hiện trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng đất. - Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến của địa phương về nhu cầu sứ dụng đất và định hướng sử dụng đất trcn địa bàn xã. Cấu trúc đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Trang trại trong quá trình phát triển nền kinh tế Quốc dân Chương 2: Nghiên cứu một số mô hình trang trại điển hình khu vực miền núi Chuơng 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình trang trại đề xuất, xây dựng định hướng sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường 2 TRANG TRẠI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỂN KINH TẾ QUỐC DÂN 1.1. Vai trò của trang trại trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dán Đây là hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường và mở rộng quy mô sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế nói chungvà kinh tế nông nghiệp nói riêng. Việc hình thành các mô hình trang trại thuộc các lĩnh vực sản xuất khác nhau đã mở ra cho người lao động các hướng kinh doanh mới: tận dụng được những nguồn tài nguyên thiên nhiên và các cơ sở vật chất có sẩn, tận dụng được nguồn vốn (nếu như trước vốn bị phân tán cho nhiều mục đích khác nhau thì nay được tập trung vào 1 hoặc 2 hướng chính) đổng thời cũng tận dụng được nguồn lao động dồi dào trong gia đình và các chính sách ưu đãi quan trọng khác của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế trang trại. Về mặt kinh tế nguồn thu từ kinh tế trang trại trong vòng 10 năm trở lại đây đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế Quốc dân. Có thể nhận thấy có đến hơn 30% các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay có xu hướng mở rộng sản xuất cho gia đình mình về cả hướng sản xuất về cả quy mô để trở thành các trang trại theo đúng tiêu chí về trang trại mà nhà nước đề ra. Việc các gia đình có diện tích sản xuất không lớn đã kết hợp với nhau hoặc tìm cách mua lại của các hộ nông dân khác không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp để có diện tích rộng hơn đã rất phổ biến tại những khu vực có diện tích sản xuất nông nghiệp không lớn. Sự phát triển của KTTT đã góp phần quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo ở nhiều địa phương, nhiều trang trại đã vươn lên làm giàu về kinh tế, đồng thời làm phong phú sinh động thêm cảnh quan thiên nhiên, khơi dậy các nguồn lực cả về vật chất lẫn các kiến thức bản địa góp phần đáng kể trong việc phủ xanh đất trống đồi trọc ở trung du, miền núi và vùng cát ven biển, làm đẹp các thành phố. thị xã, thị trấn. Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP cùa Chính phủ ngày 02/02/2000 về K.TTT đã khẳng định: Sự phát triển của KTTT đã góp phần khai thác thêm nguồn vốn trong dân, đưa vào khai thác thêm nhiều điện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá, nhất là ở các vùng trung du, miền núi và ven biển Hàng trăm nghìn ha đất trồng lúa kém hiệu quả ở nhiều địa phương được chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, nhiều vùng đồi núi trọc chuyến sang trồng rừng. 3 CHƯƠNG 1 trồng cây đặc sản, tạo ra một bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Có thể nói kinh tế trang trại phát triển đã tạo ra khối lượng hàng hoá lớn, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản phát triển mạnh Điều đáng quan tâm là kinh tế trang trại phát triển đã mở ra hướng làm ãn mới, hình thành một đội ngũ nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều chú trang trại đã chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá hiện đại quá trình sản xuất. Kinh tế trang trại phát triển không những tạo ra hàng hoá mà còn tạo ra việc làm cho hàng triệu nông dân, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Nhiều trang trại đã ùng hộ hàng trăm triệu đồng giúp xây dựng trường học, xoá nhà tạm, hỗ trợ trẻ mồ côi, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo cả nuớc xuống còn khoảng 10%. Kinh tế trang trại còn tạo ra một môi trường trong lành cho các địa bàn dân cư, góp phần biến các vùng đất hoang hoá thành các vùng nông - lâm nghiệp trù phú, cân bằng sinh thái, làm phong phú thêm cảnh quan thiên nhiên, khơi dậy các nguồn lực về vật chất lẫn kiến thức bản địa trong việc bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng, làm đẹp thêm cảnh quan nhiều vùng đất vốn trước đây ít hiệu quá kinh Các chương trình phát triển diện tích rừng cũng làm xuất hiện những mô hình trang trại trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, việc tận dụng đất trống vào trồng rừng, trồng các loại cây ãn quả không chi mang ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Các loại hình trang trại khác như chăn nuôi hoặc nuôi trồng thuý sản cũng góp phần quan trọng vào nguồn thu của Nhà nước đồng thời mớ ra những hướng sản xuất mới cho người lao động, tận dụng được những khu vực chưa được khai thác, đồng thời môi trường của các dải đất ven biển cũng được cải thiện, được đầu tư và phát triển. Quy hoạch sử dụng đất cho mô hình trang trại cũng là một trong những mục tiêu chính của việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước. Quy hoạch sử dụng đất cho mô hình trang tại là sự kết hợp giữa quy hoạch sử dụng đất theo dơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh, cả nước), đồng thời cũng không nằm ngoài mục tiêu phát triển của quy hoạch sử dụng đất theo mục tiêu phát triển (các đặc khu) 4 của loại hình sử dụng đó với mục đích giảm tối đa các chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. 1.2 Tổng quan vê tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam Nhờ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây kinh tế cả nước nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng đã phát huy tác dụng to lớn, trong đó phải kể đến hình thức kinh tế trang trại (KTTT) đã tăng nhanh ở mọi miền đất. Ở châu thổ Đồng bằng sông Hồng đã có hàng vạn trang trại; ở Bắc Giang, Yên Bái có 17720 trang trại, Sơn La có 5000 hộ nông dân thành lập trang trại. Tại Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lào Cai cũng đã hình thành hàng vạn trang trại trồng rừng, cây ăn quả, cây thuốc và chăn nuôi. Ở phía Nam, tỉnh Ninh Thuận với điều kiện khí hậu khắc nghiệt cũng đã có tới 779 trang trại bao gồm: 627 trang trại nuôi bò, cừu, 15 trang trại trồng củ cải, 83 trang trại nuôi trồng thuỷ sản và 48 trang trại nuôi tôm giống. Tại Đồng Nai, Bình Dương có hàng trăm trang trại nuôi lọn, chế biến thức ăn gia súc, trồng cao su, trồng điều; Đaklak, Gia Lai, Kon Tum đã hình thành nhiều trang trại trồng cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, cây ăn quả. ở các tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Cà Mau, hàng vạn trang trại nuôi trồng thuỷ - hải sản có giá trị kinh tế cao. Các trang trại không những phát triển ở nông thôn mà ở một số thành phố cũng đã hình thành hàng trăm loại trang trại khác nhau Kinh tế trang trại ở Việt Nam đã phát triển theo đặc điểm từng vùng. Trang trại thuỷ sản chủ yếu tập trung những vùng biển, nơi có nhiều sông hồ như đồng bằng sông Hồng, ven biển miền trung và đồng bằng sông Cừu Long; trang trại trồng cây lâu năm tập trung ở vùng có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp như Tây Bắc. Đông Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; trang trại chăn nuôi tập trung ở các tinh gần thành phố và khu công nghiệp, nơi có thị trường tiêu thụ sản phẩm mạnh. Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 150.086 trang trại với diện tích đất sử dụng khoảng 900.000 ha. Kinh tế trang trại phát triển nhanh cả số lượng và chất lượng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Các trang trại chuyên trồng cây nông nghiệp chiếm 55,3%, chăn nuôi gia sức gia cầm chiếm 10,3 %, lâm nghiệp chiếm 2.2%. nuôi trồng thuỷ sản chiếm 27,3% và sản xuất kinh doanh tổng hợp chiếm 4,9%. 5 v ề lâu dài các trang trại sẽ phát triển theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Phần lớn các trang trại đã đưa những tiến bộ kỹ thuật vào sán xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Một số tinh vùng duyên hải miền trung, đông nam bộ, tây nguyên các chủ trang trại đã liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Các chủ trang trại ở Phú Yên nhận trồng rừng theo dự án PAM đã cùng nhau góp vốn mua máy móc, thiết bị để khai hoang, làm đường giao thông, giúp nhau chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp. Ở tinh Bình Dương đã liên kết các trang trại trồng cây ăn trái, đưa các giống cây có chất lượng cao vào sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị thường trong nước và khu vực; các hộ hùn vốn cùng nhau xây dựng chế biến nhà máy rau quả với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng nhằm tiêu thụ 100% sản phẩm trái cây ở trong vùng Trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản nhiều mô hình làm ăn quy mô hiện đại đã ra đời mà trang trại Thông Thuận (Bình Thuận) là một ví dụ. Trang trại đã đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng 15 trại tôm giống và góp vốn liên kết với 18 trang trại khác theo phương thức "Thông Thuận đảm bảo khâu kỹ thuật, thức ăn, thuốc trị bệnh và góp vốn xây dựng trang trại." Sự phát triển của kinh tế trang trại dẫn đến hình thành các câu lạc bộ trang trại nhằm giúp các hội viên có thông tin về khoa học kỹ thuật, thị trường kinh nghiệm sản xuất, tìm đầu ra và hỗ trợ lẫn nhau. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cam kết cho các chủ trang trại vay vốn để phát triển sản xuất. Giúp kinh tế trang trại phát triển theo hướng bền vững và đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tiếp tục triển khai đồng bộ một số giải pháp về quy hoạch đất, đào tạo nguồn nhân lực, quy hoạch xây dựng chợ nông thôn, tiếp tục đầu tư cho việc phát triển công nghệ sinh học, tìm và áp dụng công nghệ mới trong canh tác, chế biến và bảo auán sán phẩm nông nghiệp trước hết là rau quả trên các vùng chuyên canh, khuyến khích các hình thức kinh tế hợp tác trong ứng dụng khoa học nông nghiệp. Qua quá trình nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các mô hình trang trại trong thời kỳ đổi mới, có thể rút ra những kết luận sơ bộ như sau: Hiện nay việc phát triển kinh tế trang trại và vai trò của mô hình này trong quá trình phát triển nền kinh tế Quốc dân đã được Nhà nước hết sức quan tâm, các chu trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư, tín dụng, về vốn, lao động và cơ sớ vật chất nhằm phát triển mô hình trang trại đã dần dần được cải thiện rất nhiều: 6 - về chính sách: Một loạt những văn bản, nghị định của Nhà nước về trang trại đã được ban hành nhằm giúp người nông dân có thể tận dụng một cách tồi đa các nguồn lực sẵn có của gia đình và địa phương. Hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức được nhà nước giao đất sử dụng ổn định và lâu dài với các quyền như: chuyến đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, cho thuê, cho thuê lại và góp vốn kinh doanh đã tạo cho người dân một hành lang pháp lý để phát triển kinh tế nông hộ ở nước ta tiến thêm một bước mới trở thành các mô hình trang trại đầu tiên ở nước ta. - Trong nghị quyết của chính phủ vé kinh tế trang trại số 03/2000/NQ-CP ngày 2/2/2000 khi đề cập đến chính sách lao động cũng khảng định: “Nhà nước khuyến khích và tạo điểu kiện hỗ trợ để các chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo được nhièu việc làm cho lao động nông thôn, ưu tiên lao động cửa các hộ nông dân không có đất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo thiếu việc làm. Chủ trang trại được thuê lao động không hạn chế về mặt số lượng, trả công lao động trên cơ sở thoả thuận với người lao động theo quy định của pháp luật vể lao động. - Về đầu tư và tín dụng: Hiện nay vấn đề vốn cho sản xuất đang được coi là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu. ý thức được vai trò hết sức quan trọng của kinh tế trang trại trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân nên nhà nướcđã ban hành một loạt những chính sách đầu tư về cơ sở hạ tầng, về vốn, giống, phân bón và các trang thiết bị kỹ thuật khác. Đồng thời việc nâng cao trình độ canh tác, quản lý cho người dân cũng được quan tâm. Hiện nay ngành ngân hàng đã thiết lập được cả một hệ thống tín dụng rộng lớn phục vụ phát triển ngành nông nghiêp nông thôn. Đã có một số trang trại lớn và trung bình được vay vốn từ những quỹ tín dụng trên nhằm phát triển rộng hom quy mô sản xuất nông nghiệp. - Về thị trường: Kinh tế trang trại mang tính chất hàng hoá, chính vì vậy thiếu những thông tin về thị trường kinh tế trang trại không thể phát huy được vai trò của nó và không mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Hiện nay nhà nước đang có những chính sách rất cụ thể và rõ ràng nhằm thồng tin đến cho người dân những tin tức mới nhất về thị trường để tránh những thiệt hại, rủi ro không đáng có về giá cả về thời vụ. Đặc biệt là khu vực miền núi hệ thống giao thông chưa được thuận lợi thì việc thông báo, dự báo cho người dân về những íhồng tin trên thị trường là một việc làm cấp bách và được nhiều ngành quan tâm. - Về trang thiết bị khoa học kỹ thuật: Đây cũng là một trong những điểm yếu không chỉ đối với nền nông nghiệp nói chung mà còn cả của nền kinh tế trang trại 7 nói riêng. Sự yếu kém, lạc hậu của các trang thiết bị kỹ thuật đã gây ra những thiệt hại không nhỏ, đặc biệt đối với mô hình trang trại vì số lượng cây trồng được tập trung trên một quy mô diện tích lớn điều này đồng nghĩa với thời gian thu hoạch của toàn bộ cây trồng này gần như cùng một lúc vì vậy việc bảo quản và chế biến sản phẩm có ý nghĩa quyết định về hiệu quả kinh tế của loại cây trồng đó. Hiện nay nhà nước cũng đang có những chính sách đầu tư rất cụ thể cho từng khu vực, từng mô hình trang trại khác nhau. Đối với các trang trại trồng các cây hàng năm, cây lâu năm và cây ăn quả thì các thiết bị chế biến như đóng hộp, làm lạnh, sấy khô hoặc các loại thuốc bảo vệ thực vật nhằm giúp cho các loại rau củ quả có thể bảo quản trong thời hạn lâu hơn. Đối với các mô hình trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản thì các trang thiết bị kỹ thuật cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng,vì sản phẩm thu được là loại thực phẩm tươi sống vì vậy yêu cầu vể bảo quản và chế biến tại chỗ được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các trang trại đều gặp phải khó khãn trong việc tiêu thụ sản phẩm đặc biệt tại các tỉnh miền núi với hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều yếu kém. Các chính sách của Nhà nước về trang trại còn có nhiều bất cập đặc biệt trong việc xác định các tiêu chí của một trang trại để từ đó có những chính sách về đầu tư và tín dụng được hợp lý, đảm bảo công bằng và tránh những thất thoát không đáng có. Việc tạo cho các mô hình trang trại một cơ sở pháp lý rõ ràng cũng chưa đáp ứng thoả đáng được với yêu cầu của người dân, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy đã khá đầy dủ những việc cập nhật thông tin về thay đổi mục đích sử dụng, về diện tích đất, về sự chuyển đổi, chuyển nhượng giữa các chủ sử dụng chưa được cập nhật một cách kịp thời. Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại: Kinh tế trang trại phát trển khá nhanh, đa dạng về loại hình. Tuy nhiên, sô' lượng trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, ngày 23/6/2000 của Bộ NN&PTNT và TCTK đã giảm đáng kể so với số lượng trang trại theo báo cáo của các địa phương đầu năm 2000. Việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại đã được triển khai ớ nhiều địa phương, nhưng nhìn chung tiến trình thực hiện còn chậm, nên nhiều nơi sự hình thành và phát triển trang trại còn mang tính tự phát, quy hoạch phát triển trang trại còn chưa gắn với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế, xã hội của địa phương, chưa gắn với quy hoạch xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn Huyện 8 [...]... cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được người dân chú trọng, sản xuất mang tính hàng hoá, tập trung trên một quy mô rộng lớn, trang thiết bị hiện đại là mục tiêu của một nền nông nghiệp hiện đại nói chung và của mô hình kinh tế trang trại nói riêng Tinh hình sử dụng đất của các trang trại phân theo các loại hình sử dụng đất cũng có nhiều thay đổi nó phụ thuộc vào loại hình sản xuất trong trang trại đó và nhu... sô Tỉnh đã vận dụng và chủ động ban hành một số chính sách cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho kinh tế trang trại phát triển, cụ thể như: - Đã chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương tiến hành điều tra, phân loại, xác định số lượng và loại hình trang trại để nhận định, đánh giá hiệu quả của trang trại từ đó có định hướng sử dụng đất nông, lâm nghiệp. .. kê ) Kinh tế trang trại chủ yếu tập trung và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, vì thể nguồn thu của các trang trại tập trung vào các lĩnh vực trên Tổng giá trị sản xuất bình quân 1 trang trại là 328,18 triệu đồng, trong đó nguồn thu từ lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản là lớn nhất, sau đó đến cây hàng năm Phân bổ trang trại theo các vùng kinh tế cho thấy: Các trang trại phía Bắc có... Hiệu quả kinh tế của các mô hình trang trại trên thế giới và ở Việt Nam chứng minh rằng kinh doanh trang trại gia đình chiếm tỷ trọng lớn tuyệt đối về đất canh tác cũng như khối lượng nông sán sán xuất ra Các loại hình trang trại ở trên ngoài sự khác biệt về tính chất và quy mồ sở hữu, còn có sự khác nhau về tính chất và quy mô sử dụng lao động Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. .. loại hình trang trại trên đều cần được khuyến khích phát triển ở nước ta, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay cần ưu tiên phát triển kinh tế trang trại gia đình hơn vì ở nước ta loại hình trang trại này là loại hình chủ yếu trong nông nghiệp, lại gần gũi với kinh tế nông hộ và là một con đường quan trọng để đưa kinh tế nông hộ nước ta đi lên sản xuất hàng hoá và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp. .. khả nãng đất đai của tự nhiên, phát triển các mô hình kinh tế trang trại cây lâm nghiệp và cây ăn quả Qua số liệu ở bảng 2, chúng tôi có một số nhận xét sau: - Diện tích đất trang trại trồng cây hàng năm giảm do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Nhà nước thu hồi 1 phần lớn diện tích đất cây hàng năm nhằm mở rộng đô thị và phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá; hiệu quà kinh tế do cây hàng... quá trình hình thành và phát triển hình thức sản xuất nông nghiệp tập trung hợp tác xã Cho đến trước năm 1975 97,4 % các mồ hình sản xuất nông nghiệp đã trở thành các hợp tác xã nông nghiệp với quy mô lớn hơn và chiếm đến 90% diện tích đất nông nghiệp Trong các hợp tác xã nông nghiệp, nhà nước là chủ sở hữu về đất đai và các tư liệu sản xuất khác Các hợp tác xã nông nghiệp thường có quy mô từ 200... nhiều vào các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng khu vực, tuy nhiên hướng sản xuất cũng có ánh hướng lớn đến quy mô của trang trại Việc lựa chọn diện tích hợp lý cho các mô hình trang trại khác nhau cũng mang lại hiệu quả kinh tế khác nhau vì nó ảnh hưởng đến các chi phí về sản xuất, đầu tư, lao động Diện tích các trang trại phân theo hướng sản xuất được thê hiện ở bảng 4 Búng 4 Diện tích trang. .. là một biện pháp tích cực vừa chống lãng phí đất, vừa có thể tạo thành những trang trại lớn mở rộng quy mô sản xuất Đặc điểm cơ bản của sản xuất nông nghiệp khác với sản xuất công nghiệp là nó tác động vào sinh vật, bị phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, gặp nhiều rủi ro, do đó không phù hợp với hình thức sản xuất tập trung, quy mô lớn và việc sử dụng lao động tập trung chỉ đem lại hiệu quả kinh tế thấp Hiệu. .. năng điều chỉnh một cách linh hoạt cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm và cơ cấu kinh doanh để đáp ứng những đòi hỏi về thị hiếu của người tiêu dùng và tạo ra lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Xu hướng phát triển các mô hình trang trai: Hiện nay các mồ hình trang trại ngày càng khẳng định vai trò của chúng trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân Hiệu quả mà kinh tế trang trại mang lại . IÊN Đ Ể TÀI: XÂY DỰNG MỘT số MÔ HỈNH KINH TẾ TRANG TRẠI ở HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CHÚNG PHỤC vụ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Mã số: QT - 07. chúng tôi đã lựa chọn và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Xảy dựng một số mô hình kinh tế trưng trại ở huyện Bắc Hù, tỉnh Lào C a i và đánh giá hiệu qua kinh tế của chúng phục vụ sản xuất. hình kinh tế trang trại. Xây dựng một số mô hình trang trại điển hình, đánh giá hiệu qua kinh tế của các mô hình này, dựa trên các phương án quy hoạch sử dụne đất của Huyện (2010) xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, Xây dựng một số mô hình kinh tế trang trại ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, CHƯƠNG 1 TRANG TRẠI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỂN KINH TẾ QUỐC DÂN, 2 Tổng quan vê tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam, CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH TRANG TRẠI ĐIỂN HÌNH KHU VỰC MIỂN NÚI, 3 Một số vấn đề của kinh tế trang trại khu vực miền núi, CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MỒ HÌNH TRANG TRẠI, XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 3 Đánh giá tình hình sử dụng, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn