Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông

97 501 4
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2015, 08:24

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ XUÂN HOÀN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC QUẬN HÀ ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Hà Nội –2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ XUÂN HOÀN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC QUẬN HÀ ĐÔNG Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mã số: 60 31 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS TRẦN ĐỨC HIỆP HàNội –2012 3 MỤC LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ 1 Hà Nội –2012 1 MỤC LỤC 3 Phần mở đầu 5 Chƣơng 1 13 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC 13 1.1. Khái quát về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.1.1. Quan niệm và nội dung quá trình phát triển nguồn nhân lực 13 1.1.1.1. Các quan niệm về nguồn nhân lực. 13 1.1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực: Quan niệm và nội dung 16 1.1.2. Đào đạo phát triển nguồn nhân lực: Quy trình và các tiêu chí đánh giá cơ bản 19 1.1.3. Vai trò của hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 22 1.1.3.2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp . 24 1.2. Những vấn đề chung về công chức 26 1.2.1. Khái niệm và tiêu chuẩn để xác định công chức 26 1.2.2. Đặc điểm công chức 32 1.2.3. Các loại hình công chức 33 1.2.4. Yêu cầu đối với công chức 34 1.3. Hoạt động đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ công chức 37 1.3.1. Quan niệm về đào tạo, bồi dưỡng công chức 37 1.3.2. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 39 1.3.3. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 40 1.3.4. Mục tiêu và nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức 41 1.3.5. Nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng 42 1.3.6. Các nguồn lực và kết quả đào tạo, bồi dưỡng. 47 1.4. Kinh nghiệm đào tạo đội ngũ cán bộ công chức tại một số địa phƣơng trong nƣớc 48 1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh 48 1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh 49 Chƣơng 2 52 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở QUẬN HÀ ĐÔNG 52 2.1. Khái quát về đội ngũ cán bộ công chức và chính sách đào tạo bồi dƣỡng cán bộ công chức quận Hà Đông từ năm 2006 đến nay. 52 2.1.1 Giới thiệu chung về quận Hà Đông 52 2.1.2 Khái quát về đội ngũ công chức quận Hà Đông 54 2.2 Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dƣỡng cán bộ công chức quận Hà Đông giai đoạn 2006- 2011 59 2.2.1 Mục tiêu và đối tượng đào tạo,bồi dưỡng 59 4 2.2.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 64 2.2.4. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng 65 2.3. Một số vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo bồi dƣỡng cán bộ công chức quận Hà Đông 66 2.3.1 Thành tựu và nguyên nhân 66 2.3.2 Một số vấn đề đặt ra và nguyên nhân 68 Chƣơng 3 70 MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC 70 QUẬN HÀ ĐÔNG ĐẾN NĂM 2020 70 3.1. Mục tiêu và phƣơng hƣớng đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ công chức 70 3.1.1. Mục tiêu 70 3.1.2. Phương hướng 72 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ công chức quận Hà đông 75 3.2.1. Nâng cao nhận thức về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức 75 3.2.2. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đối tượng người học 76 Thứ tư, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 81 3.2.3. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đồng bộ với việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ 82 3.2.4. Đổi mới cơ chế tài chính, huy động các nguồn lực tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 85 3.2.5. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 85 KẾT LUẬN 87 3 Phần mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước sau gần 30 năm thực hiện đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt qua tình trạng trì trệ kém phát triển trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh và liên tục, an ninh chính trị ổn định. Hiện nay, cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại và để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trên, nước ta phải có một nguồn nhân lực dồi dào, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, nhất là đối với đội ngũ công chức nhà nước bởi đây là nguồn lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế xã hội. Trong thời kỳ này, đội ngũ công chức cần phải được trang bị kiến thức mới để đương đầu với những thay đổi của thời cuộc, có đủ phẩm chất và bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu thực tiễn để giải quyết công việc. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay đội ngũ công chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển do: Một số bộ phận công chức được đào tạo trong cơ chế trước đây tuy có trình độ lý luận chính trị nhưng lại thiếu chuyên môn cần thiết, nhất là về kinh tế thị trường, về hội nhập kinh tế quốc tế; về thể chế kinh tế chính trị xã hội; về kỹ năng nghiệp vụ hành chính nhà nước… để có thể quản lý một nền kinh tế mở. Một số bộ phận công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhưng thiếu trình độ lý luận chính trị, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn giải quyết công việc. Một số bộ phận khác hạn chế về năng lực điều hành quản lý nhưng chưa thể thay thế nên chất lượng, hiệu quả công 4 tác thấp…Bên cạnh đó, trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, một số bộ phận công chức suy thoái về phầm chất đạo đức, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí…làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Việc đặt ra phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là một yêu cầu bức thiết. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay, Việt Nam cần phải thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác đào đạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là đối với đội ngũ công chức Nhà nước cấp quận (huyện) và cấp phường (xã). Quận Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở toàn bộ 4.791,74 ha diện tích tự nhiên, 198.687 nhân khẩu với 17 đơn vị hành chính trực thuộc. Trong những năm qua, quận Hà Đông đã tập trung đầu tư đồng bộ các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng và quản lý đô thị, đưa quận phát triển toàn diện. Công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là đội ngũ công chức được chú trọng quan tâm. Quận thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp đào tạo nghiệp vụ sau thi tuyển đối với các cán bộ công chức mới, tạo điều kiện, quan tâm cử cán bộ công chức đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nhờ có sự quan tâm của các cấp các ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nên trong nhiều năm qua đội ngũ công chức quận Hà Đông đã có sự phát triển về chất lượng một cách đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của quận Hà Đông vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế nhất định về cách thức đào tạo, chương trình, nội dung, sự trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình dạy và học còn thiếu, việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng và thiết thực đối với người học… 5 Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của quá trình xây dựng và phát triển quận Hà Đông như hiện nay, tác giả chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Hà Đông” làm luận văn thạc sỹ. Qua đây, tác giả muốn làm rõ thực trạng và đưa ra định hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Hà Đông, từ đó có thể góp phần xây dựng quận theo hướng phát triển nhanh và phát triển mạnh. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Bàn về vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ công chức nói riêng đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Thông qua các bài viết, các công trình khoa học nghiên cứu được đăng trên các tạp chí, các tác giả đã đưa ra những đóng góp, lý giải, kiến nghị hết sức sâu sắc, có giá trị thực tiễn cao. Tuy có sự phong phú đa dạng về nội dung song các công trình nghiên cứu nhìn chung đều quy về hai nhóm đề tài chính, cụ thể: - Nhóm đề tài về những yêu cầu đối với đối với đội ngũ công chức: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng và sự thống nhất giữa đức và tài", Tạp chí Lý luận chính trị, số 1/2003; Trần Văn Phòng: "Tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ lãnh đạo chính trị hiện nay", Tạp chí Lý luận chính trị, số 5/2003. Con người và nguồn lực con người trong phát triển của Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Hà nội, 1995. Cuốn sách đã tập hợp các bài viết, công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới bàn về vấn đề con người theo các góc độ khác nhau; về động cơ hoạt động của con người; mô hình mới về sử dụng nguồn lực con người; 6 trí tuệ hoá lao động và đào tạo chuyên môn; tiếp cận mới đối với chính sách việc làm, con người và môi trường. Phát huy nguồn lực con người để công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Tiến sĩ Vũ Bá Thể, Nxb Lao động - xã hội, Hà nội, 2005. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm phát triển NNL của một số nước trên thế giới và thực trạng NNL ở nước ta, tác giả đã đưa ra những quan điểm về NNL và phát triển NNL; vai trò của NNL đối với tăng trưởng kinh tế và sự nghiệp CNH,HĐH ở Việt Nam. Đồng thời, đưa ra định hướng và những giải pháp nhằm phát huy nguồn lực con người ở nước ta hiện nay. Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam của Tiến sĩ Đoàn Văn Khái, Nxb Lý luận Chính trị, Hà nội, 2005. Tác giả đã trình bày một số vấn đề chung về CNH,HĐH trên thế giới và Việt Nam; vai trò của nguồn lực con người trong quá trình CNH,HĐH; thực trạng nguồn lực con người ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu CNH,HĐH; những giải pháp cơ bản nhằm khai thác và phát triển có hiệu quả nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH ở Việt Nam hiện nay. Phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta của Tiến sĩ Trần Văn Tùng và Lê Ái Lâm, Hà nội, 1998. Cuốn sách đã khái quát những kinh nghiệm về phát triển NNL của các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, cuốn sách chưa trình bày nội dung tổng quát của phát triển NNL như chăm sóc sức khoẻ, nâng cao mức sống, việc làm… mà tập trung vào lĩnh vực GDĐT - yếu tố quyết định phát triển NNL. - Nhóm đề tài về nội dung, phương pháp, cách thức xây dựng đội ngũ công chức: Trần Huy Sáng “Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ngoại thành (qua thực tế các huyện ngoại thành Hà Nội)", Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1999. 7 Tác giả đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế. Làm rõ thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế các huyện ngoại thành Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế nói chung và các huyện ngoại thành Hà Nội nói riêng. Cầm Bá Tiến “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thanh Hoá”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2000. Tác giả đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về quản lý kinh tế ở ở Thanh Hóa hiện nay. Mặc dù còn nhiều bài nghiên cứu có liên quan nhưng về cơ bản những hướng nghiên cứu mà các tác giả tập trung vào mới dừng lại là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý về kinh tế và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gắn với các tỉnh, thành cụ thể. Riêng đối với quận Hà Đông, từ sau Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban thường vụ Quận ủy đã ban hành nhiều chương trình, đề án trọng tâm nhằm tạo bước đột phá lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trong đó vấn đề phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong năm 2010, Quận uỷ Hà đông đã đề ra hai chương trình đề án liên quan trực tiếp đến vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ công chức, bao gồm Đề án số 01 về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2010 – 2015”; Đề án số 03 về “Trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh, đạo quản lý trong hệ thống chính trị quận Hà Đông giai đoạn 2010 – 2015”. Nội dung của hai đề án mới chỉ 8 nêu sơ lược về mục tiêu, giải pháp thực hiện một cách chung chung, khái quát, chưa cụ thể, rõ ràng. Qua các công trình nghiên cứu trên cho thấy, tuy những vấn đề liên quan đến việc xây dựng đội ngũ công chức thu hút được sự quan tâm của khá nhiều nhà nghiên cứu nhưng vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của quận Hà Đông trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Vì vậy, đề tài “ Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Hà Đông” có ý nghĩa và thực sự cấp thiết trong giai đoạn hiện nay đối với quận Hà Đông. 3. Mục đích và nhiệm vụ : 3.1. Mục đích : Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức quận Hà Đông trong thời gian gần đây, đề tài hướng tới việc đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ : Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Hai là, đánh giá đúng thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức ở quận Hà Đông trong 10 năm qua. Ba là, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức tại quận Hà Đông từ nay đến năm 2020. [...]... lý đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng công chức tại quận Hà Đông 6 Những đóng góp của luận văn: - Phân tích làm rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp quận - Đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ở quận Hà Đông trong 10 năm qua 9 - Trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo, bồi. .. bồi dưỡng công chức ở quận Hà Đông đến năm 2020 7 Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài chia làm 3 chương: Chương 1: Một số cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở quận Hà Đông Chương 3: Mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng. .. của luận văn là hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ở Quận Hà Đông 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu chủ yếu ở địa bàn quận Hà Đông – Hà Nội, thời gian từ năm 2006 đến nay 5 Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn dựa trên lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân... đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở quận Hà Đông Chương 3: Mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận Hà Đông đến năm 2020 10 Chƣơng 1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC 1.1 Khái quát về hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Quan niệm và nội dung quá trình phát triển nguồn nhân lực 1.1.1.1 Các... bộ công chức nói riêng Bên cạnh các phương pháp nghiên cứu cơ bản của khoa học kinh tế chính trị như phương pháp phân tích-tổng hợp, lôgíc-lịch sử…, luận văn còn chú trọng sử dụng các phương pháp: - Phương pháp điều tra, khảo sát về đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo bồi dưỡng công chức quận Hà Đông; - Phương pháp chuyên gia: phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia về công. .. về chất lượng của nguồn nhân lực và sự biến đổi này được biểu hiện ở việc nâng cao năng lực và động cơ của người lao động Như vậy, thực chất của việc phát triển nguồn nhân lực là tìm cách nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực đó Nói cách khác, nếu tăng quy mô quan tâm đến việc tăng số lượng nguồn nhân lực, thì phát triển nguồn nhân lực quan tâm đến chất lượng của nguồn nhân lực đó Nâng cao chất lượng. .. ảnh hưởng đến tính khoa học của tiêu chuẩn công chức Tiêu chuẩn công chức có thể thay đổi và cần phải thay đổi khi những cải cách kinh tế - xã hội, cải cách hành chính làm thay đổi nội dung của hoạt động công vụ Công việc này cần tuân theo những yêu cầu có tính nguyên tắc, vì nó không chỉ trực tiếp tác động tới từng công chức mà còn tác động tới cả đội ngũ công chức và có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát... yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiêp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 1.1.2 Đào đạo phát triển nguồn nhân lực: Quy trình và các tiêu chí đánh giá cơ bản 16 Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Để công tác đào tạo đạt hiệu quả và chất lượng tổ chức cần phải xây dựng cho mình một quy trình đào tạo phù hợp Quy trình đào tạo gồm các bước: Xác định nhu cầu đào tạo... gian đào tạo Việc xác định mục tiêu đào tạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và là cơ sở để đánh giá trình độ chuyên môn của người lao động trong mỗi công ty, tổ chức Các mục tiêu đào tạo phải rõ ràng, cụ thể và có thể đánh giá được Lựa chọn đối tượng đào tạo Là việc lựa chọn người cụ thể để đào tạo, ai cần được đào tạo và đào tạo loại kỹ năng nào Tổ chức. .. tất cả các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đều nhằm một mục tiêu là sử dụng tối đa nguồn lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp người lao động nắm rõ hơn chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ tay nghề Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào cũng như với cá nhân người lao động Do đó hoạt động này cần . về hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức. Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở quận Hà Đông. Chương 3: Mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng. 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ công chức quận Hà đông 75 3.2.1. Nâng cao nhận thức về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức 75 3.2.2. Đổi mới nội. trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức ở quận Hà Đông trong 10 năm qua. Ba là, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức tại quận Hà Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông, Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông, Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông, Chương 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DưỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở QUẬN HÀ ĐÔNG, 2 Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dƣỡng cán bộ công chức quận Hà Đông giai đoạn 2006- 2011, Chương 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC QUẬN HÀ ĐÔNG ĐẾN NĂM 2020, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay