Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4

112 490 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 18:26

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngành xây lắp- mét ngành thực sự có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân; việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến đường, các công trình, đường điện, thủy lợi…ngày càng có ý nghĩa không chỉ phục vụ cho các ngành sản xuất khác, mà còn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, đi lại, giữa các vùng, miền; phục vụ phát triển kinh tế trong và ngoài nước. Sù phát triển không ngừng của các doanh nghiệp xây lắp cả về quy mô lẫn chất lượng, đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây lắp phụ thuộc vào giá bỏ thầu các công trình, hạng mục công trình. Đối với ngành xây lắp, giá bỏ thầu càng thấp thì khả năng thắng thầu càng lớn. Do vậy thông tin về chi phí có vai trò quan trọng giúp nhà quản trị kiểm soát chi phí, có biện pháp hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của công trình, hạng mục công trình, nâng cao khả năng thắng thầu. Để phục vụ nhu cầu thông tin về chi phí cho nhà quản trị, cũng như cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài, thì kế toán chi phí là công cụ rất hữu hiệu phục vụ nhu cầu đó. Kế toán quản trị chi phí có vai trò to lớn trong các khâu của quá trình quản lý từ lập kế hoạch (thông qua việc cung cấp các dự toán chi phí), đến thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản trị. Tuy nhiên thực tế tại các doanh nghiệp xây lắp thuộc TCTXDCTGT4 mới chủ yếu đề cập đến kế toán chi phí phục vụ cho mục tiêu kế toán tài chính tức là lập các báo cáo tài chính mang tính tổng quát vào cuối kỳ, mặc dù hệ thống kế toán quản trị đã có những biểu hiện nhất định, nhưng nhìn chung vẫn còn khá mới mẻ về lý luận cũng như tổ chức thực hiện, thông tin chi phí chưa mang tính phân tích dù báo tương lai, chưa thực sự có Ých cho nhà quản trị ra quyết định quản lý. Với hệ thống kế toán chi phí nh hiện nay các doanh nghiệp xây lắp Việt nam khó có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt, khi mà ngày càng có nhiều nhà thầu trong và ngoài nước cùng tham gia đấu thầu. Từ những lý do trên đây mà bản thân đã mạnh dạn chọn đề tài: " Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4" để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu - Về lý luận: Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp. - Về thực tế: Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn kế toán chi phí trong các doanh nghiệp này, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc TCTXDCTGT4 mà điển hình là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần XDCTGT 482, Công ty đường bé 471…Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin, các chứng từ, các sổ kế toán do phòng tài vụ của các công ty này cung cấp trong 6 tháng đầu năm 2009. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp toán học - Phương pháp phân tích, so sánh, quy nạp, phân loại, tổng hợp - Sử dụng các bảng, biểu để minh họa 5. Những đóng gãp của luận văn - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa được các vấn đề lý thuyết kế toán quản trị chi phí. Dùa vào các mô hình kế toán quản trị chi phí của một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng kinh nghiệm của các nước này vào Việt nam. - Về mặt thực tiễn: Phân tích được thực trạng kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp xây lắp thuộc TCTXDCTGT4 - Đánh giá được thực trạng kế toán quản trị chi phí của các DNXL thuộc TCTXDCTGT4. Từ đó đưa ra được giải pháp hoàn thiện cho hệ thống kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp này. CHƯƠNG I LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. Đối tượng và phương pháp của kế toán quản trị chi phí 1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin kế toán nói chung trong các tổ chức hoạt động. Do vậy trước khi nghiên cứu bản chất của kế toán quản trị chi phí, ta xem xét bản chất của thông tin kế toán nói chung. Kế toán là một bộ phận của hoạt động quản lý, với chức năng xử lý và cung cấp thông tin thực hiện về khách thể quản lý cho chủ thể quản lý. Luật kế toán Việt Nam cụ thể hóa khái niệm về kế toán nh sau: Kế toán là việc thu thập, xử lý; kiểm tra; phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Nh vậy, kế toán là một công cô quan trọng để quản lý nền kinh tế nói chung và các đơn vị trong nền kinh tế nói riêng. Xét ở các đơn vị trong nền kinh tế, thông tin kế toán cung cấp cho 2 đối tượng cơ bản, bao gồm các đối tượng bên ngoài tổ chức như các nhà đầu tư, cơ quan thuế, khách hàng, cổ đông, ngân hàng , và các cấp quản trị trong nội bộ doanh nghiệp như Ban giám đốc và lãnh đạo các bộ phận trong tổ chức. Thông tin kế toán của một tổ chức có vai trò quan trọng đối với 2 đối tượng cơ bản trên đây. Tuy nhiên, 2 đối tượng này lại cần thông tin với tính chất không hoàn toàn giống nhau. Các đối tượng sử dụng thông tin bên ngoài cần thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh tế của tổ chức một cách tổng quát. Còn các nhà quản trị bên trong tổ chức cần thông tin mang tính chi tiết cụ thể nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động, kiểm soát và hoạch định. Do đó kế toán được chia thành 2 phân hệ: Kế toán tài chính cung cấp thông tin cho đối tượng bên ngoài đơn vị và kế toán quản trị cung cấp thông tin cho đối tượng bên trong đơn vị. Theo luật kế toán Việt Nam thì kế toán quản trị được định nghĩa là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Tuy nhiên, có thể định nghĩa đầy đủ về KTQT nh sau: Kế toán quản trị là một môn khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin định lượng kết hợp với định tính về các hoạt động của một đơn vị cụ thể. Các thông tin đó giúp các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của đơn vị. Nh vậy định nghĩa đầy đủ trên đây tập trung vào mục đích, nội dung của kế toán quản trị. Mục đích cơ bản của kế toán quản trị là cung cấp thông tin giúp cho nhà quản trị đánh giá, kiểm soát quá trình hoạt động của một tổ chức. Còn kế toán tài chính là cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng, cổ đông, nhà cung cấp, Với mục đích khác nhau nên nội dung của kế toán quản trị và kế toán tài chính cũng có nhiều điểm khác nhau. Thông tin của kế toán tài chính thường phản ánh quá khứ tuân theo các chuẩn mực, chế độ kế toán hướng dẫn. Còn thông tin của KTQT thường hướng về tương lai, hiện tại và rất linh hoạt. Kế toán quản trị không chỉ cung cấp thông tin tài chính mà còn cung cấp thông tin phi tài chính về quá trình hoạt động trong nội bộ tổ chức cũng như môi trường bên ngoài tổ chức. Kỳ của báo cáo tài chính thường theo chế độ quy định. Còn kế toán quản trị kỳ báo cáo phụ thuộc vào yêu cầu quản trị nội bộ. Bên cạnh khái niệm kế toán quản trị, kế toán tài chính, còn có khái niệm kế toán chi phí. Kế toán chi phí vừa cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng bên ngoài tổ chức, vừa cung cấp thông tin cho quản trị nội bộ. Thông tin kế toán chi phí cung cấp vừa mang tính linh hoạt thường xuyên, vừa mang tính chuẩn mực và định kỳ. Rõ ràng là kế toán chi phí vừa có mặt trong kế toán tài chính, vừa có mặt trong kế toán quản trị. Bộ phận kế toán chi phí có trong kế toán quản trị được gọi là kế toán quản trị chi phí. Và nh vậy, kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp đó là lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá và ra quyết định. 1.1.2. Đối tượng của kế toán quản trị chi phí Đối tượng của kế toán quản trị chi phí là nghiên cứu chi phí trong mối quan hệ với việc hình thành giá trị. Chi phí được hiểu là giá trị của mọi khoản hao phí về nhân tài, vật lực nhằm thu được các loại sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Chi phí có thể được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau để có thể cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu của nhà quản trị, trong đó việc xem xét chi phí trong mối quan hệ với khối lượng, hay mức độ hoạt động và với lợi nhuận có thể được xem là đối tượng chủ yếu của kế toán quản trị chi phí. Kế toán quản trị chi phí nghiên cứu sâu về chi phí của doanh nghiệp theo các góc độ khác nhau như phân loại chi phí, dự toán chi phí, xây dựng định mức chi phí, lập các báo cáo quản trị chi phí nhằm mục đích kiểm soát và quản lý chi phí chặt chẽ và dự toán chi phí chính xác đÓ tối thiểu hóa chi phí. Xét về góc độ huy động và sử dụng nguồn lực, kế toán quản trị chi phí gắn liền với việc phản ánh, mô tả chi phí, diễn biến chi phí trong quá trình sử dụng ở các nơi tiêu dùng các chi phí đó (các bộ phận hoặc trung tâm) và sự kết tinh chi phí thành kết quả các hoạt động. Kiểm soát việc thực hiện từng khâu công việc, phân tích nguyên nhân gây ra sự biến động (tăng, giảm) chi phí theo dự toán và thực tế để có chế độ khen thưởng, cũng như kỷ luật, quy trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp điều này cũng đồng nghĩa với việc phát huy thế mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như biện pháp ngăn chặn những điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Kế toán quản trị chi phí còn tập trung phân tích chi phí nhằm đưa ra các quyết định của nhà quản trị như đầu tư thêm hay thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động của bộ phận nào đó, lùa chọn các phương án đầu tư 1.1.3. Các phương pháp của kế toán quản trị chi phí 1.1.3.1. Nhóm phương pháp thu nhận, xử lý và tổng hợp thông tin Là mét bộ phận của kế toán nói chung, kế toán quản trị chi phí đương nhiên cũng áp dụng các phương pháp của kế toán đó là phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. + Phương pháp chứng từ: Ngoài các chứng từ bắt buộc, kế toán quản trị chi phí còn sử dụng rộng rãi hệ thống chứng từ hướng dẫn phản ánh các nghiệp vô kinh tế "nội sinh" trong nội bộ doanh nghiệp. Chứng từ để phản ánh chi phí trực tiếp tạo nên sản phẩm nh Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho trong kế toán quản trị thường yêu cầu cao tính trung thành của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. + Phương pháp tài khoản kế toán: Các tài khoản kế toán quản trị chi phí được mở xuất phát từ nhu cầu của các nhà quản trị nội bộ để theo dõi và điều hành các hoạt động kinh doanh. Ví dụ trong DNXL,TK chi phí sản xuất chung mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng, ngoài ra còn có thể chi tiết tiếp thành CPSXC biến đổi, CPSXC cố định của từng CT, HMCT đó. + Phương pháp tính giá: Trong kế toán quản trị chi phí sử dụng nhiều phương pháp tính giá khác nhau nhằm phản ánh chính xác đối tượng chịu phí để đưa ra quyết định lùa chọn phương án tối ưu trong tương lai. Ví dụ giá phí của sản phẩm có thể tính theo chi phí thực tế, chi phí thông thường, chi phí trực tiếp, chi phí dùa trên cơ sở hoạt động. Ví dụ cách phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định chia chi phí thành chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, chi phí chìm. Là cơ sở rất quan trọng trong việc phân tích thông tin thích hợp nhằm đưa ra quyết định cá biệt. Đặc biệt là các quyết định ngắn hạn. Do thông tin kế toán quản trị phản ánh các sự kiện kinh tế trong tương lai nên khi dùng thước đo giá trị cần quan tâm đến các loại giá: giá lịch sử, giá tương lai, giá hiện hành, hiện giá, mỗi loại giá có những vai trò khác nhau trong xử lý thông tin và ra quyết định. + Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Trong kế toán quản trị chi phí hệ thống báo cáo kế toán rất đa dạng xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh của các DN khác nhau và nhu cầu quản trị của từng cấp. Có thể là báo cáo cho từng bộ phận sản xuất (ví dụ trong DNXL là báo cáo của các đội sản xuất), Báo cáo lợi nhuận của từng sản phẩm trên phạm vi toàn DN Trong các báo cáo ngoài việc sử dụng chỉ tiêu giá trị, còn sử dụng chỉ tiêu hiện vật, thời gian lao động Trong các báo cáo ngoài các tổng hợp cân đối về các chỉ tiêu quá khứ, chỉ tiêu đã thực hiện còn thiết lập các cân đối trong dự toán; trong kế hoạch giữa nhu cầu tài chính và nguồn tài trợ, giữa yêu cầu sản xuất- kinh doanh và các nguồn lực được huy động 1.1.3.2. Nhóm phương pháp phân tích số liệu Phương pháp phân loại chi phí: Kế toán quản trị chi phí nghiên cứu nhiều tiêu thức phân loại chi phí khác nhau nhằm tạo lập các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ứng xử từng loại chi phí nhằm giảm thấp chi phí cho doanh nghiệp. Các tiêu thức phân loại chi phí khác nhau sẽ được ứng dụng trong việc lập các báo cáo kết quả kinh doanh và phân tích chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Các tiêu thức phân loại chi phí giúp cho nhà quản trị hiểu được bản chất của các yếu tố chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, từ đó có các biện pháp kiểm soát và ra quyết định thích hợp. Phương pháp tách chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí giúp nhà quản trị dự đoán mức chi phí xảy ra, kiểm soát các khoản mục chi phí phát sinh. Phương pháp thiết kế thông tin thành bảng số liệu so sánh được: Thông tin muốn có ý nghĩa thì phải có các tiêu chuẩn để so sánh từ các số liệu thu thập được. Chẳng hạn, để cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định tiếp tục kinh doanh hay ngõng kinh doanh một bộ phận. Kế toán quản trị phải lập được bảng phân tích so sánh thông tin về tổng lợi nhuận của doanh ngiệp giữa hai phương án tiếp tục hay ngừng sản xuất kinh doanh bộ phận nào đó. Đối với DNXL, để so sánh hiệu quả hoạt động đối với từng công trình, hạng mục công trình thì phải có báo cáo số liệu cung cấp các chỉ tiêu cho từng công trình, HMCT đó. Thông tin so sánh của KTQT thường được thiết kế dưới dạng bảng, biểu, đồ thị, phương trình đại số. Các bảng biểu thường thể hiện thông tin thực hiện so sánh với thông tin kế hoạch, định mức hoặc dự toán 1.2. Vai trò kế toán quản trị chi phí trong việc thực hiện chức năng quản lí ở DN 1.2.1. Các chức năng quản trị doanh nghiệp Chức năng cơ bản của nhà quản trị ở bất kỳ tổ chức nào là: Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá và ra quyết định. Hoạch định là xây dựng các mục tiêu phải đạt được và vạch ra các bước, phương pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Để hoạch định và xây dựng các kế hoạch, nhà quản trị phải dự đoán nhằm tiên liệu được trước mục tiêu, phương pháp, thủ tục trên cơ sở khoa học. Trong công việc này nhà quản trị phải liên kết các mục tiêu cụ thể lại với nhau và chỉ rõ cách huy động và sử dông nguồn lực sẵn có. Tổ chức thực hiện bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức và truyền đạt thông tin các kế hoạch đến những cá nhân có trách nhiệm trong tuyến quản lý để thực hiện kế hoạch đó. Thực hiện chức năng này, nhà quản trị phải liên kết giữa các bộ phận, giữa các cá nhân nhằm huy động và kết hợp các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp lại với nhau để có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra trong quá trình hoạch định một cách hiệu quả.Tổ chức thực hiện còn là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố trong quá trình sản xuất và vai trò của các nhà quản trị doanh nghiệp để thực hiện các khâu công việc theo như kế hoạch đã đề ra nhằm để đạt được mục tiêu của quá trình kinh doanh. Đây là giai đoạn quyết định nhất, bởi vì các quyết định kinh doanh phải hết sức linh hoạt, phù hợp với các điều kiện thực tiễn khi đó mới khai thác hết khả năng tiềm tàng của các yếu tố sản xuất và đạt được mục tiêu tối ưu. Chức năng kiểm soát và đánh giá của quản trị: Căn cứ vào các chỉ tiêu của kết quả thực hiện đối chiếu với các kế hoạch đã xây dựng để kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kết quả của doanh nghiệp. Thông qua đó để đánh giá và thu nhận các thông tin phục vụ cho quá trình kinh doanh tiếp theo.Thực chất của quá trình kiểm tra và đánh giá thường là so sánh thấy được sự khác nhau giữa thực hiện với kế hoạch đã xây dựng, từ đó xác định các nguyên nhân ảnh hưởng để có thể điều chỉnh quá trình thực hiện đến từng người, từng bộ phận nhằm cho các tổ chức hoạt động đạt các mục tiêu tối ưu. Chức năng ra quyết định là công việc thường xuyên của các nhà quản trị ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Ra quyết định tự thân nó không là chức năng riêng mà trong quá trình thực hiện các chức năng đều [...]... 911 TK 641 ; TK 642 ton doanh nghip nh chi phớ nhõn viờn qun lý, chi phớ vt liu, dng c, khu hao Chi phí nhân viêncho b phn qun lý doanh nghip TSC dựng bán hàng, nhân viên quản lý S 1.3 S k toỏn chi phớ bỏn hng v chi phớ qun lýhàng, nghip Kết chuyển chi phí bán doanh chi phí quản lý doanh nghiệp TK 152,153, 142 , 242 Chi phí vật liệu dùng cho bộ phận quản lý DN Chi phí vật liệu, CCDC TK 2 14 Chi phí KH... chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip Cỏc chi phớ thi k phỏt sinh k k toỏn no c xem l cú tỏc dng phc v cho quỏ trỡnh kinh doanh ca k ú, do vy chỳng c tớnh toỏn kt chuyn ht sang bỏo cỏo kt qu kinh doanh xỏc nh li nhun ngay trong k m chỳng phỏt sinh Chi phớ thi k cũn c gi l chi phớ khụng tn kho 1 .4. 1 .4 Phõn loi chi phớ theo cỏch ng x ca chi phớ Cỏch ng x ca chi phớ l thut ng ch s thay i ca chi. .. ng, nhng chi phớ kh bin tớnh theo n v ca mc hot ng thỡ khụng thay i Trong doanh nghip xõy lp, bin phớ bao gm: Chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ s dng mỏy thi cụng Ngoi ra, chi phớ kh bin cũn bao gm cỏc chi phớ khỏc thuc khon mc chi phớ sn xut chung nh cỏc chi phớ vt liu ph, chi phớ ng lc, chi phớ lao ng giỏn tip + Chi phớ bt bin (nh phớ): Chi phớ bt bin l nhng chi phớ,... Vỡ tng chi phớ bt bin l khụng thay i cho nờn, khi mc hot ng tng thỡ chi phớ bt bin tớnh theo n v cỏc mc hot ng s gim v ngc li Trong cỏc doanh nghip sn xut, cỏc loi chi phớ bt bin thng gp l chi phớ khu hao ti sn c nh, chi phớ tin lng nhõn viờn qun lý, chi phớ qung cỏo Chi phớ bt bin cũn c gi l chi phớ c nh hay nh phớ Cú th a ra nhn xột rng, loi chi phớ chim t trng ln trong chi phớ bt bin cỏc doanh. .. trong cỏc loi chi phớ, chng hn nh chi phớ in thoi, chi phớ bo trỡ mỏy múc thit b Nu hiu bit rừ phn bin phớ, v nh phớ cú trong chi phớ hn hp l c s giỳp cho vic lp d toỏn chi phớ (thng l chi phớ sn xut chung; chi phớ qun lý doanh nghip) 1 .4. 1.5 Phõn loi chi phớ theo yờu cu s dụng chi phớ trong cỏc quyt nh qun tr phc v cho vic kim tra v ra quyt nh trong qun lý, chi phớ ca doanh nghip cũn c xem xột nhiu... tip tc duy trỡ hot ng, b phn kinh doanh thụng qua vic phõn tớch thụng tin thớch hp hay khụng thớch hp 1 .4. 1.3 Phõn loi chi phớ theo mi quan h vi bỏo cỏo ti chớnh Khi xem xột chi phớ trong mi quan h vi bỏo cỏo ti chớnh, chi phớ sn xut kinh doanh trong cỏc doanh nghip sn xut c chia lm 2 loi l chi phớ sn phm v chi phớ thi k + Chi phớ sn phm: Chi phớ sn phm bao gm cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan n vic... thu bn giao cho ch u t (4) Chi phớ sn xut chung c nh khụng phõn b vo giỏ thnh sn phm tớnh vo giỏ vn hng bỏn + Chi phớ bỏn hng l nhng khon chi phớ phỏt sinh liờn quan n b phn bỏn hng, nh chi phớ vn chuyn, bc d, chi phớ cho nhõn viờn bỏn hng, chi phớ khu hao ti sn dựng cho b phn bỏn hng, i vi DNXL, do c thự ca ngnh nờn khụng phỏt sinh chi phớ ny + 3 34, 338 TKChi phớ qun lý doanh nghip l cỏc khon chi phớ... th no ú, chi phớ hn hp mang c im ca chi phớ bt bin, v khi mc hot ng tng lờn, chi phớ hn hp s bin i nh c im ca chi phớ kh bin Hiu theo mt cỏch khỏc, phn bt bin trong chi phớ hn hp thng l b phn chi phớ c bn duy trỡ cỏc hot ng mc ti thiu, cũn phn kh bin l b phn chi phớ s phỏt sinh t l vi mc hot ng tng thờm Trong cỏc doanh nghip xõy lp, chi phớ hn hp cng chim mt t l khỏ cao trong cỏc loi chi phớ,... l cỏc chi phớ liờn quan n c s vt cht to ra nng lc hot ng c bn ca doanh nghip, do ú, vi xu hng tng cng hin i húa c s vt cht k thut ca cỏc doanh nghip nh hin nay thỡ t trng chi phớ bt bin ngy cng tng cao trong tng s chi phớ ca doanh nghip S hiu bit thu ỏo v quan h t trng chi phớ kh bin v chi phớ bt bin (c hiu l kt cu chi phớ ca doanh nghip) cú ý ngha rt ln trong vic ra cỏc chớnh sỏch qun tr ca doanh. .. nng kim soỏt cỏc loi chi phớ i vi mt cp qun lý cú tớnh tng i v cú th cú s thay i khi cú s thay i v mc phõn cp trong qun lý Xem xột chi phớ khớa cnh kim soỏt cú ý ngha ln trong vic lp bỏo cỏo (li, l) ca tng b phn trong doanh nghip, phõn tớch chi phớ v ra cỏc quyt nh x lý, gúp phn thc hin tt k toỏn trỏch nhim trong doanh nghip + Chi phớ chỡm Chi phớ chỡm c hiu l khon chi phớ ó b ra trong quỏ kh v s biu . trạng hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn kế toán chi phí trong các doanh nghiệp này,. là kế toán chi phí vừa có mặt trong kế toán tài chính, vừa có mặt trong kế toán quản trị. Bộ phận kế toán chi phí có trong kế toán quản trị được gọi là kế toán quản trị chi phí. Và nh vậy, kế. doanh nghiệp này, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay