ôn thi môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng

19 2,365 4
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 09:16

HỆ THỐNG ÔN THI TỐT NGHIỆP Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng Nội dung  Phần 1- Hệ thống ôn tập  Phần 2- Trao đổi kinh nghiệm làm bài thi  Phần 3- Giải đáp thắc mắc Phần 1. Các nội dung ôn tập  1.1. Kỹ năng tư vấn pháp luật  1.2. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp  1.3. Tư vấn pháp luật về hợp đồng 1.1. Kỹ năng tư vấn pháp luật  Kỹ năng tiếp xúc với khách hàng – Đặt câu hỏi/nêu các tài liệu cần khai thác: Nhằm XĐ phạm vi tư vấn/Làm rõ hơn các tình tiết vụ việc/Tìm kiếm chứng cứ…  Kỹ năng soạn thảo văn bản tư vấn – Đảm bảo cấu trúc VB tư vấn – Nội dung thư tư vấn  Kỹ năng áp dụng pháp luật- Xác định nguồn VB điều chỉnh quan hệ hợp đồng – Xác định các quan hệ PL – Xác định các khía cạnh pháp lý  Giải quyết các tình huống xung đột lợi ích trong tư vấn 1.2. Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp  Về quyền thành lập doanh nghiệp/lựa chọn hình thức DN/hình thức đầu tư  Xác định các nội dung cơ bản của Điều lệ DN (VD Điều lệ của một Cty liên doanh)  Về góp vốn, định giá tài sản góp vốn (lưu ý tr.hợp TS góp vốn là quyền sử dụng đất, quyền tài sản, TS trí tuệ…)  Về tổ chức hoạt động và quản lý doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp (lưu ý các thủ tục chuyển đổi, sáp nhập DN, thủ tục chuyển nhượng vốn) VĂN B N PHÁP LU TẢ Ậ - Luật Doanh nghiệp - Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp - Nghị định 102 thay thế Nghị định 139 có hiệu lực từ tháng 11/2010 - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. - Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn trình tự, thủ tục ĐKKD - Nghị định số 53/2007/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt nam T V N V ĐI U KI N THÀNH L P DNƯ Ấ Ề Ề Ệ Ậ T V N V ĐI U KI N THÀNH L P DNƯ Ấ Ề Ề Ệ Ậ  Your subtopics go here  Điều kiện về những người tham gia doanh nghiệp  Điều kiện về vốn  Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh  Các điều kiện khác  Điều kiện về những người tham gia doanh nghiệp  Điều kiện về vốn  Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh  Các điều kiện khác Nghị định của CP số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 Đ I T NG THAM GIA DN Ố ƯỢ Đối tượng Tham gia Thành lập Và quản lý DN K.2 đ.13 Đối tượng Tham gia góp vốn vào DN K.3 đ.13 Đi u ki n v ngành ngh kinh ề ệ ề ề doanh Điều kiện về Chứng chỉ hành nghề Điều kiện về Giấy phép Hành nghề C i cách pháp lu tả ậ Lu t đ u t chungậ ầ ư Có hi u l c t ngày 1-7-2006ệ ự ừ C i cáchả : Th ng nh t th t c đ u t và các bi n pháp b o đ m b ố ấ ủ ụ ầ ư ệ ả ả ổ sung cùng v i nh ng u đãi cho nhà đ u t n c ngoàiớ ữ ư ầ ư ướ Lu t doanh nghi p th ng nh tậ ệ ố ấ Có hi u l c t ngày 1-7-2006ệ ự ừ C i cáchả : Th ng nh t các hình th c doanh nghi p mà không ph ố ấ ứ ệ ụ thu c vào ngu n g c v n đ u t (t nhân, nhà n c, n c ngoài)ộ ồ ố ố ầ ư ư ướ ướ [...]... VỀ HỢP ĐỒNG 1.1 Khái niệm và phân loại hợp đồng 1.2 Hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu 1.3 Giao kết hợp đồng 1.4 Thực hiện hợp đồng Các nguyên nhân    Trả lời đúng nhưng giải thích sai; Trả lời dài nhưng không có trọng tâm; Hiểu sai ý của câu hỏi; 2 Sách và Văn bản pháp luật         Nghiệp vụ của luật sư về tư vấn pháp luật và tư vấn hợp đồng Bộ giáo trình đào tạo kỹ năng; Sổ tay Luật. .. dẫn thi hành Luật Đầu tư 1 2 3 4 Nghị đị nh 108/NĐ-CP ngày 22/9/2005 qui định chi tiết và hướ ng dẫn thi hành Luật Đầ u tư Nghị đị nh 78/NĐ-CP ngày 9/8/2006 qui đị nh về Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Nghị định 108/2009 và Thông tư 03/2011/TTBKHhướ ng dẫn thực hiện về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTOvà Hợp đồng BT Quyết định 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 ban hành mẫu văn bản đầu tư LỰA... án đầu tư  Đầu tư trong nước và nước ngoài trên 300 tỷ đồng  Dự án thuộc danh mục đầ u tư có điều kiện CƠ QUAN CẤ GIÂY CHUNG NHẬ P N ĐẦ T Ư U CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NH ẬN ĐẦU TƯ Ớ 1 Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh 2 Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT 1.3 Tư vấn về hợp đồng   Đàm phán, ký kết hợp đồng Soạn thảo hợp đồng; bình luận dự thảo hợp đồng hoặc một số điều khoản của hợp đồng; ... hình thức đầu tư trực tiếp khác 7 Các hình thức đầu tư trực tiếp khác THỦ TỤC ĐẦU TƯ MỚI 1.Thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản:  Đối với các dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dướ i 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lịnh vực đầu tư có điều kiện 2.Thủ tục đăng ký đầu tư:  Đầu tư trong nước từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng  Đầu tư nước ngoài dưới 300 tỷ đồng  Không thuộc danh mục đầ u tư có điều kiện... theo hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT 3 Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT 4 Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt 4 Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư động đầu tư 5 Đầu tư phát triển kinh doanh 5 Đầu tư phát triển kinh doanh 6 Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh 6 Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp nghiệp 7 Các... năng; Sổ tay Luật sư; Bộ luật dân sự; Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại; Bộ luật TTDS 3 Kinh nghiệm làm bài thi         Đọc một lượt đề thi trước khi làm bài; tận dụng các gợi ý của tình tiết bổ sung; sử dụng tình tiết bổ sung một cách lôgíc, thông thường thì tình tiết trước bổ sung cho tình tiết sau, không dùng tình tiết sau... ĐẦU TƯ 1 Thành lập tổ chức kinh tế 100%vốn của nhà đầu tư 1 Thành lập tổ chức kinh tế 100%vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài ngoài 2 Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà 2 Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; 3 Đầu tư. .. chấp hợp đồng – – –  Các dạng: Dự kiến các điều khoản của HĐ; Soạn một điều khoản nào đó; Bình luận 1 điều khoản cho sẵn (Về hiệu lực pháp lý, về kỹ thuật soạn thảo…); Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương thức giải quyết tranh chấp HĐ; Đánh giá thi t hại; Đánh giá mức độ được chấp nhận của các yêu cầu Giải quyết tranh chấp hợp đồng: tư vấn nội dung khởi kiện, xác định T.A có thẩm quyền 1 NHỮNG VẤN... dùng tình tiết sau làm cơ sở để trả lời cho tình tiết trước Phải biết xác định các thông tin “ngầm” Xác định chính xác ý câu hỏi để trả lời Khẳng định trước, giải thích sau Không chép lại tình tiết bổ sung, không nhắc lại tình tiết đề bài Xem điểm của từng câu để cân đối nội dung trả lời Trả lời ngắn, gọn, rõ ràng và luôn có giải thích cho từng câu Làm câu bài tập trước, lý thuyết sau . mắc Phần 1. Các nội dung ôn tập  1.1. Kỹ năng tư vấn pháp luật  1.2. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp  1.3. Tư vấn pháp luật về hợp đồng 1.1. Kỹ năng tư vấn pháp luật  Kỹ năng tiếp xúc với khách. HỆ THỐNG ÔN THI TỐT NGHIỆP Môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng Nội dung  Phần 1- Hệ thống ôn tập  Phần 2- Trao đổi kinh nghiệm làm bài thi  Phần 3- Giải đáp thắc. luật  Nghiệp vụ của luật sư về tư vấn pháp luật và tư vấn hợp đồng  Bộ giáo trình đào tạo kỹ năng;  Sổ tay Luật sư;  Bộ luật dân sự;  Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành  Luật Đầu tư và các văn
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng, ôn thi môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng, ôn thi môn Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng, Phần 1. Các nội dung ôn tập, Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay