TẬP BÀI GIẢNG Học phần Khoa học hành chính trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị Hành chính khu vực

371 548 7
  • Loading ...
1/371 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 19:57

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ -HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TẬP BÀI GIẢNG Học phần Khoa học hành chính trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị - Hành chính khu vực Hà nội – 2014 MỤC LỤC Chuyên đề 1: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3 Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri Chuyên đề 2: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 22 Tác giả: PGS.TS. Lê thị Vân Hạnh Ths. Nguyễn Quang Minh Chuyên để 3: CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 54 Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều TS. Nguyễn Thị Hồng Hải Chuyên đề 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG 89 Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu HảI Chuyên đề 5: HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 104 Tác giả: TS. Lê Thị Hương TS.Vũ Trọng Hách Chuyên đề 6: TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH 131 Tác giả:PGS.TS Vũ Đức Đán TS. Lê Thị Hương Chuyên đề 7: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 149 Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh Chuyên đề 8: QUẢN LÝ CÔNG SỞ 167 Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển TS. Lưu Kiếm Thanh Chuyên đề 9: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CÔNG SẢN 189 Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai TS. Nguyễn Ngọc Thao Chuyên đề 10: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 214 Tác giả: GS. TS. Bùi Thế Vĩnh PGS. TS. Trang Thị Tuyết PGS.TS. Phạm Kiên Cường TS. Đinh Thị Minh Tuyết Chuyên đề 11: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 247 Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai Chuyên đề 12: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, DỰ ÁN 265 Tác giả: PGS.TS. Võ Kim Sơn Chuyên đề 13: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THI VÀ NÔNG THÔN 289 Tác giả: TS. Hoàng Sỹ Kim TS. Nguyễn Ngọc Hiếu Chuyên đề 14: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI 332 Tác giả: PGS.TS. Võ Kim Sơn Chuyên đề 15: NỀN HÀNH CHÍNH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 359 Tác giả: GS.TS. Bùi Thế Vĩnh 2 Chuyên đề 1: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri I. TÍNH TẤT YẾU VÀ ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1. Quá trình hình thành và phát triển quản lý nhà nước Tập quán sinh sống của con người là quần tụ theo cộng đồng. Trong cộng đồng sinh tồn này, có nhiều việc mà một người không thể làm được hoặc làm được nhưng kém hiệu quả, do đó cần sự liên kết để cùng thực hiện. Từ những yêu cầu khách quan về sự phối hợp cộng đồng, dần dần hình thành một tổ chức. Xét từ góc độ kinh tế, ngay từ những ngày đầu tồn tại, con người đã biết tìm kiếm các nguồn vật chất sẵn có trong tự nhiên, hay tự tạo ra để đáp ứng nhu cầu sinh tồn. Nhu cầu đảm bảo cho sự sống hàng ngày không ngừng được tăng lên cả về lượng và về chất, trong khi của cải trong thiên nhiên là hữu hạn và mang tính thời vụ. Thực tế khách quan này buộc con người phải tìm cách tự tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội thay thế những sản phẩm tự nhiên. Dù nhiều hay ít, sản phẩm làm ra vẫn chứa đựng những tài nguyên thiên nhiên, vì vậy con người phải tập trung khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên tổng hợp; phải sử dụng những thành quả của nền văn minh để khai thác và chế tác tài nguyên. Không những thế con người còn phải đấu tranh với các lực lượng đối lập trong xã hội và tự nhiên để tồn tại và phát triển. Để đạt được mục tiêu mưu sinh đó con người không thể sống riêng rẽ mà phải tham gia vào quá trình hiệp tác, phân công lao động để vừa tạo ra sức mạnh cộng đồng, vừa phát huy ưu thế của mỗi người, mỗi bộ phận. Hiệp tác và phân công lao động tiến dần từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện theo trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Dù ở trình độ phối hợp nào thì sự hiệp tác, phân công lao động cũng không phải là hoạt động của mỗi người và là của cả tổ chức xã hội; vì thế cần đến yếu tố điều hành, phối hợp các bộ phận có trong tổ chức xã hội. Yếu tố đó là quản lý. Quản lý ra đời gắn liền với hoạt động chung của nhiều người trong xã hội như C.Mác đã đề cập đến trong thời đại công nghiệp cơ khí: “Mọi người lao động trực tiếp trong xã hội hoặc lao động chung thực hiện trên quy mô tương đối lớn, ở mức độ nhiều hay ít đều cần đến quản lý”. Theo nghiên cứu của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, thì ngay trong cộng đồng xã hội thị tộc, xã hội nguyên thuỷ đã hình thành các tổ chức tự quản lý, đó là hội đồng thị tộc và người đứng đầu là tù trưởng có vai trò thực hiện chức năng quản lý trong cộng đồng thị tộc. Khi chế độ tư hữu ra đời, cũng là lúc xuất hiện các tầng lớp, giai cấp và mâu thuẫn giai cấp. Để duy trì địa vị của giai cấp thống trị và giải quyết các mâu thuẫn không thể điều hoà thì Nhà nước xuất hiện để thực hiện chức năng cai quản toàn xã hội. Cùng với sự phát triển của hiệp tác và phân công lao động từ thấp đến cao, xã hội loài người đã trải qua 3 cuộc cách mạng gắn liền với các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội. Trong mỗi tổ chức đó, quản lý nhà nước có vai trò kết hợp sự nỗ lực chung của mỗi người trong xã hội và sử dụng tốt các nguồn lực vật chất có được để đạt được mục tiêu chung và mục tiêu riêng của từng thành viên trong xã hội. 3 Như vậy, nguồn gốc quản lý nhà nước là sự cần thiết kết hợp và phối hợp hoạt động giữa các cá nhân trong xã hội, giữa con người với tự nhiên để mang lại lợi ích mong muốn cho toàn xã hội. Quản lý xã hội xuất hiện ngay từ khi xã hội hình thành. Xét từ góc độ xã hội, khi cộng đồng xã hội hình thành đã cần có người làm chức năng phân phối, điều hoà sản phẩm cho mọi cá nhân trong cộng đồng. Cộng đồng xã hội ngày càng mở rộng, một người không thể làm hết chức năng quản lý, điều hành mà phải một nhóm người, hay một tập đoàn người. Những người nắm quyền phân phối sản phẩm sẽ phân phối có lợi cho nhóm nhỏ quản lý. Vì vậy, đại đa số dân chúng bị phân phối thiếu bình đẳng. Họ đấu tranh đòi bình đẳng xã hội. Tập đoàn người nắm quyền đó cai trị lại và hình thành bộ máy nhà nước. Khi chuyển sang xã hội dân chủ, bộ máy nhà nước này chuyển dần sang chức năng chính là: quản lý xã hội đảm bảo cho sự ổn định phát triển. Như vậy, từ góc độ xã hội cũng đã khẳng định, ngay từ khi cộng đồng xã hội xuất hiện hình thành nhà nước thì quản lý nhà nước cũng đã xuất hiện. Nó tồn tại khách quan cùng với sự phát triển xã hội. Quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần có nỗ lực tập thể để thực hiện một mục tiêu chung. Quản lý diễn ra với mọi quy mô, mọi cấp độ của tổ chức từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, đặc biệt là phối hợp trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Để duy trì và bảo vệ đời sống dân cư, con người phải dựa vào sức mạnh của cộng đồng trên các phạm vi. Trong thực tế, để tái lập và bảo vệ môi trường sống thì mỗi quốc gia hay khu vực không thể tự giải quyết được mà phải có sự nỗ lực chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hoặc để bảo vệ lợi ích của một quốc gia, của một chủ đầu tư thì cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều thành viên ở các quốc gia khác trên toàn cầu, như các công ty đa quốc gia, các tổ chức kinh tế khu vực. Còn để tạo ra những bộ phận hay sản phẩm giản đơn thì chỉ cần sự đồng tâm, nhất trí của một nhóm cá nhân với những thiết bị nhất định. Song dù tổ chức ở quy mô lớn hay nhỏ thì mọi hoạt động của thực thể cũng bao gồm hai bộ phận có đặc tính khác nhau rõ rệt là người điều hành và người thực hiện. Hai bộ phận này tồn tại độc lập trong một thể thống nhất cùng hướng tới mục tiêu chung của tổ chức nhà nước. Như vậy, quản lý nhà nước đã trở thành một loại hoạt động phổ biến trong mọi lĩnh vực, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp độ và liên quan đến nhiều thành phần, đối tượng trong xã hội. Trong số các hoạt động đó thì quản lý kinh tế – xã hội được coi là lĩnh vực phức tạp hơn cả. Hoạt động kinh tế – xã hội diễn ra thường xuyên liên tục, ngày càng phong phú, đa dạng, nó liên quan đến mọi tầng lớp trong xã hội trong các mối quan hệ vĩ mô và vi mô; liên quan đến phong tục tập quán, truyền thống văn hoá, lịch sử của một quốc gia, dân tộc.v.v… Tính phức tạp của quản lý kinh tế – xã hội thể hiện ở cả những quan hệ chính thức - cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật và cả những quan hệ phi chính thức phải điều chỉnh bằng những phạm trù đạo đức, phong tục, tập quán. Vì vậy, phải biết kết hợp hài hoà giữa nguyên tắc quản lý hành chính, kinh tế và giáo dục thuyết phục mới đạt được mục tiêu dự kiến. 4 1.2. Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt Quản lý xã hội được C.Mác coi là chức năng đặc biệt nảy sinh ra từ tính chất xã hội hoá lao động. Quản lý là một yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Xã hội càng phát triển cao thì vai trò của quản lý càng lớn và nội dung càng phức tạp. Trong công tác quản lý, có rất nhiều yếu tố tác động, đặc biệt có 5 yếu tố chủ yếu sau đây mang tính đặc trưng của quản lý xã hội. Một là, yếu tố xã hội, yếu tố con người. Vì con người và do con người làm mục tiêu và động lực chính của sự phát triển xã hội, là mục đích của hoạt động quản lý nhà nước. Đảng đã chỉ rõ: “Chiến lược kinh tế – xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động và của cả cộng đồng dân tộc, động viên và tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức làm giàu cho mình và cho đất nước. Lợi ích của mỗi người, của từng tập thể và của toàn xã hội gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp” 1 /. Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Mọi sự phát triển xã hội đều thông qua hoạt động của con người. Các cơ quan, các viên chức lãnh đạo quản lý cần phải giải quyết một cách đúng đắn, có cơ sở khoa học và thực tế các mối quan hệ xã hội giữa người và người trong mọi lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước. Mối quan hệ xã hội này rất phức tạp, nhiều chiều: dọc, ngang, trên, dưới. Phải giải quyết trên quan điểm hệ thống biện chứng và lịch sử thì quá trình quản lý mới cân đối, hài hoà và có hiệu quả. Phải hiểu và đánh giá đúng con người. Có thương yêu, quý trọng, biết nguyện vọng, tâm tư và tình cảm của con người, thì hoạt động quản lý mới thực hiện được quan điểm “vì con người, do con người”. Không hiểu con người thì không thể quản lý con người được. Hai là, yếu tố chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn” của nước ta. Nội dung của xã hội chủ nghĩa là: -Do nhân dân lao động làm chủ. -Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. -Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. -Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Yếu tố chính trị trong quản lý đòi hỏi các viên chức quản lý phải quán triệt tư tưởng cách mạng là thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời 1 Văn kiện Đại hội VII. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 5 phải nhận thức và thực hiện một cách đúng đắn nội dung cơ bản của chính quyền thuộc về nhân dân, bao gồm công nhân, nông dân và trí thức. Chính quyền đó phải theo đường lối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng cộng sản. Giai đoạn từ nay đến năm 2020 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ba là, yếu tố tổ chức. Tổ chức là một khoa học về sự thiết lập các mối quan hệ giữa các con người để thực hiện một công việc quản lý. Đó là sự sắp đặt một hệ thống bộ máy quản lý, quy định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền cho từng cơ quan trong bộ máy ấy; quy định các mối quan hệ dọc, ngang của từng cơ quan; bố trí cán bộ và các chế độ chính sách cán bộ Yếu tố này rất quan trọng, vì muốn quản lý phải có tổ chức, không có tổ chức không thể quản lý được. Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ rằng một tổ chức được sinh ra và tồn tại là do nhu cầu quản lý xã hội, nhu cầu công việc, nhất thiết không được xuất phát từ tình cảm riêng tư của một nhóm hoặc một cá nhân lãnh đạo nào. Tiếp đến một tổ chức đã hình thành thì phải có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng, có một biên chế viên chức đủ mạnh để thực thi công vụ đồng thời phải hoạt động và hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích thực sự cho xã hội. Nếu không được như vậy thì tổ chức ấy sinh ra và tồn tại là không có ích, không có mục đích, nên giải tán. Bốn là, yếu tố quyền uy. Quyền uy là thể thống nhất của quyền lực và uy tín. Quyền lực là công cụ để quản lý bao gồm một hệ thống pháp luật, điều lệ, quy chế, nội quy, kỷ luật, kỷ cương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công, phân cấp rành mạch trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, quản lý. Uy tín là phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực thực hiện đổi mới, biết tổ chức và điều hành công việc, trung thực, thẳng thắn, có lối sống lành mạnh, có khả năng đoàn kết, có phong cách dân chủ, tập thể, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, nói đi đôi với làm, được quần chúng tín nhiệm. Muốn quản lý phải có quyền lực. Nhưng chỉ có quyền lực mà không có uy tín để thực hiện quyền lực thì cũng không thể quản lý được. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ rằng để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước thì mọi cán bộ, công chức trước hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải là những người có đức, có tài trong đó đức là then chốt; phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ. Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hoá Năm là, yếu tố thông tin. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, thông tin trở thành một nhu cầu bức thiết cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị kinh tế, văn hoá Trong quản lý, thông tin là căn cứ để ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định có hiệu quả. Không có thông tin (trong nước, quốc tế ở mọi lĩnh vực một cách chính xác và kịp thời) thì người quản lý có mắt như mù, có tai như bị điếc. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII ghi rõ: “Đến năm 2000 xây dựng được cơ sở hạ tầng truyền thông tin học quốc gia. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực 6 kinh tế quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả; hình thành mạng thông tin quốc gia, liên kết với một số mạng thông tin quốc tế. II. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 2.1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước 2.1.1. Khái niệm về hành chính. Ngôn ngữ sử dụng trong đời sống xã hội là sự quy ước, một từ có thể biểu hiện nhiều nghĩa khác nhau và cùng một nghĩa có thể biểu thị bằng nhiều từ khác nhau (những từ đồng nghĩa – synonym). Từ “hành chính” (Administration) cũng như vậy, tuỳ từng trường hợp sử dụng được giải thích theo nhiều nghĩa khác nhau. Theo nghĩa hẹp, thuật ngữ “hành chính” là chỉ liên quan đến những công tác mang ý nghĩa văn phòng, giấy tờ hoặc chỉ liên quan đến những hoạt động mang tính phục vụ hội nghị, các cuộc họp của cơ quan. Theo nghĩa rộng, xuất phát từ thuật ngữ tiếng Anh “Administration”, nghĩa là điều hành, điều khiển, chỉ huy nên nội hàm gần đồng nghĩa với “quản lý” (management). Ở đây trong khuôn khổ chuyên đề về quản lý hành chính nhà nước, ta sử dụng nghĩa rộng của phạm trù này. 2.1.2. Khái niệm quản lý hành chính Nhà nước Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động hành chính của các cơ quan thực thi quyền lực Nhà nước (quyền hành pháp) để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội theo luật pháp. Nội dung quản lý, điều hành xã hội có 2 mặt: một là, quá trình hoạt động ra văn bản quy phạm pháp luật để chấp hành luật; hai là, tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động kinh tế xã hội để đưa luật pháp và duy trì trật tự đời sống xã hội theo luật định. Quyền quản lý hành chính nhà nước là thực thi quyền hành pháp, không có quyền lập pháp và tư pháp, song do số lượng luật không đủ đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội toàn diện nên hệ thống hành chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật. Đồng thời sau khi kết luận xét xử của toà án (tư pháp), việc quản lý thực thi pháp luật lại thuộc các cơ quan hành chính. Vậy quản lý hành chính đã góp phần quan trọng vào quy trình lập pháp và tư pháp. Do đó, hoạt động hành chính có phạm vi rộng hơn việc thực thi quyền hành pháp. Nội dung trên cho ta thấy được phương thức quản lý của Nhà nước và sự khác nhau giữa quản lý hành chính nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác. Tóm lại, quản lý hành chính nhà nước hay còn gọi là hành chính công là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước; là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan thuộc bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành nhằm duy trì và phát triển cao các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thoả mãn các nhu cầu hợp pháp của con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đạt được các mục tiêu của quốc gia một cách hiệu quả nhất trong từng giai đoạn phát triển. 7 2.2. Vai trò của quản lý hành chính nhà nước Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực rộng lớn, có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực trong xã hội, do vậy quản lý hành chính nhà nước có vai trò rất quan trọng trên nhiều khía cạnh. 2.2.1. Vai trò thực hiện chức năng điều khiển dẫn dắt sự phát triển xã hội Quản lý hành chính nhà nước là điều hành, điều khiển và chỉ huy. Đó là sự điều khiển con người và tổ chức trong xã hội làm theo ý muốn của các nhà quản lý, các tổ chức công quyền. Trong quản lý hành chính nhà nước, các nhà quản lý sử dụng nhiều hình thức, cách thức khác nhau để tác động đến nhân viên, làm cho họ chịu sự chỉ đạo, điều khiển của nhà quản lý. Quản lý hành chính nhà nước đóng vai trò khâu nối các quá trình kinh tế - xã hội và điều hành giải quyết các mối quan hệ kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô. Muốn thực hiện những vấn đề mà tổ chức nhà nước mong muốn thì ngay bản thân các nhà quản lý nhà nước phải biết dự đoán, dự báo để xác định những khả năng có thể xảy ra và từ đó tìm cách bắt buộc mọi người nhận thức và thực hiện theo điều mà hành chính yêu cầu, không để tự do xảy ra. Con người là một thực thể hữu cơ có những quyền nhất định. Nhiều người cho rằng không có thể vi phạm những vấn đề thuộc quyền tự do của cá nhân. Nhưng trong quản lý nhà nước thì khi hợp tác, phối hợp với nhau, nhiều quyền tự do sẽ bị thay đổi. Nhà quản lý điều khiển, chỉ huy người khác để phục vụ cho mục tiêu của tổ chức, do đó quản lý hành chính nhà nước phải hạn chế một số vấn đề thuộc quyền tự do cá nhân. Quản lý hành chính nhà nước cũng như các dạng quản lý xã hội khác đòi hỏi sự hợp tác, tôn trọng cá nhân, tổ chức trong sự hiện diện cần thiết của tổ chức, cá nhân đó đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức. 2.2.2. Vai trò thực hiện chức năng quản lý toàn diện xã hội và hỗ trợ phát triển các tổ chức trong xã hội. Quản lý hành chính nhà nước thuộc phạm trù quản lý xã hội vĩ mô, có chức năng quản lý toàn diện xã hội; bao trùm toàn bộ xã hội đối với mọi lĩnh vực và mọi đối tượng trong xã hội. Từ chức năng này, có thể nói vai trò của quản lý hành chính nhà nước có phạm vi rộng bao trùm toàn bộ xã hội. Bộ máy quản lý của Nhà nước luôn có xu hướng phình to và sự phát triển xã hội cũng đòi hỏi mở rộng phạm vi quản lý đa dạng và phức tạp. Mọi sự quản lý khác trong xã hội đều chịu sự quản lý của Nhà nước. Vai trò này làm nổi bật sự khác nhau với quản lý của doanh nghiệp, của các tổ chức chính trị xã hội. Ngay trên địa bàn lãnh thổ một địa phương, người có thẩm quyền pháp lý được ra quyết định điều chỉnh mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… mà bất cứ một tổ chức nào cũng phải tuân theo thuộc quản lý hành chính nhà nước. Đó là Ủy ban nhân dân. Xét quản lý hành chính nhà nước từ góc độ tổng hợp mang tính chính trị, xã hội là thừa nhận quản lý hành chính nhà nước là bảo vệ, là cai trị. Nhà nước sử dụng các công cụ luật pháp điều chỉnh các hoạt động của con người để đạt được các mục tiêu chính trị, đồng thời biến các mục tiêu chính trị thành những sản phẩm cụ thể. Nhà nước điều hoà lợi ích các nhóm lợi ích trong xã hội bằng quyền lực của mình do vậy, 8 quản lý nhà nước mang tính chính trị, cai trị đóng vai trò củng cố cơ sở xã hội, tạo ra mọi cơ chế cho sự phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước và hỗ trợ các tổ chức trong xã hội phát triển. III . TÍNH CHẤT VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3.1. Tính chất cơ bản của quản lý hành chính nhà nước Để xây dựng một nền hành chính phát triển, hiện đại của một nhà nước “của dân,do dân và vì dân”, để có một hệ thống tổ chức và quản lý của bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu quả, điều cần thiết là phải xác định rõ những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước ở nước ta. Những tính chất này vừa thể hiện đầy đủ bản chất và nét đặc thù của nhà nước Việt Nam, đồng thời kết hợp những đặc điểm chung của một nền hành chính phát triển theo xu hướng chung của thời đại. Với ý nghĩa đó, nền hành chính nhà nước Việt Nam có những tính chất cơ bản sau: 3.1.1.Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị Nhà nước nói chung, hệ thống hành chính nói riêng có nhiệm vụ duy trì trật tự chung, lợi ích chung của xã hội và bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền, trong đó Chính phủ là khẳng định sự chiếm giữ và sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện lợi ích của giai cấp thống trị. Như vậy, hành chính không thể thoát ly chính trị mà phục vụ chính trị, thực hiện những nhiệm vụ chính trị do cơ quan quyền lực nhà nước quyết định. Nền hành chính nhà nước là trung tâm thực thi quyền lực của hệ thống quyền lực chính trị, hoạt động của nó có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị. Nguồn gốc và bản chất chính trị của một Nhà nước bắt nguồn từ đảng cầm quyền. Nếu Đảng tư sản cầm quyền, Nhà nước đó mang bản chất là Nhà nước tư sản. Nếu đảng cộng sản cầm quyền thì Nhà nước đó là Nhà nước của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động. Đảng nào cầm quyền sẽ đứng ra lập Chính phủ và đưa người của đảng mình chiếm các ghế trong Chính phủ. Các thành viên của Chính phủ là các nhà chính trị (chính khách). Nền hành chính lại được thiết lập làm theo mệnh lệnh của Chính phủ, vì vậy dù muốn hay không, nền hành chính bao giờ cũng lệ thuộc vào đảng chính trị và hệ thống chính trị của mỗi giai đoạn lịch sử. Nền hành chính lệ thuộc vào chính trị, tuy nhiên nó cũng có tính độc lập tương đối về nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính. Ở nước ta, nền hành chính nhà nước mang đầy đủ bản chất của một nhà nước dân chủ, “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” dựa trên nền tảng của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nền hành chính nước ta còn lệ thuộc vào hệ thống chính trị, trong đó Đảng cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội có vai trò tham gia và giám sát hoạt động của nhà nước, trong đó nền hành chính là trọng tâm. 3.1.2.Tính tuân thủ luật pháp 9 Với tư cách là công cụ của công quyền, nền hành chính nhà nước ta hoạt động dưới luật theo những quy tắc quy phạm pháp luật, đòi hỏi mọi cơ quan nhà nước, mọi tổ chức trong xã hội, mọi công chức và công dân phải tuân thủ. Tính pháp quyền của nền hành chính có 2 mặt, như Nghị quyết Hội nghị TW 8 khoá VII đã xác định: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật”. Điều đó có nghĩa là một mặt các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng luật pháp là công cụ chủ yếu bắt buộc mọi người phải thực hiện; mặt khác các cơ quan hành chính nhà nước cũng như công chức phải quản lý, hành động theo luật pháp chứ không được tuỳ tiện. Luật đó chính là ngànhL hành chính, trong đó có 2 luật cơ bản đó là luật công vụ và luật công chức. Đảm bảo tính pháp quyền của nền hành chính là một trong những điều kiện để xây dựng nhà nước chính quy, hiện đại của một bộ máy hành pháp có kỷ luật, kỷ cương. Tính tuân thủ luật pháp đòi hỏi các cơ quan hành chính, mọi công chức phải nắm vững quyền lực, sử dụng đúng đắn quyền lực, đảm bảo đúng chức năng và thẩm quyền của mình khi thực thi công vụ. Bên cạnh đó luôn quan tâm chú trọng đến việc nâng cao uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và về năng lực trí tuệ. Phải kết hợp chặt chẽ yếu tố quyền lực và uy tín mới có thể nâng cao được hiệu lực và hiệu quả của một nền hành chính phục vụ dân. 3.1.3.Tính mục tiêu phục vụ nhân dân Xuất phát từ bản chất nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, cho nên nền hành chính nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công và lợi ích công dân. Phải xây dựng một nền hành chính công tâm, trong sạch, không theo đuổi mục tiêu doanh lợi, không đòi hỏi người được phục vụ phải trả thù lao. Đây cũng chính là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa mục tiêu hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và của một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản chất của nhà nước ta là nhà nước dân chủ, của dân do dân, và vì dân. Dân chủ xã hội chủ nghĩa thấm nhuần trong luật pháp. Tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân là xuất phát điểm của hệ thống luật, thể chế, quy tắc, thủ tục hành chính. Cơ quan hành chính và đội ngũ công chức không được quan liêu, cửa quyền hách dịch, gây phiền hà cho dân khi thi hành công vụ. Mặt khác, hiện nay chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hơn lúc nào hết nền hành chính cần đảm bảo tính phục vụ nhân dân với bản chất nhà nước ta để hạn chế tối đa mặt trái của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững. 3.1.4.Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ Nền hành chính nhà nước được cấu tạo gồm một hệ thống định chế theo thứ bậc chặt chẽ và thông suốt từ Trung ương tới các địa phương mà trong đó cấp dưới phục tùng cấp trên, nhận chỉ thị mệnh lệnh và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên. Mỗi cấp mỗi cơ quan, mỗi công chức hoạt động trong phạm vi thẩm quyền được trao. Tuy nhiên, để tránh biến hệ thống hành chính thành hệ thống quan liêu, cứng nhắc, chính hệ thống thứ bậc cũng cần sự chủ động sáng tạo linh hoạt của mỗi cấp, mỗi cơ quan mỗi công chức để thực hiện luật pháp và mệnh lệnh của cấp trên trong khuôn khổ phân công phân cấp, đúng thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 3.1.5.Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao 10 [...]... giữa các cấp trong quản lý hành chính nhà nước: tổ chức hành chính nhà nước cấp cao hơn là cấp trên của tổ chức hành chính nhà nước cấp dưới Các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới phải tuân thủ, chấp hành các quyết định của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên Xu hướng chung: các nước đều cố gắng cụ thể hoá quyền của các cơ quan hành chính nhà nước của từng cấp và mối quan hệ giữa các cấp với nhau trong. .. Thủ tướng chính phủ, trước Quốc hội về quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước Trong nền hành chính nhà nước, Bộ trưởng có hai tư cách: • Về chính trị, chịu trách nhiệm về đường lối chính sách của lĩnh vực, ngành do bộ trưởng phụ trách(là thành viên Chính phủ- cơ quan hành pháp- mang tính quyền lực chính trị) • Về hành chính, điều hành bộ máy hành chính nhà nước đối với ngành hay lĩnh vực được... tắc quản lý hành chính được hình thành trên cơ sở quy luật khách quan, qua kết quả nghiên cứu sâu sắc các điều kiện thực tế xã hội, dựa trên bản chất chính trị xã hội trong thời gian, không gian và hoàn cảnh cụ thể Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước thể hiện các quan điểm chính trị và các phương thức trong quá trình thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp hành của các cơ quan hành chính. .. chức hành chính được thiết lập trên cơ sở phân định rành mạch chức năng thẩm quyền giữa các cơ quan, tổ chức, các cấp trong hệ thống hành chính Hệ thống thể chế, thủ tục hành chính được ban hành có căn cứ khoa học, hợp lý, tạo nên cơ chế vận hành đồng bộ, nhịp nhàng, nhanh nhạy, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, trình độ và kỹ năng hành chính. .. đứng đầu hệ thống hành chính nhà nước đối với ngành hay lĩnh vực, để quản lý ngành hay lĩnh vực trong phạm vi cả nước) Bộ trưởng hoạt động và quản lý với tư cách là thành viên của Chính phủ tức là mang tính quyền lực chính trị và với tư cách là thủ trưởng của bộ(tức là người đứng đầu hệ thống hành chính) Cho nên Bộ trưởng cũng có những chức năng lập quy, quản lý và tổ chức nhân sự với tư cách là cơ quan... động trong công tác quản lý hành chính nhà nước, thu hút rộng rãi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào quản lý hành chính nhà nước, nhất là ở cấp hành chính cơ sở Thực hiện giải pháp này đòi hỏi phải làm tốt các việc sau đây: Phải nhìn thẳng vào cuộc sống, xem cái gì đang cản trở quyền làm chủ của nhân dân lao động; Những gì gây khó khăn cho dân (đi lại, học hành, công tác, các thủ tục hành chính) ;... nước Hành pháp là một trong các quyền của quyền lực nhà nước Nói đến hành chính công là nói đến quản lý bộ máy hành chính nhà nước, theo nghĩa hẹp là hoạt động của bộ máy hành pháp, là "hành pháp trong hành động" Như vậy, hành pháp nhấn mạnh quan hệ giữa các quyền trong cơ cấu bộ máy nhà nước, còn hành chính nhà nước tiếp cận từ giác độ chức năng, nó nhấn mạnh những yếu tố của khoa học quản lý Bộ máy hành. .. được phân chia thành hai nhóm: Hành chính nhà nước trung ương và Hành chính nhà nước ở địa phương 1.3.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trung ương thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước mang tính chất chung, vĩ mô dựa trên những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia để đưa ra các thể chế hành chính nhà nước chung,... phương[3] Chính quyền địa phương cấp 2 Chính quyền địa phương cấp 3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước địa phương theo thứ bậc (sơ đồ 2.1.) Các tổ chức hành chính địa phương tạo thành hệ thống thứ bậc trong hoạt động quản lý (cấp trêncấp dưới); cả hệ thống tổ chức như một hình chóp nón, hình nón nọ chồng lên hình nón kia, chính quyền cấp nọ chồng lên chính quyền cấp kia; Sơ đồ 2.1 Số lượng cấp của chính. .. phương và thể chế hành chính nhà nước nói chung để ban hành các thể chế hành chính phù hợp với điều kiện địa phương Phân cấp quản lý hành chính nhà nước Trong quản lý hành chính nhà nước, ở mọi quốc gia, mọi giai đoạn lịch sử, do Chính phủ phải chịu trách nhiệm quản lý toàn xã hội và điều hành mọi hoạt động trên tất cả các miền, địa phương của đất nước, vì vậy vấn đề phân cấp quản lý luôn được đặt ra . Thị Minh Tuyết Chuyên đề 11: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 247 Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai Chuyên đề 12: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, DỰ ÁN 265 Tác giả: PGS.TS. Võ Kim Sơn Chuyên đề 13: QUẢN LÝ NHÀ. Hách Chuyên đề 6: TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH 131 Tác giả:PGS.TS Vũ Đức Đán TS. Lê Thị Hương Chuyên đề 7: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 149 Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh Chuyên đề. Hiếu Chuyên đề 14: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI 332 Tác giả: PGS.TS. Võ Kim Sơn Chuyên đề 15: NỀN HÀNH CHÍNH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 359 Tác giả: GS.TS. Bùi Thế Vĩnh 2 Chuyên đề 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP BÀI GIẢNG Học phần Khoa học hành chính trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị Hành chính khu vực, TẬP BÀI GIẢNG Học phần Khoa học hành chính trong Chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị Hành chính khu vực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay